Titel
Intro Stuurgroep

Laatste-feest-Nieuws

Jubileumjaar 2012

Jubileumboek

Mei 2011

Mei 2010

Mei 2009

Mei 2008

Mei 2007

Mei 2006

Het jubileumjaar 2012
Op deze pagina een overzicht van activiteiten die in het jubileumjaar zijn uitgevoerd


Op de drempel-terugblikkend
Zoals ds. Büchner het op 30 december 2012 in de Dorpskerk verwoordde in zijn overdenking tijdens de laatste eredienst van de Dorpskerkgemeente van het jubileumjaar, ligt er een bijzonder jaar achter ons! 2012 stond immers in het teken van het 500-jarig bestaan van de Barendrechtse Dorpskerk. In de eerste helft van 2012 volgden de hoogtepunten elkaar snel op. Het Koninklijk bezoek van kroonprins Willem-Alexander leidde drie feestelijke maanden in. De FeestWeek begon en eindigde met bijzondere erediensten, waarbij in grote dankbaarheid werd stil gestaan bij vijf eeuwen Dorpskerk. Op 2 mei werd in een tweetal bijeenkomsten aandacht besteed dat op die dag het precies 500 jaar geleden was dat het gebouw als godshuis werd ingewijd. De Dorpskerk staat weer centraal in het hart van de Barendrechtse samenleving, als godshuis waar liturgie en kerkmuziek centraal staan. Maar nu ook als 'beschermd' Rijksmonument en zeker ook als muziekpodium. Want er zat in 2012 in alle opzichten véél muziek in de Dorpskerk en in de Dorpskerkgemeente! De stuurgroep Toekomst Dorpskerk dankt ieder die daaraan heeft meegewerkt, en blikt met veel waardering terug op 2012. . . 31.12.12

 

Er zit muziek in de Dorpskerk
Het Christelijk Gemengd koor ‘Sanctus’ heeft de Dorpskerk op woensdag 9 mei een concert aangeboden in het kader van het 500-jarig bestaan van de kerk. Sanctus is al jaren een 'vaste klant' in de kerstperiode. Hun Kerstconcerten in de Dorpskerk worden jaarlijks goed bezocht. De bijna vijftig leden van het koor stonden onder leiding van dirigent Everhard Zwart. Aan het concert werd meegewerkt door Jan van der Hel (orgel) en Hidde Zwart (trompet). Voor dit concert had Sanctus ook het  ‘Dorpskerklied’ ingestudeerd, het lied dat is gecomponeerd voor het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk. Alle koren die in de jubileumperiode in de kerk optreden, is gevraagd dit lied uit te voeren. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk stelt het initiatief van bestuur en dirigent van Sanctus om dit prachtige concert aan te bieden op hoge prijs!
10.05.12

 

klik voor vergroting
'Sanctus' o.l.v.
Everhard Zwart


Kinderen bouwen eigen Dorpskerk
Tijdens de twee jubileum-erediensten, op 29 april en 6 mei, hebben de kinderen van de kindernevendienst de Dorpskerk in het klein gebouwd. Dit was een leuk initiatief van de leiding van de Werkgroep Kindernevendienst van de Dorpskerkgemeente. De kinderen gingen aan de slag met de bouwplaat van de kerk. Na het zorgvuldig uitknippen en het in elkaar lijmen van de onderdelen, werden de mini Dorpskerken in bonte kleuren getekend met viltstiften. Na afloop namen de kinderen hun kerk mee naar huis.

De bouwplaat is overigens nog te koop bij de koster van de Dorpskerk voor het luttele bedrag van € 0,50 per stuk. 10.05.12

  klik voor vergroting

Afsluiting Feestweek op zondag Cantate
Zoals de Feestweek van de viering van het 500 jarig bestaan van de Dorpskerk begon met een feestelijke eredienst op zondag Jubilate, zo werd de Feestweek ook weer afgesloten met een feestelijke eredienst op Zondag Cantate. Voorgangers waren dr. Jan Willem Kirpestein en ds. Piet Taselaar. Muzikale medewerking werd verleend door Mieke Groen - cantrix, Peter Daniels - trompet en Hans van Gelder op het Dorpskerkorgel. Na afloop was er niet alleen gezellig koffie drinken in de Ontmoeting en de Feesttent, maar werd er ook een lunch geserveerd voor de vele kerkgangers die daarvoor gebleven warern. Daarbij werd muzikale medewerking verleend door Igor Foersov die op de Banjan (een soort accordeon) speelde. Het was de laatste dag dat de 'Dorpskerk in bloei'te bewonderen was. Voor deze eredienst hebben de dames van de Werkgroep Liturgisch Bloemschikken weer een prachtige schikking gemaakt. Foto's volgen later. 7.05.12

  klik voor vergroting

Het 100 jarige Dorpskerkorgel wordt verbeterd!
Mede dankzij geoormerkte schenkingen van individuele Vrienden kan een deel van het bedrag dat vermeld stond op de cadeaucheque (zie onderstaand bericht) worden besteed aan de verbetering van het Dorpskerkorgel dat dit jaar 100 jaar in de Dorpskerk aanwezig is. Dit bericht klonk de Orgel Adviescommissie Dorpskerk (OACD) als (orgel)muziek in de oren en zij heeft voorbereid dat er op de avond van 2 mei 2012, na afloop van de jubileumbijeenkomst, een contract getekend kon worden tussen Orgelmakerij Reil uit Heerde en het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Barendrecht. Onder toeziend oog van de Orgeladviescommissie Dorpskerk en orgeladviseur Cees van der Poel tekenden enerzijds Hans Reil en anderzijds Freek Plugge en Paul van der Ent de opdracht tot verbetering van het Dorpskerkorgel.  Als onderdeel van de verbetering van het orgel zal een nieuw register Viola da Gamba kunnen worden ingebouwd dankzij een specifiek gift van een gemeentlid die bij het beëindigen van zijn loopbaan hiervoor geld ingezameld had. Afhankelijk of een nog voor dit doel lopende sponsoraanvraag gehonoreerd wordt, zal er nóg een specifiek register vervangen kunnen worden. De aanpak van het Dorpskerkorgel is voorzien in het voorjaar van 2013 en die zal worden begeleid door de OACD en orgeladviseur van de Commissie voor Orgelzaken van de PKN. Het was een prachtige afsluiting van 2 mei 2012, een dag die menigeen niet snel zal vergeten. Een dag waarop de Dorpskerk in alle opzichten prominent in de belangstelling stond van de Barendrechtse burgerlijk en kerkelijke samenleving. En dus een dag waarop de basis is gelegd om nóg meer (orgel)muziek in de Dorpskerk te kunnen laten klinken! (foto's volgen later) 03.05.12


Een prachtig cadeau van de Vrienden van de Dorpskerk
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk ondersteunt de instandhouding van de Dorpskerk al vele jaren. In het verleden hebben de Vrienden meerdere malen financiële ondersteuning gegeven, zoals bij de aanschaf van de concertpiano en de inrichting van de Kerktuin. Tijdens de jubileumbijeenkomst op 2 mei richtte ook de voorzitter van de Stichting, Wim Vonk, als een van (niet zo) mysterieuze gasten zich tot de aanwezigen. Hij meldde dat de Stichting ter gelegenheid van het 500 jarig bestaan van de kerk opnieuw een symbolische cheque wilde uitreiken. Tineke van der Meer mocht als de Kerkrentmeester die de Dorpskerk in haar portefeuille heeft, de cheque uitpakken.
Op de cheque stond het fantastische bedrag vermeld van € 125.000!

  klik voor vergroting

Wim Vonk gaf aan dat dit bedrag deels is bestemd voor de verbetering van het Dorpskerkorgel, maar dat er ook andere zaken waaronder een bijdrage aan de projecten van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Verder meldde Wim dat er nog een aantal sponsoraanvragen in de pijplijn zitten, waarvan hij verwacht dat die kansrijk zijn. Namens het College van Kerkrentmeesters bedankte Tineke de vriendenstichting voor deze generueze ondersteuning. (foto's volgen later) 03.05.12


Feestweek voorbij
Het hoogtepunt van de viering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk vormde de Feestweek. In die week, die liep van zondag 29 april tot en met zondag 6 mei, stond 'de Dorpskerk in bloei'. Zo'n 1600 witte rozen en  talloze meters groene guirlandes hebben de Dorpskerk opgesierd.
Op zondag 29 april  begon de FeestWeek met een Jubileum Eredienst, voorgangers waren de oud-predikanten Ds. G.Nagel en Ds. M. Boersma. Muzikale medewerking werd geleverd door de bekende pianist Lennart Morée. Na afloop volgde een feestelijk koffiedrinken met een jubileumtraktatie. Deze traktatie is inmiddels door de dames van de HVD rondgebracht naar ruim 250 leden van de Dorpskerkgemeente van 80 jaar en ouder. Met uitzondering van degenen die in Borgstede verblijven, omdat de Stuurgroep daar nog een presentatie van het jubileum zal houden.
Op Maandag 30 april bezichtigden zo'n 2500 (!) de 'Dorpskerk in bloei'. Om 11.00 uur heeft Ambachtsvrouwe Elisabeth van Loon - stichtster van de kerk in 1512 - het jubileumraam onthuld, dat is gemaakt door de winnaar van de kleurwedstrijd.
Daarnaast waren er de gebruikelijke Koninginnedag activiteiten in de Ontmoeting en rondom de Dorpskerk.
Zaterdag 5 mei werd het Bevrijdingsconcert gehouden dat de Stuurgroep georganiseerd heeft in nauwe samenwerking met de Harmonievereniging Barendrecht. Tijdens het concert heeft Burgemeester van Belzen de prijzen uitgereikt voor de beste ingezonden gedichten.
Zondag 6 mei werd de Feestweek afgesloten met een Jubileum Eredienst. Voorgangers waren ds. P. Taselaar (bijstand in het pastoraat) en oud-predikant Ds. J.W. Kirpestein. Muzikale medewerking werd verzorgd door de trompettist Peter Daniels en Mieke Groen als cantrix.  Ook deze viering en de gezellige samenkomst erna leidde tot talloze positieve reacties. Van meerdere kanten werd aangegeven dat 'we als Dorpskerkgemeente weer positieve energie ontwikkelen' en dat 'we op deze wijze laten zien dat er weer veel muziek zit in de Dorpskerkgemeente' . De Stuurgroep beschouwt dit als de mooiste complimenten die er werden gegeven en zij voegt de wens er aan toe dat 'de jubileumaktiviteiten als een vliegwielfunctie zullen mogen fungeren om deze positieve, gezonde gemeenteopbouw verder te ontwikkelen!'
07.05.12


2 mei 2012 (1): BEDANKT!
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft ruim zes jaar toegeleefd naar 2 mei 2012! Van alle jubileumactiviteiten werd de meeste energie en inzet gestopt in de voorbereiding van de twee jubileumbijeenkomsten. Nu we mogen terugkijken op deze beide feesten kunnen we met voldoening constateren, dat al die voorbereiding heeft geleid tot een prachtig resultaat. De superlatieven waren na afloop van beide vieringen niet van de lucht: 'subliem, perfect, professioneel, fantastisch, grandioos, etc.' We zijn er als stuurgroep een beetje stil van geworden, maar wel ape trots . . . ! We zijn héél veel dank verschuldigd aan de talloze medewerkers achter de schermen, die dit prachtige resultaat mede mogelijk hebben gemaakt: daarom HEEL HARTELIJK DANK aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit absolute hoogtepunt van de viering van 500 jaar Dorpskerk. 03.05.12


2 mei 2012 (2): drie unieke cadeau's
Tijdens het middagjubileumprogramma stond de Dorpskerk als monument en als cultureel centrum centraal. Burgemeester Jan van Belzen schetste in een toespraak de rol van de Dorpskerk in verleden en heden.  Hij bood de Dorpskerk drie unieke cadeaus aan Ten eerste meldde hij dat een wens van de Dorpskerk al eerder dit jaar in vervulling was gegaan: een grote snoeibeurt van de bomen rondom de kerk. Vervolgens maakte hij bekend dat de Dorpskerk nu als een Beschermd Rijksmonument geregistreerd staat en de kerk zich met het bekende blauwitte schildje mag sieren. Het schildje werd direct bevestigd. 

  klik voor vergroting

Voor de onthulling van het derde cadeau ging een klein gezelschap bestaande uit Burgemeester Jan van Belzen, kerkenraadsvoorzitter Gerrit Barendrecht, ouderling-kerkrentmeester Tineke van der Meer en stuurgroep voorzitter Simon Hoek naar de Ontmoeting. Daar trokken de Burgemeester de voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk aan twee linten en werd een plaquette onthuld met de tekst 'Hoc est monumentum tuum civis', 'dit is uw monument burger' . Deze spreuk verwijst naar een soortgelijke spreuk die in de hal van het Gemeentehuis hangt. ('Dit is uw huis burger').
Kerkenraadsvoorzitter Gerrit Barendrecht sprak vervolgens zijn dank uit voor deze drie unieke cadeau's. 
03.05.12

  klik voor vergroting

2 mei 2012 (3): De verrassing van het feest
We zijn als stuurgroep bijzonder trots op het feit dat we er in zijn geslaagd om de presentatie van de huidige Heer van Barendrecht geheim te houden. Onopvallend was de heer Jan Geurt Gaarlandt aanwezig en hij genoot van het feestelijk middagprogramma. Op het moment waarop we hadden afgesproken dat hij zich bekend zou maken, werd duidelijk wie deze mysterieuze gast was. Wat we hadden gehoopt, werd gerealiseerd: zelfs burgemeester van Belzen wist niet af van zijn bestaan! De Stuurgroep is Geurt Gaarlandt bijzonder dankbaar voor het feit dat hij persoonlijk zo bij onze jubileumviering betrokken wilde worden. Daarom heeft hij een uniek en persoonlijk exemplaar van het jubileumboek ontvangen. Wij zijn ervan overtuigd dat hij vaker in Barendrecht gesignaleerd zal worden, zeker ook in relatie tot de Dorpskerk.  
03.05.12

 

klik voor vergroting
Burgemeester Jan van Belzen,
Elisabeth van Loon
Vrouwe van Barendrecht en
Geurt Gaarlandt Heer van Barendrecht


2 mei 2012 (4): een nieuwe kerkelijke mijlpaal
Ook tijdens de avond jubileumbijeenkomst was er nog een verrassing te melden: Een proclamatie van de Algemene Kerkenraden van de Gereformeerde Kerk van Barendrecht en van de Hervormde Gemeente Barendrecht, die aankondigde dat er op 2 mei 2012 een nieuwe stap wordt gezet in de kerkelijke geschiedenis van Barendrecht: de totstandkoming van één Protestantse Gemeente Barendrecht. Dr. Herbert Wevers, predikant in Algemene Dienst van de Protestantse Kerk van Nederland, gaf een korte toelichting darop en hij was de eerste die kerkelijk Barendrecht feliciteerde met deze nieuwe mijlpaal in de plaatselijke kerkgeschiedenis. Het was een langgekoesterde wens van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk om de datum van 2 mei aan te grijpen om een dergelijke proclamatie te doen. We zijn de besturen van de PKN-partners in Barendrecht bijzonder erkentelijk dat die afkondiging gedaan kon worden tijdens de jubileumviering van het oudste en voor velen ook het mooiste kerkgebouw van Barendrecht. 03.05.12

  klik voor vergroting

Een droom gerealiseerd . . .
Jaren geleden dagdroomde de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk over het naderende 500 jarig bestaan van de Dorpskerk: 'Laten we proberen om tijdens het jubileum van de Dorpskerk zoveel mogelijk geinteresseerde Barendrechters een kijkje te laten nemen in de Dorpskerk. Iedere Barendrechter zou moeten weten dat het oudste huis van de gemeente ook een beetje 'hun' huis is.' Met het bezoek aan de kroonprins op 29 maart en de bloeiende Dorpskerk op 30 april is die droom ruimschoots gerealiseerd! Op Koninginnedag 2012 bezochten zo'n 2000 á 2500 mensen 'hun' Dorpskerk. Ze konden daar genieten van de 'Dorpskerk in Bloei', een geslaagde combinatie van een 500 jaar oude kerk en 1600 witte rozen. Veel mensen bleven een tijdje zitten om te genieten van het spel van Barendrechtse organisten. Uit de vele reacties is gebleken dat velen voor het eerst de Dorpskerk bezochten, én onder de indruk waren van het prachtige gebouw en de bloemenpracht. Ook burgemeester Jan van Belzen bezocht de kerk, hij sprak zijn waardering uit voor dit geslaagde jubileumproject. In De Ontmoeting vonden op Koninginnedag de gebruikelijke kinderactiviteiten plaats. Rond de kerk was vanzelfsprekend weer een vrijmarkt voor kinderen. Koster Jan van den Oever en zijn vrijwilligers haalden met koffie, cake en oranjebittertjes een recordomzet van € 1150. Wie de drukte wilde ontvluchten, kon terecht in de Kerktuin en daar genieten van de rust. Binnenkort volgen foto's van dit jubileumproject op de website. 30.04.12


De 100-ste Vriendencadeaubon uitgereikt
Op Koninginnedag had men de laatste mogelijkheid om tegen de voorintekenprijs het jubileumboek te bestellen. Er zijn op Koninginnedag meer dan 25 vriendencadeaubonnen verkocht. In de loop van de dag kon de 100ste Vriendencadeaubon worden uitgereikt aan de heer M.C. van Oorschot. Hij kreeg vanwege dit bijzonder feit de Vriendenbon van de Stuurgroep voorzitter Simon Hoek cadeau en dat onder het toeziend oog van burgemeester Jan van Belzen! Op het moment dat dit artikel wordt geschreven is er nog een paar uur te gaan tot de sluitingstijd van de voorintekening.  Er blijken via Vriendencadeaubonnen, via inschrijvigen on line en per post ruim 500 nieuwe Vrienden te zijn geregistreerd. Daarmee is tevens de helft van de oplage van het jubileumboek dus al verkocht, een prachtig resultaat. 30.04.12

  klik voor vergroting

Gekleurd kerkraam onthuld
Nienke Hogervorst heeft op Koninginnedag in de Dorpskerk het door haar ontworpen gekleurde kerkraam onthuld. Ze deed dat samen met ambachtsvrouwe Elisabeth van Loon, die in 1512 de kerk stichtte.
Kinderen werden in januari uitgedaagd om een gekleurd raam te ontwerpen voor de Dorpskerk. Het dorp was vroeger te arm om dure ramen te kunnen betalen. Als er tegenwoordig schoolklassen worden rondgeleid, komt altijd de vraag waarom de Barendrechtse kerk geen gebrandschilderde ramen heeft.
De Barendrechtse kunstenaars Jolande Jongenotter en Kees Walstra hebben uit de bijna vijftig inzendingen de drie beste ramen gekozen. Het winnende ontwerp werd op folie geprint en tegen een raam bevestigd. De tweede prijswinnaar werd Jeroen Bosker en derde Bart Snelderwaard. De drie winnaars wonnen een rondleiding langs de mooiste ramen van Nederland, die van de Sint Jan in Gouda, de zogenaamde 'Goudse glazen'. Daarmee werd ook dit jubileumproject succesvol afgerond. 30.04.12

 

klik voor vergroting
Het winnende raam
op folie geplaatst

klik voor vergroting
Elisabeth van Loon en Nienke Hoogervorst


De Dorpskerk stond in bloei  . . . en hoe
In drie dagen tijd hebben zo'n dertig vrijwilligers in de Feesttent achter de Dorpskerk zo'n 1600 witte rozen en talloze meters groen verwerkt in prachtige bloemschikkingen. Het jubileumproject 'Dorpskerk in Bloei' is dankzij dit enthousiasme al een eclatant succes voordat nog één bezoeker heeft kunnen genieten van de fantastische bloemenzee in de Dorpskerk! De samenwerking tussen al die vrijwilligers werkte aanstekelijk, het was een stukje 'gemeente opbouw' pur sang. Zo komt niet alleen de Dorpskerk, maar ook de Dorpskerkgemeente weer tot bloei! Dankzij de hoofdsponsors van dit jubileumproject: de Rabobank Midden IJsselmonde en Ridderkerk en Het Rozenpakhuijs is de Dorpskerk 'zo mooi geworden als die nog nooit in 500 jaar is geweest', zo zei iemand die  stiekem al een blik in de Dorpskerk mocht werpen. 
Ook tal van Barendechtse bloemisten hebben zich van hun allerbeste kant laten zien.

 

klik voor de vergroting
Een adembenemd mooi bloemstuk, compleet met verlichting . . .

Zo heeft bloemenboetiek Koremans werkelijk kunststuk geleverd en ook Bloemisterij Hoogerdijk leverde een adembenemend mooi bloemstuk. Bloemendecorateur Bloem en Taal een een creatie gemaakt die helemaal is toegespitst op de symboliek in de kerkelijke liturgie en zo kunnen we nog wel even door gaan. Het eindresultaat is van een uitzonderlijke klasse! De vrijwilligers zullen gedurende de hele Feestweek ervoor zorgen dat alle bloemen fris en stralend blijven. Binnenkort volgt een complete fotoreportage van de opbouw van het geheel op deze website.  'De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk bedankt iedereen, vrijwilligers en sponsoren voor dit onvergetelijke bloemenfestival in de jubilerende Dorpskerk!!!  Klik op de foto van het kunststuk dat werd cadeau gedaan door boemisterij Koremans, en zie wat er gebeurt . . . Hieronder de eerste foto's aangeleverd door Sjaan Steenhoek. 27.04.12

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Een eerste impressie

Truus en Simon in aktie

het eindresultaat

de Boerenbank in bloei


Jubileumproject 'Orgel en Dans' is groot succes
'Het Dorpskerkorgel anders', zo zou je het jubileumproject voor de kinderen van de Barendrechtse basisscholen kunnen noemen. Dankzij de enthousiaste medewerking van studentes van de Opleiding Dansdocent van Codarts en hun begeleider Anton Doornheim hebben ruim 350 basisschoolleerlingen kennis gemaaktmet het Dorpskerkorgel. Onder het motto: 'Orgel en Dans Van Bach tot Lady Gaga' dansten op 24 en 26 april zeven danseressen op de tonen van het orgel en het werd de schooljeugd duidelijk dat het Dorpskerkorgel bepaald geen stoffig, ouderwets instrument is! Het werd al met al een wervelende presentatie, die door de schooljeugd en docenten buitengewoon  enthousiast werd ontvangen. Meer foto's volgen later. 26.04.12

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting


Tweede Open Podium Barendrecht Klassiek vol afwisseling
Zaterdag 12 mei vindt het tweede open podium van Barendrecht Klassiek plaats. De deuren van de Dorpskerk staan vanaf 10.30 uur open. Het goed gevulde programma is verdeeld in vier blokken met daartussen korte pauzes.
De dag begint om 11 uur met klassieke kamermuziek en lichte muziek. Omstreeks 12.00 uur speelt het Nederlands Jeugd Accordeon Orkest. Om half 2 spelen leerlingen van Margo Groeneveld en hun muzikale vrienden. Zij worden om 14.45 uur gevolgd door muziek voor zang met piano en piano solo. Jurriaan Bos is bekend van het TV-programma “onder Wibi's vleugels”. Hij speelt tot slot vierhandig piano met zijn docente. Lees voor het gedetailleerde programma verder >> 
08.05.12

Felicitaties van predikanten
Met waardering hebben we kennis genomen van het feit dat ds. Henk Jan Ketelaar in het vorige nummer van Klankbord aandacht besteed aan het 500 jarig bestaan van de Dorpskerk. Het is goed te ervaren dat er een predikant van onze gereformeerde PKN-partnergemeente meeleeft met het feest dat er in de Dorpskerkgemeente wordt gevierd. Lees zijn felicitaties >>
Vanuit Kenia heeft ook ds. Philip van Wijk zijn felicitaties gestuurd naar de Dorpskerkgemeente en de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Hij kan door zijn activiteiten in Kenia helaas niet aanwezig zijn bij de jubileumviering, maar zijn vrouw Corrie zal op 2 mei wel aanwezig zijn, zo meldde hij in een email. Ook de oud-predikanten Mettau en van der Steen, die vanwege hoge leeftijd resp. zwakke gezondheid niet aanwezig kunnen zijn, feliciteren de Dorpskerkgemeente van harte met de jubilerende Dorpskerk. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk zorgt ervoor dat er naast de gebruikelijke bloemengroet vanuit de Dorpskerk ook een extra bloemengroet wordt bezorgd bij ds. Mettau en ds. Van der Steen. Zodat deze predikanten een beetje kunnen meegenieten van een 'bloeiende Dorpskerk'. 28.04.12


Introductie Dorpskerklied
Ter gelegenheid van het 500 jarig bestaan van de Dorpskerk is er een Dorpskerklied gemaakt, dat gedurende de jubileumperiode regelmatig zal klinken. Op een tekst van Gerrit Barendrecht heeft Hans van Gelder een melodie gecomponeerd. Vervolgens heeft Hans Cok er een vierstemmige zetting voor gemaakt. Het lied is met de Dorpskerkgemeente al geoefend op zondag 15 april en dat wordt nog een keer herhaald op zondag 22 april a.s. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk verwelkomt deze unieke bijdrage aan de jubileumviering en hoopt dat ook dit lied menigeen zal inspireren tot een grotere participatie in de activiteiten van de Dorpskerkgemeente tijdens én na de jubileumviering. Luister naar de melodie van het Dorpskerklied, gespeeld door Hans van Gelder op het Dorpskerkorgel >> klik om het Dorpskerklied te horen 
en voor de eerste keer gezongen door de Dorpskerkgemeente >> klik om het Dorpskerklied te horen
 
Lees verder voor >> de tekst en melodie van het Dorpskerklied. 
15.04.12


Eerste Open Dorpskerkzaterdag een succes
Zaterdag 14 april was de eerste in een serie van een groot aantal zogenaamde Open Dorpskerkzaterdagen in het kader van de viering van 500-jaar Dorpskerk. Op deze eerste dag waren er vier activiteiten: de Snuffelmarkt hield ter gelegenheid van haar 20 jarig bestaan een bijzondere 'snuffelverkoop', de Werkgroep Kerktuin hield haar jaarlijkse 'stekkendag' en de Stichting Barendrecht Klassiek organiseerde hun eerste Open Podium in de Dorpskerk. Tenslotte konden bezoekers van De Ontmoeting kennis nemen van de tentoonstelling over de geschiedenis van de Dorpskerk die is aangeboden door de Historische Vereniging Barendrecht. Aan het eind van de dag waren alle betrokken organisaties uitermate tevreden over het verloop van hun specifiek activiteit. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk die een en ander gecoördineerd heeft kijkt terug op een Open Kerkzaterdag waarop tal van Barendrechters (opnieuw) hebben ervaren dat 'er muziek in de Dorpskerk zit!' Binnenkort volgt een foto verslag op deze website. 
14.04.12


Nieuwe pagina over Koninklijk bezoek aan Dorpskerk
Op onze website is een nieuwe, speciale webpagina gewijd aan het bezoek van de Prins van Oranje aan de jubilerende Dorpskerk, dat op 29 maart 2012 plaatsvond. Dit bezoek was een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van het kerkgebouw en verdient daarom een aparte pagina, die nog lang zal herinneren aan dit Koninklijke bezoek. Rechts de officiële foto van alle betrokkenen bij het bezoek aan de Dorpskerk. Alle foto's en nieuwsberichten zulen op die pagina worden gebundeld. Er staan ook enkele verwijzingen naar videofilmpjes vermeld. 
Lees verder >>
30.03.12

  klik voor vergroting

Een nieuwe webpagina: Het jubileumboek
Gezien te toegenomen vraag naar het jubileumboek en de behoefte om een goede indruk tet krijgen wat het boek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' allemaal te bieden heeft, is er besloten om alle informatie te bundelen op een nieuwe webpagina Jubileumboek. (De tachtigste pagina van deze website . . .) Hier vindt u alle voorproefjes op een rijtje en natuurlijk ook het formulier om on line in te tekenen op het boek voor de Vriendenprijs van € 25. Enkele honderden Barendrechters schreven al in, maar er komen ook steeds meer vragen vanuit het hele land. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, die de instandhouding van het oudste huis en oudste Rijksmonument van Barendrecht ten doel heeft. Lees verder >> 07.04.12


Uitslag jubileumtekenwedstrijd voor kinderen
De jubileum tekenwedstrijd voor kinderen van de kindernevendiensten en (zondags-)scholen: 'Geef de jarige Dorpskerk een gekleurd raam cadeau' is een succes geworden. Ruim vijftig kinderen hebben zich uitgeleefd in deze wedstrijd. Op 2 april jl. heeft een jury de inzendingen beoordeeld. De jury bestond uit twee Barendrechtse kunstenaars: Jolande Jongenotter en Kees Walstra. Zij waren enthousiast over de grote creativiteit van de kinderen. Zij hebben uit alle inzendingen eerst een voorselectie gemaakt en daarna de drie prijswinnaars geselecteerd. Hier is dan de uitslag. 
De 1e prijs gaat naar Nienke Hogervorst, de 2e prijs gaat naar Jeroen Bosker en de 3e prijs is voor Bart Snelderwaard.

  klik voor vergroting

De tekening van Nienke Hogervorst zal in het groot worden uitgeprint op een folie. Dat zal in een frame worden geplaatst voor een van de ramen van de Dorpskerk. Op Koninginnedag om 11.00 uur zal het raam worden onthuld door de Hoog Edele Vrouwe Elisabeth van Loon van Moerkercken, de stichtster van de Dorpskerk in 1512.
Alle tekeningen zullen tijdens de FeestWeek van 29 april tot en met 6 mei ten toon worden gesteld in De Ontmoeting. 
Bekijk meer foto's en lees verder
>> 04.04.12


Er zit muziek in de Dorpskerk
Het Christelijk Gemengd koor ‘Sanctus’ heeft de Dorpskerk op woensdag 9 mei een concert aangeboden in het kader van het 500-jarig bestaan van de kerk. Sanctus is al jaren een 'vaste klant' in de kerstperiode. Hun Kerstconcerten in de Dorpskerk worden jaarlijks goed bezocht. De bijna vijftig leden van het koor stonden onder leiding van dirigent Everhard Zwart. Aan het concert werd meegewerkt door Jan van der Hel (orgel) en Hidde Zwart (trompet). Voor dit concert had Sanctus ook het  ‘Dorpskerklied’ ingestudeerd, het lied dat is gecomponeerd voor het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk. Alle koren die in de jubileumperiode in de kerk optreden, is gevraagd dit lied uit te voeren. De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk stelt het initiatief van bestuur en dirigent van Sanctus om dit prachtige concert aan te bieden op hoge prijs!
10.05.12

 

klik voor vergroting
'Sanctus' o.l.v. Everhard Zwart met op de
voorgrond het winnende bloemstuk van
Bouquetterie Koremans


Eerste jubileumactiviteit een succes
De eerste activitiviteit in de jubileummaanden april-mei-juni is succesvol verlopen! Na de mooie viering met zo'n 75 gemeenteleden van 75 jaar en ouder volgde er een gezellig samenzijn. Tijdens deze Paasontmoeting kregen Wim de Regt, Hans van Gelder en Simon Hoek de gelegenheid om een presentatie gehouden, die bij de aanwezigen goed in de smaak is gevallen. Zowel letterlijk als figuurlijk 'in de smaak gevalle'. Tijdens deze bijeenkomst georganiseerd door de Hervormde Vrouwen Dienst HVD, werd voor het eerst  de jubileumtractatie gepresenteerd: cupcakes van bijbelkoek. De eerste van de ruim 800 cupcakes die gedurende de jubileumactiviteiten hun weg zullen vinden zijn gebakken door Meester Kok Loek van Doorn. De aanwezigen hadden ook de première van het Dorpskerklied, dat bij tal van jubileumactiviteiten zal klinken. Voor meer foto's kijk op >> webpagina HVD  03.04.12

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

de viering in de kerk

gastvrouwen van de HVD

tafels nodigen uit

volop aandacht voor de presentatie


De FeestMaanden zijn begonnen!
Zoals eerder aangekondigd zullen de activiteiten rondom het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk zijn geconcentreerd in de maanden april - mei en juni 2012. Zonder dat de jeugddienstcommissie zich dat waarschijnlijk heeft gerealiseerd, hebben zij met een bijzonder feestelijke jeugddienst de toon gezet voor deze FeestMaanden. Want feestelijk was de viering op 1 april! In een stampvolle en feestelijk  met banieren versierde Dorpskerk werd het - mede dankzij medewerking van het enthousiaste I.J.E.-koor - een bijzonder geslaagde jeugddienst. De foto's van de koster geven een goede impressie van deze feestelijke viering in de feestperiode. 01.04.12

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Kinderen staan klaar met
hun palmpaas stokken

De palmpaasstokken worden de
kerk binnen gedragen

Ds. Van Amstel geeft uitleg over
de functie van de palmpaas stok

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Het enthousiaste I.J.E. koor
verleende medewerking

Theo Barendrecht inspirerend
als altijd

Een feestelijke viering bij het begin
van de FeestMaanden!


Dorpskerk kwam in jubileumsfeer
Dankzij de sponsoring van de Vrienden van de Dorpskerk en van G.J. Andeweg Glas- en schildersbedrijf, zijn er een viertal grote banieren van vlaggendoek opgehangen in de Dorpskerk. Met een hoogwerker die gratis ter beschikking is gesteld door de firma Andeweg konden een paar luchtacrobaten (Wim de Regt en Simon Hoek) de banieren ophangen aan de hanebalken in de kerk. 

 
De banieren duiden niet alleen op het jubileumjaar, maar geven ook aan wat het bouwjaar is geweest van de het betreffende deel van de kerk. In één oogopslag ziet men dat de kerk in vier fasen is gebouwd. Zo wordt de Dorpskerk langzamerhand feestelijk aangekleed en gereed gemaakt voor de komende jubileumactiviteiten die in de periode van april tot en met juni a.s zullen worden gehouden. Natuurlijk wilde de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk dit ook allemaal gereed hebben voor het bezoek van de Prins van Oranje aan de Dorpskerk op 29 maart. De nieuwe foto's zijn gemaakt door onze vaste fotograaf Jan v.d. Oever, die veilig beneden bleef. 06.04.12/27.03.12

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Met dank aan Andeweg voor
de imposante hoogwerker 

De hoogste banier in het oudste
deel van de kerk

In de 1e noordelijk aanbouw, was
het oppassen voor de kroon

Tot op de centimeter nauwkeurig
met zo'n prachtig apparaat

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

De laatste banier was
een makkie . . .

 De oorspronkelijke Dorpskerk
dateert van 1512

Aanbouw links  / Aanbouw rechts
uit 1885     /      uit  1771

Uitbreiding van het schip
en de kerktoren in 1787


Wie was Elisabeth van Loon?
Als deze vraag aan de doorsnee Barendrechter wordt voorgelegd, zal het antwoord zijn: Wie? Elisabeth van Loon? Nóóit van gehoord! Maar ná donderdag 29 maart zal die naam menigmaal worden genoemd in Barendrecht, dat voorspelt de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Dat heeft alles te maken met het jubileumfeest van de Dorpskerk én het feit dat de Prins van Oranje de jubilerende kerk heeft bezocht. . .
Wie was deze voor Barendrecht zo belangrijke vrouw???

In een gepopulariseerde vorm biedt de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk u een verhaal over het leven van deze bijzondere vrouw, die bij het bezoek van de Prins van Oranje aan de Dorpskerk een  rol speelde en dat ook bij de komende jubileumviering zal doen. Ze was bijzonder vereerd om met de Prins en de Commissaris van de
Koningin op de foto  te worden gezet.  Lees verder >>  28.03.12

  klik voor vergroting

Jiddisch Theater in de Dorpskerk
In het kader van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk organiseerde de werkgroep Kerk & Israel op zondagmiddag 19 februari een Jiddisch theaterprogramma voor kinderen en volwassenen: 'Elimelech!' in de Dorpskerk. Lija Hirsch zong op levendige wijze het levensverhaal van Rebbe Elimelech, hoe hij opgroeide in het oude Polen, verliefd werd en heel erg wijs. Twaalf Jiddische liederen waren in het muziekverhaal verweven. Zij werd begeleid door Peter de Leeuw op viool en Sander Vreeken op accordeon. Na de pauze werd er goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen over de achtergronden van deze Jiddishe muziek en het Jiddish taalgebruik. Ook dit keer was er behoorlijk wat belangstelling voor deze activiteit van de Werkgroep Kerk & Israel. Onderstaande foto's geven een goed beeld van deze boeiende middag. Lees meer over het werk van Kerk & Israel op pagina >> WG Kerk & Israel
19.02.12

 

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

Peter de Leeuw voltolkte de
Jiddische met veel passie 

Lija Hirsch boeide met haar prachtige zang
en gaf een heldere uitleg van het verhaal

Na afloop veel waardering van publiek
en organisatie voor Elimelech


Jubileumproject voor kinderen gestart
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk streeft er naar om alle leeftijdsgroepen te betrekken bij het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk. Voor de kinderen, in het bijzonder de kinderen van alle Barendrechtse kerkgenootschappen is er een project ontwikkeld waarbij zij een bijdrage kunnen leveren aan een feestelijk versierde Dorpskerk. In dit oudste gebouw van Barendrecht zijn sinds het jaar 1512 ontelbare kinderen gedoopt en werden er eeuwenlang de Bijbelse verhalen doorgegeven.

Daarom worden alle kinderen die in 2012 betrokken zijn bij de Barendrechtse kerken uitgenodigd om mee te doen om twee ramen van de Dorpskerk te versieren. De leiding van alle kindernevendiensten en zondagsscholen van alle Barendrechtse kerkgenootschappen zijn ondertussen benaderd met de vraag om hun kinderen te laten mee doen aan een kleurwedstrijd. De vraag is wie maakt het mooiste, kleurrijkste raam voor de Dorpskerk? Ook kinderen die geen binding hebben met een kerkgenootschap, maar die wel willen meedoen om de Dorpskerk op deze wijze te versieren worden via deze website uitgenodigd om mee te doen aan deze kleurwedstrijd! Er zijn twee leeftijdscatagorieën: 8 - 10 en 11 - 12 jaar. De tekeningen van de groepswinnaars worden afgedrukt op een groot transparant folie, dat zal worden geplaatst voor twee kerkramen aan de noordzijde van de Dorpskerk. Daarnaast zal er een tentoonstelling worden georganiseerd van alle inzendingen in de jubilerende Dorpskerk. Doe je ook mee? Je bent vrij in de keuze van het ontwerp, maar we zullen vooral kijken naar kleurrijke tekeningen die voor onze eeuwenoude Dorpskerk echt een aanwinst zijn en een mooie herinnering aan de jubileumviering. Er zijn voor de tien mooiste tekeningen in elke categorie leuke prijzen te winnen. Wat dat voor prijzen zijn, kun je binnenkort op deze website lezen.
De tekeningen in een A4 envelop opsturen of afgegeven bij de Dorpskerk, Dorpsstraat 146, 2992 BE Barendrecht. Klik op de foto van het kerkraam en je kunt het deelnameformulier afdrukken >>
09.02.12

  klik om het wedstijdformulier te openen

Jubileum Nieuwsbrief verschenen
Na instemming van de Wijkkerkenraad wordt er door de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk hard gewerkt aan een speciale editie van de Nieuwsbrief voor alle leden van de Dorpskerkgemeente. Omdat niet alle gemeenteleden geabonneerd zijn op kerkblad 'Klankbord' en een aantal geen toegang heeft tot internet acht de stuurgroep het van belang om de hele Dorpskerkgemeente te informeren over jubileumprogramma van de Dorpskerk. Vanwege het grote nieuws over het koninklijk bezoek aan de Dorpskerk is Jubileum Nieuwsbrief in tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd nu pas verschenen en zal deze worden gedistribueerd te gelijkertijd met het Jaarboekje 2012. Let op: Er staat een typefout in de Nieuwsbrief: de jubileumavond voor vrijwilligers van de Dorpskerkgemeente is op woensdag 18 april . De persoonlijke uitnodigingen met de correcte datum zijn inmiddels verstuurd.
Lees de Jubileum Nieuwsbrief >> 
20.03.12


Voorintekening jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk' gestart
Vier jaar lang hebben een tiental auteurs research gedaan om de geschiedenis van de Barendrechtse Dorpskerk - en alles wat daarmee verband houdt - in kaart te brengen. De kern van dit schrijverscolllectief bestaat uit Wim de Regt, Bram Oosterwijk en Kees Brinkman. Simon Hoek coördineert de uitgifte van het boek namens de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Tijdens het WinterFeest 2011 bestond al de mogelijkheid om zogenaamde vriendencadeaubonnen te kopen die recht gaven op een gratis boek. Dit heeft zo'n vijftig extra Vrienden opgeleverd.
Per 1 februari is de formele voorintekening van start gegaan. Er is in de lokale bladen een serie artikelen gestart, waarin steeds opnieuw een stukje van het boek wordt gepresenteerd. De voorintekening kan ook on line worden gedaan. Klik voor >> het bestelformulier jubileumboek.
30.01.12

 

Spetterende opening van het Dorpskerkjubileum
Het motto van alle voorbereidende activiteiten voor het naderende Dorpskerkjubileum was in de afgelopen vijf jaar 'Er zit muziek in de Dorpskerk'. Dit motto blijft ook gedurende de hele jubileumperiode de leidraad van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Tijdens het WinterFeest zal Burgemeester van Belzen om 17.00 uur de officiële start van de jubileumfestiviteiten verzorgen. De muzikale start vindt plaats tussen 20.00 en 21.00 uur. Dan begint er namelijk een spetterend concert van beroemde Gospel- en Soulchoir Elijah.

  klik voor vergroting

Het organisatiecomité WinterFeest 2011 is erin geslaagd  om met financiële ondersteuning vanuit de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk dit beroemde koor vast te leggen voor de opening van het Dorpskerkjubileum én tevens de afsluiting van het WinterFeest 2011. Het Gospel & Soul Choir Elijah verwierf bekendheid met optredens in de televisieprogramma’s Korenslag 2007 (EO), Uitmarkt (NPS), Hart in Aktie (SBS6), Hour of Power (RTL5) en de MaDiWoDoVrijdagshow (Vara). Daarnaast was Elijah in december 2008 geprogrammeerd als voorprogramma van BlØf tijdens de Radio 53n8mis en stond Elijah in oktober 2010 met Chi Coltrane op het podium in Paradiso Amsterdam tijdens het laatste concert van haar tournee. 22.11.11


Het FEEST is begonnen. . .
Voor de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en voor de Stichting Vrienden van de Dorpskerk was 10 december het moment waar al jaren naar toe was geleefd: de start van de viering van vijf eeuwen Dorpskerk. Tijdens het WinterFeest in de Oude Dorpskern werd 's morgens vroeg al de grote jubileumvlag uitgestoken vanaf de kerktoren; straks zal het niemand meer ontgaan dat onze monumentale Dorpskerk en onze waardevolle Dorpskerkgemeente feest viert! Zaterdagmiddag om 17.00 uur gaf Burgemeester van Belzen het officiële startsein voor de jubileumviering. Een groot aantal Barendrechters waren er getuige van. De burgemeester ontstak de nieuwe LED-verlichting, die de Dorpskerk voortaan 's avonds in een prachtig warm licht zet. Voorzitter Dik Buitenhuis van de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht droeg vervolgens met een stevige handdruk het jubileumcadeau van de bewonersvereniging over aan Simon Hoek, voorzitter van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Simon bedankte de burgemeester en de gulle gevers voor dit prachtige jubileumcadeau. Hij riep de Barendrechters op om 'het oudste huis van Barendrecht' eens te komen bezoeken: 'Dit is uw monument Barendrecht, wees welkom!'. Overigens maakten veel van de drieduizend bezoekers van het WinterFeest al gebruik van die uitnodiging. Bekijk de toespraak van de Burgemeester en de openingshandeling >> klik om filmpje te bekijken 
's Avonds werd volgde de muzikale start van de jubileumactiviteiten met een spetterend concert van het beroemde Gospel- en Soul Choir Elijah.
(later meer nieuws en vel meer foto's )11.12.11

 

klik voor vergroting
Dorpskerk  buiten in the spotlight
klik voor vergroting
en ... Er zit muziek in de Dorpskerk


Jubileumplannen gepresenteerd bij vereniging Dorpskern
Op uitnodiging van het Bestuur van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht heeft Simon Hoek op woensdag 23 november namens de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk een presentatie gegeven voor de leden van de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Tijdens deze avond in De Ontmoeting vertelde hij over de plannen voor de viering van het jubileum. De eerste activiteiten zijn tijdens het Winterfeest van zaterdag 10 december. De ledenvergadering werd bezocht door zo'n vijftig mensen, waaronder wethouder Stephanie ter Borg en enkele leden van de gemeenteraad. Zie ook: www.dorpskern-barendrecht.nl. Wanneer deze diapresentatie gehouden kan worden voor de leden van de Dorpskerkgemeente is nog onderwerp van gesprek met de WK. 24.11.11


De laatste loodjes voor het jubileumboek
Op deze website is vaker melding gemaakt van het jubileumboek dat wordt geschreven ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012. Onlangs kwamen de auteurs weer bijeen om de stand van zaken te bespreken. Tot zijn tevredenheid kon Wim de Regt als voorzitter van de redactieraad melden dat alle bijdragen volgens schema zijn aangeleverd en dat alles ook al door eindredacteur Bram Oosterwijk is gecorrigeerd. De eerste proefdrukken konden in de vergadering zelfs worden gepresenteerd. Alle auteurs waren unaniem in hun oordeel: Het wordt een prachtig boek voor een breed publiek ! Wim meldde dat het boek zo'n 328 pagina's gaat omvatten. De komende maanden zullen de laatste loodjes aan de orde komen: de laatste aanpassingen en voorbereidingen voor het drukproces. Er kan in die periode nog rekening worden gehouden met belangrijke laatste nieuwsfeiten, zoals het verloop van het SoW-proces, de orgelrenovatie en andere voor de Dorpskerkgemeente belangrijke gebeurtewnissen. Aanvullend maakte Simon Hoek bekend hoe de verkoop en de distributie van het boek zal gaan verlopen. De Stichting Vrienden van de Dorpskerk zal daarbij een belangrijke rol gaan vervullen. In de persberichten voor het komende WinterFeest zal meer bekend gemaakt worden over de distributie van het boek. 20.11.11

klik voor vergroting

klik voor vergroting

klik voor vergroting

De voornaamste auteurs bijeen:
v.l.n.r.: Emmar van Duin, Hans van Gelder,
Kees Brinkman, Arco van der Lee,
Bram Oosterwijk en Wim de Regt

Bram, Wim en Simon kiezen in goed
overlegde kleur voor de linnen omslag
van het jubileumboek

Hans van Gelder neemt tevreden kennis
van zijn eigen pennenvrucht:
de eerste drukproef van zijn hoofdstuk
over 500 jaar kerkmuziek


Een portret van een 500 jarige: De Dorpskerk
De Historische Vereniging Barendrecht (HVB) heeft ter gelegenheid van de viering van het 500 jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012 een prachtige film gemaakt over dit oudste monument van Barendrecht. Het is geen saaie opsomming van feitjes uit de lange geschiedenis van de kerk geworden. De kracht van het medium film om met beeld en geluid een sfeerbeeld op te roepen, is volledig uitgebuit. Daardoor is het is een beelddocument geworden die ons laat zien hoe dit gebouw nog steeds een belangrijke rol vervuld in de Barendrechtse samenleving.

 
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk zet zich in om te borgen dat de Dorpskerk in stand kan blijven als een monument dat in het hart van de samenleving staat. Daarvoor is veel geld nodig. Daarom heeft de HVB besloten om van iedere verkochte DVD € 10,00 over te maken naar de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Dit gebaar wordt door de Vrienden van de Dorpskerk op hoge prijs gesteld!
Eind november a.s. zal er meer bekend worden gemaakt over deze film en de verschijningsdatum ervan.
26.10.11

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende