Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Over liturgie gesproken. . . Zondag hoe? Zondag Sion Populi
Omdat de Dorpskerkgemeente zich verbonden weet met de Kerk van alle tijden en alle plaatsen wordt veel waarde gehecht aan symbolen en rituelen in de zondagse liturgie. Zo wordt de liturgische kalender gevolgd, en die verbindt de tweede Adventszondag aan het eeuwenoude lied: 'Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes'. Het is een verwijzing naar Jesaja 30:19: 'Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort'. Het is ook een verwijzing naar de psalm van deze zondag: Psalm 80. 05.12.16
  klik voor vergroting

PKN-Kerstkrant 2016
Ook dit jaar zal de traditionele PKN-kerstkrant weer worden uitgedeeld in de Dorpskerk, na afloop van het kerstconcert van het WinterFeest ,de Kerstnachtdienst en de Kerstmorgendienst. De Kerstkrant van de Protestantse Kerk in Nederland staat dit jaar in het teken van het thema 'geef liefde, krijg liefde'. Vaak gaat het in de liefde twee kanten op. Als je denkt dat je iets geeft, merk je dat je ook iets krijgt. De kerstkrant staat vol met warme verhalen over de liefde. Zorg dat u 'm te pakken krijgt. En geef ‘m dan vooral ook ruimhartig door aan de mensen om u heen.  Dit gratis ‘cadeautje van de kerk’ is een mogelijkheid om de blijde Boodschap van Kerstfeest breed te verspreiden, doet u ook mee? 04.12.16
  klik voor vergroting

Wist u dat? De grootste Adventskalender van Nederland
De Doopsgezinde Gemeente van Joure in Friesland heeft voor haar kerkgebouw ('de vermaning' genoemd) de grootste Adventskalender van Nederland gebouwd. Deze kalender, die een afmeting heeft van vijf bij zes meter, is geplaatst op een stellage tegen de voorgevel van de doopsgezinde vermaning. Iedere middag rond zes uur wordt een van de 28 luikjes open gedaan. Er is ook een digitale versie gemaakt, lees verder >>.  03.12.16

Dorpskerk in het hart van het WinterFeest
Ook dit jaar zal het 'oudste huis van Barendrecht' weer bruisen van activiteiten tijdens het traditionele WinterFeest dat wordt georganiseerd door de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht, waarin de Dorpskerkgemeente via de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk in vertegenwoordigd is. De Dorpskerk als het huis waar iedere Barendrechter welkom is, dat is óók 'Kerk-zijn anno 2016.'
Voor het persbericht met het complete programma van het WinterFeest, lees verder >>.
Voor het programma in het Dorpskerkcomplex, lees verder  >>  03.12.16
 
Dat mag je
niet missen!

Bericht van de AK: Werken aan de toekomst van de PG Barendrecht - Adviezen WK's
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft van de vijf wijkkerkenraden Carnisse Haven, Dorpskerk, Noord, Zuid-West en Zuid-Oost adviezen ontvangen m.b.t. de financieel gezonde gemeente en de toekomst van de kerkgebouwen. Op basis hiervan en het advies van het College van Kerkrentmeesters  stelt de Algemene Kerkenraad in de vergadering van 14 december een concept voorgenomen besluit vast. Het College van Kerkrentmeesters stelt  daarna  een hierbij passende meerjarenbegroting op. In de extra AK-vergadering van 9 januari 2017 neemt de Algemene Kerkenraad op basis van deze stukken een voorgenomen besluit,  dat per post aan de gemeenteleden wordt gestuurd. Eind januari / begin februari wordt er een gemeenteavond gehouden, waarin het voorgenomen besluit wordt toegelicht en er gelegenheid is om er met elkaar over te spreken en naar elkaar te luisteren. Het plan is om in januari een Nieuwsbrief uit te geven met o.a. informatie over de gemeenteavond, korte samenvatting van de adviezen van de wijkkerkenraden en een visie op de toekomst. De volledige adviezen van de wijkkerkenraden m.b.t. de kerkgebouwen zijn ook via deze website te lezen en te downloaden.
Advies WK Dorpskerk >> klik om advies WK te openen.          Advies WK Noord        >> klik om advies WK te openen.          Advies WK Carnisse Haven >> klik om advies WK te openen
Advies WK Zuid-West >> klik om advies WK te openen.          Advies WK Zuid-Oost  >> klik om advies WK te openen.          02.12.16


Nieuwe scriba AK
Zoals uit onderstaand bericht blijkt heeft de Algemene Kerkenraad een opvolger gevonden voor aftredend scriba Nelie Benschop in de persoon van de heer L.J. (Louw) Stroo. Hij was tot januari 2016 scriba van de wijkkerkenraad van Carnisse Haven en AK-lid. In januari a.s. zal Nelie Benschop, die het scribaat jarenlang uitstekend heeft verzorgd (!) haar taak overdragen aan Louw. 02.12.16 

Nieuws uit de AK november 2016
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, Nelie Benschop, heeft weer een verslag gepubliceerd van de afgelopen AK-vergadering.  Daarin wordt onder andere aandacht voor de voortgang in het proces om de PG Barendrecht financieel gezond te maken. Lees verder >>. 02.12.16
 

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente en hij blikt vooruit op de komende diensten in de drukke decembermaand. WK-voorzitter Gerrit Barendrecht doet verslag van de kerkenraadsvergadering van 17 november jl..   Lees verder >> 02.12.16

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord 39/6 wordt verzorgd door ds. Joma Boers - de Jong.  Het thema van haar meditatie is: 'Een mooie opdracht'.  Zij besluit haar laatste meditatie voor onze Protestantse Gemeente met de woorden: 'Ik heb geprobeerd om als predikant de blijde boodschap te vertellen aan iedereen die het horen wil. Het evangelie van de liefde van God voor de wereld, waarin wij mensen een plek hebben. En dat is soms goed gegaan en ook wel eens niet goed. Het heeft voor mij wel altijd als een opdracht gevoeld. En ook als ik afscheid heb genomen van de gemeente in Barendrecht zal deze opdracht met mij mee gaan. Het laatste wat ik hier wil schrijven is: Ga met God en Hij zal met je zijn'. Lees verder >>  
Ook van af deze plaats bedanken wij Joma voor hetgeen ze voor onze gemeente heeft betekend en wij wensen haar Gods zegen toe in haar verder leven! SEH 02.12.16
 

Kerkinformatie - december 2016
Het maandblad Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad biedt actualiteiten, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene. In het decembernummer wordt o.a. aandacht besteed aan het 500 Jaar Reformatie en aan de ingrijpende verschraling van de ondersteuning van de plaatselijke gemeenten vanuit het landelijk dienstencentrum  PKN. Lees verder >>  02.12.16
 

ZWO-bericht 02.12
Deze keer vraagt de ZWO-commissie uw aandacht voor ons diaconale project met NOAD in Pakistan. Kerk in Aktie heeft er een mooie presentatie van gemaakt die u als pdf-document kunt downloaden. Lees verder >>  02.12.16
 

Herbergier uit Bethlehem gezien in Barendrecht
Een maand te vroeg, zijn dezer dagen bij de Dorpskerk de herbergier uit het Bijbelverhaal gesignaleerd! Hij was in het gezelschap van zijn vrouw. Waarschijnlijk waren ze zich aan het oriënteren waar ze tijdens de Kerstwandeling van de PG Barendrecht hun tijdelijk onderkomen kunnen krijgen. Staat trouwens de avond van 23 december al  gereserveerd in uw agenda voor de kerstwandeling en de dorpskerstzang?
Lees verder >>
29.11.16
  klik voor vergroting

Nog meer vacatures!
Een van de diensten die worden verleend aan de leden van onze Dorpskerkgemeente die niet meer in staat zijn om de erediensten te bezoeken, is het wekelijks rondbrengen van de Zondagbrieven. Jarenlang konden we op een aantal ouwe getrouwe mensen rekenen, maar die moeten er helaas mee stoppen. Daarom zoeken we dringend twee mensen die elke zaterdagmorgen een tiental Zondagbrieven willen ophalen bij de Dorpskerk en vervolgens willen distribueren in een bepaalde wijk van Barendrecht-centrum. We willen deze service graag in standhouden! Wie helpt ons?
Graag opgeven bij Antoinette Jansen email: zondagsbriefdorpskerkbarendrecht@live.nl 29.11.16

Eén jaar Eetgroep d'Ontmoeting
Op 22 november 2016 bestond de Eetgroep d'Ontmoeting precies één jaar. Dat was reden voor een  extra feestelijke maaltijd. Er waren dit keer 43 gasten en het enthousiaste team vrijwilligers zorgde er weer voor dat iedereen het naar de zin had. Als feestelijke afsluiting van de maaltijd was er voor iedere tafel een ijstaartje met 1 kaarsje erop. . .
Er komen overigens nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen, ook vrijwilligers melden zich gelukkig  spontaan aan, dat is geweldig! We zitten op dit moment aan de top van onze kookcapaciteit en zodra begin 2017 de keukencapciteit in de Ontmoeting is aangepast, gaan we met een tweede eetgroep van start. Zodra die wordt gestart, zal het onder andere via deze website worden bekend gemaakt. 29.11.16
  Klik voor vergroting

Nieuws van het CvK
Het CvK heeft besloten om de Aktie KerkBalans per januari 2018 te gaan digitaliseren. Aad Boers, de penningmeester van het CvK, blikt alvast vooruit. Daarnaast geeft hij ook de resultaten van de Collectes Kerkbeheer van de maand oktober. Lees verder >> 29.11.16

Hemelse muziek: Weihnachtsoratorium
In december 2015 besteedde Hans van Gelder aandacht aan de drie eerste cantates van het Weihnachtsoratorium, die Bach in 1734 maakte voor erediensten op resp. 1e, 2e en 3e kerstdag. Op woensdagavond 7 december gaat Hans verder met de drie volgende cantates. Die zijn resp. gemaakt voor Nieuwjaarsdag ( de achtste dag na Kerstmis, dag van de Besnijdenis), de zondag na Nieuwjaar en voor Driekoningen. Ook nu wordt er weer stilgestaan bij Bachs instrumentatiekunst en de beeldende wijze waarop hij teksten tot leven wist te wekken. Deze avond in de Ontmoeting begint om 20.00 uur. Toegang is gratis, maar er is een collecte na afloop. Wie eerdere muziekavonden met Hans van Gelder heeft meegemaakt, weet dat het weer een bijzonder boeiende avond zal worden. 28.11.16 

 

Nieuws van de Diaconie
In dit bericht wordt u geïnformeerd over de diaconale doelen van de erediensten van 4, 11 en 18 december a.s. Verder wordt in dit bericht aandacht besteed aan de diaconale actie voor de Voedselbank Barendrecht in december. Lees verder >> 28.11.16

Uniek slotconcert WinterFeest in Dorpskerk
Traditiegetrouw wordt het WinterFeest in de oude dorpskern afgesloten met een concert in de Dorpskerk. Dit jaar wel een heel bijzonder kerstconcert met Keltische muziek en dans. Het concert op zaterdagavond 10 december wordt verzorgd door het Trio Marain en de dansgroep 'Scoil Rince Damhsa na nÓg'. Op het programma staan de mooiste kerstliederen en melodieën van de Britse eilanden: Ierland, Engeland, Schotland en Wales. Het concert begint om 20.00 uur, toegang gratis met na afloop een collecte aan de deur. Er kan niet worden gereserveerd en 'vol =vol'! Lees verder >> 28.11.16
  klik voor vergroting

Kerktuin gaat in winterslaap
Dat de winter langzaam maar zeker haar intrede maakt, blijkt ook in de Kerktuin. Mart van der Stoel fotografeerde de Salie na een flinkte nachtvorst. Wist u trouwens dat de Sali een zogenaamde legende plant is? 'Tijdens de vlucht naar Egypte zou deze plant uitgegroeid zijn tot een ware struik om Maria met het Christuskind te verbergen voor de soldaten van Herodes. Vandaar de grote geneeskrachtige eigenschappen! Dit volgens een Provencaalse legende. Er groeien veel salie-soorten in Israël. 28.11.16
  klik voor vergroting

Test uw Bijbelkennis!
Sinds kort kunt u dagelijks uw kennis van de Bijbel testen. Als u zich aanmeldt op de website www.BeterBijbel.nl krijgt u op alle werkdagen vier vragen over de Bijbel. U kunt uw bijbelkennis testen op drie niveaus: van beginner tot zeer gevorderd. De organisatie achter de 'Beterwebsite' organiseert al langer succesvolle testen over taalkennis, rekenkennis, verkeerskennis en kennis van diverse vreemde talen. Aan deze reeks is nu dus ook een versie om uw bijbelkennis te testen toegevoegd. Van harte aanbevolen! 27.11.16
 

Prachtig Koffieconcert
Op zondag 27 november organiseerde de Stichting Barendrecht Klassiek, in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, weer een koffieconcert in de Dorpskerk. Dit keer verzorgden Anna Badalian (viool) en Lineke Lever (piano) een veelzijdige invulling van het concert. Zij lieten werken horen van Beethoven, Rubinstein, Bartók, Schumann, Busoni, Paganini, Fauré en Kreisler. Ruim honderd liefhebbers van klassieke muziek waren naar de Dorpskerk gekomen en werden getracteerd op adembenemende vertolkingen van het genoemde brede scala van componisten.  Lees verder >>  Foto: Arco v.d.Lee   27.11.16
  klik voor vergroting

Kerkelijk werker benoemd voor Carnisse Haven
Op voordracht van de Wijkkerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven heeft de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht mevrouw Anne-Mieke van Oost-Reiber benoemd tot kerkelijk werker voor pastoraat in Carnisse Haven. Haar parttime dienstverband in Carnisse Haven vangt aan op 1 januari 2017 en is vooralsnog aangegaan voor één jaar. Momenteel is zij nog parttime werkzaam als kerkelijk werker (ouderenpastor) in de Protestantse Gemeente ‘de Levensbron’ te Ridderkerk en in de Protestante Gemeente Etten-Leur ‘de Baai’. Lees verder >> 27.11.16
 

Welkom aan Joas Boiten
In het kader van zijn opleiding loopt Joas Boiten, 1e jaars student van de Christelijke Hogeschool Ede een orienterende stage binnen de Dorpskerkgemeente. Hij zal voor zijn voltijdsopleiding Godsdienst Pastoraal Werk tot en met maart 2017 kennismaken met diverse activiteiten die er plaatsvinden in onze wijkgemeente. Wij verwelkomen Joas en wensen hem veel succes bij zijn orienterende stage! Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam treedt op als zijn begeleider. 27.11.16

Liturgisch bloemschikken - Adventsschikking
De schikkingen van de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken zijn niet gemaakt om de kerk een beetje op te fleuren, ze zijn bewust gemaakt om de liturgie te ondersteunen. Elke schikking zit vol symboliek en symbolen zijn bij uitstek geschikt om de liturgie te versterken, te verduidelijken. De kaarsen in de Adventsschikking symboliseren de komst van Christus als het licht der wereld; elke Adventszondag wordt er een meer aangestoken. Het gebruik van Adventskaarsen stamt uit Duitsland en de Scandinavische landen. Daar ziet men overigens soms dat de kaars van de derde advent roze is, naar de liturgische kleur van de betreffende zondag. U wordt van harte uitgenodigd om de Advent mee te vieren in de Dorpskerk! 26.11.16
  klik voor vergroting
Klaar voor de Adventsvieringen

Over liturgie gesproken. . . Gezegend Nieuwjaar!
Pardon? Nee het is geen vergissing! We staan namelijk voor een nieuw en bijzonder nieuw kerkelijk jaar, want vorige week zondag hebben we als christenen het oude kerkelijk jaar afgesloten en we beginnen het nieuwe kerkelijk jaar met de Adventsperiode. 'Advent' komt van het Latijnse woord 'Adventus', dat betekent 'het komen'. In vier weken bereiden we ons voor op het feest van de komst van Christus. De vier adventszondagen hebben elk een eigen karakter en dragen daarom een eigen naam. Ook in de Dorpskerkgemeente besteden we bijzondere aandacht aan de liturgie van de erediensten vanaf de eerste Adventszondag tot en met de Kerstnachtdienst. Lees verder >> 26.11.16
 

 

Hans van Gelder in Werkgroep V&T
De Dorpskerkmusicus Hans van Gelder is toegetreden tot het bestuur van de werkgroep Vorming & Toerusting van de PG Barendrecht. Hij verzorgde al vele jaren V&T-avonden over klassieke componisten en hun beroemde composities. Nu Hans als docent liturgiek is gepensioneerd heeft hij tijd gekregen om de werkgroep te versterken.  Voor meer informatie over deze actieve werkgroep, lees verder >> 22.11.16
 

Nieuws van de Snuffelmarkt
Na de feestelijke viering van het 25-jarig bestaan van de Snuffelmarkt (zie eerder artikel) gaan de activiteiten natuurlijk gewoon door. Sinds 19 november is de jaarlijkse Kerstmarkt met de verkoop van kerstartikelen weer gestart.  Er zijn ook dit jaar weer veel bijzondere artikelen gebracht die zeer de moeite waard zijn, zoals de echte ouderwetse kerstboomversieringen. U kunt elke zaterdagmorgen tussen 10 uur en 12 uur terecht bij de Snuffelmarkt. Ook tijdens het Winterfeest op zaterdag 10 december is de Snuffelmarkt geopend. In De Ontmoeting is een stand te vinden met CD’s. Het blijft op deze dag mogelijk om spullen te komen brengen, dit kan via het hek aan de Piet Heinstraat. 22.11.16
  klik voor vergroting

Hart voor Barendrecht onderscheiden
Stichting Hart voor Barendrecht, waarbij 10 Barendrechtse kerken zijn aangesloten ontving op 21 november een Waarderingsoorkonde van de Gemeente Barendrecht, vanwege de belangrijke bijdrage die de stichtnig levert aan de Barendrechtse samenleving. Aftredend voorzitter Jacobien Glasbergen kreeg ook een persoonlijke onderscheiding. Burgemeester Jan van Belzen speldde haar de gemeentelijke Waarderingsspeld op en reikte een oorkonde uit voor haar 10-jarige inzet als boegbeeld van Hart voor Barendrecht.
 

Nieuwe webpagina: Eetgroep d'Ontmoeting
Een steeds waardevollere activiteit van de Dorpskerkgemeente - de werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting - had nog steeds geen eigen webpagina. . . . De oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat het dagelijkse beheer van de website zoveel tijd vergt, dat maar enkele keren per jaar er een grote update van de site wordt gemaakt. In de ruim tien jaar dat de website bestaat is de omvang sterk gegroeid. Deze nieuwe webpagina is de achtenzeventigste pagina van de Dorpskerksite en het zal zeker niet de laatste zijn! Onze site mag zich nog steeds verheugen is een groeiende belangstelling. Lees verder >>  19.11.16
 

Vergadering generale synode PKN
Op 17 en 18 november jl. is de generale synode voor haar najaarsvergadering bijeen geweest. Op de agenda stonden weer veel interessante onderwerpen. Zo was er een bezinning over de betekenis en beleving van de Maaltijd van de Heer in de PKN, aan de hand van een notitie van prof. dr. Jan Muis, hoogleraar systematische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit. Verder vergde de voortgangsrapportage over de ingrijpende herstructurering van de PKN onder de titel 'Kerk 2025: een stap verder' veel vergadertijd.  Voor alle vergaderstukken, lees verder >> 19.11.16
(afbeelding: Het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci -Santa Maria Della Grazie, Milaan)
  klik voor vergroting

Vacatures
De Protestantse Kerk is een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland, dat is een feit om trots op te zijn! Maar het geeft tevens onze zwakte aan, want met grote regelmaat vinden er mutaties plaats. Vrijwilligers die jarenlang actief zijn geweest treden begrijpelijkerwijs (maar jammergenoeg) terug en zo ontstaan er vacatures. Dat geldt ook in de Dorpskerkgemeente. Gerrit Barendrecht en Loek van Doorn treden na een jarenlange grote betrokkenheid en inzet binnenkort terug als voorzitter en scriba van de Wijkkerkenraad en ook Henry Rienstra treedt terug als kerkrentmeester. Er was bovendien al eerder een vacature voor een kerkrentmeester. De grote vraag is: wie neemt het werk over? In de komende tijd, waarin we gaan nadenken over een nieuwe wijkgemeente rondom de Dorpskerk, is het van groot belang dat we als WK en wijkraad van kerkrentmeesters alle vacaures vervuld hebben. Als de Dorpskerkgemeente u dierbaar is (en dat horen we van alle kanten!) overweeg dan eens om enkele jaren uw steentje bij te dragen! 19.11.16
 

Voelt u zich óók geroepen?

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe wijkbericht gaat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in op het wel en wee van de Dorpskerkgemeente. Hij blikt onder andere terug op de vele mooie, leerzame, inspirerende en ontroerende momenten die we in de Dorpskerkgemeente de afgelopen weken hebben gehad. Hij constateert dat er nog veel vitaliteit zit in onze gemeente rondom de Dorpskerk.   Lees verder >> 19.11.16

Meditatie Klankbord
De meditatie in Klankbord 39/5 wordt verzorgd door ds. Piet Taselaar.  Hij besteedt in zijn meditatie aandacht aan het gedachtegoed dat kerkhervormer Maarten Luther ons heeft nagelaten. Het thema is: 'Boekdrukkunst en priesterschap van alle gelovigen'.
Lees verder >> 19.11.16
 

Oliebollenactie ZWO
Het einde van 2017 nadert. . . . het wordt dus weer tijd om aan oliebollen te denken! Dus ook aan de oliebollenactie van de ZWO-commissie. De opbrengst gaat dit jaar naar de Stichting Pryanthi, van onze gemeenteleden Piet en Durna Van Os, en naar World Servants Barendrecht.
Voor de vooraankondiging, lees verder >> 19.11.16
 

ZWO-Bericht 18.11.16
In dit ZWO-bericht doet een Pakistaanse vrouw, Suzan Pervais, haar verhaal. Zij is een van de vrouwen die zijn ondersteund door NOAD, de organisatie waarmee PGB projectmatig samenwerkt.  Lees verder >> 19.11.16
 

Kaarsenactie ZWO
Ook dit jaar wordt er in de adventtstijd weer een kaarsenaktie gehouden voor een ZWO-doel. De opbrengst van de verkoop gaat deze keer naar de Leprazending. Voor meer info zie www.leprazending.nl. De verkoop start op zondag 27 november. De kaarsen kunnen na afloop van de eredienst, óók in de Dorpskerk, voor een aantrekkelijke prijs worden gekocht (en liefst contant betaald). Doet u ook weer mee? 19.11.16
  klik voor vergroting

Actie Diaconie voor Voedselbank
Ook dit jaar organiseert het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Barendrecht weer een kerstactie ten behoeve van de Voedselbank in Barendrecht. Op zondag 11 december wordt óók door de Dorpskerkgemeente voedsel voor de Voedselbank ingezameld. Wilt u iets doen voor uw mede-inwoners van Barendrecht en Heerjansdam die het (veel) minder hebben dan u? Lees verder >>
 


Doet u óók mee?

Wist u dat? De ontstaansgeschiedenis van 'Stille Nacht'
Er doen meerdere verhalen de ronde over het ontstaan van het wereld bekende kerstlied 'Stille Nacht'. Voor wie het echte verhaal wil weten, zou kennis moeten nemen van de presentatie van het . . .Oostenrijks Verkeersburo, want ze zijn er daar erg trots op dat het in de omgeving van Salzburg is ontstaan! Lees verder >> 17.11.16
  klik voor vergroting

Tuit Dorpskerk gerestaureerd
Bij de berichtgeving over de onlangs gerestaureerde dakgoten van de Dorpskerk werd gemeld dat er een onverwachte tegenvaller was. Het metselwerk van de 'tuit' van de noordwestelijke aanbouw was in zo'n slechte conditie dat snel ingrijpen noodzakelijk was. Dezer dagen heeft restaurator-metselaar Den Hertog deze klus geklaard. Daarbij is ook het gevelanker vrijgehakt en gerestaureerd, waardoor deze tuit de komende decennia weer en wind kan doorstaan. Ook dit restauratiewerk valt onder de eerder toegezegde Rijkssubsidie. Voor een fotoverslag, lees verder >> 15.11.16
 

Vooraankondiging Kerstwandeling en Dorpskerstzang
Evenals voorgaande jaren organiseert 'Hart voor Barendrecht' weer een Kerstwandeling, en wel op 23 december. Er is rekening gehouden met de ervaring van voorgaande jaren en de wandeling is daarom wat ingekort. Natuurlijk wordt het kerstverhaal tijdens de wandeling weer uitgebeeld met een aantal levende taferelen. Bijzonder dit jaar wordt de afsluiting van de Kerstwandeling met een Dorpskerstzang, die zal worden gehouden in de Bethelkerk. Mede dankzij de medewerking van een orkest van het Leger des Heils aan de Dorpskerstzang belooft het een prachtige avond te worden. Lees verder >> 13.11.16

Bijzondere Top2000-kerkdienst in Barendrecht
Op 11 december a.s.  vindt er een  Top2000-kerkdienst plaats in de Triomfatorkerk.  Deze kerkdienst haakt aan bij de traditionele Top 2000 van  NPO Radio 2, die door miljoenen mensen eind december beluisterd wordt. In de Top2000 staan veel  nummers met inhoud en diepgang: nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen.  Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, zoals ‘What if God was one of us’, van Joan Osborne. De dienst begint om 19.30 uur. Er is uiteraard veel muziek, clips, het Popkoor “Let’s Get Started” uit Lexmond en de zangeres Kim Beekman  werken mee. Kortom, een spetterende dienst voor een breed publiek, jong en oud, al of niet gelovig of kerkelijk. Meer informatie: www.top2000kerkdienst.nl/barendrecht    Lees verder >> 13/06.11.16
 

Voor nieuwsberichten van oudere datum, ga naar >> webpagina Actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende