Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) wordt de hemelvaart van Jezus vermeld.
Hemelvaartsdag wordt in Barendrecht op 5 mei 2016 voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een erdienst in Carnisse Haven. Aanvang van de viering is om 10.00 uur. U bent van harte uitgenodigd!
(afbeelding: Hemelvaart - Rembrandt (1636) Museum Alte Pinakothek, München) 29.04.16 
  klik voor vergroting

Persoonlijke uitnodiging Kor Grit
'Onze man in Pakistan', daarmee doelen we op de Kerk-in-Aktie-medewerker Kor Grit met wie de PG Barendrecht een nauwe band heeft opgebouwd. Kor is voor verlof in Nederland voor de uitwerking van zijn onderzoek naar de situatie van Christenen in P
akistan. Hij nodigt u op een wel heel originele wijze uit voor een bijzondere Paksitaanse maaltijd die op 24 juni in Barendrecht zal worden gehouden. Daarbij kunt u tevens kennis maken met de Pakistaanse leden van de Urdu Gemeente in Nederland. Kijk verder >> 28.04.16


Vieren met z'n drieën
In het kader van de gezamenlijke trektocht naar de toekomst van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft de Algemene Kerkenraad besloten om - na het succes van vorig jaar - ook in 2016 in Barendrecht-centrum het 'vieren met  z'n drieën' in de zomerperiode doorgang te laten vinden. Daarnaast zal het 'vieren met z'n drieën' worden uitgebreid naar een aantal eerste zondagen van de betreffende maand.
Zo is op zondag 1 mei in de Triomfatorkerk geen eredienst van de Prot. Gemeente, maar zijn de leden van die wijkgemeente hartelijk welkom in de Bethelkerk (09.30 u.) en de Dorpskerk (10.00 u.)!
Daarom is er in de Dorpskerk op deze zondag koffiedrinken na de dienst! Lees verder >> 05/28.04.16
 

Vrijwilligers gezocht
Om de onderlinge binding van de leden van de Dorpskerkgemeente verder te verbeteren zullen we over enige tijd overgaan naar het wekelijks koffiedrinken na afloop van de eredienst. Al geruime tijd leefde die wens onder de gemeenteleden, maar het ontbrak aan voldoende vrijwilligers. Nu we zijn overgeschakeld op wegwerp koffiekopjes wordt het ook voor de vrijwilligers die de koster assisteren een stuk eenvoudiger. We hopen daarom dat nu meer vrijwilligers zich zullen aanmelden! Neemt u hiervoor even contact op met mevrouw Frannie Steenhoek of koster Jan van den Oever. Doet u ook mee? 28.04.16

Herdenking 4 mei
Naast de wekelijkse zondagse erediensten is de Dorpskerk ook een huis voor héél Barendrecht. Dat geldt ook voor de jaarlijkse dodenherdenking op de avond van 4 mei. Het 'Comité 4 mei-herdenking' organiseert dit jaar weer een herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk, waarna er kranslegging plaatsvindt bij het monument voor de gevallen oorlogsslachtoffers. De bijeenkomst die aanvangt om 19.00 uur wordt weer uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Voor het programmaboekje lees verder >> 28.04.16
 

Nieuw wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht blikt dorpskerkpredikant Jan Willem Stam vooruit op de komende erdiensten en staat hij stil bij het wel en wee in de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 28.04.16

'Een huis om te schuilen'
Toen de aan de vooravond van Koningsdag de vraag van de gemeente Barendrecht kwam of de traditionele aubade vanwege het slechte weer in de Dorpskerk zou kunnen plaatsvinden, aarzelden de kerkrentmeesters geen moment. 'De Dorpskerk is al 500 jaar een huis om te schuilen en een plaats waar iedere Barendrechter welkom is'.  Dankzij de nodige improvisatie is de aubade in de Dorpskerk vlekkeloos verlopen. De kerk was zelfs te klein en velen de aubade in de kerk of de torenruimte staande meevieren. Maar alle gedecoreerden hadden de ereplaats die ze verdienden. Het feest was er niet minder om. Bekijk de foto's >>  
(met dank aan Arco van der Lee) 27.04.16

Voor de liefhebbers van zingen
Het liedboek Zingen en bidden in huis en kerk'' is alweer drie jaar in gebruik in onze kerken. Toch zijn er nog steeds veel liederen die nooit worden gezongen. Daarom is het fijn om regelmatig met elkaar, buiten de eredienst om, liederen te zingen. Onder leiding van Jan van Dijk wordt twee keer per maand op woensdagmorgen een ontspannen zanguurtje gehouden, dat plaatsvindt op iedere tweede en vierde woensdag van de maand van half elf tot half twaalf in Carnisse Haven. Lees verder >> 27.04.16

ZWO-bericht 25.04.16
De ZWO-commissie vraagt deze week uw aandacht voor een uitgebreid bericht van 'onze man in Pakistan', Kor Grid. Hij roept u op om naar de Pakistaanse maaltijd te komen op 24 juni aanstaande. Lees verder >> 26.04.16
 

Koninklijk onderscheiden
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen is de initiatiefnemer van de Barendrechtse Zomer- en Winterfeesten Rob Bruin koninklijk onderscheiden. Rob verricht op tal van plaatsen vrijwilligerswerk. Zo was hij bij de activiteiten rondom het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk dé man die belangeloos op 2 mei 2012 de videopresentaties en het licht en geluid verzorgde bij de twee jubileumbijeenkomsten. Daarom feliciteert de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk deze allround vrijwilliger (én Vriend van de Dorpskerk) van harte met deze mooie onderscheiding! 26.04.16 

 

klik voor vergroting
Ere wie ere toekomt!
Foto: Arco v.d. Lee


Een indrukwekkende viering op zondag Cantate
De vijfde zondag van Pasen is bij uitstek de zondag om 'de lofzang gaande te houden'. Zondag Cantate roept immers op om te zingen en dat gebeurt in de Dorpskerk elke zondag weer! De verkondiging van Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam hield deze keer een peidooi om de religie niet achter de voordeur te laten verbannen, maar voortdurend te beoefenen óók in het publieke domein. Hij sloot zijn inspirerende preek af met prachtige woorden van de Zwitserse theoloog Hans Kung,  die we hierbij graag herhalen! Voor de hele preek, lees verder >> 24.04.16
Gerechtigheid zonder liefde maakt hard; gerechtigheid met liefde maakt betrouwbaar.
Opvoeding zonder liefde maakt opstandig; opvoeding met liefde maakt geduldig.
Wijsheid zonder liefde maakt geslepen; wijsheid met liefde maakt begripvol.
Macht zonder liefde maakt gewelddadig; macht met liefde maakt hulpvaardig.
Bezit zonder liefde maakt gierig; bezit met liefde maakt vrijgevig.
Geloof zonder liefde maakt fanatiek; geloof met liefde maakt vredelievend.
Daarom zeg ik met Jezus, wat je ook doet, doe het met alle liefde.

uit:'Wat ik geloof' van dr. Hans Kung

Diaconie Bedankt!
Het bestuur van de stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam (DHR) dankt via het College van Diakenen de leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht voor het feit dat DHR afgelopen zondag als diaconaal collectedoel was vastgesteld. Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij ons diaconale werk in de Rotterdamse haven blijven voortzetten. Wilt u meer weten over ons mooie werk, kijk dan eens op onze website www.diaconaalhavenproject.nl. Namens het bestuur van de stichting DHR, Simon Hoek, secretaris. 

 

Prachtige muziek in de Dorpskerk
Op zondag 24 april organiseerde de Stichting Barendrecht Klassiek in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk weer een koffieconcert in de Dorpskerk. Connie De Jongh (zang) en Kelvin Grout (piano) brachten een indrukwekkend programma brengen met Engels-Amerikaanse liederen. Met name de wijze waarop het lied 'take care of this house' van Leonard Bernstein werd vertolkt, bracht uw webbeheerder/kerkrenmeester  in vervoering. Het prachtige lied eindigt met: 'Take care of this house, be always on call, for this house its the home of us all'. Hoe toepasselijker kan het zijn voor onze Dorpskerk. . . . . Lees verder >> 24.04.16-
 

Stekkendag 2016 trok meer bezoekers
Het is een jaarlijkse traditie geworden: met een 'stekkendag' opent de enthousiaste werkgroep kerktuin van de Dorpskerkgemeente de kerktuin voor een nieuw bezoekersseizoen. Met de komst van aanzienlijk meer bezoekers dan voorgaande jaren was de traditionele stekkendag in de kerktuin achter de Dorpskerk op zaterdagmorgen 23 april een doorslaand succes. De kerktuin achter de Dorpskerk is beslist een bezoek waard!
De tuin is tot medio oktober op elke zaterdagmorgen gratis toegankelijk. Lees verder >>
23.04.16

 

Tiengebodenbord krijgt monumentale uitstraling
De oudtestamentische Tien Geboden en de nieuwtestamentische samenvatting daarvan zijn qua inhoud en waarde voor het Chistendom monumentaal, in de zin dat ze tot het onmisbaar erfgoed van het Christendom behoren. Dankzij de huidige restauratie van het Tiengebodenbord van de Dorpskerk krijgt dit honderdjarige meubelstuk een monumentale uitstraling, passend in het geheel van het monumentale interieur van het 'oudste huis van Barendrecht'. Met grote deskundigheid en enthousiasme wordt dezer dagen de laatste hand gelegd aan de restauratie van de tekstpanelen door restaurator Kim Appelo.
Voor een nieuw voortgangsverslag lees verder >> 22.04.16
  klik voor vergroting
Miniatuur kunstwerkjes
in een kunstwerk

De generale synode in beeld
Velen hebben geen idee wat ze zich moeten voorstellen bij een vergadering van het hoogste bestuursorgaan van onze PKN, de generale synode. Voor wie er interesse voor heeft, verwijzen wij naar de beeldverslagen die on line werden weergegeven en nu nog steeds te bekijken zijn. Via de website van de Reformatorische omroep kunt u van de drie vergaderdagen de beelden terug zien. Alleen vertrouwelijke delen zijn niet uitgezonden. Om de repportages te bekijken, lees verder >> 23.04.16

Synode neemt belangrijke besluiten (3)
Een tweede belangrijke besluit dat genomen werd op de tweede synodedag is van een heel andere aard. De synode stemde unaniem in met een 'vijfkerkenvoorstel' inzake 'bijzondere betrekkingen'. Dit is een voorstel van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Protestantse Kerk in Nederland en de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland om elkaars kansels open te stellen (met in achtneming van de eigen kerkorde en (gast)leden over en weer te aanvaarden. De PKN onderhoudt reeds dit soort ‘bijzondere betrekkingen’ met de Remonstrantse Broederschap en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Lees verder >>
 


Een synodebesluit waar
de vlag voor 
uitgaat!


Synode neemt belangrijke besluiten (2)
Ook op de tweede dag van de generale synode zijn er twee verdragende besluiten genomen. Zo werd het beleidsplan van de Dienstenorganisatie van de landelijke PKN aanvaard. Daarmee zal de dienstverlening van de landelijke organisatie voor de plaatselijke gemeenten drastisch worden verschraald per  januari 2017. Pogingen van enkele synodeleden om deze zware ingrepen engszins te vertragen kregen geen meerderheid. 'Bij een krimpende kerk hoort een krimpende dienstenorganisatie' zo was de conclusie van het kerkbestuur. In de nieuwe opzet zullen de landelijke functionarissen mer de rol van 'kennismakelaar' krijgen. De huidige 'gemeente-adviespraktijk' wordt beëindigd.  Lees verder >> 23.04.16
 

Synode neemt belangrijke besluiten (1)
Op de eerste dag van de generale synode van de PKN zijn de beleidsvoornemens van het rapport 'Kerk 2025' met een grote meerderheid van stemmen aangenomen naar een urenlange beraadslaging. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar een geheel vernieuwde bestuursstructuur van de landelijke kerk. Lang werd gesproken over de functiebenaming van degenen die de 11 (i.p.v. 76) classes gaan leiden gaan leiden. . . Conclusie: er komen géén bischoppen in de PKN en het worden ook geen managers! Het worden (gewoon)  'classispredikanten! Lees verder >> 23.04.16
 

Een kerk om trots op te zijn
Uit de rapportage van de subwerkgroep die het onderhoud van alle gebouwen van de PG Barendrecht heeft geanalyseerd blijkt, dat de Dorpskerk het best onderhouden gebouw van de Protestantse Gemeente Barendrecht is. De staat van het gebouw zowel exterieur als interieur wordt zeer goed genoemd. Dat gegeven in combinatie met het feit dat de onderhoudskosten voor de Dorpskerk al vele jaren grotendeel worden gefinancierd door eigen acties van de Dorpskerkgemeente en de stichting Vrienden van de Dorpskerk is reden om trots en dankbaar te zijn. Uit de vijfhonderdjarige geschiedenis blijkt dat dit alles is gerealiseerd dankzij de inzet van vele generaties kerkvoogden, kerkrentmeesters én (door de eeuwen heen) honderduizenden leden van de Dorpskerkgemeente. Zo is de basis gelegd om de Dorpskerk ook in de komende eeuw een godshuis te laten zijn voor de erediensten van protestants Barendrecht en een 'herberg' voor alle Barendrechters! 21.04.16
 

 

Nieuwe scriba PKN benoemd
De generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft dr. René de Reuver (1959) benoemd tot scriba van de generale synode . Hij is gekozen voor een termijn van vijf jaar. Volgens ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode, is de scriba 'het gezicht van de Protestantse Kerk in Nederland, zowel binnen de kerk als daarbuiten. De scriba geeft geestelijke leiding aan de kerk en representeert de Protestantse Kerk in Nederland in kerkelijke en maatschappelijke verbanden.' Ds. de Reuver is sinds 2008 predikant van de protestantse gemeente ’s-Gravenhage, wijkgemeente Marcuskerk. Lees verder >>  21.04.16
 

Vooraankondiging gemeentevergadering PG Barendrecht
De jaarlijkse gemeentevergadering van de Protestantse Gemeente Barendrecht zal dit jaar worden gehouden op 1 juni in Carnisse Haven. Aanvang 20.00 uur. Voor de pauze worden de jaarrekeningen 2015 van de Kerk en de Diaconie van de PGB toegelicht. Na de pauze rapporteert de Begeleidingsgroep over de vier bijeenkomsten, die onlangs gehouden zijn in de vier kerkgebouwen en waarbij er met elkaar is gesproken over de toekomst van onze Protestantse Gemeente en mogelijke oplossingsrichtingen. Noteer de datum alvast in uw agenda. Lees verder >>  19.04.16

ZWO-bericht 18.04.16
Deze week wordt uw aandacht gevraagd voor het trieste bericht dat pater 'Samuel' gedwongen werd om Aleppo en Syrië te verlaten. Verder weer een bericht uit Pakistan.  Lees verder >> 19.04.16
 

Wijkbericht
In dit wijkbericht gaat ds. Jan Willem Stam in op het wel en wee in de Dorpskerkgemeente en hij staat stil bij de komende erediensten. Gerrit Barendrecht doet als voorzitter verslag van de Wijkkerkenaadsvergadering van maart jl.. Lees verder >> 17.04.16

 


Geslaagd jubileum Hart voor Barendrecht
In het kader van het 10 jarig bestaan van Hart voor Barendrecht was er op 16 april een kerkenpad gehouden in Barendrecht. De meeste Barendrechtse kerken waren te bezoeken. In de Dorpskerk verzorgde een kerkrentmeester rondleidingen, waarbij het nodige werd toegelicht over de geschiedenis van het 'oudste huis van Barendrecht' en over de lopende restauratie van het monumentale kerkinterieur.  In de Ontmoeting werd er onder het genot van een kopje koffie uitleg gegeven over de Dorpskerkgemeente. Na het Kerkenpad werd het jubileum door het bestuur feestelijk gevierd in de Ontmoeting. Ga voor een uitgebreid verslag naar >> www.hartvoorbarendrecht.nl   17.04.16
 

 

Over Mammon gesproken....
Het kon niet uitblijven.... Na alle artikelen in dagblad Trouw (misschien wel de beste krant van Nederland!) over de Panama Papers, komt nu scriba dr. Arjan Plaisier met zijn 'commentaar bij de tijd'. Als altijd, is ook deze column zeer lezenswaard!
Lees verder >> 14.04.16
 

Kerk in Actie Nieuwsbrief
De april-uitgave van de Nieuwsbrief van Kerk in Actie is gewijd aan een nieuw initiatief: 'Kids in Actie'. Op een nieuwe website wordt de duif Rainbow gepresenteerd als de mascotte van 'Kids in Actie'. Net als de duif die de ark van Noach uitvloog op zoek naar een teken van hoop, zo vliegt Rainbow uit, de wereld over. Ze komt terug met prachtige verhalen uit alle windstreken. De website is speciaal gericht op kinderen en hun (groot)ouders. Lees verder >> 13.04.16
 

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende