Titel
Introductie

De onderste steen

19e en 20e eeuw

21e eeuw

Restauratie muren DK

Rest. 2015 en 2016

Rest. 2017 en 2018

Rest. 2019 en 2020

Rest. 2021-2022

Koninklijk bezoek

Exterieur

Interieur

Herinrichting DK

Grafzerken

Orgel en Piano

Renovatie DKorgel

Dorpskerkmusici

De Ontmoeting

Trouwlocatie

Bijz. ontmoetingen

Restauraties in 2015 en 2016
Op deze pagina wordt verslag gedaan van de restauratie van de dakgoten van de Dorpskerk, alsmede de restauratie van het monumentale houten interieuronderdelen:
Tiengebodenbord, kansel met klankbord, boerenbank en omheining dooptuin.

Een restauratie 'achter de schermen'
In sommige kerken worden alleen die restauraties en reparaties uitgevoerd die 'in het zicht' zijn. Dat geldt niet voor de Dorpskerk! Zo werd onlangs een reeds langer gewenste restauratie uitgevoerd aan de kapconstructie van het schip van de kerk. Dankzij de Rijkssubsidie kon deze kleine maar belangrijke restauratie op zolder nu worden uitgevoerd tussen alle kerstconcerten door . . . Daarmee is de instandhouding van het oudste huis van Barendrecht weer een beetje beter geborgd. Lees verder >> 23.12.16

Tuit Dorpskerk gerestaureerd
Bij de berichtgeving over de onlangs gerestaureerde dakgoten van de Dorpskerk werd gemeld dat er een onverwachte tegenvaller was. Het metselwerk van de 'tuit' van de noordwestelijke aanbouw was in zo'n slechte conditie dat snel ingrijpen noodzakelijk was. Dezer dagen heeft restaurator-metselaar Den Hertog deze klus geklaard. Daarbij is ook het gevelanker vrijgehakt en gerestaureerd, waardoor deze tuit de komende decennia weer en wind kan doorstaan. Ook dit restauratiewerk valt onder de eerder toegezegde Rijkssubsidie. Voor een fotoverslag, lees verder >> 15.11.16
 

Restauratie goten in 2016

Verlichting Dorpskerk up-to-date
In het kader van het verbeteren van de verlichting van de Dorpskerk zijn er weer twee klussen geklaard door Groen Installatietechniek. Roel Groen heeft de hele elektrische installatie van de Dorpskerk geaard en vervolgens zijn de vier groepen hanglampen in de kerk dimbaar gemaakt. Dit laatste was een lang bestaande wens, die nu is gerealiseerd. Voor 2017 staan er nog twee klussen gepland: het vervangen van de zogenaamde balkverlichting in de kerkzaal en het vervangen van de nog resterende 50% van de noodverlichting in het Dorpskerkcomplex. In het budget van dit jaar is de eerste 50% afgelopen zomer al gerealiseerd.  28.10.16

Restauratie goten Dorpskerk (4)
Woensdag 12 oktober zijn zowel de loodgieterswerkzaamheden als de timmer- en schilderwerkzaamheden aan de dakgoten van de Dorpskerk opgeleverd. Diezelfde dag begonnen de steigerbouwers met de demontage van het steigerwerk. Op 13 oktober werd ook dat werk afgerond en ligt alles gereed voor transport naar de opslagplaats van de steigerbouwers. In het vierde en laatste voortgangsverslag van dit project doet de kerkrentmeester zijn verslag. Wéér een klus geklaard! Ook op dit punt kan het oudste huis van Barendrecht weer een halve eeuw vooruit. . . .
Want een kerk die leeft, bouwt aan haar toekomst (en respecteert haar verleden).
Lees verder >>  13.10.16
  klik voor vergroting

Restauratie goten Dorpskerk (3)
In week 40 hebben de loodgieters alle geplande werkzaamheden afgerond. Ook de schilderwerkzaamheden zijn gereed. En passant is ook de bliksembeveiligingsinstallatie geïnspecteerd en waar nodig gerepareerd. Tenslotte is al het voegwerk boven in de buitenmuren van de kerk nagelopen en gerestaureerd.  Zoals bij een vijfhonderd jaar oud gebouw verwacht mocht worden, zijn er ook twee onvoorziene gebreken aan het licht gekomen. Die zullen op korte termijn worden hersteld. Het steiger rondom de kerk zal eerder dan gepland worden verwijderd. Alle werkzaamheden zijn door de kerkrentmeester vastgelegd in een derde voortgangsverslag, lees verder >> 07.10.16

Restauratie goten Dorpskerk (2)
In week 39 hebben de loodgieters goede vorderingen gemaakt. Ook de timmerwerkzaamheden zijn al afgerond. De goten aan de zuidelijke muur van de Dorpskerk zijn gereed en ook die aan de koorzijde zijn nagenoeg klaar. Alle werkzaamheden zijn door de kerkrentmeester vastgelegd in een fotoverslag. Deze week heeft er ook een inspectie plaatsgevonden van de bliksemafleidingsinstallatie van de kerk. De geconstateerde kleine gebreken zullen worden gerepareerd nu de steigers nog rondom de kerk staan.
Voor het tweede voortgangsverslag, lees verder >> 30.09.16
  klik voor vergroting

Restauratie goten Dorpskerk (1)
Op donderdag 22 september werd de steigers rondom het schip van de Dorpskerk opgeleverd, waarna de kerkrentmeester van de kerk met de restauratie-adviseur en de loodgieter de goten in detail konden inspecteren. Bij die inspectie is gebleken dat goten, houtwerk en schilderwerk zich in de loop van de afgelopen 50 jaar redelijk gehouden hebben, maar dat een totale renovatie  beslist noodzakelijk is. De Monumentenwacht had al eerder geadviseerd om deze goten te vervangen.
Voor het eerste voortgangsverslag, lees verder >> 24.09.16
 

Restauratie interieur in 2015 en 2016

Artikel restauratie interieur DK in vakblad
Het 'vakblad' voor kerkrentmeesters, kosters en beheerders van kerken KERK MAGAZINE wordt verspreid naar alle kerken in Nederland. In het septembernummer wordt uitgebreid aandacht besteed aan de restauratie van het interieur van de Dorpskerk, die afgelopen zomer werd afgerond. Het is een mooie samenvatting geworden van alle voortgangsrapportages die onze eigen kerkrentmeesters hebben gemaakt. Lees verder >>  17.09.16
  klik voor vergroting

Alle voortgangsreportages op een rij
Sinds de start van het restauratieproject in augustus 2015 heeft verantwoordelijk kerkrentmeester Simon Hoek met enige regelmaat voortgangsrapportages gemaakt. Zowel de werkzaamheden in de Dorpskerk, als die in de ateliers van de beide restauratoren worden, compleet met foto's, uitgebreid beschreven. U vindt ze op deze pagina, maar voor uw gemak staan ze hier op een rijtje:
* 1e rapportage week 35 - 2015, lees verder >>           *  2e rapportage week 39 - 2015, lees verder >>
* 3e rapportage week 48 - 2015, lees verder >>           *  4e rapportage week 50 - 2015. lees verder >>
* 5e rapportage week 02 - 2016, lees verder >>           *  6e rapportage week 05 - 2016, lees verder >>
* 7e rapportage week 09 - 2016, lees verder >>           *  8e rapportage week 10 - 2016, lees verder >>
* 9e rapportage week 16 - 2016, lees verder >>           *10e rapportage week 18 - 2016, lees verder >>
* Afsluitende rapportage opleveringsbijeenkomst 18.06.16. lees verder >>


Inspirerende, feestelijke eredienst
Ook in de eredienst van zondag 19 juni 2016 werd er bijzondere aandacht besteed aan de afronding van de restauratie van het interieur van het oudste godshuis van Barendrecht. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam plaatste de viering plaatsen in het kader van het thema 'Gods woning'. De vele feestelijke liederen onderstreepten het karakter van de Dorpskerkliturgie, waarin kerkmuziek zo'n belangrijke rol vervult. De prachtige, speciaal voor de Dorpskerk gemaakte, oud-eiken liedborden vormen nu één geheel met de kansel en het Tiengebodenbord. Daarmee symboliseren ze dat Gods woord, de verkondiging daarvan en het zingen daarover één geheel vormen. Voor de inspirerende preek, lees verder >>. Na de viering werden de verantwoordelijke kerkrentmeesters Tineke van der Meer en Simon Hoek én koster Jan van den Oever in de bloemen gezet, als blijk van waardering voor hun inzet gedurende dit restauratieproject.19.06.16

Feestelijke gift voor Dorpskerk
Tijdens de opleveringsbijeenkomst kon kerkrentmeester Simon Hoek bekendmaken dat er door een anonieme, goede Vriend van de Dorpskerk een gift is toegezegd van € 1000 ten behoeve van de aanschaf van een luchtbevochtigingsinstallatie in de Dorpskerk. Nu het Dorpskerkorgel en het monumentale interieur is gerestaureerd, is het van groot belang dat de luchtvochtigheid in de kerkruimte op peil blijft. Want anders zullen orgel en houtwerk vanwege ernstige uitdroging binnen enkele jaren opnieuw aangepakt moeten worden. Met deze schenking kan de apparatuur worden aangeschaft. Daarmee is een nieuwe stap gezet om het oudste monument van Barendrecht ook het best onderhouden monument van onze gemeente te maken. 18.06.17

Zeer geslaagde opleveringsbijeenkomst
Ruim honderd individuele genodigden uit kerk en samenleving en zo'n vijftig nazaten van de familie Westra almede honderd overige gasten waren getuige van een bijzonder feestelijke opleveringsbijeenkomst van het gerestaureerde monumentale interieur van de Dorpskerk. Voor een uitgebreid (foto-)verslag van de bijeenkomst zie bovenstaand artikel. Voor degene die alles nog eens willen terugluisteren, lees verder >>18.06.16

Unieke familiereunie Westra's
Als blijk van waardering voor de schenking van het prachtige Tiengebodenbord ruim 100 jaar geleden hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk aan de nazaten van het schenkersechtpaar Westra-Jelsma ruimte geboden voor een reunie van alle nazaten. In een gezellige sfeer ontmoetten een vijftigtal nazaten elkaar in gebouw de Ontmoeting. De uitnodiging werd door de familieleden op hoge prijs gesteld. Voor velen was het een feest van herkenning, anderen zagen het 'geschenk van hun voorouders' voor het eerst. 18.06.16

Feestelijke liturgische schikking
Ook de dames van de werkgroep Liturgisch bloemschikken hebben een prachtige bijdrage geleverd aan de verhoging van de feestvreugde in de Dorpskerkgemeente in het weekend van 18 en 19 juni. Zij hebben een door de restauratoren afgekeurde verrotte 'hoeksteen' uit de eeuwenoude Dorpskerkkansel gebruikt als basis voor een schikking, die nieuwe pracht en kracht van de eeuwenoude  Dorpskerk symboliseert. De 'gouden' bloemen verwijzen ook naar de 'gouden Tien Woorden' als de basis van ons geloof, dat zich steeds weer mag vernieuwen. Met elkaar vormen we een veelkleurige gemeente in Barendrecht. 17.06.16
   

Ooggetuigen gevonden. . .
Onlangs werden er ooggetuigen opgeroepen die iets meer wisten te vertellen over de wetsborden die van 1890 tot 1925 hebben gehangen in de toenmalige Barendrechtse Singelkerk. Dit kerkgebouw was van 'de Dolerenden' en was de voorloper van de huidige Bethelkerk. In verband met de restauratie van het Tiengebodenbord in de Dorpskerk is onderzoek gedaan naar deze wetsborden. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met drie hoogbejaarde ooggetuigen. Zij hebben allen bevestigd dat garagehouder Heijkoop, die het gebouw in gebuik had tot dat het werd gesloopt, de wetsborden als plankieren heeft gebruikt in de garage. Bij de sloop van het gebouw in 1969 heeft Heijkoop nog een poging gedaan beide borden te slijten, maar niemand had er belangstelling voor. . . . Uit verslagen van de toenmalige Gereformeerde kerkenraad is gebleken dat de wetsborden als 'muurvast meubilair' inderdaad zijn meeverkocht! Waarom dat destijds is gebeurd zal altijd wel een raadsel blijven, al hebben de onderzoekers wel een vermoeden. Meer informatie daarover zal worden prijsgegeven tijdens de feestelijke oplevering van de restauratie van het Dorpskerkinterieur op 18 juni a.s.  14.05.16
  klik voor vergroting

Geref. Singelkerk
van 1890 - 1925

Restauratie afgerond!
Met de veilige thuiskomst van het prachtig gerestaureerde Tiengebodenbord is op woensdag 4 mei 2016 het restauratieproject van het monumentale Dorpskerkinterieur afgerond. De restauratoren waren vroeg begonnen, zodat de kerk al om 17.00 uur helemaal pico bello in orde was voor de herdenkingsbijeenkomst voor de gevallenen die op deze dag in de kerk plaatsvond. Zowel de eikenhoutenlijst, als de beide tekstpanelen zijn zeer professioneel gerestaureerd. Daarmee heeft het oudste (gods)huis van Barendrecht weer een sieraad teruggekregen. Er zijn in Nederland maar een honderdtal monumentale kerken die over zulke mooie wetsborden beschikken. óók daarom is de Dorpskerk 'een huis om trots op te zijn'!  Voor de  tiende en laatste voortgangsrapportage >> lees verder.
08.05.16
  klik voor vergroting

Restauratie Tiengebodenbord in volle gang
Tijdens een laatste werkbezoek aan De Rietflint hebben de verantwoordelijke kerkrentmeesters van de Dorpskerk de vorderingen in ogenschouw genomen van de restauratie van de tekstpanelen van het Tiengebodenbord.
Voor de negende voortgangsrapportage, lees verder >> 16.04.23
 

Restauratie interieur: 8e voortgangsrapportage
Op donderdag 10 maart hebben kerkrentmeesters Tineke van der Meer en Simon Hoek weer een werkbezoek gebracht aan de restauratoren die het monumentale interieur van de Dorpskerk in uitvoering hebben. Dit keer werden ze vergezeld door oud-kerkrentmeester Wim de Regt en Dorpskerkmusicus Hans van Gelder. Vastgesteld is dat de liedborden, die nagenoeg gereed zijn, een prachtige kopie zijn geworden van de panelen van de Dorpskerkkansel (zie foto). De restaurator van de tekstpanelen van het Tiengebodenbord is flink gevorderd met het schoonmaken van de panelen. Daarna volgen de andere fasen van die restauratie. Het Tiengebodenbord zal vóór het Pinksterfeest in de Dorpskerk teruggeplaatst worden. Die keuze is niet toevallig, zoals uit het achtste voortgangsrapport blijkt. Lees verder >> 15.03.16
  klik voor vergroting

Restauratie Tiengebodenbord
Eind februari is restaurator Kim Appelo van de firma De Rietflint gestart met de restauratie van de twee tekstpanelen van het Tiengebodenbord. Zij is ervaren in het restaureren van schilderijen, maar ook restaureert zij beschilderde onderdelen van kerkinterieurs. Met enige regelmaat voert zij werk uit in opdracht van Hekkers & Van 't Spijker, de firma die het monumentale interieur van de Dorpskerk momenteel restaureert. Voor de zevende voortgangsrapportage, lees verder >>. 01.03.16
 

2e fase restauratie interieur afgerond
De restaurateurs van de firma Hekkers  Van 't Spijker hebben de tweede fase van de restauratie van het monumentale houten interieur van de Dorpskerk afgerond. De drie luifels van de Boerenbank zijn teruggeplaatst. De restauratie van het klankbord van de 17e eeuwse kansel is eveneens afgerond. Kerkrentmeesters Tineke van der Meer en Simon Hoek hebben onder begeleiding van de restaurateurs de avondmaalstafel en het eeuwenoude hoekbankje 'gerestaureerd'. Bij de restauratie van de Boerenbank zijn enkele interessante ontdekkingen gedaan. Op basis daarvan zou voorzichtig mogen worden geconcludeerd dat de Boerenbank ouder is dan 1771. In de werkplaats van de restaurateurs zijn het achterframe en de eikenhoutenomlijsting van het Tiengebodenbord gerestaureerd. De volledige restauratie van de tekstpanelen van het bord zal de slotfase vormen van dit project. Voor de zesde voortgangsrapportage, lees verder >>
   07.02.16

  klik voor vergroting

Boerenbank ouder dan 1771?

Unieke foto Tiengebodenbord gevonden
Bij naspeuringen door uw webbeheerder op internet, is een prachtig artikel uit dagblad 'Het Vrije Volk' over de grote restauratie van de Dorpskerk in de periode 1960-1962 gevonden. In dat artikel staat een unieke foto van het in 1962 herplaatste Tiengebodenbord. Bekend is dat bij de grote restauaratie van de Dorpskerk in 1960 - '62 ook het Tiengebodenbord is gerestaureerd. De zoon van het schenkersechtpaar, Jan Westra, heeft toen het bord opnieuw onderhanden genomen. Zoasl uit de foto blijkt hebben zes man het bord onder handen genomen. De heer Giel Gouweloos, destijds medewerker van de firma Westra, heeft het eikenhoutenframe gerestaureerd. Maar de grote vraag blijft: we herkent iemand op die foto? Zelfs de heer Gouweloos herkent de mensen op de foto niet meer.  
Voor het artikel uit 'Het Vrije Volk' van 5 juni 1962, lees verder >> 28.01.16
  Klik voor vergroting

Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds ontvangen
Dezer dagen heeft de penningmeester van de stichting Vrienden van de Dorpskerk een subsidie ontvangen van € 15.000. Een 'vriendin' van de Dorpskerk heeft (vanuit privévermogen) bewerkstelligd dat het Prins Bernhard Cultuurfonds  deze subsidie heeft verleend aan de restauratie van het monumentale houten Dorpskerkinterieur. Dit (al eerder toegezegde) bedrag vormt een onmisbaar element in de financiering van het gehele project door de vriendenstichting. Het stichtingsbestuur en de kerkentmeesters van de Dorpskerk zijn de betreffende 'vriendin' van de Dorpskerk en het PBC-fonds bijzonder dankbaar voor dit grootse gebaar! 21.01.16
 

Actie Tien Gebodenbord een groot succes!
De door de kerkrentmeesters van de Dorpskerk opgezette bliksemactie om de tekstpanelen van het Tiengebodenbord geheel te restaureren in plaats van plaatselijk te repareren, is een groot succes geworden. Binnen tien dagen zijn er voldoende toezeggingen ontvangen voor sponsoring van alle 400 in goud geschilderde woorden van de Tiengeboden. Er is inmiddels ruim € 1000 ontvangen bij de penningmeester. Nu de meeste toezeggingen binnen zijn, wordt de opdracht verstrekt aan de restauratrice. U kunt uw toegezegde bijdrage overmaken op rek.nr. NL 38 RABO 03 553 629 45 ten name van Stichting Vrienden Dorpskerk Barendrecht onder vermelding van sponsoring Tiengebodenbord. Extra bijdragen zijn overigens ook nog welkom, daarmee kunnen we de van oud eikenhout te maken liedborden financieren. 20.01.16
 

Werkbezoek aan restaurateurs
Zaterdag16 januari hebben de kerkrentmeesters van weer een bezoek gebracht aan de werkplaats van de restaurateurs. Dit keer werden zij vergezeld van de penningmeester van de Stichting Vrienden - Arij Kammeraad - en van oud-kerkrentmeester Wim de Regt. De restaurateurs maken goede voortgang. De luifels van de Boerenbank zijn nagenoeg gereed. Ze worden in de eerste week van februari teruggeplaatst. Bij de restauratie van de luifels is opnieuw een bijzondere ontdekking gedaan, zoals is beschreven in de vijfde voortgangsrapportage. Lees verder >> 16.01.16
  klik voor vergroting
Gerestaureerde luifel
Boerenbank

Repareren of restaureren?
De restauratie van het monumentale Dorpskerkinterieur verloopt volgens planning. Voor het Tiengebodenbord is restauratie van het houtwerk voorzien, alsmede reparatie van de twee tekstpanelen. Dit alles wordt door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk gefinancierd  Uit een overleg met de  restauratrice is gebleken dat voor een meerprijs van € 1000 de beide tekstborden geheel GERESTAUREERD in plaats van GEREPAREERD kunnen worden. De kerkrentmeesters zijn tijdens de Nieuwjaarsbrunch van de Dorpskerkgemeente een actie gestart om het restaureren van de met goudverf beschilderde panelen mogelijk te maken. De vraag is wie wil het restaureren van één of meer van de vierhonderd woorden  sponsoren? Er wordt een bijdrage gevraagd van € 2,50 per (willekeurig) woord. Lees verder >> 03.01.16
 

'Weer veilig thuis': de Dorpskerkkansel gerestaureerd
Uitgaande van de datering van de doopvonthouder die aan de Dorpskerkkansel is bevestigd, is de kansel ruim 350 jaar oud. Die koperen houder is in 1664 geschonken. De inscriptie die erop staat luidt: 'Dit hebben mijn ouders uit liefde gedaan, die ter kerck wil komen, die moeten zien ende latenstaan, Dieuwertje Cornelis en Ariaantje Cornelis, anno 1664'. Op 8 december 2015 is de monumentale kansel na een verblijf van ruim twee maanden,  geheel gerestaureerd weer teruggeplaatst in de Dorpskerk. 'Gelukkig weer veilig thuis', was het eerste wat kerkrentmeester Simon Hoek zei. 'Zo'n kostbaar monumentaal meubelstuk tijdelijk verhuizen is best een risicovolle gebeurtenis', zo vervolgde hij. Iedereen die de gerestaureerde kansel bekijkt, ziet nu pas goed dat wij een voornaam en prachtig stuk kerkinterieur bezitten. (foto:Jan v.d. Oever)
Voor de vierde voortgangsrapportage van het restauratieproces, lees verder  >> 15.12.15
  klik voor vergroting

Voortgangsrapportage restauratie interieur
Er is in de afgelopen maanden veel werk verricht, vooral omdat er ophangingconstructie van de kansel versterkt en deels vernieuwd moest worden. De restaurateurs hebben een nieuwe ophangconstructie gemaakt en daarna is de hele kansel gedemonteerd en minutieus gerestaureerd. In de Dorpskerk is de stukadoor bezig geweest met de vrijgekomen muurvlakken. De kerkrentmeesters hebben een tweetal werkbezoeken gebracht aan de restaurateurs en doen daarvan uitgebreid verslag in woord en beeld. Volgens de planning zal zowel de kansel als ook de omheining van de dooptuin nog vóór de komende Kerst in oude glorie zijn teruggeplaatst. Voor het derde voortgangsverslag, Lees verder >>  28.11.15
  klik voor vergroting

De noodzaak om de Dorpskerkkansel te restaureren . . . .
Dat onze Dorpskerkpredikant 'zijn' kansel toch wel erg mist, liet hij zondag suptiel doorschemeren. De kerkrentmeesters van de Dorpskerkgemeente realiseren zich dat terdege, maar deze ingrijpende maatregel moest genomen worden om erger te voorkomen. Bijgaand YouTube-filmpje geeft aan in welke situatie de predikanten op de Dorpskerkkansel terecht hadden kunnen komen als de kerkrentmeesters niet hadden ingegrepen... (Hardop lachen, zelfs schaterlachen bij het zien van het filmpje is toegestaan! Met dank aan Hans van Gelder die ons hierop attendeerde) Kijk verder >>   04.10.15

Kansel naar restaurateur
Maandagmorgen 21 september 2015 hebben de restaurateurs de Dorpskerkkansel zorgvuldig van de muur gehaald. Ook bij die operatie kwam er een bijzonder detail te voorschijn dat een verhaal vertelt over de lange geschiedenis van deze preekstoel. Verder bleek - tot grote geruststelling van de kerkrentmeesters - dat de muur achter de kansel nog in prima conditie blijkt te zijn én geen vochtproblemen vertoont. Totdat de kansel wordt teruggeplaatst is de lege plek aan het oog worden onttrokken door een doek dat voor de muur aan het klankbord van de kansel is opgehangen. Van de hele operatie is weer een uitgebreid verslag gemaakt in woord en beeld. Daarin wordt ook het nodige toegelicht over de geschiedenis van de eeuwenoude Dorpskerkkansel. Voor het tweede voortgangsverslag, lees verder >>  
23/27.09.15
  klik voor vergroting

Dorpskerkkansel wordt toch gerestaureerd
De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben besloten om de ophangconstructie van de Dorpskerkkansel te verbeteren omdat die momenteel niet veilig meer is. Dit onvoorziene meerwerk zal worden gefinancierd vanuit giften en een tweetal legaten, die zijn geschonken ten behoeve van het instandhouden van de Dorpskerk. Daardoor zullen (ook) deze restauratieactiviteiten niet ten laste 
worden gebracht van de post 'grootonderhoud gebouwen' van de PG Barendrecht. Dit besluit betekent dat de kansel binnenkort zal worden afgevoerd naar de werkplaats van de restaurateur. De panelen van de kuip van de kansel zijn overigens van prima kwaliteit, maar vanwege de uitgezakte situatie van het geheel zal de kuip geheel gedemonteerd op opnieuw in elkaar gezet moeten worden met eiken toognagels. De kuip zal vervolgens aan de muur worden bevestigd met een nieuwe staalconstructie. Ook van die werkzaamheden zal verslag worden gedaan op onze website. 20.09.15
  klik voor vergroting

Renovatie Dorpskerkstoelen
Deze week zijn voor de tweede keer dit jaar een dertigtal stoelen uit de Dorpskerk afgevoerd om ze opnieuw te laten biezen door een ervaren biezenmatter. Bovendien wordt een aantal stoelen uitgebreider gerepareerd. Als ook deze partij stoelen is gerenoveerd, betekent het dat alle Dorpskerstoelen weer in prima staat zullen zijn. 19.09.15
 

Monumentendag doet uniek verhaal herleven
Tijdens de monumentendag 2015 is weer eens gebleken hoe groot de waarde is van onze Historische Vereniging als 'het geheugen van Barendrecht'. Tijdens een van de rondleidingen in de Dorpskerk gaf kerkrentmeester Simon Hoek een toelichting op de huidige restauratie van de kansel. Daarbij merkt de aanwezige mevrouw Corrie Ratsma op dat er al in de achttiende eeuw een probleem was met de ophanging van de Dorpskerkkansel. Mevrouw Ratsma is een van de steunpilaren van de Historische Vereniging Barendrecht (HVB) en zij heeft bijzonder veel kennis van de historie van Barendrecht. Zij attendeerde de kerkrentmeester op een artikel in een Contactblad van de HVB uit 1995, waarin mw. Ingrid Tieleman een brief publiceert van dominee G. Aemilius. Deze Dorpskerkpredikant was verbonden aan de Dorpskerk van 1721 tot 1771. In die brief van 9 augustus 1742 beklaagt de Dorpskerkpredikant zich bij de Schout van West-Barendrecht en Carnisse over de slechte conditie van de Dorpskerkkansel..... Binnenkort wordt deze brief (in het oud-Nederlands) op onze website gepubliceerd en zal die van een deskundige toelichting worden voorzien. Een hartelijk woord van dank aan mw. Ratsma voor haar warme belangstelling!
  klik voor vergroting

Restauratie Dorpskerkinterieur in uitvoering
Sinds 22 augustus  is restauratiefirma Hekkers & Van 't Spijker begonnen met de uitvoering van de restauratie.

Eerst is het Tiengebodenbord met zorg en zonder al te veel problemen gedemonteerd. Daarbij heeft het bord een paar verrassende details prijsgegeven. Tevens is de ophangconstructie van het klankbord van de kansel geïnspecteerd. Daaruit kon worden geconcludeerd dat die in prima staat is en dat het klankbord niet verwijderd hoeft te worden. 
Ook de omheining van de dooptuin en het onderste deel van de kansel is zonder problemen gedemonteerd. Ook  werden de drie luifels van de boerenbank verwijderd, dat kostte wat meer moeite.
Op verzoek van de kerkrentmeesters van de Dorpskerk heeft restauratieadviesbureau Lakerveld de ophangconstructie van de kuip van de kansel  geïnspecteerd. Dat kon pas gebeuren toen het onderste deel van de kansel was gedemonteerd. Er is gebleken dat die constructie in technische zin veel zwakker blijkt te zijn dan van buitenaf kon worden vastgesteld. Dat is een behoorlijke tegenvaller! In de eerste voortgangsrportage wordt gedetailleerd verslag gedaan, lees verder >>  26.08.15


De voorbereiding van de restauratie

Ondertekening contract
Op donderdag 25 juni 2015 werd het contract worden ondertekend waarbij het gerenomeerde restauratiebedrijf Hekkers & van 't Spijker opdracht heeft gekregen voor de restauratie van de monumentale interieuronderdelen van de Dorpskerk. Dit feestelijke gebeuren vond plaats in aanwezigheid van wethouder drs. I.C. (Ingeborg) Monhemius-van der Veen.  De restauratiewerkzaamheden zullen eind augustus 2015 starten.  26.06.15

Groen licht voor restauratie interieur Dorpskerk
Zowel het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) als het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Barendrecht (CvK) hebben ingestemd met de uitvoering van de restauratie van het monumentale interieur van de vijf eeuwen oude Dorpskerk! Daarmee wordt een nieuwe  stap gezet om 'het oudste huis van Barendrecht' in een topconditie te kunnen overdragen aan komende generaties. Het gehele project wordt gefinancierd door de vriendenstichting, met ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds! De opdracht zal worden verleend aan het bedrijf Hekkers & van 't Spijker te Wilp. Meer informatie over dit gespecialiseerde bedrijf vindt u op  >> www.hekkers-spijker.nl  De werkzaamheden zullen na de vakantieperiode aanvangen. 
Een woord van dank aan alle Vrienden van de Dorpskerk, aan degenen die hebben meegewerkt aan de Kerkveiling en aan het Prins Bernhard Cultuurfonds, is dan ook op zijn plaats! 05.06.15
 

'De Tien Geboden’, aan restauratie toe?!
Op dinsdag 19 mei 2015 werd er een avond georganiseerd door de werkgroep Vorming & Toerusting over de Tien Geboden. Dit naar aanleiding van het feit dat honderd jaar geleden aan de Dorpskerk een prachtig Tiengebodenbord werd geschonken. Dit jubileum valt samen met een restauratie van het monumentale bord. Aan een vijftigtal mensen werd een bijzonder boeiende avond geboden. Kerkrentmeester Simon Hoek verzorgde een presentatie over Tiengebodenborden in de Protestantse kerken en over de restauratie van het Tiengebodenbord in de Dorpskerk. Kerkmusicus Hans van Gelder liet de bezoekers kennis maken met de wijze waarop Joh. Seb. Bach geïnspireerd werd door de Tien Geboden. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam verzorgde een interessante presentatie over de rol die de Tien Geboden heeft gespeeld en nog speelt in de protestantse liturgie.  ( foto Jos Wesdijk)

  klik voor vergroting
De presentatie 'Tiengebodenborden' van Simon Hoek kunt u downloaden >> klik om de presentatie te openen
Om het Tiengebodenbord goed te bekijken, ga naar >>  You Tube   (met dank aan koster Jan van den Oever) 20.05.15

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende