Titel
Gemeenteprofiel

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Herv.Vrouwendienst

Kerkenraad

Communicatie

Beheer & financiën

Diaconaat

Diaconale taken
Het woord Diaconie komt van het Griekse woord diakonein. Dat betekent “aan tafel dienen”.
De allereerste taak van de diakenen is het dienen aan de Avondmaalstafel tijdens de eredienst. Zij zorgen ervoor dat de Avondmaalstafel in gereedheid wordt gebracht, helpen bij het brood delen en de rondgang met wijn- en druivensap.
De grondgedachte hierbij is elkaar in liefde dienen en barmhartigheid bewijzen in opdracht van de Heer.
De Diaconie verleent (financiële) hulp aan minderbedeelden, niet alleen binnen de Protestantse Gemeente Barendrecht, maar ook via diverse projecten in binnen- en buitenland. De diakenen betonen op deze manier sociale gerechtigheid in de samenleving. Het is overigens geenszins de bedoeling dat zij de enigen zijn die zich daarmee bezighouden in de kerkelijke gemeente. Hun taak is een opdracht die voor de héle gemeente geldt, wil zij een Gemeente van Christus zijn.
De Diaconie van de PG Barendrecht is belast met de volgende activiteiten:

-
-
-
-
-
-
vertegenwoordiging in ere- en andere diensten;
dienen aan de Tafel des Heren;
inzamelen van collectegelden;
signaleren van en hulp geven aan gemeenteleden die financiële of geestelijke steun behoeven;
het verzorgen van de financiële administratie;
de presentatie van de begrotingen en jaarrekeningen van de Diaconie van de Dorpskerkgemeente en de centrale Diaconie aan de kerkenraden.

Jaarlijks kent het College van Diakenen van de PG Barendrecht giften toe ten behoeve van diaconale doelen en projecten en steunt zij landelijke acties van Kerk-in-actie, met name directe noodhulp bij grote rampen (tsunami, overstromingen, aardbevingen). Verder stelt de Diaconie in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters (CvK) kerktelefoon beschikbaar aan gemeenteleden die geen kerkdiensten kunnen bezoeken.
Diakenen van de PG Barendrecht zijn ook aanwezig bij diensten in zorgcentrum Borgstede (maandsluiting en andere diensten), verpleeginrichting de Elf Ranken (enkele keren per jaar) en in de Triomfatorkerk (elke eerste zondag van de maand).
Elk jaar maakt het College van Diakenen een verantwoorde afweging bij het vaststellen van financiële bijdragen aan diverse projecten naar aanleiding van verzoeken daartoe, onder meer van Kerk-in-actie.
De Diaconie is vertegenwoordigd in de werkgroep Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Zij heeft overleg met de Diaconie van de Hervormde Immanuelkerkgemeente over de toekenning en/of uitvoering van verscheidene projecten, acties en attenties. Het College van Diakenen onderhoudt contacten met Diaconieën van andere Barendrechtse kerken inzake uitkeringsgerechtigden en asielzoekers.
De Wijkraad van Diakenen van de Dorpskerkgemeente bestaat uit:
- Kees Vos (tevens voorzitter Wijkkerkenraad)
- Toos Volkers (tevens voorzitter Wijkraad van Diakenen Dorpskerkgemeente)
- Michel de Bruin
- Harm Naaijer.

Meer informatie over het werk van de diakenen kan worden verkregen bij: Toos Volkers, email: amh.volkers@upcmail.nl.


Nieuws van het CvD en de Wijkraad van Diakenen DK

Diaconie presenteert nieuwe doelen
De diaconie van de PG Barendrecht heeft een nieuw diaconaal project en een nieuw missionair project uitgekozen om zich de komende vier jaar op te richten. Beide projecten zijn in het Zuid-Amerikaanse land Colombia. Op 2 oktober 2017 werd een thema-avond georganiseerd waar deze nieuwe doelen centraal stonden. Op de avond werd door Inge Landman van Kerk in Actie informatie gegeven over de twee projecten. Zij is al 4 jaar actief betrokken bij beide projecten. Lees verder >> 21.09.17

Begroting Diaconie 2017
Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft de vastgestelde begroting voor 2017 beschikbaar gesteld voor publicatie. De begroting geeft u een goed beeld aan welke doelen de diaconale gelden zullen worden besteed.
Lees verder >> 19.12.16

Barendrecht in 'Diaconia'
Sommige initiatieven van de Protestantse Gemeente Barendrecht krijgen landelijke bekendheid. Zo werd in het juninummer van het PKN-blad Diaconia aandacht besteed aan het vluchtelingenwerk dat vanuit de diaconie van de PGB wordt geïnitieerd. In een gesprek met Rob Benner, Ans en Piet van der Wel en Elli Hassan worden deze initiatieven nader toegelicht. Lees verder >> 22.07.16

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende