Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Laatste nieuws

Hier het nieuws van de afgelopen drie weken. 
Ga voor oudere nieuwsberichten naar >> webpagina Actueel


Muziek op ZomerFeest ondersteunt restauratie torenuurwerk Dorpskerk
Wie in de omgeving van de Dorpskerk woont heeft het al regelmatig gemerkt: de kerkklok, aangestuurd door het torenuurwerk is steeds vaker van slag. Beiden moeten hoognodig worden gerestaureerd. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft op zich genomen om die beide restauraties te gaan financieren. De Vriendenstichting krijgt nu een prachtige ondersteuning door de Stichting Evenementen Dorpskern Oud-Barendrecht! Bezoekers van het ZomerFeest kunnen  op zaterdag 30 juni met een donatie bepalen welke muziek er op het Doormanplein klinkt. De bekende Barendrechtse presentator Jos Vis draait in de pauzes van de optredens op het grote Bakkerij Pot podium muziek, die door de bezoekers wordt aangevraagd via een jukeboxspel. De lokale omroep Exxact FM zoekt de muziek op en zorgt dat alle bezoekers het kunnen horen. De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn enthousiast over zoveel ondersteunnig van de komende restauraties. Lees verder >> 14.06.18
  klik voor vergroting

'Er zit muziek in de Dorpskerk'
Onder dit motto is de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk betrokken bij de door de Stichting Barendrecht Klassiek (SBK) georganiseerde koffieconcerten in de Dorpskerk. Op zondag 24 juni zal wordt er weer een koffieconcert georganiseerd. Dit keer wordt het concert verzorgd door het  Trio Chimaera.  Dit bestaat uit Annemiek de Bruin, klarinet, Irene Kok, cello, en Laurens de Man, piano. Deze musici leerden elkaar kennen op het Conservatorium van Amsterdam, en hebben ondanks hun jonge leeftijd alle drie al een behoorlijke staat van dienst. Het programma bestaat uit werken van vier componisten: Beethoven, Schumann, Fauré en Mahler. Vanaf half twaalf staat de koffie klaar in de Ontmoeting voor de concertbezoekers. Het concert begint om 12.00 uur. De toegang is vrij, bijdragen in de collecte na afloop zijn meer dan welkom. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. Voor meer informatie: www.barendrechtklassiek.nlof (0180-619113)
  klik voor vergroting

Het Trio Chimara

Nieuws van de AK: voorgenomen besluit verkoop Triomfatorkerk
De Algemene Kerkenraad kan u mededelen, dat het verkoopproces van de Triomfatorkerk succesvol verloopt. De AK heeft in haar vergadering van 7 juni 2018 het voorgenomen besluit genomen om de  Triomfatorkerk, exclusief de pastorie, te verkopen aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. In de komende weken zal het verkoopproces worden voortgezet om  de verkoop in formele zin af te wikkelen. Zoals bij elk AK-besluit, is ook dit besluit volgens de Kerkorde vatbaar voor bezwaar en beroep. 10.06.18
  klik voor vergroting

Kerktuin tijdens ZomerFeest open!
De kerktuin achter de Dorpskerk levert een aantrekkelijke bijdrage aan het Zomerfeest op zaterdag 30 juni in de historische dorpskern van Barendrecht. Op dezelfde dag neemt de tuin eveneens deel aan de jaarlijkse Open Tuinendag. Op het terras van de kerktuin exposeert kunstenares Ans van der Bruin een selecte van haar zijdeschilderijen. Eveneens op het terras exposeert en verkoopt Gerdien Pool sieraden die zij heeft ontworpen. 's Middags zijn er twee optredens van fluitistes (14-14.30 u. en 15-15.30 u. ). De kerktuin is tijdens het Zomerfeest geopend van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags. Lees verder >> 01.06.18
 

Over Liturgie gesproken. . . . .'Groen - niets (te) doen'
De tijd die komt na het feest van Pinksteren en zondag Trinitatis wordt in de kerk ook wel 'de 'groene tijd' genoemd. Door sommigen wordt die tijd getypeerd door de spreuk: 'Groen-niets te doen'. Daarmee wordt bedoeld, dat er na de uitbundige Paastijd met de feestkleur wit en Pinksteren als de vurige afsluiting daarvan met de litugische kleur rood, een periode begint met de liturgische kleur groen. Het is een periode, die de hele zomer en de herfst beslaat, zonder kerkelijke feesten en met 'gewone' vieringen op 'gewone' zondagen. Je zou kunnen zeggen een liturgisch saaie tijd, niks bijzonders en opzienbarends. Maar dat is toch een vergissing, want na Pinksteren begint het pas!  Er ligt veel werk op ons te wachten, ook in de Dorpskerkgemeente. Laten we - geïnspireerd door de Geest - in de vakantietijd eerst re-creëren (her-scheppen), om daarná te kunnen zeggen: 'Groen, genoeg te doen'! We hebben in de Dorpskerkgemeente nog tal van vacatures, misschien is die groene tijd bij uitstek geschikt om jezelf af te vragen: Wat kan ik doen, om de Dorpskerkgemeente verder te laten bloeien. . . . .? 01.06.18

Wist u dat?. . . . . . Aan de klokreep hangen
Dit Nederlandse gezegde vindt zijn oorsprong in de de zeventiende-/achtiende eeuw. Een klokreep is een oude benaming voor een klokkentouw. Iets 'aan de klokreep hangen' betekent 'algemeen bekend maken'. Het verwijst naar de eeuwenoude functie van de kerkklok. Want als die werd geluid, anders dan voor een kerkdienst, dan was er iets bijzonders aan de hand. De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk en de stichting Vrienden van de Dorpskerk zullen binnenkort 'aan de klokreep hangen' in het kader van de start van een grote geldwervingsactie die gestart gaat worden door de Vriendenstichting voor de restauratie van enerzijds het torenuurwerk daterend uit het begin van de 17e eeuw en anderzijds de restauratie van de klokkenstoel en het luidmechanisme van de klok van de Dorpskerk, die in 1759 werd overgegoten uit de oorspronkelijke klok uit 1607. In dit kader kregen we een prachtige foto van de kerktoren, gemaakt door een drone. Binnenkort wordt er dus meer aan de klokreep gehangen. . . . .01.06.18
  klik voor vergroting

Nieuwe bezems. . . .
Na achter de schermen te zijn ingewerkt door oud-koster Jan van den Oever is Rob Bruin op 1 juni gestart als de nieuwe koster-beheerder van het Dorpskerkcomplex. In nauw overleg met de Kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente is er een lijst gemaakt van aandachtpunten die de komende maanden prioriteit krijgen, want het motto 'nieuwe bezems vegen schoon' neemt Rob letterlijk en figuurlijk graag ter harte. Hij zal daarbij zijn eigen stempel gaan drukken op de gang van zaken in het Dorpskerkcomplex. Sommige veranderingen zullen nauwelijk opvallen, andere zullen meer zichtbaar zijn. Weet dat dit alles in nauw overleg met de kerkrentmeesters is voorbereid, dus als er vragen of opmerkingen zijn, kunt u daarvoor altijd terecht bij uw kerkrentmeesters. We wensen Rob, met de woorden van Psalm 90 toe, dat het werk van zijn handen bevestigd moge worden door de Eeuwige. 
  klik voor vergroting
De eerste werkdag,
aan de slag met nieuw 'materieel'..... 

Jaarlijkse Gemeenteavond PG Barendrecht
Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar een gemeenteavond gehouden voor de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht, op 31 mei kwamen een tachtigtal gemeenteleden nar de Triomfatorkerk. De Voorzitter van het CvK - Peter Noordzij - presenteerde de jaarcijfers van de Kerkrentmeesters over 2017. Aansluitend deed hij een vingeroefening over mogelijke financiële ontwikkelingen in de komende jaren. Vervolgens presenteerde de voorzitter van de Diaconie - Rob Benner - de jaarcijfers van de diaconie over 2017. Na de pauze werd er vooruitgekeken naar 'de kerk van de toekomst'01.06.18
 

Wist u dat?. . . . Op weg naar een PKN-light?
De Protestantse Kerk in Nederland maakt een grote transitie door onder de titel Kerk 2025. Recent zijn de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar de praktijk van nieuwe kerkplekken in de Protestantse Kerk. Dit onderzoek laat zien dat driekwart van de ondervraagden het niet nodig vindt dat bij elke nieuwe vorm van kerk-zijn een predikant actief is. Scriba René de Reuver: “We gaan door tijden van verandering; we zien de diversiteit in kerkplekken toenemen. Het is goed om de relatie tussen bestaande en nieuwe kerkplekken te doordenken. Dit onderzoek vormt de aanzet voor verder gesprek in de kerk dit jaar.” Voor het onderzoek is gesproken met ruim honderd mensen die in de praktijk betrokken zijn bij nieuwe vormen van kerk-zijn zoals pioniersplekken, kliederkerken, monastieke initiatieven en leefgemeenschappen. Het onderzoek is deel van het project Mozaïek van Kerkplekken, waarin het moderamen van de generale synode opdracht heeft gegeven om de praktijk van bestaande en nieuwe kerkplekken verder te onderzoeken en te doordenken. In september volgt een rapport met meer reflectie en oplossingsrichtingen.
Een persoonlijke noot: Deze onderzoeksresultaten doen bij mij de vraag rijzen of we op weg zijn naar een 'PKN-light' waarin theologen, ambtsdragers, kerkenraad als ongewenste 'ballast', 'als het kind met het badwater' worden weggegooid' . . .[SEH] 01.06.18 

De vijfde predikant van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is Simon Hoek een serie artikelen gestart waarin de eerste predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Recent is deel twee gepubliceerd in Klankbord over dominee Matthijs Pietersz. (van Stralen). Deze markante predikant is vooral in het begin van zijn periode in Barendrecht van grote betekenis geweest. Het tweede deel van zijn Barendrechtse periode wordt gemarkeerd door diepgaand en langlopend conflict met de plaatselijke gemeente, de classis Dordrecht en zelfs de Synode. Overigens is er ook over de zesde predikant (dominee Abraham Costerus) zoveel interessante informatie digitaal beschikbaar gekomen dat de serie wordt uitgebreid tot 'de eerste zes predikanten'. Voor de eerste twee afleveringen over dominee Pietersz., lees verder >>
Later dit jaar zullen alle artikelen, compleet met verwijzingen, worden gepubliceerd in een boekje. 27.0518


Actie Voedselbank - 'product van de maand juni'
De Dorpskerkgemeente participeert samen met andere kerken in Barendrecht aan de actie 'product van de maand' van de Barendrechtse Voedselbank. Voor de maand mei 2018 is gekozen voor de producten 'wasmiddel en wasverzachter'.
Op elke zondag dat de Dorpskerk is geopend, kunt u het product van de maand inleveren in de Ontmoeting, waar een krat staat om de producten in te deponeren. Helpt u ook mee? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  26.05.18

AVG-2
In het kader van de aanscherping van het privacybeleid van onze website, is de Dorpskerkwebsite sinds heden voorzien van een SSL-certificaat. Dat is herkenbaar aan de URL (de domeinnaam); die begint nu met https:// in plaats van met http://.
Voor jou / u als eindgebruiker is het in ieder geval een manier om veilig privacygevoelige gegevens via de browser uit te wisselen. Het inloggen op de Dorpskerksite verandert trouwens niet.  Dit is de eerste stap in het kader van het AVG-proof maken van onze website en uw en mijn privacygegevens. 25.05.18

AVG-1
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht als wet en dient ter borging van ons aller privacygegevens. Dit raakt elke organisatie, dus de PKN, de PGB, de Dorpskerkgemeente en de stichting Vrienden van de Dorpskerk in het bijzonder. Ook de beheerders van deze website, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze website zijn hier druk doende mee. Zodra de Protestantse Gemeente Barendrecht  een privacyverklaring heeft opgesteld, zal die op deze website worden gepubliceerd.  Zoals eerder gemeld, wordt er hard gewerkt aan een beveiligde deel van onze website waar alleen met een toegekende code privacygevoelige informatie  kan worden bekeken. Op die manier trachten we enerzijds als modern communicatiemiddel te kunnen blijven fungeren voor een ieder die belangstelling heeft voor de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente en anderzijds te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Zodra de website van een beschermd deel is voorzien, zullen ook de bestaande pagina's met privacygevoelige informatie "achter de code' worden gezet. Nieuwe privacygevoelige informatie zal tot die tijd niet worden gepubliceerd, dat geldt met name voor foto's e.d.

Een ieder die wil dat zijn/haar informatie/foto van onze website verwijderd dient te worden, kan dat melden via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl. Daarop zal direct worden gereageerd. Wordt vervolgd.   25.05.18


Jaarrekening PG Barendrecht
Onderdeel van de jaarlijkse Gemeenteavond is de presentatie van het jaarverslag van de Protestantse Gemeente Barendrecht door het College van Kerkrentmeesters. De jaarrekening is het resultaat van ontelbaar veel uren vrijwilligerswerk: van de lopers die de Aktie KerkBalans rondbrengen en weer ophalen tot de collectanten in de erediensten; van de dames van de Snuffelmarkt en de Kerktuin tot het dagelijksbestuur van het College van Kerkrentmeesters. Het is de optelsom van kleine, bescheiden offers tot indrukwekkende schenkingen, maar het is ook de optelsom van veel uren pastorale en diaconale arbeidt, inzet van kosters en cantores, organisten en ambtsdragers. Kortom het is de weerslag van een indrukwekkende hoeveelheid kerkenwerk, dat met grote inzet en inspiratie wordt gedaan onder één motto: Soli Deo Gloria! 
Kijk ook zo eens naar deze jaarcijfers, lees verder >> 23.05.18 

Nieuwe koster-beheerder geportretteerd
De huisverslaggever van de Dorpskerkgemeente, Arco van der Lee, heeft de nieuwe koster-beheerder van de Dorpskerk geportretteerd ten behoeve van de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Rob Bruin, die zijn werkzaamheden officieel begint op 1 juni a.s. wordt dezer dagen al een beetje ingewerkt door de oud koster-beheerder Jan van den Oever. Zo heeft Rob op zijn vrije dag meegelopen tijdens een huwelijksbevestiging in de Dorpskerk. De komende weken zal Rob verder worden ingewerkt. UIt het interview blijkt dat de nieuwe koster-beheerder veel zin heeft in zijn nieuwe functie. . Lees verder >>
De foto is gemaakt door Arco van der Lee en met zijn toestemming en die van Rob Bruin, gepublicerd. 23.05.18

Samen naar het Feest van de Geest
Op de Pinksterzondag namen al veel leden van de Dorpskerkgemeente een voorschot op het 'samen-vieren' van Dorpskerkgemeente en Triomfatorkerkgemeente dat bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar in december a.s. gaat starten. Nu werd het Feest van de Geest al samen gevierd in de Triomfatorkerk. 
De werkgroep liturgisch bloemschikken had weer een feestelijke schikking gemaakt, met de volgende uitleg: 
De vlammen van Gods liefde slaan naar buiten, en zetten mensen in vuur.
Mensen spreken elkaar aan, vormen een gemeenschap, waar ze ook vandaan komen.
Ze worden verbonden rondom Jezus, die ze willen volgen, heel de wereld door.
  
20.05.18
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. De liturgische kleur is rood, de kleur van de Heilige Geest. 18.05.18


Zwervende bijen op bezoek Kerktuin
Dat de Dorpskerk een aantrekkelijke plaats is om je even terug te trekken is velen al bekend. Dezer dagen heeft een grote zwerm zwervende bijen heeft een (beleefdheids)bezoek gebracht in de kerktuin achter de Dorpskerk. De vele honderden bijen dansten enige tijd uitbundig boven de kast waarin het voor de bezoekers van de tuin meer vertrouwde bijenvolk woont. De gastvrouwen en vrijwilligers die in de kerktuin aan het werk waren, werden volledig verrast door de komst van de bijenzwerm, maar zij slaagden er wel in om er foto's van te maken. Toen de gewaarschuwde imker Jaap Witter (beheerder van het bijenvolk in de kerktuin) verscheen, was een groot deel van de zwerm al naar onbekende bestemming vertrokken. Hij verklaarde het bezoek van de zwervende bijen door het warme weer.  'Dan willen ze wel eens extra los komen. Daar is het nu de tijd voor', vertelde hij. De bijensterfte bedroeg in de afgelopen winter zestien procent.  'Hoog, maar niet verontrustend', concludeerde de imker. Eerder was overigens een sterftepercentage van ruim negen procent voorspeld.19.05.18
  klik voor vergroting

Classispredikant benoemd
Op 16 mei is tijdens de eerste vergadering van de classis Zuid-Holland Zuid de classispredikant benoemd. Het is ds. G. (Gerrit) van Meijeren (1965) uit Utrecht. Hij werkt momenteel als adviseur ten behoeve van het beroepingswerk binnen de Protestantse Kerk. Hij heeft ruime ervaring als gemeentepredikant in de Hervormde Gemeenten van Meeuwen, Hierden en Dirksland en als interimpredikant. Hij heeft het beroep dat op hem uitgebracht is mondeling aanvaard en zal op 1 september a.s. in zijn nieuwe functie starten. 
Ook zijn het moderamen en het breed moderamen gekozen. De samenstelling van het moderamen is als volgt: preses: mw. H. (Riet) Smid-Franssen uit Hendrik-Ido-Ambacht; scriba: dhr. H. (Henk) van 't Pad uit Leerdam. De preses, scriba en classispredikant vormen het moderamen van de Classis. Het breed moderamen bestaat uit het moderamen en de leden: dhr. R.E. (René) Barnard uit Rijsoord; dhr. F. (Floor) Bos uit Noordeloos; dhr. A.F. (Guus) Ruijl uit Rotterdam; ds. B.W.J. (Wim) de Ruijter uit Maasland; dhr. M. (Rien) van Wijngaarden uit Meerkerk. Daarmee is het bestuur van de Classis Zuid Holland Zuid, waar de Protestantse Gemeente Barendrecht onderdeel van uitmaakt, bekend. 16.05.18


Ook de zesde predikant van Barendrecht komt in beeld. . .
Kerkrentmeester Simon Hoek is bezig met het beschrijven van het leven van de eerste vijf Barendrechtse predikanten. Hij maakt daarbij dankbaar gebruik van de steeds groter wordende hoeveelheid archiefmateriaal, die digitaal toegankelijk is gekomen. Al speurend door digitale archieven over het leven van de vijfde Barendrechtse dominee Matthias Pietersz. van Stralen, is er zoveel informatie beschikbaar dat dit in meerdere artikelen zal worden verwerkt. Uit nieuw onderzoek blijkt bovendien dat er ook over de zesde Barendrechtse predikant dominee Abraham Costerus (die van 1606 - 1609 in Barendrecht heeft gestaan) zo veel archiefmateriaal is gedigitaliseerd, dat er over deze theoloog-schrijver eveneens een of meer artikelen geschreven kunnen worden. Zoals gebruikelijk worden beknopte beschrijvingen gepubliceerd in Klankbord en worden de uitgebreidere versies op onze website geplaatst. 13.05.18 

Avondopenstelling Snuffelmarkt
Zoals elke 3e woensdag van de maand is de Snuffelmarkt op 16 mei geopend voor het kopen van goede gebruikte artikelen van 19.00 tot 21.00 uur. Natuurlijk is de Snuffelmarkt ook elke zaterdagmorgen geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Het is alleen op zaterdag mogelijk om ook spullen te brengen. De Snuffelmarkt is te vinden achter de Dorpskerk aan de Dorpsstraat te Barendrecht. De opbrengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk.Ga voor meer informatie naar: Anke van den Boogert, telefoon 619379 en op Facebook De Snuffelmarkt Barendrecht. 11.05.18

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 13 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, tussen hemelvaart en Pinksteren. Exaudi is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag voor Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit, kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Lees verder >> 11.05.18

Torenuurwerk Dorpskerk veel ouder dan aangenomen
Recent onderzoek van het eeuwenoude torenuurwerk van de Dorpskerk door de Stichting tot behoud van torenuurwerken in Nederland heeft er in geresulteerd in twee belangrijke conclusies. De eerste conclusie is, dat er voldoende aanwijzingen zijn gevonden om aan te nemen dat het torenuurwerk dateert uit het begin van de zeventiende eeuw. Dat is ruim 150 jaar eerder dan tot op heden werd aangenomen. Opeenvolgende beschrijvers van de historie van de Dorpskerk zijn er vanuit gegaan dat het uurwerk gedateerd moest worden omstreeks 1787. Dat is het jaar waarin de huidge toren is gebouwd. Een tweede belangrijke conclusie van de genoemde stichting is, dat het uurwerk een zodanige cultuurhistorische waarde heeft dat restauratie nadrukkelijk wordt aanbevolen. Deze twee conclusies zijn voor de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk en de stichting Vrienden van de Dorpskerk belangrijke randvoorwaarden om de geplande restauratie van het torenuurwerk daadwerkelijk uit te gaan voeren. Zoals eerder gemeld heeft de Vriendenstichting toegezegd deze restauratie te zullen financieren. Een soortgelijk onderzoek naar de status van de luidklok en de klokkenstoel is nog in volle gang. Als ook die restauratie door deskundigen wordt aanbevolen zal de Vriendenstichtnig die restauratiewerkzaamheden eveneens gaan financieren, al moeten daarovoor nog de nodige acties worden gevoerd. Meer nieuws over deze restauratieprojecten volgt later. 10.05.18  
  klik voor vergroting
Het torenuurwerk, dat tot
1960 nog met de hand
werd opgewonden.

Laatste deel lambrisering gerestaureerd
Op 8 mei jl. hebben de restauratoren van Hekkers & van 't Spijker de lambrisering langs de noordwestelijke muur teruggeplaatst. Hoewel deze lambrisering maar enkele tientallen jaren oud is, besloten de kerkrentmeesters tot een behandeling in de werkplaats van de restauratoren. Dit om dit stuk lambrisering tot één geheel te laten worden met de rest van het eikenhouten intrieur, dat wél eeuwenoud is. Binnenkort volgt een fotoverslag van dit laatste stukje interieurrestauratie. Ook dit restauratieproject is gefinancierd door de Stichtnig Vrienden van de Dorpskerk. Alle schenkers en sponsoren van de Vriendenstichting worden hartelijk bedankt! De foto is gemaakt door Simon Hoek en met zijn toestemming en die van de restauratoren gepubliceerd.10.05.18
  klik voor vergroting

Jaarrekening Vriendenstichting 2017
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft de jaarrekening over 2017 vastgesteld. In 2017 zijn er weer een aantal schenkingen ontvangen en zijn de kosten van de restauratie van de lambrisering aan de noordelijke kerkmuur betaald. De beoogde restauratie van de lambrisering langs de westelijke kerkmuur is in 2017 niet uitgevoerd. Deze restauratie is begin mei 2018 opgeleverd. Zoals eerder gemeld heeft het stichtingsbestuur zich ten doel gesteld om de geplande restauratie van het torenuurwerk en de klokkenstoel te gaan financieren. Voor het jaarverslag 2017, lees verder >> 09.05.18

Overdracht kosterstaken
De nieuw benoemde koster-beheerder - Rob Bruin - is ook voor Jan van den Oever geen onbekende. Daarom kon er al een plan worden gemaakt voor de introductie van Rob en de overdracht van alle kosters- en beheerstaken.  Zo is er voor de nieuwe koster-beheerder een NIEUW EMAILADRES gemaakt: koster@dorpskerkbarendrecht.nl en is hij voor kosters- en behereszaken ná 1 juni telefonisch te bereiken via 06 44 333 152. Rob treedt dus per 1 juni as. in dienst, maar hij kijkt in de maand mei al mee over de schouder van Jan en de kerkrentmeesters Diete en Simon, naar alle activiteiten die er in die maand plaatsvinden. Gedurende de maand mei neemt kerkrentmeester Simon Hoek de kosterstaken waar; hij is bereikbaar onder nummer 06 53758478 of postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 09.0518

De eerste predikanten van Barendrecht
In het kerkblad Klankbord is een serie artikelen gestart waarin de eerste vijf predikanten van Barendrecht worden beschreven. Deze artikelen zij resumés van uitgebreidere artikelen die eerder op onze website zijn gepubliceerd. Om uitgebreid zoeken op de website te voorkomen, wordt het betreffende uitgebreide artkel opnieuw geplaatst op deze pagina Laatste Nieuws.
Voor de eerste predikant, lees verder >>; Voor de tweede predikant, lees verder >>;
Voor de derde predikant, lees verder >> ;  Voor de vierde predikant, lees verder >>.


 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende