Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Op deze pagina staan de nieuwsberichten doorgaans twee weken.
Het Laatste Nieuws gemist?
Ga dan naar de >>
webpagina Actueel, daar staan de nieuwsberichten van de laatste twee maanden.


Bijbelleesrooster maart 2015
'Read your Bible, pray every day, and you will grow'
Ook in 2015 zullen we de maandeijkse leesroosters van het Nederlands Bijbelgenootschap doorgeven als service aan onze bezoekers, lees verder >>.
Daarnaast kunt u
de bijbellezing van deze dag gebruiken. Lees verder >>
 

2e Zondag van de veertigdagentijd: beschermende handen
De 2e zondag draagt de naam: ‘Reminiscere’, dat is Latijn voor ‘Gedenk’).
De naam van deze zondag is genoemd naar de Latijnse aanhef van Psalm 25. (Gedenk, HEER, aan uw ontferming). De liturgische kleur paars duidt op de tijd van bezinning die aan Pasen voorafgaat. Er klinkt in de liturgie geen 'gloria'.

Bij elke schikking wordt door de dames van de werkgroep liturgisch bloemschikken een toelichting gegeven. Voor een uitleg bij de schikking van de tweede zondag van de veertigdagentijd, lees verder >> 01.03.15
  klik voor vergroting

Presentatie Wijkkerkenraad
De Wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft besloten om hun werkzaamheden eens wat nadrukkelijker te presenteren naar de gemeenteleden, omdat is gebleken dat velen geen idee hebben wat kerkenraadswerk inhoudt. In het komende jaar zal het koffiedrinken na afloop van de eredienst eens per maand worden aangegrepen om een wat meer te vertellen over het werk van de ambtsdragers. Kerkenraadsvoorzitter Gerrit Barendrecht heeft als eerste een dergelijke presentatie verzorgd. Andere kerkenraadsleden zullen in de komende maanden soortgelijke presentaties houden. Lees verder >> 01.03.15

ZWO-bericht 01.03.2015
De ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente Barendrecht vraagt u deze week in haar ZWO-bericht om een aantal data te reserveren in uw agenda. Dat betreft zondagse erediensten  die in het teken staat van een ZWO-activiteit. Verder staat er een oproep in om een tweetal World Sevants uit Barendrecht te sponsoren.
Lees verder >>  01.03.15
 

Ds. Philip van Wijk predikant in Heinkenszand
In een stampvolle Barbesteinkerk is oud-Dorpskerkpredikant Philip van Wijk op zondag 1 maart herbevestigd als predikant en verbonden aan de Protestantse Gemeente Heinkenszand door ds. M. den Dekker uit Dordrecht. De orde van dienst weerspiegelde de grote belangstelling van Philip voor liturgie en kerkmuziek en zou één op één gepast hebben in de Barendrechtse Dorpskerk. In zijn prediking ging ds. van Wijk uitgebreid in op zijn bewuste keuze om ná vier jaar vredeswerk gedaan te hebben in Kenia zich nu weer geroepen te weten in een bruisende kerkelijke gemeente in de 'zak van Zuid-Beveland'. Namens de kerkenraad en leden van de Dorpskerkgemeente heeft ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek de gelukwensen en hartelijke groeten vanuit Barendrecht overgebracht. aan Philip en Corrie van Wijk. (Foto's volgen later) .Voor de Orde van Dienst, lees verder >>  01.03.15

  2017: een oecumenische perspectief?!
Bij de viering van vijfhonderd jaar reformatie, in 2017, komen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) in Nederland met een gezamenlijke verklaring over hoe ze in de toekomst samen willen optrekken. Dat maakten de bisschop Gerard de Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden en dr. Arjan Plaisier, scriba van de PKN bekend tijdens een debat in Hardenberg over de toekomst van de kerk. Lees verder >> 01.03.15
 

Restauratie monumentale interieur Dorpskerk
Dezer dagen is een nieuwe stap gezet voor de restauratie van de eeuwenoude kansel, de boerenbank en het Tiengebodenbord van de Dorpskerk. Nadat de adviseurs van de kerkrentmeesters (Bureau Lakerveld) een rapport hebben gemaakt over de te restaureren objecten, is er een 'groslijst' gemaakt van vijf gespecialiseerde bedrijven. Aan deze bedrijven is verzocht om aan te geven of zij interesse hebben en of zich gekwalificeerd achten voor deze bijzondere opdracht. Vervolgens zal aan een drietal geselecteerde bedrijven gevraagd worden om een offerte uit te brengen voor deze restauratieklus. Zoals bekend, wordt (ook) dit restauratieproject buiten de last van de Protestantse Gemeente Barendrecht gefinancierd door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Daarbij is een substantiële bijdrage toegezegd door het Prins Bernhard Cultuurfonds, die die doet namens een lid van de Dorpskerkgemeente. Op deze website zal in de komende maanden uitgebreid verslag worden gedaan van dit restauratieproject. Wordt dus vervolgd . . . . 28.02.15
  klik voor vergroting

De klok horen luiden . . . .
Ter voorbereiding van een nieuw Tienjaren onderhoudsplan voor de Dorpskerk is het 'oudste huis van Barendrecht' in de laatste week van februari 2015 in detail geïnspecteerd door Bureau Lakerveld en kerkrentmeester Simon Hoek. Daarbij zijn gelukkig geen ernstige gebreken geconstateerd, al zal er hier en daar bijzondere aandacht besteed moeten worden aan het onderhoud. Zo doende kan de goede staat waarin het Rijksmonument verkeert, in stand worden gehouden. Binnenkort zal het nieuwe Tienjarenonderhoudsplan en de aanvaag voor een nieuwe Rijkssubsidie aan de Wijkraad van Kerkrentmeesters worden gepresenteerd. Daarna volgt de presentatie in het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht. 
en weten waar de klepel hangt!

Eén van de te inspecteren objecten was de uit 1759 daterende luidklok. De klok, de klepel, de hamer en het uurwerk zijn in goede staat bevonden, al zal de bevestiging van de hamer gerenoveerd dienen te worden. Die klus wordt binnenkort in eigen beheer worden uitgevoerd, zodat er nauwelijks kosten mee zijn gemoeid. Tijdens de inspectie is het geheel door inspecteur Van Reenen op de foto gezet. Voor deze unieke foto's, lees verder >> 28.02.15

Alle stekken verzamelen . . . .
De traditionele stekkendag in de kerktuin achter de Dorpskerk – tevens de opening van het nieuwe tuinseizoen – is op zaterdag 18 april, ’s morgens van 9 tot omstreeks 12 uur. Na de relatief zachte winter is het voorjaar eerder aangebroken dan gewoonlijk. De werkgroep Kerktuin vraagt daarom alle tuinliefhebbers planten te stekken voor de verkoop op de derde zaterdag van april.
Ook in het nieuwe seizoen is de kerktuin elke zaterdagmorgen geopend van 10 tot 12 uur, tegelijk met de Snuffelmarkt in de Oude Pastorie. Er zijn dan gastvrouwen aanwezig om bezoekers rond te leiden of van informatie te voorzien.Voor verdere inlichtingen over de stekkendag: Alie den Engelsman-Oskam (alieoskam@gmail.com; telefoon 617096). Lees verder >> 28.02.15

Jaarboekje 2015 PG Barendrecht
Een werkgroep van de Protestantse Gemeente Barendrecht die volledig achter de schermen haar werkzaamheden verricht is de  'werkgoep jaarboekje'. Deze werkgroep bestaat uit de heren Siert Bolt, Arnold Sluis en Simon Hoek. In opdracht van de Algemene Kerkenraad is de werkgroep eind 2014 aan de slag gegaan en het eindresultaat komt een dezer dagen  van de drukker. Als Dorpskerkwebsite hebben we de primeur om het nieuwe Jaarboekje 2015 nu reeds digitaal aan te bieden. Omdat de werkgroep graag wat meer inzicht wil krijgen over de reacties over de huidige opzet van het jaarboekje, zal er binnenkort een enquete worden gepresenteerd. Daarover later meer. Bekijk het nieuwe Jaarboekje 2015 >>  28.02.15

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht - Nelie Benschop -  heeft een verslag van de februarivergadering van de AK gemaakt voor publicatie op de website. Dit keer veel aandacht voor de gesprekken over de toekomst van de Protestantse Gemeente Barendrecht en de onderzoeken naar de stand van zaken  van de gebouwen. Lees verder >>  26.02.15
 

Wist u dat? Refo 500: 2016 Bijbeljaar
Reeds eerder is er op deze site aandacht besteed aan het feit dat in 2017 wereldwijd gevierd zal worden dat in 1517 de reformatie tot stand kwam. De stichting Refo500 heeft een internationaal platform gevormd dat deskundigheid, kennis, ideeën, activiteiten en produkten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie. In de aanloop naar dit jubileum heeft Refo500 het jaar 2016 uitgeroepen tot 'Bijbeljaar'. Directe aanleiding daarvoor is de 500e verjaardag van de Griekse uitgave van het Nieuwe Testament van Erasmus, het Novum Instrumentum. Die vertaling had grote invloed op de Reformatie. Diverse partners van Refo500 hebben plannen voor het Bijbeljaar. Zo zullen er tentoonstellingen worden gehouden in Museum Catharijneconvent in Utrecht en in Museum Gouda. De officiële opening van het Bijbeljaar is op 31 oktober dit jaar in Goudse Sint Janskerk. Misschien is het een goed idee om de afronding van het Bijbelleesproject 'de Bijbel in één jaar' te vervolgen met een nieuw project voor de hele Protestantse Gemeente Barendrecht in het kader van Bijbeljaar 2016. . . . Lees meer op >> www.refo500.nl  22.02.15
 

Over liturgie gesproken: veertigdagentijd
Woensdag 25 februari j.l. was het Aswoensdag en daarmee begon de veertigdagentijd. Gedurende veertig dagen en de daar tussen liggende zes zondagen bereiden christenen wereldwijd zich voor op het grootste feest van de kerk: het Paasfeest. Het is een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. De liturgische kleur in deze periode is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de erediensten klinkt geen glorialied.
De eerste zondag van de Veertigdagentijd heet Invocabit. Dat woord komt uit de Latijnse vertaling van Psalm 91:17. Het betekent ‘Roept hij mij, …’. Daarop volgen de woorden ‘…, Ik antwoord’. Hiermee wordt de toon voor de Veertigdagentijd gezet: het is een tijd om tot God te roepen in het vertrouwen dat Hij naar zijn belofte zal antwoorden. 21.02.15
 

Met open handen op weg naar Pasen
Het thema voor de veertigdagentijd is dit jaar: 'open je handen'. Ook in de Dorpskerkgemeente wordt er met dit thema gewerkt. Dat geldt zowel voor de liturgie in de erediensten, als ook voor de kindernevendienst en de liturgische schikkingen.
De werkgroep eredienst heeft voor de veertigdagentijd een bijlage gemaakt voor de Zondagsbrieven. Daarmee worden de verschillende elementen van het thema uitgewerkt tot en met de Paaszondag. Dankzij de grote creativiteit en inzet van Antoinette Jansen is het boekje nog mooier geworden dan vorig jaar! (ere wie ere toekomt) Het boekje is ook een aansporing aan gemeenteleden om álle diensten in de veertigdagen tijd mee te maken.....  Lees verder >> 21.02.15
 

Open handen in liturgische schikkingen
De Dorpskerkgemeente kent een werkgroep Liturgisch bloemschikken. Al vele jaren verzorgen Truus Barendrecht en Arja Hoogerbrugge schikkingen die aansluiten bij de liturgie van de bijzondere erediensten in het kerkelijk jaar. Dat geldt ook voor de zondagen in deze veertigdagentijd. Dankzij de creativiteit van Arja en Truus wordt het thema 'open je handen' op bij zondere wijze uitgedrukt in de liturgische schikkingen op de zes zondagen in de veertigdagentijd.  

Bij elke schikking wordt ook een toelichting gegeven. Voor een uitleg bij de schikking van de eerste zondag van de veertigdagentijd, lees verder >> 21.02.15

  klik voor vergroting

Opleiding HBO-theologie
Op verzoek van de scriba van de AK van de Protestantse Gemeente Barendrecht, mw. Nelie Benschop, plaatsen we een persbericht over de HBO-opleiding theologie, die wordt verzorgd door de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Lees verder >> 21.02.15 

ZWO - bericht 16.02.2015
In het ZWO-bericht van deze week presenteert de ZWO-commissie het Jaaroverzicht 2014. Het is al met al een indrukwekkende opsomming van activiteiten.
Lees verder >> 19.02.15
 

Dagboek bij nieuwe Liedboek
Onder de titel 'Iedere dag een nieuw begin' verschijnt dezer dagen een dagboek dat iedere dag wil stilstaan bij een lied uit het nieuwe Liedboek, Zingen en bidden in huis en kerk. Een bijzonder dagboek dat helpt het Liedboek te gebruiken in het persoonlijk geloofs- en gebedsleven. Bijzonder vermeldenswaard is dat Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam een van de dertien auteurs is van dit unieke dagboek.  Het boek biedt verschillende ingangen om het Liedboek te gebruiken voor persoonlijke overdenking of bij meditaties en vergaderopeningen. Elke week bestaat uit zes meditaties van de hand van een theoloog en één bijdrage waarin vanuit muzikaal oogpunt op een lied wordt ingegaan.
Met boekhandel Bert Onnink is afgesproken dat wij promotie zullen maken voor dit dagboek, waaraan onze Dorpskerkpredikant heeft meegechreven, en dat Bert als blijk van waardernig daarvoor een gift zal overmaken naar de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.  Als u het dagboek aankoopt bij hem, steunt u dus indirect de instandhouding van de Dorpskerk! Lees verder >>  19.02.14
  klik voor vergroting

Kerkrentmeester op zolder
Voor kerkrentmeester Simon Hoek was er nog één deel van de Dorpskerk dat hij niet op zijn duimpje kent. Dat waren de zolders boven de noordelijke aanbouw. In tegenstelling tot de zolder van het schip van de kerk, zijn de zolders van de aanbouw niet eenvoudig te bereiken. Maar omdat er enkele lampen vervangen moesten worden, én omdat een aannemer enkele kleine werkzaamheden moest uitvoeren, heeft ook dat deel van de kerk nu geen geheimen meer voor de kerkrentmeester. Samen met aannemer Van der Graaff is hij van buitenaf op het dak van de aanbouw geklommen en via de aanwezige dakluiken de beide zolders geïnspecteerd en daar enkele verrassende constateringen gedaan. Lees verder en neem een kijkje op zolder >> 19.02.15

PKN vraagt leden naar hun kijk op toekomst van de kerk
De twee miljoen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland worden uitgenodigd om via het invullen van een vragenlijst mee te praten over de toekomst van ‘hun’ kerk. ​Het onderzoek wil mensen laten meedenken over de vragen: Hoe gaan we op weg naar de kerk van de toekomst? Welke uitdagingen komen er op de Protestantse Kerk af?
 
Nog nooit eerder heeft de Protestantse Kerk op haar leden op zo’n grote schaal betrokken bij haar plannen. Ds. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode roept ook u op: “De toekomst van onze kerk gaat iedereen aan. Natuurlijk zijn er al gesprekken met deskundigen, classis en kerkenraden over dit onderwerp geweest. Maar we vinden het belangrijk dat echt iedereen over de toekomst van de kerk kan meepraten. Iedereen die de toekomst van de kerk belangrijk vindt, roep ik op deze vragenlijst in te vullen.” Lees verder >>  19.02.15

Wijziging Oud Papier Actie
Op zaterdag 7 maart zal deze jarenlange activiteit van de Dorpskerkgemeente worden beëindigd. Dit vanwege een besluit van de Gemeente Barendrecht om de inzameling van oud papier via (onder andere) de papiercontainer bij de Dorpskerk over een heel ander wijze te gaan organiseren.
Met ingang van 7 maart start de organisatie 'Afval loont' met een nieuwe opzet van de inzameling van afval, waaronder oud papier.

Binnenkort zal er op deze website nader informatie worden geplaatst over de wijze waarop u de Dorpskerk ook in de toekomst kunt steunen met het inleveren van oud papier, textiel, plasic en ander klein afval. 19.02.15

  klik voor vergroting

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende