Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Feestelijke doopdienst
Zondag 22 mei was er opnieuw een feestelijke eredienst in de Dorpskerk. Er werden twee kinderen gedoopt. Bijzonder was het feit dat Dorpskerkpredikant zijn eigen zoon Maxime Emmanuel heeft gedoopt. Er was nog een tweede dopeling. De ouders van die dopeling hebben de nadrukkelijke wens uitgesproken om niet op internet vermeld te worden en met die wens wordt uiteraard rekening gehouden. Lees verder >> 25.05.16
  Klik voor vergroting

Bericht van de diaconie
De diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht besteed de opbrengst van de collectes en andere inkomsten aan vele doelen, nationaal en internationaal. De diaconale collecte van zondag 29 mei a.s. zal worden besteed aan plaatselijke doelen in Barendrecht. Lees verder >> 24.05.16

ZWO-bericht 23.05.16
De ZWO-commissie vraagt deze week uw aandacht en uw gebed voor een viertal landen waar de christenvervolging aan de orde van de dag is. Verder nogmaals een oproep om zich op te geven voor de Pakistaanse maaltijd met de Urdu-gemeente op 25 juni a.s. Lees verder >> 23.05.16
 

Over liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
De zondag na Pinksteren draagt volgens de kerkelijke kalender de naam Zondag Trinitatis. Deze naam verwijst naar de Heilige Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest. De term 'drie-eenheid' komt in de Bijbel als zodanig niet voor. Pas in de vierde eeuw na Christus werd dit binnen de kerk na de nodige discussies tot dogma verheven. De Conclilies van Nicaea (325), Constantinopel (381) en Chalcedon (451) speelden daarbij een belangrijke rol. Op de kerkelijke kalender worden de zondagen tussen Trinitatis en Advent benoemd als de '1e (etc) zondag na Trinitatis'. Lees meer over liturgie in de brochure 'Over liturgie gesproken' die is uitgegeven door de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente. 20.05.16

Vrijwilligers gezocht voor Startzondag
De commissie die de jaarlijkse startzondag van de Protestantse Gemeente Barendrecht organiseert kan alle voorbereidingen niet alleen doen. Daarom wordt er een oproep gedaan voor vrijwilligers, want vele handen maken immers licht werk! Lees verder >> 20.05.16
 

Nieuw wijkbericht
In zijn nieuwe wijkbericht besteedt Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam aandacht aan de komende diensten, aan het wel en wee in de Dorpskerkgemeente en aan komende activiteiten. Gerrit Barendrecht doet als voorzitter van de wijkkerkenraad verslag van de aprilvergadernig van de WK. Lees verder >> 19.05.16


Taizéviering in de Dorpskerk
De vierde zondag van mei, de 22ste, is er in de Dorpskerk weer onze maandelijkse Taizé viering. Een viering zoals je gewend bent (of nog niet?? Kom dan deze keer eens kennismaken met de Barendrechtse vieringen). Met lezingen, gebed, stilte en veel muziek beleven we een uur verbondenheid met elkaar en met God. Voel je er iets voor om mee te doen door een Bijbellezing te doen of mee te werken aan het gebed? Zou je willen bijdragen aan de muzikale begeleiding? Graag!! Neem dan contact op met Piet van der Wel (pwel2000@live.nl) of een van de andere leden van de werkgroep. Om 18.45 uur beginnen we met het oefenen van enkele liederen, om 19.00 uur start de viering. Je bent van harte welkom. 19.05.16
 

Feestelijke doopdienst
Zondag 22 mei is er opnieuw een feestelijke eredienst in de Dorpskerk. Dan zullen er twee kinderen worden gedoopt en daarmee worden ze lid van de Dorpskerkgemeente. Bijzonder is dat Dorpskerkpredikant zijn eigen zoon Maxime Emmanuel zal dopen. Er is nog een tweede dopeling. De ouders van die dopeling hebben de nadrukkelijke wens uitgesproken om niet op internet vermeld te worden en met die wens wordt uiteraard rekening gehouden. U wordt van harte uitgenodigd om dit doopfeest mee te maken! 16.05.16
 

ZWO-bericht 16.05.16
De ZWO-commissie vraagt deze week uw aandacht voor de projecten voor Zending en Werelddiaconaat waaraan onze gemeente zich sinds 2014 heeft verbonden. Uw aandacht en betrokkenheid is voor de ZWO-commissie van levensbelang. Het gezamenlijke gebed tijdens de kerkdiensten, waarbij we mogen vragen om de leiding van de Heilige Geest bij ons werk om ook in Barendrecht een steentje bij te mogen dragen aan het werk in de wereld om de liefde van Christus tot uitdrukking te brengen zal ons alleen maar meer samenbinden en tot kracht zijn. Lees verder >> 17.05.16
 

Pinksteren: het feest van de Geest
Zondag 15 mei was het Pinksteren. Vijftig dagen na Pasen vierde de Kerk het feest van de Geest. Het werd in de Dorpskerk een bijzondere viering voor jong en oud. Het was een feestelijke gezinsdienst, waarin de viering van het heilig Avondmaal een belangrijke rol speelde. De kinderen werden nauw betrokken bij de elementen van deze viering. Het was een inspirend feest van de Geest!
Voor een fotoverslag, lees verder >>
 14.05.16 
 

Pinksteren: bloemen als vuurtongen
De dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben voor het Pinksterfeest in de Dorpskerk weer een prachtige liturgische schikking gemaakt, dit keer met vuurlelies. In het Pinksterevangelie is er sprake van tongen van vuur, als een verbeelding van de heilige Geest die over de discipelen kwam, als een vuur dat zich over hen verdeelde. Geen bloem lijkt zo op vuur als de Gloriosa, met de grillig gevormde kroonbladeren. Hij wordt daarom ook wel vuurlelie genoemd. We zien twaalf van deze bloemen verbeeld in de schikking als een lopend vuurtje over de dorre tak via het rode kleed zich op de gemeente neerdalen. De twaalf toefjes bloemen staan symbool voor de twaalf discipelen. Het rood doet mensen spreken, God schenkt aan ons zijn Geest, een vuur, een tong, een teken, de kleur van Pinksterfeest! 14.05.16
  klik voor vergroting

Onderhoud Dorpskerk
De kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben onlangs opdracht gegeven om een aantal onderhoudswerkzaamheden aan de kerk uit te laten voeren. Dit betreffen de werkzaamheden die voor het jaar 2016 staan vermeld in de meerjarenbegroting van het College van Kerkrentmeesters. Deze begroting werd recent goedgkeurd door de AK, zodat er nu opdrachten gegeven kunnen worden aan diverse aannemers. Twee klussen springen eruit. Enerzijds zal Roel Groen de elektriciteitsinstallatie van de Dorpskerk renoveren; anderzijds is er een aanbestedingsprocedure gestart door Bureau Lakerveld voor het vervangen van alle goten van de Dorpskerk. Als de goten zijn vervangen zullen tevens alle boeiboorden worden geschilderd. Daarmee blijft 'het oudste huis van Barendrecht' in een uitstekende staat van onderhoud. Uw kerkrentmeesters zijn graag bereid vragen hierover te beantwoorden. 14.05.16

Ooggetuigen gevonden. . .
Onlangs werden er ooggetuigen opgeroepen die iets meer wisten te vertellen over de wetsborden die van 1890 tot 1925 hebben gehangen in de toenmalige Barendrechtse Singelkerk. Dit kerkgebouw was van 'de Dolerenden' en was de voorloper van de huidige Bethelkerk. In verband met de restauratie van het Tiengebodenbord in de Dorpskerk is onderzoek gedaan naar deze wetsborden. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met drie hoogbejaarde ooggetuigen. Zij hebben allen bevestigd dat garagehouder Heijkoop, die het gebouw in gebuik had totdat het werd gesloopt, de wetsborden als plankieren heeft gebruikt. Bij de sloop van het gebouw in 1969 heeft Heijkoop nog een poging gedaan beide borden te slijten, maar niemand had er belangstelling voor. . . . Uit verslagen van de toenmalige Gereformeerde kerkenraad is gebleken dat de wetsborden als 'muurvast meubilair' inderdaad zijn meeverkocht! Waarom dat destijds is gebeurd zal altijd wel een raadsel blijven, al hebben de onderzoekers wel een vermoeden. Meer informatie daarover zal worden prijsgegeven tijdens de feestelijke oplevering van de restauratie van het Dorpskerkinterieur op 18 juni a.s.  14.05.16
  klik voor vergroting

Geref. Singelkerk
van 1890 - 1925

Nieuws uit de AK april 2016
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, Nelie Benschop, heeft weer een verslag gepubliceerd van de afgelopen AK-vergadering. Lees verder >>. Daarbij gevoegd is de uitnodiging voor de jaarlijkse gemeentebijeenkomst van de PG Barendrecht, die gehouden zal worden op 1 juni a.s.. Lees verder 14.05.16

Jaarcijfers 2015 van College van Kerkrentmeesters
De jaarcijfers van het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Barendrecht bestaan uit  de balans per 31 december 2015 en 31 december 2014, alsmede de staat van baten en lasten over het jaar 2015.  Lees verder >> 14.05.16

Jaarcijfers 2015 van College van Diakenen
De jaarcijfers van de diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht bestaan uit  de balans per 31 december 2015 en 31 december 2014, alsmede de staat van baten en lasten over het jaar 2015. Zowel de balans per 31-12-2015 als de staat van baten en lasten over het jaar 2015 is weergegeven voor de drie te onderscheiden onderdelen (te weten de diaconie van de ‘gewone’ wijkgemeenten, de diaconie van de hervormde wijkgemeente van bijzondere aard en het beheerde vermogen) en op totaalniveau. Lees verder >> 14.05.16

ZWO-bericht 09.05.16
De ZWO-commissie vraagt deze week uw aandacht voor een blog van Jasper Maas, medewerker van Kerk in Aktie in Ghana. Lees verder >> 09.05.16
 

Restauratie afgerond!
Met de veilige thuiskomst van het prachtig gerestaureerde Tiengebodenbord is op woensdag 4 mei het restauratieproject van het monumentale Dorpskerkinterieur afgerond. De restauratoren waren vroeg begonnen, zodat de kerk al om 17.00 uur helemaal pico bello in orde was voor de herdenkingsbijeenkomst voor de gevallenen die op deze dag in de kerk plaatsvond. Zowel de eikenhoutenlijst, als de beide tekstpanelen zijn zeer professioneel gerestaureerd. Daarmee heeft het oudste (gods)huis van Barendrecht weer een sieraad teruggekregen. Er zijn in Nederland maar een honderdtal monumentale kerken die over zulke mooie wetsborden beschikken. óók daarom is de Dorpskerk 'een huis om trots op te zijn'! 
Voor de  tiende en laatste voortgangsrapportage
>> lees verder.
Zaterdagmorgen 18 juni vindt de feestelijke opleveringsbijeenkomst plaats. Noteer die datum! 08.05.16
  klik voor vergroting

Over liturgie gesproken. . . . Wezenzondag / Zondag Exaudi
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren staat bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Met de Psalm van de zondag (27) zingt de gemeente ook over alleen zijn en wachten. Aan deze Psalm ontleent deze zondag ook haar naam 'Exaudi' Hoor Heer, hoe ik roep....zo klinkt het in het zevende couplet van dit eeuwenoude lied.  07.05.16 

Kerkinformatie - mei 2016
Het maandblad Kerkinformatie is het officiële orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad biedt actualiteiten, nieuws uit synode en dienstenorganisatie, artikelen over kerk en samenleving, wereldwijde oecumene. In het meinummer wordt o.a. aandacht besteed aan een kennismakingsgesprek met de nieuwe scriba van de PKN, ds. Rene de Reuver.  Lees verder >> Daarnaast is er een extra katern, dat is gewijd aan 'veelkleurig vieren', een onderwerp dat bijzonder goed past in het beleid van de werkgroep eredienst van onze Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 07.05.16
 

Herdenking 4 mei
Náást de wekelijkse zondagse erediensten is de Dorpskerk ook een huis voor heel Barendrecht. Dat geldt ook voor de jaarlijkse dodenherdenking op de avond van 4 mei. Het 'Comité 4 mei-herdenking' organiseerde ook dit jaar weer een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk. Daarna volgde er een kranslegging bij het monument voor de gevallen oorlogsslachtoffers aan de Dorpsstraat. 04.05.16
 

Parkeerverbod Doormanplein door rechter opgeschort
De voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam heeft de invoering van het autovrijmaken van het Doormanplein (gelegen tegenover de Dorpskerk) opgeschort tot de uitspraak op het beroep. Dat betekent dat het Doormanplein voorlopig niet autovrij is! Het College van B&W wacht de uitspraak op het beroep af. Ondertussen heeft het plein in de volksmond een nieuwe naam gekregen: het 'Doordramplein'...... 02.05.16 

ZWO-bericht 02.05.16
De ZWO-commissie vraagt deze week opnieuw uw aandacht voor 'onze man in Pakistan', Kor Grid. Hij roept u op om naar de Pakistaanse maaltijd te komen op 24 juni aanstaande. Verder een nieuwe presentatiefolder van NOAD (Network of Organizations for Agricultural Development in Pakistan). Lees verder >> 02.05.16
 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende