Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel


Jaarlijkse Gemeenteavond PG Barendrecht
Zoals gebruiklijk wordt er jaarlijks een gemeenteavond gehouden voor alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Enerzijds worden er de jaarcijfers over 2017 gepresenteerd, anderzijds wordt er vooruitgekeken naar 'de kerk van de toekomst'. Dit jaar vindt de bijeenkomst plaats op donderdagavond 31 mei in de Triomfatorkerk. Vanaf 19.30 u staat de koffie klaar (met de bekende speculaasjes). De bijeenkomst begint om 20.00 uur en er wordt naar gestrefd om tegen 22.00 te eindigen. U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen.
Voor de uitdodiging, lees verder >> 23.05.18
 

Jaarrekening PG Barendrecht
Onderdeel van de jaarlijkse Gemeenteavond is de presentatie van het jaarverslag van de Protestantse Gemeente Barendrecht door het College van Kerkrentmeesters. De jaarrekening is het resultaat van ontelbaar veel uren vrijwilligerswerk: van de lopers die de Aktie KerkBalans rondbrengen en weer ophalen tot de collectanten in de erediensten; van de dames van de Snuffelmarkt en de Kerktuin tot het dagelijksbestuur van het College van Kerkrentmeesters. Het is de optelsom van kleine, bescheiden offers tot indrukwekkende schenkingen, maar het is ook de optelsom van veel uren pastorale en diaconale arbeidt, inzet van kosters en cantores, organisten en ambtsdragers. Kortom het is de weerslag van een indrukwekkende hoeveelheid kerkenwerk, dat met grote inzet en inspiratie wordt gedaan onder één motto: Soli Deo Gloria! 
Kijk ook zo eens naar deze jaarcijfers, lees verder >> 23.05.18 

Nieuwe koster-beheerder geportretteerd
De huisverslaggever van de Dorpskerkgemeente, Arco van der Lee, heeft de nieuwe koster-beheerder van de Dorpskerk geportretteerd ten behoeve van de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Rob Bruin, die zijn werkzaamheden officieel begint op 1 juni a.s. wordt dezer dagen al een beetje ingewerkt door de oud koster-beheerder Jan van den Oever. Zo heeft Rob op zijn vrije dag meegelopen tijdens een huwelijksbevestiging in de Dorpskerk. De komende weken zal Rob verder worden ingewerkt. UIt het interview blijkt dat de nieuwe koster-beheerder veel zin heeft in zijn nieuwe functie. Lees verder >> 23.05.18

Samen naar het Feest van de Geest
Op de Pinksterzondag namen al veel leden van de Dorpskerkgemeente een voorschot op het 'samen-vieren' van Dorpskerkgemeente en Triomfatorkerkgemeente dat bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar in december a.s. gaat starten. Nu werd het Feest van de Geest al samen gevierd in de Triomfatorkerk. 
De werkgroep liturgisch bloemschikken had weer een feestelijke schikking gemaakt, met de volgende uitleg: 
De vlammen van Gods liefde slaan naar buiten, en zetten mensen in vuur.
Mensen spreken elkaar aan, vormen een gemeenschap, waar ze ook vandaan komen.
Ze worden verbonden rondom Jezus, die ze willen volgen, heel de wereld door.
  
20.05.18
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. De liturgische kleur is rood, de kleur van de Heilige Geest. 18.05.18


Zwervende bijen op bezoek Kerktuin
Dat de Dorpskerk een aantrekkelijke plaats is om je even terug te trekken is velen al bekend. Dezer dagen heeft een grote zwerm zwervende bijen heeft een (beleefdheids)bezoek gebracht in de kerktuin achter de Dorpskerk. De vele honderden bijen dansten enige tijd uitbundig boven de kast waarin het voor de bezoekers van de tuin meer vertrouwde bijenvolk woont. De gastvrouwen en vrijwilligers die in de kerktuin aan het werk waren, werden volledig verrast door de komst van de bijenzwerm, maar zij slaagden er wel in om er foto's van te maken. Toen de gewaarschuwde imker Jaap Witter (beheerder van het bijenvolk in de kerktuin) verscheen, was een groot deel van de zwerm al naar onbekende bestemming vertrokken. Hij verklaarde het bezoek van de zwervende bijen door het warme weer.  'Dan willen ze wel eens extra los komen. Daar is het nu de tijd voor', vertelde hij. De bijensterfte bedroeg in de afgelopen winter zestien procent.  'Hoog, maar niet verontrustend', concludeerde de imker. Eerder was overigens een sterftepercentage van ruim negen procent voorspeld.19.05.18
  klik voor vergroting

Classispredikant benoemd
Op 16 mei is tijdens de eerste vergadering van de classis Zuid-Holland Zuid de classispredikant benoemd. Het is ds. G. (Gerrit) van Meijeren (1965) uit Utrecht. Hij werkt momenteel als adviseur ten behoeve van het beroepingswerk binnen de Protestantse Kerk. Hij heeft ruime ervaring als gemeentepredikant in de Hervormde Gemeenten van Meeuwen, Hierden en Dirksland en als interimpredikant. Hij heeft het beroep dat op hem uitgebracht is mondeling aanvaard en zal op 1 september a.s. in zijn nieuwe functie starten. 
Ook zijn het moderamen en het breed moderamen gekozen. De samenstelling van het moderamen is als volgt: preses: mw. H. (Riet) Smid-Franssen uit Hendrik-Ido-Ambacht; scriba: dhr. H. (Henk) van 't Pad uit Leerdam. De preses, scriba en classispredikant vormen het moderamen van de Classis. Het breed moderamen bestaat uit het moderamen en de leden: dhr. R.E. (René) Barnard uit Rijsoord; dhr. F. (Floor) Bos uit Noordeloos; dhr. A.F. (Guus) Ruijl uit Rotterdam; ds. B.W.J. (Wim) de Ruijter uit Maasland; dhr. M. (Rien) van Wijngaarden uit Meerkerk. Daarmee is het bestuur van de Classis Zuid Holland Zuid, waar de Protestantse Gemeente Barendrecht onderdeel van uitmaakt, bekend. 16.05.18


Ook de zesde predikant van Barendrecht komt in beeld. . .
Kerkrentmeester Simon Hoek is bezig met het beschrijven van het leven van de eerste vijf Barendrechtse predikanten. Hij maakt daarbij dankbaar gebruik van de steeds groter wordende hoeveelheid archiefmateriaal, die digitaal toegankelijk is gekomen. Al speurend door digitale archieven over het leven van de vijfde Barendrechtse dominee Matthias Pietersz. van Stralen, is er zoveel informatie beschikbaar dat dit in meerdere artikelen zal worden verwerkt. Uit nieuw onderzoek blijkt bovendien dat er ook over de zesde Barendrechtse predikant dominee Abraham Costerus (die van 1606 - 1609 in Barendrecht heeft gestaan) zo veel archiefmateriaal is gedigitaliseerd, dat er over deze theoloog-schrijver eveneens een of meer artikelen geschreven kunnen worden. Zoals gebruikelijk worden beknopte beschrijvingen gepubliceerd in Klankbord en worden de uitgebreidere versies op onze website geplaatst. 13.05.18 

Avondopenstelling Snuffelmarkt
Zoals elke 3e woensdag van de maand is de Snuffelmarkt op 16 mei geopend voor het kopen van goede gebruikte artikelen van 19.00 tot 21.00 uur. Natuurlijk is de Snuffelmarkt ook elke zaterdagmorgen geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Het is alleen op zaterdag mogelijk om ook spullen te brengen. De Snuffelmarkt is te vinden achter de Dorpskerk aan de Dorpsstraat te Barendrecht. De opbrengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk.Ga voor meer informatie naar: Anke van den Boogert, telefoon 619379 en op Facebook De Snuffelmarkt Barendrecht. 11.05.18

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 13 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, tussen hemelvaart en Pinksteren. Exaudi is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag voor Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit, kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Lees verder >> 11.05.18

Torenuurwerk Dorpskerk veel ouder dan aangenomen
Recent onderzoek van het eeuwenoude torenuurwerk van de Dorpskerk door de Stichting tot behoud van torenuurwerken in Nederland heeft er in geresulteerd in twee belangrijke conclusies. De eerste conclusie is, dat er voldoende aanwijzingen zijn gevonden om aan te nemen dat het torenuurwerk dateert uit het begin van de zeventiende eeuw. Dat is ruim 150 jaar eerder dan tot op heden werd aangenomen. Opeenvolgende beschrijvers van de historie van de Dorpskerk zijn er vanuit gegaan dat het uurwerk gedateerd moest worden omstreeks 1787. Dat is het jaar waarin de huidge toren is gebouwd. Een tweede belangrijke conclusie van de genoemde stichting is, dat het uurwerk een zodanige cultuurhistorische waarde heeft dat restauratie nadrukkelijk wordt aanbevolen. Deze twee conclusies zijn voor de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk en de stichting Vrienden van de Dorpskerk belangrijke randvoorwaarden om de geplande restauratie van het torenuurwerk daadwerkelijk uit te gaan voeren. Zoals eerder gemeld heeft de Vriendenstichting toegezegd deze restauratie te zullen financieren. Een soortgelijk onderzoek naar de status van de luidklok en de klokkenstoel is nog in volle gang. Als ook die restauratie door deskundigen wordt aanbevolen zal de Vriendenstichtnig die restauratiewerkzaamheden eveneens gaan financieren, al moeten daarovoor nog de nodige acties worden gevoerd. Meer nieuws over deze restauratieprojecten volgt later. 10.05.18  
  klik voor vergroting
Het torenuurwerk, dat tot
1960 nog met de hand
werd opgewonden.

Laatste deel lambrisering gerestaureerd
Op 8 mei jl. hebben de restauratoren van Hekkers & van 't Spijker de lambrisering langs de noordwestelijke muur teruggeplaatst. Hoewel deze lambrisering maar enkele tientallen jaren oud is, besloten de kerkrentmeesters tot een behandeling in de werkplaats van de restauratoren. Dit om dit stuk lambrisering tot één geheel te laten worden met de rest van het eikenhouten intrieur, dat wél eeuwenoud is. Binnenkort volgt een fotoverslag van dit laatste stukje interieurrestauratie. Ook dit restauratieproject is gefinancierd door de Stichtnig Vrienden van de Dorpskerk. Alle schenkers en sponsoren van de Vriendenstichting worden hartelijk bedankt! 10.05.18
  klik voor vergroting

Jaarrekening Vriendenstichting 2017
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft de jaarrekening over 2017 vastgesteld. In 2017 zijn er weer een aantal schenkingen ontvangen en zijn de kosten van de restauratie van de lambrisering aan de noordelijke kerkmuur betaald. De beoogde restauratie van de lambrisering langs de westelijke kerkmuur is in 2017 niet uitgevoerd. Deze restauratie is begin mei 2018 opgeleverd. Zoals eerder gemeld heeft het stichtingsbestuur zich ten doel gesteld om de geplande restauratie van het torenuurwerk en de klokkenstoel te gaan financieren. Voor het jaarverslag 2017, lees verder >> 09.05.18

Leerhuis-avond
Volgende week dinsdagavond 15 mei is het leerhuis voor het laatst geopend, althans in het seizoen 2017-2018. We komen bij elkaar om 20 uur, in de Ontmoeting van de Dorpskerk. We gaan sowieso doorpraten en doordenken over wat professor Martien Brinkman ons de vorige avond heeft verteld. (Ik hoop het verslag van die avond de komende week nog te maken.) Zelf vond ik het het meest spannend worden toen hij zei dat er de afgelopen 100 jaar eigenlijk geen nieuwe beelden van Jezus Christus bij zijn gekomen, terwijl er toch behoefte is aan een eigentijdse verwoorden van wie Hij is. Ik vroeg me af of het klopt dat er niets nieuws over Jezus gezegd is, en of de deconstructie van allerlei dierbare maar niet per se Bijbelse Jezusbeelden niet ook een goede zaak is. Wat denkt u? We zullen volgende week ook het afgelopen seizoen evalueren en bekijken of er behoefte is aan een nieuw seizoen en wat de inhoud daarvan zou kunnen zijn. Mochten daar op voorhand al ideeën over zijn of bent u er volgende week niet, dan kunt u mij hierover ook een e-mail sturen. Dat zou ik leuk vinden. Ds. Jan Willem Stam 09.05.18

Overdracht kosterstaken
De nieuw benoemde koster-beheerder - Rob Bruin - is ook voor Jan van den Oever geen onbekende. Daarom kon er al een plan worden gemaakt voor de introductie van Rob en de overdracht van alle kosters- en beheerstaken.  Zo is er voor de nieuwe koster-beheerder een NIEUW EMAILADRES gemaakt: koster@dorpskerkbarendrecht.nl en is hij voor kosters- en behereszaken ná 1 juni telefonisch te bereiken via 06 44 333 152. Rob treedt dus per 1 juni as. in dienst, maar hij kijkt in de maand mei al mee over de schouder van Jan en de kerkrentmeesters Diete en Simon, naar alle activiteiten die er in die maand plaatsvinden. Gedurende de maand mei neemt kerkrentmeester Simon Hoek de kosterstaken waar; hij is bereikbaar onder nummer 06 53758478 of postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 09.0518

Nieuwe koster-beheerder benoemd
Zondagmorgen 6 mei werd in de Dorpskerk door de wijkkerkenraad afgekondigd dat, na een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure, er een nieuwe koster-beheerder is benoemd per 1 juni 2018. De heer Rob Bruin, die in het Barendrechtse geen onbekende is vanwege zijn betrokkenheid bij het ZomerFeest en WinterFeest, zal Jan van den Oever gaan opvolgen. In de komende maanden zal Rob worden geïntroduceerd en ingewerkt door enkele kerkrentmeesters, die daarbij dankbaar gebruik zullen maken van de diensten die Jan van den Oever heeft aangeboden. Lees verder >>  06.05.18
 

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) wordt de hemelvaart van Jezus vermeld. Hemelvaartsdag werd in Barendrecht voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een erdienst in de Bethelkerk. De voorganger was ds. Jan Willem Stam. (afbeelding: Hemelvaart - Rembrandt (1636) Museum Alte Pinakothek, München) 05.05.18 
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 6 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt' of ook 'bidt'. Op deze zondag worden de gemeente van Christus opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Paastijd - nadert zijn afsluiting... Lees verder >> 05.05.17

Bevrijdingsmuziek in de Dorpskerk
Zaterdagmiddag 5 mei organiseerde de Stichting Evenementen Dorpskern Oud Barendrecht (SEDOB) in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en de Harmonievereniging Barendrecht weer een bevrijdingsconcert in de Dorpskerk. Het Dagorkest en het Jeugdorkest van de Harmonievereniging Barendrecht stonden onder de leiding van Ivo Kouwenhoven. Ook viooldocente Jacinta Floor verleende haar medewerking. Burgemeester Jan van Belzen hield een toespraak. Er werden door Tineke van der Meer enkele gedichten voorgedragen met als thema  'vrijheid'. Een goed gevulde Dorpskerk genoot van het spel van beide orksten en de soliste. 05.05.18
 

Herdenking 4 mei
Op vrijdag 4 mei vond er een herdenking plaats van de slachtoffers die sinds de 2e Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens oorlogen, gewapende conflicten en vredesoperaties. Het jaarthema van de herdenking is 'Geef vrijheid door'. Om 19:00 uur organiseerde de Stichting '4 mei herdenking Barendrecht' een herdenkingsprogramma in de Dorpskerk. Voor het programma, lees verder >>. Om 20:00 uur werd er bij het verzetsmonument op het Doormanplein twee minuten stilte in acht genomen. Na het zingen van het Wilhelmus werden er verschillende bloemstukken en kransen gelegd o.a. door vertegenwoordigers vanuit Amerika, Australië, Engeland, Nederlandse strijdkrachten en verschillende comités. Ook inwoners van Barendrecht konden bloemen leggen bij het monument. Tijdens de ceremonie bij het monument werden door het Harmonieorkest van de Harmonievereniging Barendrecht koralen en passende muziek gespeeld. Ook dit jaar was de Dorpskerk volledig bezet en defileerden veel mensen langs het monument aan de Dorpsstraat. 05.05.18

  klik voor vergroting

Dodezee Rollen geven nieuwe informatie prijs
Op 4 mei werd bekend dat, dankzij de modernste infraroodtechnieken, er nieuwe informatie bekend is geworden over de Dode Zee Rollen. Nieuwe geschreven teksten zijn ontdekt op fragmenten van de bekende Dode Zee Rollen, met behulp een nieuwe lichttechniek. De teksten waren met het blote oog niet te zien, maar er zijn nieuwe woorden en tekstfragmenten ontdekt dankzij een techniek die is ontwikkeld voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Experts zouden zelfs een tot nu toe onbekend manuscript hebben ontdekt. De Dode Zee rollen behoren tot de belangrijkste archeologische ontdekkingen van de 20e eeuw. Ze werden gevonden in 1950 in grotten boven de Dode Zee. Ze bevatten de oudst bewaarde delen van de Joodse geschriften, ons Oude Testament. De onthullingen werden gedaan tijdens een conferentie in Jeruzalem ter gelengeheid van de ontdekking zeventig jaar geleden Lees verder >> (foto: EPA) 04.05.18  
  klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht staan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos stil bij het wel en wee in de wijkgemeente resp. bij de recente en toekomstige ontwikkelingen rondom de Dorpskerkgemeente. Er wordt ook teruggeblikt op de afgelopen Gemeenteavond. Lees verder >> 04.05.18

Meditatie Klankbord
Ds. Cees Romkes heeft deze keer de meditatie verzorgd voor Klankbord. Zijn thema is: 'Aan Tafel'. Hij liet zich inspireren door het Oecumenisch Liedfestival dat eind april in Amersfoort werd gehouden. Hij heeft weer een paar mooie, nieuwe liederen van Sytze de Vries getraceerd. Dit keer liederen voor de viering van Schrift en tafel. Lees verder >> 04.05.18

Fotoverslag afscheid koster Jan van den Oever
Na enkele dagen is Jan nog steeds onder de indruk van de onvergetelijke afscheidsmiddag die hem werd aangeboden bij zijn pensionering als koster-beheerder van de Dorpskerkgemeente. Uit de ruim vijfhonderd aangeboden foto's is een fotoverslag gemaakt met ruim honderd foto's, die een goed impressie geven van een prachtige middag. De Kerkrentmeesters bedankten iedereen die op een of andere wijze heeft bijgedragen tot het welslagen van dit afscheidsfeest voor Jan en Elly! Kijk verder >> 02.05.18
 

Nieuws van de generale synode PKN (1)
Op 19 en 20 april is de generale synode van de PKN bijeen geweest en heeft enkele besluiten genomen die vermeldenswaard zijn. Zo presenteerde Marcel Barnard, professor Praktische Theologie en Liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit het boekje 'Tot Gods eer'. Dit is een handreiking om het gesprek over het hoe en waarom van de liturgie in de gemeente aan te gaan.  Daarnaast zijn er filmpjes beschikbaar van de verschillende typen liturgie binnen de Protestantse Kerk. Deze filmpjes zijn gemaakt in samenwerking met de Protestants Theologische Universiteit (PThU). 
Binnenkort is het boekje beschikbaar bij de PKN-webwinkel. Lees verder >>  01.05.18
 

Nieuws van de generale synode PKN (2)
Op 19 en 20 april heeft de generale synode van de PKN besloten dat ‘de 12-jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. In eerste instantie was het voorstel dat een predikant verplicht zou zijn om na twaalf jaar een andere gemeente te zoeken. In de loop van de afgelopen jaren is dat voorstel omgezet naar de mildere vorm waarin het niet meer verplicht is, maar dat het een maatregel is die een gemeente kan inzetten, maar het moet niet. De gedachte achter deze regeling is dat bevordering van mobiliteit en flexibiliteit goed is voor zowel gemeenten als predikanten. Deze regeling is onderdeel van de grotere beweging Kerk 2025, die de Protestantse Kerk heeft ingezet. Lees verder >>  01.05.18

Klankbord heeft een prachtige facelift ondergaan
Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft op voorstel van de redactie en met instemming van de Algemene Kerkenraad sinds het 15e nummer van de alweer veertigste jaargang een prachtige facelift ondergaan! Het blad wordt voortaan in full-colour uitgegeven en ook zijn er enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. De lezenswaardigheid is er naar onze bescheiden mening bijzonder op vooruit gegaan: 'het is alsof er een Pinksterwind door het blad is gegaan'. Een groot compliment aan de leden van de Klankbordredactie en aan de begeleidingscommissie die op de achtergrond adviezen heeft gegeven is dan ook zeer op z'n plaats. Een uitgekiend detail is de suptiele wijze waarop het Ichtus-teken is verwerkt in de naam 'Klankbord'. 01.05.18
  klik voor vergroting

De vijfde predikant van Barendrecht
Dankzij het feit dat de acta van de classis Dordrecht over de periode 1572 tot 1620 digitaal beschikbaar zijn gekomen, is er meer bekend geworden over de eerste vijf predikanten van Barendrecht. De vijfde predikant van protestants Barendrecht was dominee Matthijs Pietersz., die ook wel de naam 'Van Stralen' gebruikte en van 1591 tot 1606 hier werkzaam was. Hij kan getypeerd worden als 'een markante persoonlijkheid'. Omdat er veel over hem te melden valt, zal zijn beschrijving in meerdere delen worden gepresenteerd. Het eerste deel beschrijft de (nog steeds) onduidelijke herkomst van deze dominee en ook zijn drijfveren om weg te komen uit de classis Utrecht en naar een positie in de classis Dordrecht te dingen. Vermeldenswaard is dat de bekende schrijver Maarten 't Hart zijn positie in de gemeente Kudelstaart beschreef, waar Matthijs Pietersz. predikant was van 1588 tot 1591. Voor het beknopte eerste deel, Lees verder >> Later zal een uitgebreidere beschrijving van deze periode volgen. 30.04.18

Bach met Pinksteren
Voor velen is de figuur van Bach nauw verbonden aan de Passionen die hij voor de Stille Week in Leipzig schreef. Maar hij schreef voor vele momenten in het kerkelijk jaar composities, zo ook voor Pinksteren; bijvoorbeeld Kantate BWV 74 ( “Wer mich liebet der wird mein Wort halten”) en het Pinkstermotet “Der Geist hilft uns’re Schwachheit auf” (BWV 226).  Op maandagavond 14 mei om 20.00 uur worden beide composities door Hans van Gelder in de Ontmoeting besproken en beluisterd. Op Pinksterzondag 20 mei, aanvang 19.00 uur, worden beide composities uitgevoerd door De Rotterdamse Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker.  
U bent van harte uitgenodigd om deze combinatie te bezoeken! Lees verder >> 30.04.18
 

Er komt weer Kinderkerk
Ben jij wel eens verdwaald geweest en werd je weer gevonden? De herder is een schaap kwijt, help jij hem zoeken? Op zondagmiddag 27 mei is er weer Kinderkerk in de Dorpskerk. Het is bestemd voor alle kinderen tussen de 0 en 8 jaar. Ouders, grootouders en belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom. Aanvang 16.00 uur en om 16.30 wordt met een gezellig samenzijn afgesloten.
Komen jullie ook? Lees verder >> 30.04.18
  klik voor vergroting

Afscheid koster-beheerder Jan van den Oever
Op zaterdagmiddag 28 april namen wij afscheid van onze koster-beheerder Jan van den Oever. Jan heeft zijn taak ruim 15 jaar met veel plezier vervuld, maar hoopt nu te gaan genieten van zijn pensioen en een rustiger leven met meer tijd voor zijn hobby’s (vogels, foto’s en zijn computer). Velen van binnen en buiten de Dorpskerkgemeente zijn langs gekomen om Jan persoonlijk te bedanken voor zijn inzet voor de Dorpskerk gedurende al die jaren. Jan werd toegesproken door Burgemeester Jan van Belzen en PCOB voorzitter Jaap van der Kooij. Hij werd toegezongen door het koor Cantando. Drie opeenvolgende Kerkrentmeesters spraken hun grote waardering uit en lieten hun woorden vergezeld gaan van prachtige cadeaus. Jan kreeg zowel het fototoestel van z'n dromen aangeboden, maar ook een prachtige desktopcomputer compleet met de door hem gewenste software. Ook Elly van den Oever werd in het zonnetje gezet en zij kreeg een workshop Taartbakken aangeboden, die ze samen met haar dochter kan gaan volgen. Voor fotoverslag zie artikel hierboven. 24.04.18
  klik voor vergroting

Dorpskerk stond centraal op Koningsdag
Zoals al vele jaren gebruikelijk nam het 'oudste huis van Barendrecht' een centrale plaats in bij de viering van Koningsdag in Barendrecht-centrum. Om 9:00 uur werd de dag gestart met de aubade in de Dorpskerk. De Aubade was dit jaar ook vanaf het veld voor de kerk te volgen via een live videoverbinding. Op deze locatie werd ook de vlag gehesen. Het JeugdOrkest van Harmonievereniging Barendrecht verleende medewerking aan de aubade.
Vanaf 9:30 uur ging de kindervrijmarkt van start op het grasveld rondom de Dorpskerk.
Tussen 11.00 tot 13.00 uur organiseerde Oranjevereniging 'Juliana' kinderspelen in de Ontmoeting. Voor het laatste jaar verkochten Koster Jan van den Oever en zijn vrouw Elly hun welbekende 'koffie met cake' en er was natuulijk ook een glaasje Oranjebitter te koop.
Tussen 11.00 en 13.00 uur kon de tentoonstelling van de Historische Vereniging over koster-organist Cees van den Hoek in de Dorpskerk bezocht worden. Het was ook dit jaar een geslaagd evenement rondom 'het oudste huis van Barendrecht'! 27.04.18
  klik voor vergroting

Actie Voedselbank - 'product van de maand mei'
De Dorpskerkgemeente participeert samen met andere kerken in Barendrecht aan de actie 'product van de maand' van de Barendrechtse Voedselbank. Voor de maand mei 2018 is gekozen voor de producten 'vis en knakworst'.
Op elke zondag dat de Dorpskerk is geopend, kunt u het product van de maand inleveren in de Ontmoeting, waar een krat staat om de producten in te deponeren. Helpt u ook mee? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  26.04.18
   

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer Louw Stroo, heeft verzocht een bericht te plaatsen omtrent de stand van zaken rondom de verkoop van de Triomfatorkerk en het overleg met de burgerlijke Gemeente Barendrecht over de Bethelkerk. Lees verder >> 26.04.18
 

Laatste stukje kerkinterieur in restauratie
Toen vorig najaar de lambrisering langs de noordelijke muur van de Dorpskerk werd teruggeplaatst, bleef er nog één stukje lambrisering over dat 'opgepoetst' zou moeten worden. Dat is de lambrisering langs de noordwestelijke muur, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw nieuw is aangebracht. Bij een poging om dat houtwerk ter plaatse aan te pakken, bleek dat het hout was behandeld met een lak die zich niet eenvoudig laat verwijderen. Daarom werd vorig jaar besloten om die klus uit te stellen tot dit voorjaar. Op maandagmorgen 23 april hebben de restauratoren van de firma Hekkers & van 't Spijker die lambrisering verwijderd en afgevoerd naar hun werkplaats. Over deze restauratieklus - die ook door de Stichtnig Vrienden van de Dorpskerk wordt gefinancierd - zullen voortgangsverslagen worden gepubliceerd. Over enkele weken zullen de gerestaureerde eikenhouten elementen worden teruggeplaatst. 23.04.18
  klik voor vergroting

Veel belangstelling voor stekkendag
De opening van de kerktuin, traditioneel met een stekkendag, heeft zaterdag mede door het stralende lenteweer veel bezoekers getrokken. De uitverkoop bij de Snuffelmarkt in de Oude Pastorie zorgde ervoor dat ook ´koopjesjagers' een bezoek aan de tuin brachten. De verkoop van stekjes van tuin- en kamerplanten liet niets te wensen over. Het ruime aanbod dat tuinliefhebbers in kratten en dozen hadden bezorgd, was tegen sluitingstijd grotendeels voor vriendelijke prijsjes afgezet. Veel belangstelling was er deze keer ook voor de ruime keuze uit bloempotten en schalen. Vooral de met plantjes gevulde klompjes gingen vlot van de hand. De netto opbrengst van ruim € 178 is bestemd voor de aankoop van Bijbelse planten. De kerktuin is in het nieuwe seizoen elke zaterdagmorgen van tien tot twaalf uur geopend, tegelijk met de Snuffelmarkt en de Koffiehoek. Voor een fotoverslag, lees verder >> .
U bent van harte welkom!
22.04.18
  Klik voor vergroting

Het was een gezellige drukte in
de Kerktuin van de Dorpskerk.

Nieuw Wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht staan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos stil bij het wel en wee in de wijkgemeente resp. bij de recente en toekomstige ontwikkelingen rondom de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 22.04.18

Meditatie Klankbord
Ds. Bert de Wit heeft deze week de meditatie verzorgd voor Klankbord. Zijn thema is: 'Opstandige lijfelijkheid', het gaat over mooie verhalen voor de zondagen van Pasen.  Lees verder >> 22.04.18

Bijzondere Evensong in Dorpskerk
De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gaat wijzigen, daarmee wordt ook het aantal Classes fors beperkt. Zo is ook de Classis Barendrecht opgeheven. Ter gelegenheid daarvan werd er in de Dorpskerk op woensdagavond 18 april een Evensong gehouden. Muzikale medewerking werd verleend door het Kamerkoor Rotterdam o.l.v. Hanneke Verbeek. Het Dorpskerkorgel werd bespeeld door Rien Donkersloot. De Barendrechtse predikanten ds. Albert Floor en ds. Cees Romkes verzorgden de lezingen. Beide predikanten waren bestuurders van de voormalige Classis Barendrecht van de PKN. Het was een bijzondere viering in de monumentale Dorpskerk. 11.04.18
  klik voor vergroting

Eindelijk. . .Ziggo komt er aan!
Het heeft een half jaar moeten duren, maar nu gaat het dan eindelijk gebeuren. . . . de Dorpskerk krijgt een digitale Ziggo-kabelaansluiting. Op woensdag 11 en donderdag 12 april is er door de Dorpsstraat een nieuwe kabel gelegd, waarmee de Dorpskerk wordt verbonden op het digitale Ziggo-netwerk. De eigenlijke aansluiting vindt overigens pas later deze maand plaats. Daarmee zal niet alleen de telefooninstallatie worden omgezet, maar ook de aansluiting voor kerktelefoon en de TV-aansluiting in de Ontmoeting wordt digitaal. Al met al zal het tot een flinke verbetering in de communicatiemogelijkheden moeten leiden. Wordt vervolgd. . . . 11.04.18
  Klik voor vergroting

Gemeenteavond Dorpskerkgemeente
De wijkkerkenraden van de wijkgemeente Dorpskerk en de wijkgemeente Zuid-Oost (Triomfatorkerk) hebben hun besluit, om het volledig samengaan van de beide wijkgemeentes te onderzoeken, nader uitgewerkt. Tijdens een Gemeenteavond, die werd gehouden op 10 april zijn de leden van de Dorpskerkgemeente gehoord over de plannen, waaronder het voorstel om als eerste stap te gaan 'samen-vieren' in de Dorpskerk met ingang van het komende nieuwe kerkelijk jaar. De aanwezige gemeenteleden hebben van harte ingestemd om met de gepresenteerde plannen en de WK daarmee volledig ondersteund om die verder uit te gaan werken. De Wijkkerkenraad zal nu in haar vergadering van 26 april tot besluitvorming kunnen komen. Een soortgelijk proces loopt binnen de wijkgemeente Zuid-Oost. Tijdens het tweede deel van de Gemeenteavond werd in vier groepen gesproken over de Kernwaarden van de Dorpskerkgemeente, nu en in de toekomst. Het resultaat hiervan zal de WK meenemen in de gesprekken over de toekomstige gemeentevorming 11.04.18
  klik voor vergroting

Denkend aan de Dorpskerkgemeente, zie ik . . . . .

Jubileumactie Afval Loont toch in alle filialen!
De actie Afval Loont bestaat drie jaar in Barendrecht dat is reden voor een jubileumactie! De directie van Afval Loont heeft besloten om hun jubileumactie toch in alle Barendrechtse filialen te houden! Op VRIJDAG 13 APRIL 2018 wordt IN ALLE FILIALEN de DUBBELE INLEVERPRIJS gegeven! De kerkrentmeesters van de Dorpskerk behoorden tot de allereerste deelnemers. Daarom doen we een oproep aan al degenen die het 'oudste huis van Barendrecht' en misschien wel het mooiste Rijksmonument van het dorp willen behouden: Lever op vrijdag 13 april bij een van de filialen uw oudpapier, plastic, textiel, kleinmetaal, kleine elektrische apparaten en frituurvet in ten behoeve van onze Actie Afval Loont voor de Dorpskerk!  Bij voorbaat onze dank! Lees verder >>  11.04.18/05.04.18

 

Nieuws van de Snuffelmarkt
Sinds kort is de Snuffelmarkt elke 3e woensdagavond van de maand geopend (dus 1x per maand). De eerstvolgende avondopenstelling is volgende week woensdag 18 april van 19.00 tot 21.00 uur. Dan zal er een speciale boekenbeurs worden gehouden, waarbij de boeken voor de helft van de prijs worden verkocht. De Snuffelmarkt van de Dorpskerkgemeente is gevestigd in de Oude Pastorie, achter de Dorpskerk, Dorpsstraat 148. 09.04.18

Voorjaar in de Kerktuin
De vrijwilligers van de werkgroep Kerktuin zijn woensdag 4 april weer begonnen met onderhoudswerkzaamheden in de tuin. Zij constateerden dat de eerste tekenen van het voorjaar zich al manifesteren in de tuin. Zo is de amandelboom in bloei gekomen, net als het longkruid en de eerste anemoon. Lees en kijk verder >> 07.04.18 

De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>;
Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>.


 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende