Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Boeiende en leerzame Leerhuis-avond
Gebouw de Ontmoeting deed op dinsdagavond 25 oktober zijn naam weer eens eer aan. Het Leerhuis organiseerde een lezing door prof. dr. Cees den Heyer, onze oud-plaatsgenoot. Hij had als thema gekozen: ‘Het ene evangelie is het andere niet’. Voor een volle zaal hield hij in een bijzonder helder en boeiend betoog, waarbij hij inging op de vier evangeliën die vertellen over Jezus, over zijn leven, over zijn woorden en daden, en over zijn lijden en sterven. Hij belichtte de eigenheid van elk van de evangelieën en duidde bijvoorbeeld de grote verschillen tussen dat van Marcus en Johannes. Na de pauze werden er vanuit de zaal vragen gesteld, die prof. Den Heijer de gelegenheid boden om nog dieper op de materie in te gaan. 
(foto: Jan van den Oever) 26.10.16
  klik voor vergroting

Eetgroep d'Ontmoeting in het nieuws
In de Barendrechtse editie van Het Zuiden wordt deze week prominent aandacht besteed aan Eetgroep d'Ontmoeting. Dit is een initiatief vanuit de Dorpskerkgemeente om alleen gaande ouderen met regelmaat een aantrekkelijke, prijsvriendelijke warme maaltijd én goed gezelschap te bieden. Loek van Doorn en Martin Hoogerbrugge zijn de initiatiefnemers van dit project waarin de Dorpskerkgemeente een 'Kerk met een aanbod' wil zijn. Het is een mooie hommage aan twee enthousiaste 'supervrijwilligers'! Lees verder >>  26.10.16
 

31 oktober: Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag waaraan jaarlijks in verschillende protestantse kerken aandacht wordt besteed. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de Rooms-Katholieke kerk publiceerde. Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk en in de loop van de 16e eeuw uiteindelijk tot de Reformatie, van waar uit de protestantse kerken zijn ontstaan. Wel heeft Luther bedoeld om een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang te brengen. Hij publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen). Wat waren die stellingen? Lees verder >> 26.10.16

 

Terugblik op een feestelijke doopdienst
Op zondag 23 oktober werden in een feestelijke doopdienst twee kinderen gedoopt en zo als nieuwe leden van de Dorpskerkgemeente verwelkomd. De dopelingen waren Noa Stuger, dochter van Raymond en Sylvia en Matthijs van Oort, zoon van Johan en Marcella.Na afloop van de eredienst werden de doopouders door vele gemeenteleden gefeliciteerd.  Voor een fotoverslag, lees verder >> 26.10.16
 

Vier bijzondere activiteiten Vorming & Toerusting
Ook in de maand november organiseert de werkgroep V&T van de Protestantse Gemeente Barendrecht een aantal bijzondere activiteiten. Een lezing over: 'de betekenis van de Reformatie in onze tijd'. Een film: “The five people you meet in heaven …”. Een lezing met het thema: ‘Alles wordt nieuw’ over Kerk en wereld in verandering, met het oog op de toekomst.  Een combi-presentatie waarin de restauratie van het Tiengebodenbord in de Dorpskerk wordt toegelicht en gecombineerd met de vraag 'of de Tien Geboden zelf niet gerestaureerd moeten worden? Of is renovatie op zijn plaats?'  U bent van harte uitgenodigd!
Lees verder >>  24.10.16

Twee prachtige schenkingen
Dezer dagen heeft Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam vanuit de nalatenschap van een overleden lid van de Dorpskerkgemeente een tweetal prachtige geoormerkte schenkingen toegezegd gekregen. Het betreft een bedrag van € 3000 voor het door een ziversmid laten vervaardigen van een nieuwe zilveren doopschaal en € 500 voor de aankoop van een nieuwe heteluchtoven voor Eetgroep d’Ontmoeting. Met deze schenkingen gaan twee wensen van de Dorpskerkgemeente in vervulling.
   
De vorige zilveren doopschaal dateerde uit 1858 en werd bij een inbraak in 2010 gestolen  (zie foto). De nieuwe zilveren doopschaal zal – net als de vorige – zowel passen in de monumentale doopschaalhouder uit 1664, als in de huidige doopvont. Een nieuwe heteluchtoven zal worden ingezet bij de Eetgroep d’Ontmoeting, die met grote regelmaat alleengaande ouderen een warme maaltijd aanbiedt. Dit initiatief van de Dorpskerkgemeente ondervindt zoveel belangstelling dat een tweede eetgroep gevormd zal gaan worden. De schenkers wensen nadrukkelijk anoniem te blijven. Door middel van een wijkbericht zal ds. Stam de grote dank van de Dorpskerkgemeente voor deze schenkingen verwoorden. 21.10.16   klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente, verder blikt hij vooruit op de komende erediensten. Hij geeft een toelichting op de keuze van de WK om het gedenken van de overleden gemeenteleden in de Dorpskerkgemeente voortaan te laten plaatsvinden in de eredienst die valt op de zondag na Allerheiligen. Verder zal de laatste zondag van het kerkelijk jaar (eeuwigheidszondag) qua thematiek voortaan ingaan op de (weder)komst van de Heer. Daarmee wordt meer aangesloten bij de eeuwenoude traditie van de Christelijke kerk.   Lees verder >> 21.10.16

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord 39/3 wordt verzorgd door ds. Bert de Wit.  Hij gaat in zijn meditatie in op het thema 'Dromen van een nieuwe economie'. Lees verder >> 21.10.16
 

Belangrijke gemeenteavond
De wijkkerkenraad van  de Dorpskerkgemeente heeft een voorlopig advies opgesteld met betrekking tot de financiële gezondmaking van de PG Barendrecht in de toekomst. Op dinsdag 1 november zal dit tijdens een gemeenteavond worden voorgelegd aan de leden van de Dorpskerkgemeente. Uiteraard is er gelegenheid voor vragen en opmerkingen. Leden van de Dorpskerkgemeente zijn van harte uitgenodigd voor deze belangrijke gemeenteavond. Aanvang: 20.00 u. Daarna zal de WK, de gemeente gehoord hebbende, zijn advies definitief vaststellen en uitbrengen aan de AK.18.10.16
 

Op weg naar een gezonde
PGBarendrecht

50.000 kilo afval ingezameld voor Dorpskerk!
De Dorpskerkgemeente participeert sinds de start van aan de actie Afval Loont ten behoeve van het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht'. Medio oktober 2016 werd een mooie mijlpaal bereikt. Al degenen die hun afval aanbieden ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk hebben met elkaar nu al meer dan 50.000 kg afval ingeleverd! Een resultaat om trots op te zijn! Maar om het prachtige, internationaal beschermde rijksmonument de komende decennia in goede conditie te houden is nog veel geld nodig, daarom roepen wij u op om mee te doen aan Afval Loont en de opbrengst te bestemmen voor de Dorpskerk17.10.16
  Afval loont voor de Dorpskerk!

Juist bij de Actie Afval Loont geldt:
vele kleintjes maken
een grote (opbrengst). . . .

Toekomst religieus erfgoed - Toekomst Dorpskerk
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft samen met een dertigtal partners een landelijk samenwerkingsprogramma opgezet onder de naam Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. Zij zetten zich actief in voor een goede toekomst van religieus erfgoed, want het voortbestaan van Nederlands rijk en breed gedragen religieus erfgoed staat onder druk. Op hun agenda staan zeven punten, waaronder de ondersteuning van kerken die nog een religieus gebruik hebben; ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden; praktische handreikingen voor monumenteneigenaren en tenslotte, stimulering van ruimere openstelling van religieus erfgoed. Vanuit de stuurgroep Toekomst Dorpskerk zal worden bekeken in hoeverre we voor 'het oudste huis van Barendrecht' hier ons voordeel mee kunnen doen. Lees verder >> 15.10.16
  zorgen voor
een goede

 

Nieuws van het CvK
Namens het College van Kerkrentmeesters heeft de penningmeester, Aad Boers, een drietal artikelen gemaakt die het CvK dringend onder uw aandacht wil brengen. Het betreft de stand van zaken van de komende Oogstcollecte, lees verder >>. 
Een bericht over de  zorgwekkende financiële ontwikkelingen in de kerkelijke bijdragen binnen de PG Barendrecht, lees verder >>.
En een bericht over het gebruik van fiscaal interessante meerjarige schenkingsovereenkomsten, lees verder >>. 15.10.16

Nieuwe AK-leden
De Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht is weer op volle sterkte. Onlangs zijn de twee openstaande vacatures vanuit de Wijkgemeente Immanuelkerk ingevuld. De heer W. (Wijnand) Voets - ouderling en de heer C. (Cees) Versendaal - diaken zijn door de Wijk Kerkenraad van de Immanuelkerkgemeente afgevaardigd naar de AK. 15.10.16

Wist u dat? Unieke Bijbelexpositie, nog 2 weken!
In het kader van het Bijbeljaar 2016 is er in de Sint-Janskerk te Gouda een prachtige Bijbeltentoonstelling: 'Het Woord Verbeeld. De Bijbel in glas en prent'. Aanleiding is de 500e verjaardag van Erasmus’ Novum Instrumentum, de eerste gedrukte Griekse editie van het Nieuwe Testament. De betekenis van deze uitgave is enorm: zij vormde de basis van tal van vertalingen, zoals de Lutherbijbel en de Statenvertaling. Dit feit wordt daarom nationaal en internationaal op vele manieren herdacht. De tentoonstelling is nog te bezoeken  tot en met 31 oktober 2016. Lees verder >> 15.10.16
 

2017: 500 jaar Reformatie
Op 31 oktober 2016 start het Reformatiejaar dat duurt tot 31 oktober 2017. Op die laatste datum wordt 500 jaar protestantisme gevierd, want op 31 oktober 1517 presenteerde Maarten Luther zijn 95 stellingen in het Duitse Wittenberg. De PKN viert een jaar lang vijf eeuwen protestantisme als 'een veelkleurig, dynamisch en actueel proces van vernieuwing dat de kerk en de wereld fundamenteel heeft veranderd'. Het thema is: '2017: 500 jaar protestant GeloofWaardig'. Wat niet iedereen zich zal realiseren, is het feit dat de Dorpskerk het énige gebouw is dat dit hele proces heeft meegemaakt. Op 2 mei 2017 viert de Dorpskerk namelijk haar 505-jarige bestaan. Alle reden dus om in 2017 de Dorpskerk een plaats te geven bij de viering(en) van 500 jaar protestantisme in Barendrecht. Vanuit de stuurgroep Toekomst Dorpskerk zal een initiatief worden genomen om na te gaan of er belangstelling is voor één of meer momenten om de Barendrechtse bevolking te laten zien dat protestantisme ook anno 2017 nog relevant is voor de samenleving. Deze website houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Lees meer over '500 jaar Reformatie' op >>  www.500jaarprotestant.nl en op >> www.refo500.nl 14.10.16   
  foto: catharijnen convent utrecht

Restauratie goten Dorpskerk (4)
Woensdag 12 oktober zijn zowel de loodgieterswerkzaamheden als de timmer- en schilderwerkzaamheden aan de dakgoten van de Dorpskerk opgeleverd. Diezelfde dag begonnen de steigerbouwers met de demontage van het steigerwerk. Op 13 oktober werd ook dat werk afgerond en ligt alles gereed voor transport naar de opslagplaats van de steigerbouwers. In het vierde en laatste voortgangsverslag van dit project doet de kerkrentmeester zijn verslag. Wéér een klus geklaard! Ook op dit punt kan het oudste huis van Barendrecht weer een halve eeuw vooruit. . . .
Want een kerk die leeft, bouwt aan haar toekomst (en respecteert haar verleden).
Lees verder >>  13.10.16
  klik voor vergroting

Zangmiddag Johannes de Heer
In een nauwe samenwerking van de HVD en de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente wordt er in de Dorpskerk op dinsdagmiddag 1 november een zangmiddag gehouden over de  grote liederenschat die Johannes de Heer ons heeft achter gelaten. Wie kent ze niet, liederen als: 'Daar ruist langs de wolken'; 'Tel uw zegeningen'of 't Scheepke onder Jezus hoede'. We zullen een aantal bekende liederen zingen. 
De liederen zullen aan elkaar worden gepraat door ds. Jos de Heer uit Ouderkerk aan de Amstel, kleinzoon van Johannes.   
U BENT VAN HARTE WELKOM!  Lees verder >> 12.10.16 

 

Meditatie Klankbord
De meditatie in het tweede nummer van de 39e jaargang van Klankbord wordt verzorgd door ds. Jaap van Rootselaar. Onder de titel 'Waar zijn de negen anderen?' staat hij stil bij het verhaal uit het evangelie van Lucas 17. Lees verder >> 11.10.16
 

Nieuws van Vorming & Toerusting (2)
De lezing ‘Alles wordt nieuw’- Een heet hangijzer; Hel en eeuwig oordeel door ds Leen Jan Lingen is verplaatst naar dinsdag  29 november (stond op 21 november)! 11.10.16


Feestelijke viering zondag werelddiaconaat
Zondag 9 oktober kreeg de eredienst in de Dorpskerk een bijzonder karakter. Deze dienst was voorbereid samen met de ZWO-commissie (ZWO = Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp). Als Protestantse Gemeente Barendrecht hebben we warme contacten ontwikkeld met de Pakistaanse gemeente van Rotterdam. Een zanggroep van deze Pakistaanse gemeente verleende medewerking aan deze viering. Zij zongen een viertal liederen in het Urdu, de nationale Pakistaanse taal. Daarnaast gaf ook Henja Visser van Kerk in Actie een toelichting op haar werk. Zij is betrokken bij het werk van Kerk in Actie (de diaconale organisatie van de PKN) in Pakistan. Het was een bijzonder inspirerende dienst waarin de verbondenheid met onze Pakistaanse geloofsgenoten gevierd en ervaren werd. Lees verder >>  09.10.16
  klik voor vergroting

Grote drukte bij Snuffelmarkt en Kerktuin
Zaterdag 14 oktober was het en drukte van belang bij de Snuffelmarkt en de Kerktuin. Beide werkgroepen hadden een bijzondere dag: een 'halve prijzen dag'. Tweemaal per jaar houdt de Snuffelmarkt 'grote opruiming', dan gaat alles voor de halve prijs weg (en de prijzen zijn normaal al heel aantrekkelijk!) Dit jaar volgde ook de werkgroep Kerktuin dit goede voorbeeld: ook zij verkochten stekjes en plantjes voor de halve prijs. De opbrengst van de Snuffelmarkt is bestemd voor het onderhoud van het Dorpskerkcomplex. De opbrengst van de Kerktuin wordt bestemd voor het onderhoud van de prachtige Kerktuin. De foto van enthousiast kerktuin-lid Gerdien Pool toont het druk bezette terras van de misschien wel meest unieke tuin van Barendrecht. . . . 08.10.16 
  klik voor vergroting

Kom naar de Kinderkerk!
Op zondagmiddag 30 oktober is er weer een kinderkerk in de Dorpskerk! Dit keer luisteren we naar het spannende verhaal van Jozef met de mooie mantel. We gaan leuke liedjes zingen en ook nog wat doen. Dit alles natuurlijk interactief met de kinderen. Iedereen is welkom! Natuurlijk de kinderen, met hun ouders en/of opa's en oma's. Maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom om deze bijzondere viering mee te beleven. De kinderkerk wordt gehouden van 16.00 tot 16.30 uur.  
Voor vragen kunt zich richten tot: kinderkerkbarendrecht@gmail.com    Lees verder >>  08.10.16
  klik voor vergroting

ZWO-bericht 06.10.16
In het bericht van deze week geeft de ZWO-commissie van de PG Barendrecht een verslag weer van de gemeenteadviseur van Kerk in Aktie - Tom Kolsters - die een viertal bijeenkomsten beschrijft, waarin allerlei vormen van aandacht voor werelddiaconaat aan de orde komen. Daaronder ook de Barendrechtse activiteiten.
Lees verder >> 08.10.16

Barendrechtse Bijbelquiz 2016
Voor de zesde keer wordt de Barendrechtse Bijbelquiz georganiseerd op 3 november a.s. in de Triomfatorkerk. De jaarlijkse Bijbelquiz is een gezellige avond waar de Bijbelkennis van teams uit onze wijkgemeenten wordt getest, dit in navolging van de Nationale Bijbelquiz die ieder jaar in de maand oktober gehouden wordt. We doen dat onder meer door het stellen van vragen en het geven van opdrachten. Clubs, Werkgroepen, Kerkenraden, Koren, iedereen kan zich aanmelden. We rekenen ook deze keer weer op veel deelnemers en een geslaagde avond met uiteraard aan het einde van de avond het antwoord op de vraag: Wie wordt de beste Barendrechtse Bijbelkenner van 2016? Graag van te voren opgeven als team van 4/5 personen via het mailadres: bijbelquiz2016@gmail.com. Opgeven als individuele deelnemer kan ook.

Voor nieuwsberichten van oudere datum, ga naar >> webpagina Actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende