Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen twee weken.
Het laatste nieuws gemist?
Ga dan naar >> webpagina Actueel voor de nieuwsberichten van twee maanden eerder.


Wist u dat? Niet is sterker dan dat ene Woord. . .
Afgelopen zondagmiddag werd er op een wel heel bijzondere wijze promotie gemaakt voor het 'oudste huis van Barendrecht'. Niets is sterker dan dat ene woord. . . . . dat geldt al 110 jaar voor de Sportclub Feijenoord. . . maar dat ene 'eeuwige Woord' klinkt al 505 jaar in de protestantse Dorpskerk. Onze fotograaf Arco van der Lee legde deze mooie promotie voor ons vast.
  klik voor vergroting

Leerhuis 'Leren lezen' over Maria Magdalena (vervolg)
In de kring van de Leerhuis-bezoekers bleek de persoon van Maria Magdalena erg populair te zijn. Daarom was voor de leerhuisavond van 21 februari dr. Panc Beentjes uitgenodigd. Hij is een 'Maria-Magdalena-deskundige'. Het werd een boeiende avond waarbij de persoon van Maria Magdalena op indrukwekkende wijze werd uitgelicht als 'helleveeg en heilige' . Ds. Jan Willem Stam heeft er een verslag van gemaakt. Lees verder >>  Zoals gebruikelijk wordt er in de kring van de Leerhuis-bezoekers weer nagepraat over de presentatie van deze externe spreker. Die avond vindt plaats op 21 maart in gebouw de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur. U bent weer van harte welkom! 27.02.16


Over Liturgie gesproken. . . . Aswoensdag en veertigdagentijd
Zoals bekend is de woensdag na het carnaval, de zogenaamde Aswoensdag, het begin van de veertigdagentijd en de vastentijd. Het ritueel van het askruisje dat christenen op hun voorhoofd krijgen tijdens de viering op Aswoensdag staat symbool voor bezinning en uiting van boetvaardigheid. Het ritueel gaat terug op het oud-testamentische ritueel van boetedoening, het uitstrooien van as over het hoofd. Dat ging toen gepaard met het aantrekken van een boetekleed. Het huidige spreekwoord 'in zak en as zitten' is hierop terug te voeren. Lees verder >> 26.02.17

 

Nieuws van de AK
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft met betrekking tot het Besluit om te komen tot een gezond financieel meerjaren perspectief, de volgende mededeling:
'Naar aanleiding van de gemeenteavond heeft de Algemene Kerkenraad afgesproken verder na te denken over de definitieve tekst van het besluit en hoe verder op de reacties en suggesties ingegaan kan worden.'  25.02.17  
 

Beleef de Veertigdagentijd héél persoonlijk
Ook dit jaar heeft Kerk in Aktie weer een Veertigdagentijd applicatie (app) gemaakt voor degenen die via internet op hun computer of smartphone deze periode van bezinning persoonlijk willen meebeleven. Deze app leidt je door deze periode met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. In de Veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen. Het is een tijd van bezinning en versobering. Deze app helpt je om in de Veertigdagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download de app en doe mee! De app is gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store. De app is te gebruiken vanaf 1 maart aanstaande.

Kijk ook op >> www.kerkinactie.nl/40dagentijd 25.02.17

 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Quinquagesima
Nog vijftig dagen voor het feest van Pasen, daarom heeft zondag 26 februari 2017 zondag Quinquagesima. De daarop volgende woensdag  begint de veertigdagentijd met de Aswoensdag. Op de Aswoensdag halen Roomskatholieke Christenen traditioneel een askruisje, een eeuwen oud gebruik. Maar ook in delen van de Protestantse kerk  in Nederland wordt de Aswoensdag gevierd, vaak in oecumenisch verband. In Barendrecht-Centrum beginnen Protestanten en Roomskatholieken op Aswoensdag in de Sint Augustinuskerk al vele jaren een serie oecumenische vespervieringen. Doel van deze gebedsdiensten is om elkaar te ontmoeten en samen op weg te gaan naar Pasen. Gedurende veertig dagen en de daar tussen liggende zes zondagen bereiden christenen wereldwijd zich voor op het grootste feest van de kerk: het Paasfeest. Het is een periode van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. De liturgische kleur in deze periode is paars, de kleur van inkeer en bezinning. In de erediensten klinkt geen glorialied. 25.02.17


Doopschaal gereed!
Deze week hebben de kerkrentmeesters Tineke van der Meer en Simon Hoek een bezoek gebracht aan het atelier van zilver- en goudsmid At Brandenburg in Schoonhoven (zie foto). Daarbij hebben zij de nieuwe zilveren doopschaal in ontvangst genomen. Tevens hebben zij een rondleiding gekregen in het atelier van de zilversmid, die tevens opleider is van jonge starters in het vak van zilver- en goudsmid. Dat was een indrukwekkende ervaring! Al eerder had hij de kerkrentmeesters door middel van foto's de wording getoond van de doopschaal vanaf de eenvoudige plaat zilver tot en met het prachtige eindproduct. De doopschaal past uitstekend in zowel de eeuwenoude doophouder, alsook in de nieuwe doopvont. Inmiddels in de schaal veilig opgeborgen en wacht op het doopwater van de eerstkomende dopenling.... Binnenkort worden de twee eerdere fotoraportages op onze website samen gevoegd tot één verslag van het hele wordingsproces van deze doopschaal, die het gestolen originele exemplaar van 1858 vervangt. Een woord van dank aan de schenkers van dit prachtige interieurstuk van de Dorpskerk is zeer op zijn plaats.
  klik voor vergroting

Nieuws van de Diaconie: Actie Veertigdagentijd
Het thema van de komende Veertigdagentijd is 'Sterk&Dapper'. Deel als Jezus. Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen en dappere jongens en mannen. In makkelijkere en moeilijkere omstandigheden. Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen. Jezus deelt zijn kracht en zijn liefde met ons. En uit liefde volbracht hij krachtig zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt.
Doe uw veertigdagentijd met Kerk in Actie, met hart en ziel! Voor het geld dat we in deze periode uitsparen liggen er (ook) in de Dorpskerk speciale veertigdagentijd-enveloppen. Eén van de veertigagentijdprojecten is de Rudolphstichting, die met deze gelden extra zal worden ondersteund.
De enveloppen kunnen ingeleverd worden op eerste paasdag en de zondag erna. Hiervoor zal er (ook) in de Ontmoeting een speciale Vertigdagentijd-doos staan. Lees verder >>   21.02.17
 

Wijziging voorganger a.s. zondag
Tot haar grote spijt heeft mw. ds. Van der Neut wegens ziekte moeten afzeggen als voorganger in de eredienst van zondag a.s. Gelukkig is mw. ds. Joma Boers van harte bereid gevonden om haar plaats in te nemen. 20.02.17

Wist u dat? Tentoonstelling 'Het Boek der boeken'
In het Historisch Museum De Bevelanden in Goes is tot en met 30 april 2017 de tentoonstelling 'Het Boek der Boeken. Nederlandse Bijbels door de eeuwen heen' te zien. De tentoonstelling vertelt de ontwikkeling van de Bijbel aan de hand van enkele vroege handschriften en talrijke exclusieve drukwerken. Onder de tentoongestelde bijbels bevindt zich ook een uniek exemplaar, namelijk de Delftse Bijbel uit 1477, die voor deze gelegenheid beschikbaar is gesteld door het NBG. Naast de bijzondere bijbels zijn er ook tegels met bijbelse taferelen te zien.  Lees verder >> 19.02.17
 
De Delftse Bijbel (1477)

Nog steeds vacatures!
Een van de diensten die worden verleend aan de leden van onze Dorpskerkgemeente die niet meer in staat zijn om de erediensten te bezoeken, is het wekelijks rondbrengen van de Zondagbrieven. Jarenlang konden we op een aantal ouwe getrouwe mensen rekenen, maar die moeten er helaas mee stoppen. Daarom zoeken we nog steeds dringend twee mensen die elke zaterdagmorgen een tiental Zondagbrieven willen ophalen bij de Dorpskerk en vervolgens willen distribueren in een bepaalde wijk van Barendrecht-centrum. We willen deze service graag in standhouden! Wie helpt ons?
Graag opgeven bij Antoinette Jansen email: zondagsbriefdorpskerkbarendrecht@live.nl 19.02.17

Tweede Eetgroep d'Ontmoeting van start
Eén van de vormen waarop de Dorpskerkgemeente een 'Kerk met een aanbod' wil zijn, wordt in de praktijkgebracht door de vrijwilligers van de werkgroep Eetgroep d'Ontmoeting. Al meer dan een jaar krijgen een veertigtal alleengaande ouderen elke drie weken op dinsdagmiddag een warme maaltijd aangeboden. Dit is zo'n succes dat binnenkort een tweede eetgroep gaat starten, nu op maandagmiddag. De werkgroep heeft financiële ondersteuning gekregen van de diaconie en de kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben in facilitaire zin ondersteund. Er hebben zich ondertussen voldoende vrijwilligers aangemeld. Er zijn evenwel nog enkele plaatsen voor oudere alleengaanden beschikbaar. Ook als u geen lid bent van de Dorpskerkgemeente, bent u van harte welkom! U kunt zich aanmelden bij Loek van Doorn, telefoon 622296 of per mail lvandoorn@hetnet.nl
 

Diaconaal werk in de Rotterdamse haven
De diaconie van de PG Barendrecht is een van de diaconieën die het werk van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam (DHR) steunt. Op zondag 19 februari werd er (ook in de Dorpskerk) gecollecteerd voor dit diaconale werk in Rotterdam. Deze stichting heeft sinds 1990 een diaconaal werker in dienst die zeevarenden bezoekt op schepen in de Rotterdamse havens, in ziekenhuizen en gevangenissen. In deze contacten gaat het altijd om het recht doen aan de mens in verschillende situaties en noden. Naast diaconieën kunnen ook particulieren dit unieke diaconale werk steunen! DHR is ANBI geregistreerd. Voor meer informatie op >> www.diaconaalhavenproject.nl 18.02.17
 

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag Sexagesima
In het kader van de Reformatieherdenking volgt de Dorpskerkgemeente een jaar lang het Lutherse leesrooster. Op dat rooster heet zondag 19 februari Zondag ‘Sexagesima’. Die naam komt van het Latijnse woord voor zestigste, omdat we ongeveer zestig dagen voor Pasen leven. Van het Lutherse leesrooster komen deze zondag ook de 'Psalm van de zondag', de lezing uit het Oude Testament, de lezing uit het Evangelie (waarbij we naar Lutherse gewoonte gingen staan!) en het Zondagslied. Ook uit de Lutherse traditie komt het evangeliemotet dat door de cantores gezongen werd. In het motet wordt de belangrijkste tekst uit de Evangelielezing gezongen. Motetten werden/worden geschreven om te helpen deze tekst te onthouden. De vraag die motet en lezingen oproepen is of de woorden van God bij ons in goede aarde vallen. We worden uitgenodigd en opgeroepen daar in te groeien. De liturgische kleur blijft tot Aswoensdag groen: kleur van hoop, verwachting en groei, verwijzend naar het Koninkrijk van God. 18.02.17
  klik voor vergroting
In de Kerktuin breekt de kleur
van veertigdagentijd en Pasen al door! Helleboris in bloei....

foto: Gerdien Pool

Geschonken: een balgenkamer
Bij de renovatie van het Dorpskerkorgel in 2013 kon één wens van de kerkrentmeesters en de kerkmusicus niet worden gerealiseerd omdat de financiële middelen destijds ontbraken. Dat betrof de bouw van een houten behuizing rondom de windvoorziening in de torenruimte van de Dorpskerk, een zogenaamde 'balgenkamer'. Nu de kerkrentmeesters de restauratie van het stucwerk in de kerktoren dit jaar onder de Rijkssubsidie kunnen laten uitvoeren, is een balgenkamer onontbeerlijk. Zo'n behuizing beschermt de windvoorziening tegen vuil en stof. Bovendien fungeert die ook als een isolatie bij grote temperatuurschommelingen in de torenruimte. Dankzij geoormerkte schenkingen van enkele anonieme vrienden van de Dorpskerk heeft de Stichting Vrienden van de Dorpskerk toegezegd dat de financiering van de bouw van een balgenkamer rond is. De firma GejoForm uit Ridderkerk zal het werk binnenkort in uitvoering nemen. De foto toont de opengelegde grote blaasbalg tijdens de renovatie in 2013. 13.02.17 
  klik voor vergroting

Kinderkoor ZieZo in Dorpskerk
Zondag 12 februari was het begin van een nieuwe periode in het kerkelijk jaar: de Paaskring. Nog zeventig dagen tot het grote feest van Pasen. Daarom was er alle reden voor een feestelijke eredienst in de Dorpskerk. Het enthousiaste kinderkoor ZieZo uit Carnisse Haven onder leiding van Anneke Reijnders verleende medewerking aan de viering. Voorganger was Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam, kerkmusicus was Jan van der Meer. Koster Jan van den Oever maakte er een paar mooie foto van. 13.02.17
  klik voor vergroting

Geslaagd koffieconcert met piano en saxofoon
De Stichting Barendrecht Klassiek organiseerde in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk op 12 februari een koffieconcert in de Dorpskerk. Cameron Millar (saxofoon) en Chris van de Kuilen (piano) zorgden voor een verrassende invulling van dit concert. Ze hadden met zorg en enthousiasme een weloverwogen programma samengesteld met muziek van Yoshimatsu, Albinoni, van Zoelen, Terzakis, Fauré en Worley. Lees verder >>   13.02.17

   

Over Liturgie gesproken. . . . de Paaskring
Op zondag 12 februari is een nieuwe fase in het liturgisch jaar begonnen: de Paaskring. Deze periode omvat de jaarlijkse aan Pasen gerelateerde kerkelijke zon- en feestdagen. De cyclus start 70 dagen voor Pasen en eindigt 50 dagen na Pasen, op Pinksteren. De drie zondagen vóór de Veertigdagentijd verwijzen naar het aantal dagen tot aan Pasen: Zondag Septugesima, 70 dagen voor Pasen; zondag Sexagesima, 60 dagen en zondag Quinquagesima, 50 dagen voor Pasen. De liturgische kleur is groen. Deze periode wordt ook wel de 'voor-vasten' genoemd gaat op de Aswoensdag over in de Veertigdagentijd (daarover later meer). 12.02.17

De wording van een nieuwe doopschaal - 2
In 2010 werd de zilveren doopschaal uit 1858 gestolen uit de Dorpskerk. In 2016 werd het initiatief genomen om te onderzoeken of een nieuw vergelijkbaar exemplaar een haalbare optie was. Het is dankzij een anoniem gemeentelid, die bij zijn overlijden een royale schenking heeft gedaan, dat een nieuwe doopschaal toch kan worden vervaardigd. Daarna werden nog enkele kleinere schenkingen gedaan door Vrienden van de Dorpskerk. Eind 2016 werd opdracht gegeven tot het vervaardigen van een nieuw zilveren exemplaar dat nagenoeg identiek zal zijn aan de oude doopschaal. De zilversmid heeft zijn werkzaamheden nu afgerond. De schaal zal alleen nog worden geraveerd. Een nieuwe serie foto's van zilversmid At Brandenburg geven een prachtig beeld van de 'wording van een doopschaal'. In twee verslagen wordt het hele proces uitgelegd. Lees verder >> 11.02.17
  klik voor vergroting

Nieuw wijkbericht
Dorpskerkpredikant ds. Jan Willem Stam is weer terug van vakantie, maar zijn wijkbericht is al voor zijn vakantie geschreven. Hij staat in dit wijkbericht weer stil bij het wel en wee in de Dorpskerkgemeente, voor zover dat al voor zijn vakantie bekend was. Verder geeft hij een toelichting waarom er door de werkgroep eredienst is gekozen om vanaf 12 februari een jaar lang het luthers leesrooster te volgen in de erediensten in de Dorpskerk. Op deze wijze willen we als Dorpskerkgemeente onze verbondenheid tot uitdrukking brengen met de viering van 500 jaar Reformatie.  Lees verder >>  10.02.17

Meditatie Klankbord
De Klankbord-meditatie in de uitgave van 11 februari is van de hand van ds. Cees Romkes. Hij staat stil bij het thema 'Ruimte in de tijd, het grootste geschenk aan de mensheid'. Lees verder >> 10.02.17

Meer licht in de Kerktuin
Op 9 februari ging een wens van de werkgroep Kerktuin in vervulling. Toen werd namelijk een forse Esdoorn gerooid die een groot deel van de kerktuin in de schaduw zette. Aangezien de Esdoorn een zogenaamde zaailing was, kon de boom zondermeer worden gerooid. Het werk is professioneel uitgevoerd door de firma Jacob van der Linden. Hans Hooghart, een van de vrijwilligers van de werkgroep Kerktuin, heeft zich over het afkomend hout ontfermt zodat we dat zelf niet hoefden af te voeren. Lees verder >> 10.02.17
  klik voor vergroting

Weer stap naar betere klimaatregeling
De kerkrentmeesters van de Dorpskerk streven al jaren naar een verbetering van de klimaatregeling van de Dorpskerk. Na nieuwe digitale regelapparatuur voor de luchtverwarming, volgde op 9 februari jl. de aanleg van een nieuw waterpunt in de toren van de Dorpskerk. Dit was nodig voor de komende plaatsing van de luchtbevochtigingsapparatuur, die door een Vriend van de Dorpskerk is geschonken. Voor het verslag van deze werkzaamheden, lees verder >>  09.02.17
  klik voor vergroting

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Voor nieuwsberichten van oudere datum, ga naar >> webpagina Actueel

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende