Titel
Welkom

Laatste nieuws

Nog actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dit

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Wist u dit?

Op deze webpagina worden wetenswaardigheden vermeld over
ontwikkelingen in kerk en samenleving, nieuwtjes over  Bijbelvertalingen en dergelijke. 


Wist u dit. . . ? De Apostolische Geloofsbelijdenis
De PKN beschrijft in het eerste artikel van de Kerkorde wat haar bronnen van belijden zijn. '
Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals die is verwoord in ...', en dan volgt een opsomming van een tiental belijdenisgeschriften. Een daarvan is de Apostolische Geloofsbelijdenis. Op de website van de PKN wordt aan de hand van een viertal vragen op transparante wijze toelichting gegeven op deze geloofsbelijdenis. Die vragen zijn:
* Hoe is deze geloofsbelijdenis tot stand gekomen? * Wat is de essentie?
* Hoe klinkt het door in het huidige kerk-zijn?
 * Waarom wordt de geloofsbelijdenis 'Apostolisch' genoemd?  Lees verder >> 08.02.23

Wist u dit. . . .? De sterre gaat stralen 
Als er één tijd is, waarin zelfs de kerkelijke samenleving wordt overspoeld met sterren als symbolen, dan is het de kersttijd. Maar velen weten niet de achtergrond en de diepere betekenis dan de verschillende vormen van sterren in religies én in bijgeloof en zelfs in de politiek. De bekendste sterrensymbolen zijn wel de vijfpuntige ster, de zespuntige ster en zelfs de achtpuntige ster. Als de ‘Ster van Bethlehem’ in kerken gesymboliseerd wordt, zou de achtpuntige ster daar het best voor in aanmerking komen en past de vijfpuntige ster eigenlijk het minst. Als u wilt waarop die visie is gebaseerd, lees dan verder >> 21.12.22
 

Wist u dit . . .? Unieke kerstboom in de Dorpskerk
Ook dit jaar hebben vrijwilligers weer een prachtige kerstboom opgetuigd in de Dorpskerk (zie foto). Het is al decennia een traditie dat er een grote kerstboom staat te pronken in de Dorpskerk. Dat is op zich niet zó bijzonder, hoewel er genoeg discussies bestaan rondom die 'heidense' kerstbomen in kerken. Arja Burgers heeft in haar serie artikelen over planten in de Kerktuin, deze maand aandacht besteed aan de geschiedenis kerstboom (zie onderstaand artikel). 
Hoe het ook zij, de Dorpskerk-kerstboom heeft al vele jaren iets bijzonders: een unieke verlichting. In de verlichting wordt gesymboliseerd dat we als Dorpskerkgemeente in de Adventstijd met elkaar toegroeien naar de komst van het Licht in de duistere wereld: de geboorte van Jezus Christus. Lees verder >>   06.12.22
  Klik voor vergroting

Wist u dit. . . ? Een Sinterklaaslied in het Liedboek
Het in 2013 uitgegeven nieuwe Liedboek bevat tal van prachtige pareltjes, maar wist u dat er ook een prachtig Sinterklaaslied in het Liedboek staat? Een lied dat boven elke ‘Zwarte Pieten-discussie’ uitstijgt! Onder de noemer 'geloofsgetuigen' zijn er in het Liedboek liederen opgenomen over Sint Willibrord, Sint Maarten en ook over Sint Nicolaas! Het Lied 745 verwijst naar het leven en werk van de bisschop van Myra, die leefde van omstreeks 230 tot 6 december van het jaar 342 of 352. Sint Nicolaas staat overigens niet alleen bekend als kindervriend. Hij is misschien wel de meest genoemde beschermheilige ter wereld. Veel beroepsgroepen en ook enkele steden beschouwen hem als hún beschermheilige. Lees verder >> 20.11.22
  klik voor vergroting

Wist u dit. . . . ? De meest favoriete kerkliederen
Min of meer tegelijkertijd verschenen onlangs de resultaten van twee onderzoeken naar favoriete kerkliederen. Enerzijds deed de PKN een onderzoek naar kerkmuziek en favoriete kerkliederen en anderzijds werd er door het Nederlands Dagblad een enquete gehouden onder hun lezers naar de meest favoriete Psalmen. De meest favoriete kerkliederen zijn: 'Ga met God en Hij zal met je zijn' , 'Abba, Vader, U alleen' en 'Ik zal er zijn' ('Hoe wonderlijk mooi'). Als meest geliefde gezongen Psalm werd genoemd: 42 't Hijgend hert der jacht ontkomen'. Als meest geliefde onberijmde Psalm werden genoemd: 121 'Ik sla mijn ogen op naar de bergen'. Voor het PKN-onderzoek, lees verder >>. Voor het ND-onderzoek, lees verder >>. 13.02.22

Wist u dit. . . ? De ontstaansgeschiedenis van 'Stille Nacht'
De geschiedenis van het wereldbekende kerstlied 'Stille Nacht' begint in 1816, als de priester Joseph Mohr een kerstgedicht van zes strofen schrijft. Twee jaar later vraagt Mohr op 24 december 1818 aan de leraar/componist Franz Xaver Gruber om het gedicht op muziek te zetten. Ruim 200 jaar geleden klinkt het lied voor het eerst in het kleine kerkje van het dorpje Oberstdorf bij Salzburg.
Voor wie het hele verhaal wil weten, zou kennis eens moeten nemen van de speciale en uitgebreide website >>http://stillenacht.info/nl. Ook het Oostenrijks Verkeersbureau, heeft een mooie website, want ze zijn er daar erg trots op dat het lied in de omgeving van Salzburg is ontstaan! Lees verder >> 23.12.21
  klik voor vergroting

Origineel in het Keltenmuseum in
Hallein bij Salzburg

Wist u dit . . . ? Chanoekia of Menorah 
Degenen die niet zo thuis zijn in de rituelen en gebruiken van het Jodendom zullen het grote verschil tussen een Chanoekia en een Menorah slechts kunnen duiden als het verschil in het aantal armen van beide kandelaars. Een Chanoekia heeft negen armen en een Menorah heeft er zeven. Maar er is daarnaast een groter verschil, namelijk in de aard van de kandelaars en hun betekenis in het Jodendom. 
De negenarmige chanoekia is een ritueel gebruiksvoorwerp. Dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke zevenarmige kandelaar, de menora: deze is juist geen gebruiksvoorwerp maar veeleer een religieus symbool. De Talmoed schrijft voor dat een zevenarmige kandelaar alleen voor de tempel bestemd was, en dus niet mag worden gebruikt voor de verlichting van, bijvoorbeeld, synagoges of huizen. In Exodus 25 wordt in detail beschreven hoe Mozes een Menorah diende te fabriceren voor het tempelheiligdom. Lees verder >> 29.11.21
  klik voor vergroting
Replica van de gouden
Tempel Menorah met
zeven armen.

Volgens oude geruchten
zou het origineel zich in
het Vaticaan bevinden. 

Wist u dat . .  . ? Chanoeka - een week lang feest
Vanaf zondagavond 28 november tot en met maandag 6 december 2021 wordt in het Jodendom Chanoeka gevierd. 
Chanoeka is een joods feest, ook bekend als het lichtfeest of toewijdingsfeest. De eerste dag van dit feest, erev chanoeka, begint na de zonsondergang van de 24e dag van de joodse maand Kislev. Het verhaal van Chanoeka staat opgetekend in de boeken 1 Maccabeeën en 2 Maccabeeën. Deze boeken maken geen deel uit van de Joodse Tenach, noch van ons Oude Testament, maar ze zijn onderdeel van de Apocriefe boeken. Terwijl thuis bij Joodse gezinnen de chanoekia (negenarmige kandelaar) voor het raam staat te stralen, worden er tijdens de feestweek spelletjes gespeeld, speciale gerechten gegeten en cadeautjes uitgepakt. Zulke speciale gerechten zijn bijvoorbeeld latkes en soevganiot. Soevganiot zijn oliebollen gevuld met jam en latkes zijn aardappelpannenkoekjes. Lees verder >> 29.11.21
  Klik voor vergroting

De Chanoekia
heeft negen armen.

Wist u dit . . . ? Een indrukwekkende website: Kerkfotografie.nl 
Al struinend op het internet vindt men soms pareltjes van websites! Zo stuitte uw webbeheerder onlangs op een indrukwekkende website met foto's van kerkelijk erfgoed in Nederland en daarbuiten. De vrouw achter de website is Diana Nieuwold. Naast haar werk als belangenbehartiger 
voor het Leger des Heils, is kerkfotografie een ‘uit de hand gelopen passie’. Al meer dan 1200 kerken heeft ze gefotografeerd. De Barendrechtse Dorpskerk ontbreekt nog in haar databank. . . maar er is al een uitnodiging naar haar verstuurd! Een fotoreportage van de Dorpskerk zou prachtig passen in de viering van het 510-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht', volgend jaar. Wie weet . . . Haar website is uiteraard ook opgenomen in onze steeds maar groeiende lijst van interessante website ( zie het hoofdstuk 'Linken'). Kijk en geniet verder >> 24.11.21

Wist u dit . . . ? Eerste kinderkerk in 1779!
Sinds enkele jaren wordt er in de Dorpskerk enkele keren per jaar een Kinderkerk georganiseerd voor de kleine leden van de wijkgemeenten van de Bethelkerk en de Dorpskerk. Een werkgroep van de Dorpskerkgemeente verzorgt weer een Kinderkerk op 28 november as. Maar wist u dat de eerste Kinderkerk al zo'n 250 jaar geleden werd gehouden? Volgens een studie van het Nederlands Dagblad, is d
e eerste kerkdienst voor kinderen op het jaar en de maand te dateren: die werd gehouden op een zondagmiddag in november 1779 in de Bakenesserkerk in Haarlem. Voorganger was dominee Wilhelmus Quaet. Onder de titel 'De jeugd van toen' publiceert het ND een historische serie over kind, kerk en school, met soms een actuele ondertoon. Inmiddels zijn er zes afleveringen gepubliceerd, die uw webbeheerder op pdf heeft gezet. Lees verder >> 22.11.21

Wist u dit. . .? Adventskaarsen, een 'oud' Luthers gebruik
Het is (ook) in de Dorpskerk een goede gewoonte dat er Adventskaarsen worden gebruikt bij de liturgische schikkingen in de Adventstijd. Dit gebruik vond zijn intrede in het begin van de negentiende eeuw in Duitsland. 
Het zou de lutheraanse dominee Johann Hinrich Wichern (1808–1881) zijn geweest die in 1839 als eerste adventskaarsen zou doen ontbranden. Dit om Hamburgse kinderen, die dagelijks zijn missieschool bezochten, aan te tonen wanneer het kerstfeest zou plaatsvinden. Uit een oud wagenwiel maakte hij een adventskrans en vervolgens plaatste hij er vier grote witte en vierentwintig kleinere rode kaarsen bovenop. In de Dorpskerk wordt op zondag 28 november de eerste adventskaars ontstoken in de liturgische schikking. Vervolgens wordt er elke volgende zondag een bijkomende kaars aangestoken. Dit tot ze alle vier branden op de zondag voor Kerstmis. In de viering van de kerstnacht wordt een vijfde kaars ontstoken. 22.11.21
 

Wist u dit. . . . ? Een papieren QR-code aanvragen 
Niet iedereen beschikt over een mobiele telefoon waarop een QR-code kan worden opgevraagd, anderen hebben moeite met het gebruik van een mobiele telefoon. Voor die mensen biedt het Ministerie de mogelijkheid om een papieren versie van de eigen QR-code op te vragen! Lees verder >> 08.11.21

Wist u dit. . . ? Wanneer gedenken we onze overledenen?
In de Protestantse kerkgenootschappen vinden de gedachtenisdiensten voor overleden gemeenteleden op verschillende momenten plaats. Soms op oudejaarsdag, dan wel op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de Dorpskerkgemeente vindt het gedenken van wie ons in geloven zijn voorgegaan (sinds 2015) plaats op de zondag na Allerheiligen. Oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam heeft die keuze destijds helder beargumenteerd. Lees verder >>.  05.11.21

Wist u dit. . . . ? Interessante websites over monumentale kerken
In het oerwoud van websites worden soms interessante sites ontdekt, waar we de bezoekers van de Dorpskerksite graag op attenderen. Zo ontdekte Hans van Gelder twee websites, die de moeite waard zijn. De ene website is van de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland. Deze stichting 
wil het klinkend erfgoed, in de vorm van luidklokken, carillons, torenuurwerken en orgels, bij een breder publiek echt beleefbaar maken, dicht bij de mensen brengen. Lees verder >>.
De andere website besteedt aandacht aan de akoestiek in 100 monumentale kerken in Nederland. 
Deze website hoort bij het boek 'Akoestiek in 100 monumentale gebouwen', geschreven door akoestisch adviseur Jan Bril in opdracht van de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) met ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De echte liefhebbers van muziek en oude kerken kunnen op deze website de akoestiek van de 100 monumentale kerken vergelijken aan de hand van drie (identieke) geluidsfragmenten. Lees en luister verder >> 01.11.21

Wist u dit. . . ? Dankdag voor gewas en arbeid
Sinds de Middeleeuwen kent de Kerk biddagen. Protestantse kerkgenootschappen van orthodoxe signatuur besteden heden ten dage nog uitgebreid aandacht aan de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid. De Biddag heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Toen de industrialisatie toenam, kwam ook de viering van een Dankdag voor gewas én arbeid in zwang. Op woensdag 3 november 2021 is het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerk ligt al decennia lang de aandacht voor de biddag en de dankdag niet op de dag zelf, maar op de zondag ervoor of erna. De werkgroep liturgisch bloemschikken had voor de viering van 31 oktober 2021 een indrukwekkende schikking gemaakt. Voor de hierbij behorende tekst, lees verder >>  31.10.21
  klik voor vergroting

Wist u dit. . . ? 31 oktober: Hervormingsdag
Hervormingsdag is een herdenkingsdag waaraan jaarlijks in verschillende protestantse kerken aandacht wordt besteed. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 proteststellingen tegen de Rooms-Katholieke kerk publiceerde. Luther wilde in eerste instantie een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang brengen. Uiteindelijk leidde het protest van Luther tot een breuk met de Rooms-Katholieke Kerk en in de loop van de 16e eeuw uiteindelijk tot de Reformatie, van waar uit de protestantse kerken zijn ontstaan.  Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits maar in het Latijn (de taal van de geleerden in die dagen). Wat waren die stellingen? Lees verder >> 29.10.21
 

Wist u dit . . .? Hoe een kerkvorst de kalender aanpaste . . .
Dat 15 oktober 2021 volgde op 14 oktober 2021 vindt iedereen de normaalste zaak van de wereld. Maar wist u dat de 15e oktober 1582 volgde op 4 oktober 1582? Het was kerkvorst Paus Gregorius XIII die de hervorming van de kalender doorvoerde. 
Sindsdien kent de wereld de gregoriaanse kalender. Dit was eigenlijk een correctie op de daarvoor geldende juliaanse kalender, die door keizer Julius Caesar werd ingevoerd in het jaar 45 voor Christus. Wilt u meer weten over de verschillen en ook waarom oktober niet (meer) de achtste maand is, terwijl de naam dat wel betekent? Lees verder >> 
(Foto: Gergorius XIII en zijn kalenderdacommissie - Bicchierna, geschilderd paneel - Siena, 1582) 15.10.21
  klik voor vergroting

Wist u dit . . . .? Nieuwe website voor kerkelijke fijnproevers
De Protestantse kerken hebben als een van hun kenmerken, dat niet alleen theologen nadenken en meepraten over theologische vraagstukken in kerk en samenleving, maar ook tal van gemeenteleden. Natuurlijk is het internet een prachtige bron waarin gezocht kan worden, maar soms wordt het zoeken vereenvoudigd door bijzondere websites. Zo is er voor de fijnproevers van kerkelijke en theologische onderwerpen een nieuwe website die veel artikelen uit tal van 
Nederlandse theologische tijdschriften gratis toegankelijk maakt. De website heeft nu al een doorzoekbare index van ruim 18.000 artikelen en dat aantal zal nog fors toenemen. Kijk eens verder >>. Deze website is toegevoegd aan onze webpagina 'Linken', waar nog meer interessante websites staan vermeld. 10.10.21

Wist u dit. . . ? Dominees in actie over klimaatverandering 
Een kleine tweehonderd predikanten hebben een actie ondersteund van de organisatie Christian Climate Action Nederland (CCA), waarbij zij de scriba en het moderamen van de synode van de PKN oproepen om een voortrekkersrol te gaan vervullen om de strijd tegen klimaatverandering op te voeren. CCA is een
 gemeenschap van christenen die elkaar steunt bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crisis. In een open brief wordt de PKN-leiding opgeroepen om zich hard te maken voor het versnellen van de verduurzaming van de Protestantse Kerk en haar dienstenorganisatie. Ten tweede is het een oproep aan de PKN om in uw spreken over duurzaamheid duidelijk te zijn over de omvang en impact van de klimaat- en ecologische crisis. Ten derde roepen zij u op dat de PKN zich duidelijk uitspreekt voor daadkrachtiger klimaatbeleid vanuit de Nederlandse overheid. Voor de openbrief, lees verder >> 04.10.21

Wist u dit .  . . .? Het Loofhuttenfeest
Van maandagavond 20 september tot en met maandagavond 27 september 2021 wordt in Joodse kringen het Loofhuttenfeest gevierd. Dit is voor het Jodendom hét Feest, in het Hebreeuws genaamd Soekot. Opmerkelijk is dat dit het enige feest uit de Joodse traditie is dat niet wordt gevierd in de christelijke wereld. In de verhalen over Jezus in het Nieuwe Testament komen de rituelen van het Loofhuttenfeest ook aan de orde, zoals benoemd werd door oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam in zijn preek op zondag 19 september in de Dorpskerk. Lees verder >> 19.09.21

Wist u dit . . . ? 450 jaar Synode van Emden
Wat hebben wij te maken met een Synode van Emden? Zo zult u zich wellicht afvragen. In oktober 1571 werd in de Duitse havenstad Emden de basis gelegd van het Protestantisme in Nederland. Naar de stad Emden waren tijdens de Tachtigjarige Oorlog vele 
duizenden Nederlanders gevlucht vanwege hun drang naar godsdienstvrijheid onder de Spaanse overheersing. Van 4-13 oktober 1571 kwamen 24 predikanten en 5 ouderlingen van Nederlandse vluchtelingenkerken bijeen in een Synode, die gezien wordt als de start van de Nederduits Gereformeerde Kerk (rechtsvoorganger van de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk en de huidige Protestantse Kerk in Nederland). Daar werd ook de basis gelegd van de huidige PKN-kerkorde en de vorming van een presbyteriaans-synodale kerk, organisatorisch ondergebracht in Classes. Ook werd de Nederlandse Geloofsbelijdenis van Guido de Bray toen als belijdenisgeschrift aanvaard. De Duitse Reformierte Kirche heeft een interessante website ontwikkeld ter gelegenheid van het feit dat dit 450 jaar geleden is. Voor een Nederlandse vertaling van deze Duitse website, lees verder >>  Op de foto: de gedenksteen uit 1660, ter gedachtenis aan de Synode van Emden: 'Schepken Christy'17.09.21 
  Klik voor vergroting
'Godts kerck, vervolgt, verdreven, heft Godt
hyr trost gegeven'

Wist u dit. . . . ? Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 'Dicht bij de bron'
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt via een aantal voorpublicaties de nieuwe Bijbelvertaling NBV21 onder de aandacht. Onlangs is ook het Bijbelboek Ruth in deze nieuwe vertaling 
online gepresenteerd. De volledige NBV21 wordt in oktober 2021 gepresenteerd. Maak eens kennis met deze NVB21 en lees verder >> 16.07.21

Wist u dit. . . ? 'Een Barthiaan in Taizé'
Onder deze titel schreef oud-Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam onlangs een essay, dat we onze websitebezoekers niet willen onthouden. . . ('Uit het oog is immers niet altijd uit het hart!') Jan Willem zet twee Zwitserse theologen tegenover elkaar:
 Karl Barth, die werd geboren en stierf in Basel en Roger Schutz, de latere frère Roger, afkomstig uit een dorpje Meer van Neuchatel, die de Gemeenschap van Taizé stichtte. Beiden studeerden theologie in Zwitserland en daarbuiten. Ze schelen evenwel ongeveer een generatie. Beide theologen inspireren dominee Stam tot op de dag van vandaag. Lees verder >> 22.05.21

Wist u dit . . . ? Multimedia project Vaticaanse Musea 
Vaticaanse media hebben een 
opmerkelijke initiatief ontwikkeld om de geheimen van de Vaticaanse Musea te helpen ontdekken. Het nieuwe multimediaproject Celata Pulchritudo, waarin een reeks video’s centraal staan, wil alle belangstellenden geheimen, onbekende verhalen en curiosa die verscholen gaan achter de universeel erkende schoonheid van de meesterwerken van de Vaticaanse collecties helpen ontdekken. Het ambitieuze project waarbij gretig gebruik wordt gemaakt van You Tube mogelijk dankzij een samenwerking van de Vaticaanse Musea en Vtican News. Twee keer per maand en verspreid over een heel jaar kan men in de reeks korte video’s, kennismaken met de inspiratiebronnen van de grote meesters zoals Michel Angelo of Rafaël, de charme en het mysterie van de oude voorchristelijke beschavingen en ook een kijkje nemen achter de schermen van het museum. Kijk verder >> bron: www.kerknet.be 26.04.21

Wist u dit. . . .? Protestants in vele varianten
Tijdens de Coronapandemie is gebleken dat er vanuit verschillende kerkgenootschappen soms heel anders wordt aangekeken tegen de Coronamaatregelen voor kerkgenootschappen. Op zondag 28 maart 2020 leidde dat in Urk bij een kerk van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente en in Krimpen aan de IJssel bij een kerk van de plaatselijke Oudgereformeerde Gemeente tot ernstige incidenten waar zelfs journalisten werden belaagd. In reactie daarop worden al heel snel alle christelijke kerken over één kam geschoren. En dat terwijl het overgrote deel van de Nederlandse kerken zich keurig houdt aan de afspraken die zijn gemaakt in het interkerkelijk orgaan Contact In Overheidszaken. Voor wie wat meer inzicht wil krijgen in de kaart van kerkelijk Nederland, biedt deze 'Wist u dat. . . ?" wat meer informatie. Protestants is er in vele varianten en daarnaast zijn er nog tal van andere landelijke kerken! Lees verder >> 29.03.21

Wist u dit . . .? Na 60 jaar opnieuw 'Dodezeerol' ontdekt!
De Israëlische krant HAARETZ maakte op 16 maart 2021 melding van een persbericht van de Israëlische Archeologische Autoriteit (IAA) over de vondst van nieuwe kleine fragmenten van Dodezee Rollen uit de 2e eeuw na Christus. De nieuwe fragmenten zijn ontdekt na een lange zoektocht in tal van grotten in de woestijn van Judea. Deze boekrolfragmenten zijn ontdekt 60 jaar na de eerste vondst van de Dodezee Rollen
. De nu gevonden boekrolfragmenten zijn in het Grieks geschreven en bevatten delen uit het Boek van de Kleine Profeten, waaronder Zacharia en Nahum. aldus de IAA. Bij de omvangrijke opgravingen in de woestijn van Judea werd eveneens een mummie van een kind gevonden dat gewikkeld was in een doek die zo'n 6000 jaar oud moet zijn. Een andere zeer bijzondere ontdekking bij deze opgravingen was iets heel anders: de waarschijnlijk de oudste gevlochten mand ter wereld, die op grond van koolstofdatering zeker 10.500 jaar oud moet zijn. De Engelse uitgave van de krant Haaretz heeft prachtige foto's bij hun artikel geplaatst. Lees verder >> 16.03.21

Wist u dit. . . ? De zeven werken van Barmhartigheid
In 2021 staan in de Veertigdagentijd de 'zeven werken van barmhartigheid' centraal in de liturgische schikkingen. Al sinds de Middeleeuwen geeft de Christelijke kerk aan dit begrip tweeërlei uitleg. Enerzijds wordt er gesproken over de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid. die voornamelijk zijn gebaseerd op 
de woorden van Christus volgens Matteüs 25:35-36. Anderzijds wordt gesproken over de zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Voor meer informatie, lees verder >>  19.02.21

De 'zeven werken van barmhartigheid' zijn al in de Middeleeuwen prachtig vastgelegd in een zevenluik dat in 1504 in opdracht van de gasthuismeesters van het Heilige Geestgasthuis werd geschilderd door de (anonieme) Meester van Alkmaar. Van 1504 tot 1916 hing dit schilderij in de Grote of St. Laurenskerk in Alkmaar. Sinds 1916 is het te bewonderen in het Rijksmuseum.

Wist u dit. . . ? Een beeldende liedtekst
Soms kan zelfs een eeuwenoud lied plotseling nieuwe perspectieven bieden . . . Zoals het lied 'Hoe helder staat de morgenster' dat zondag 17 januari jl. werd gezongen. Ds. Bert de Wit attendeerde de luisteraars en kijkers naar de viering in de Dorpskerk er op dat de tekstschrijver en componist van dit lied, Philipp Nicolai (1556-1608), de tekst zodanig maakte dat de typografie van de liedstrofen de vorm van een drinkbeker heeft. Dit verwijzend naar het motief van de bruiloft in vers 1 en het avondmaalsmotief in vers 4. Overigens stopte Nicolai nog een andere verwijzing in de tekst: de strofen vormen in het Duits een acrostichon, de eerste letters vormen de naam van een overleden leerling van Nicolai. Zo kan een lied de eeuwen doorstaan, de lofzang gaande houden en ook nog eens een 'beeldende' liedtekst vormen. In het Liedboek Compendium staat nog veel meer informatie over dit lied, lees verder >>  17.01.21
  Klik voor vergroting

Wist u dit. . . ? Ontkerkelijking zet door
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs een nieuw onderzoeksrapport gepresenteerd over 'Religie in Nederland'. De religieuze betrokkenheid in Nederland is tussen 2017 en 2019 verder afgenomen. De rooms-katholieken vormen de grootste groep met 20 procent van de bevolking, gevolgd door de protestanten (15 procent) en de moslims (5 procent). Bijna 6 procent rekent zich tot een overige gezindte. Ook het aandeel dat regelmatig een religieuze dienst bijwoont, is geslonken: van 16 procent in 2017 naar 14 procent in 2019. Over het bestaan van God zijn de meningen verdeeld. Zo zegt een op de drie niet in God te geloven, terwijl een kwart dat wel doet. De rest weet niet of God bestaat, twijfelt hierover of gelooft wel in een hogere macht. Lees verder >> 20.12.20

Wist u dit . . . ? 'Tegengif': biedt hoop en inspiratie
Sinds het begin van de Corona-pandemie zoeken kerken en predikanten naar mogelijkheden om online mensen te inspireren. Een mooi voorbeeld is ds. Ad van Nieuwpoort, die in april jl. in de Dorpskerk van Bloemendaal een serie online gesprekjes startte onder de titel 'Tegengif', waarbij verhalen en gedachten samenkomen over hoe wij elkaar hoop en inspiratie kunnen bieden in moeilijke en verwarrende, maar daarnaast soms ook bemoedigende tijden. Sinds september jl. is ds. Van Nieuwpoort predikant van de Haagse Duinzichtkerk. Daar zet hij de serie hoopgevende online gesprekken voort. Afgelopen week had hij weer zo'n gesprek met Jaap Smid. Smid begon zijn loopbaan als predikant en geestelijk verzorger bij defensie en is momenteel Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Hij is tevens voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, het overlegorgaan tusssen kerken en de rijksoverheid, waar wordt gesproken over de rol van kerken in Coronatijd. Kijk verder >> 
Met dank aan Antoinette Jansen, die deze tip doorgaf!
29.11.20

Wist u dit. . . ? 'Petrus' als inspiratiebron
De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Protestantse Dorpskerkgemeente in Barendrecht wil 'een vindplaats van geloof, hoop en liefde' zijn. De PKN heeft in dat kader al twee jaar geleden een website en een magazine 'PETRUS' ontwikkeld. Daar vindt u kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerk-zijn mensen troost, hoop en zin geeft. Het inspirerende magazine is gratis aan te vragen, maar u vindt de verhalen ook op hun website. Lees verder >> 24.11.20

Wist u dit. . . ? Nieuw platform voor 'veilige kerk'
Kerkelijke meldpunten, koepels en christelijke hulp- en onderwijsorganisaties hebben het platform Veiligekerk.nl gelanceerd. Hiermee vergroten ze de slagkracht van het bestaande werk rond het bestrijden van seksueel misbruik. Naast een website met materialen en routes naar hulpverleners, komt Veiligekerk.nl met campagnematige activiteiten richting kerkelijke netwerken en christelijke organisaties. Doel is om seksueel misbruik en huiselijk geweld blijvend bespreekbaar te maken in kerken en daarbuiten. Ook stimuleert Veiligekerk.nl leiders en kerkleden te werken aan preventie en veiligheid te waarborgen zodat misbruik gemeld kan worden. Lees verder >> 18.11.20

Wist u dit. . . ? Piet Laban geïnterviewd door Aboutaleb
Piet Laban, een van de oudste en nog actieve leden van de Dorpskerkgemeente, vertelt nog regelmatig over zijn oorlogservaringen op basisscholen. Piet (94) was een van de slachtoffers die werden afgevoerd bij de grootste razzia die de Duitse bezetter in Nederland hebben gehouden op 10 en 11 november 1944 in Rotterdam. In het kader van de jaarlijkse herdenking van de 'Grote Razzia' werd Piet onlangs geïnterviewd door niemand minder dan Rotterdams burgemeester Achmed Aboutaleb op diens werkkamer in het Rotterdamse stadhuis. RTV Rijnmond heeft het hele interview op hun website gezet. Een indrukwekkend oorlogsverhaal!
Kijk verder >> 10.11.20
  Klik voor vergroting

Wist u dit. . . ? Dankdag voor gewas en arbeid
Sinds de Middeleeuwen kent de Kerk biddagen. Protestantse kerkgenootschappen van orthodoxe signatuur besteden heden ten dage nog uitgebreid aandacht aan de Biddag en de Dankdag voor gewas en arbeid. De Biddag heeft jaarlijks plaats aan het begin van de zogenoemde zaaitijd. Niet alleen wordt gebeden om een goede oogst, maar ook is er voorbede voor allerlei zaken op het terrein van kerk, staat en samenleving. Toen de industrialisatie toenam, kwam ook de viering van een Dankdag voor gewas én arbeid in zwang. Op woensdag 4 november 2020 is het de Dankdag voor gewas en arbeid. In de Dorpskerk ligt al decennia lang de aandacht voor de biddag en de dankdag niet op de dag zelf, maar op de zondag erna. Zo wordt de Oogstdienst geplaatst in het kader van de Dankdag voor gewas en arbeid. 03.11.20
 

Wist u dit. . . .? Een Dorpskerk met toekomst  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wist u dit. . .? Het allerlangzaamste orgelwerk ter wereld
Het orgelspel van onze gewaardeerde kerkmusici is soms gespreksstof bij kerkgangers. 'Te zwaar, te licht, te lang, te kort, te snel, te langzaam, te veel, te weinig', er is altijd wel iets op te merken. Maar al die opmerkingen zullen in het niet vallen bij de kwalificaties over de compositie die de Amerikaanse componist John Cage (1929-1992). De uitvoering van het stuk zou normaliter zo'n uur duren, maar Cage heeft er het tempo 'zo langzaam als mogelijk' aan verbonden. De orgeluitvoering in het Duitse Halberstadt is de langzaamste tot nu toe. Het project is in 2001 gestart. In 2000 was het 639 jaar geleden dat in 1361 het eerste grote blokwerkorgel werd gebouwd in de Dom van Halberstadt. Het eerste orgel met klaviatuur met twaalftoons indeling, waardoor het wordt gezien als bakermat van de moderne muziek. Daarom is de geplande duur van de uitvoering 639 jaar!  Speciaal voor deze uitvoering is een een klein orgel gebouwd in de voormalige kloosterkerk Sankt-Buchardi, waar het permanent kan klinken. Op vijf september 2020 vond de veertiende toonwisseling plaats. De uitvoering in Halberstadt moet nog tot het jaar 2640 duren. Voor wie niet kan wachten op
het slotakkoord: er zijn ook kortere opnamen beschikbaar. Voor de liefhebbers van deze muziek. kijk verder >> 01.10.20
  klik voor vergroting
Het orgel groeit bij elke
toonwisseling
(zo langzaam mogelijk)

Wist u dit. . . ? Meer dan een stapel oude stenen
Waar sommigen in oude kerken niet meer zien dan een stapel oude stenen, spannen anderen zich in om monumentale kerken die vanuit het verre verleden bewaard zijn gebleven, te behouden als kerkelijk en cultureel erfgoed. Nederland kent een aantal stichtingen die zich richten op het behoud van eeuwenoude kerken. Een prachtig voorbeeld daarvan is de stichting Alde Fryske Tsjerken, die dit jaar haar 50 jarig bestaan viert.  Zij weten oude kerken die tot ruïnes dreigen te vervallen, weer te restaureren tot 'levende stenen'. In die tijd redde zij 52 historische Friese kerken. Dagblad Trouw besteedde er deze week aandacht aan, lees verder >> Bekijk ook eens de website van de stichting Alde Fryske Tsjerken, lees verder >> 04.09.20
 

Wist u dit. . . ? Sluiting dreigt voor Amsterdamse schuilkerk
De sluiting dreigt van een van de bekendste schuilkerken van ons land: museum Ons' lieve Heer op Solder. Deze kerk is ontstaan in de 17e eeuw, de tijd na de Reformatie, toen katholieken geen openbare missen meer mochten houden. Op de zolder van het grachtenhuis op de Oudezijds Voorburgwal 40 is  deze Rooms-Katholieke kerk gebouwd. De kerkgangers kwamen binnen via een naast het pand gelegen steegje. De naam Ons' Lieve Heer op Solder dateert uit de 19e eeuw. De schuilkerk heeft meer dan twee eeuwen dienstgedaan. Sinds 1888 is het als museum ingericht, al worden er soms nog missen gehouden.  Het is een van de oudste musea van Amsterdam en is een bezoek zeker waard! Vanwege de Coronatijd dient gereserveerd te worden via de website >> https://opsolder.nl 17.08.20
  klik voor vrgroting

Wist u dit . . . ? Wie waren de bouwers van het Dorpskerkorgel?
Deze vraag is voor een deel beantwoord in het jubileumboek 'Vijf eeuwen Dorpskerk', dat in 2012 is verschenen en waarin Hans van Gelder een hoofdstuk schreef onder de titel 'Vijf eeuwen zang en orgelspel in de Dorpskerk'. Toen uw webbeheerder een breder beeld wilde krijgen van het oevre van deze Rotterdamse orgelbouwers voor een artikel op deze website, bleek als snel dat er weinig onderzoek was gedaan naar deze orgelbouwers. Dat was reden om daar eens stevig in te duiken en het voorlopige resultaat is een artikel van vijftien pagina's. Een samenvatting van dit onderzoek over het werk van de broers Van der Kleij zal later op deze website worden geplaatst. Zij hebben een vijftiental nieuwe orgels gebouwd. Het enige orgel dat nagenoeg nog in originele staat is, staat in de Dorpskerk van Hoogvliet (foto). Het vertoont opmerkelijke gelijkenis met orgel van de Barendrechtse Dorpskerk.  09.07.20
 

Wist u dit . . .? In 2019 wereldwijd 40 miljoen Bijbels verspreid
Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) berichtte deze week dat er nog niet eerder wereldwijd zoveel complete bijbels werden verspreid als in 2019: bijna 40 miljoen. De top vijf van landen waar dit gebeurde, bestond uit Brazilië, China, de VS, India en Nigeria. Dit meldt United Bible Societies (UBS) in zijn rapport over 2019. UBS is het overkoepelend orgaan van de 151 bijbelgenootschappen, waaronder ook het NBG. Tien jaar geleden werden er 30 miljoen complete bijbels verspreid. Dat aantal steeg in het afgelopen decennium geleidelijk naar 40 miljoen, meldt de UBS. Ook onder kinderen werden veel bijbelboekjes verspreid. Daarbij speelt de Nederlandse Samenleesbijbel een opvallende rol. Lees verder >> 31.07.20
 

Wist u dit. . . .? Statenbijbelmuseum
Wie het dit museum zoekt in Dordrecht - de stad van de Dordtse Synode - komt bedrogen uit. Het Statenbijbelmuseum is gevestigd in Leerdam, aan de Lingedijk 36. De unieke collectie bevat een belangrijk deel van Nederlands cultureel-religieus historisch erfgoed aan (zeer) oude Bijbels. Het museum geeft een beeld van 450 jaar Bijbels (1500-1950). Een aantal is versierd met soms kleurrijke illustraties, minuscule details en flonkerend bladgoud. Vanwege de Coronamaatregelen is het museum slechts geopend op woensdagen en zaterdagen, en alleen op afspraak. Lees verder >> 25.07.20 
  Klik voor vergroting

Wist u dit . . .? Een Minister van Eredienst
Nederland kent al sinds het begin van de negentiende eeuw een Minister van Eredienst! Dit is een titel die de huidige Minister van Justitie en Veiligheid in zijn portefeuille heeft. De Minister voor Eredienst vervult die functie in zijn rol als vertegenwoordiger van het Kabinet in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Het CIO is een samenwerkingsverband van 29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen en behartigt hun gemeenschappelijke belangen bij de (rijks)overheid. (www.cioweb.nl) Vanaf 1871 is het geen zelfstandig Ministerie meer, maar werd het een afdeling onder het toenmalige Justitieministerie. Anno 2020 valt het nog steeds onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee draagt Minister Ferd Grapperhaus de titel Minister van Eredienst. Grapperhaus voelt zich daadwerkelijk betrokken bij deze zaken. Zo ziet hij de Bijbel als ‘een onuitputtelijke bron voor levenswijsheid’. Ook vertelde hij dat het geloof in zijn leven een grote rol speelt, mede doordat hij bij de Jezuïeten is opgevoed. Voor de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere ministerie, lees verder >> 07.06.20
  Klik voor vergroting

Wist u dit. . . ? Boog in Tempelmuur uit Jezus' tijd
Uit recent archeologisch onderzoek is gebleken dat de zogenaamde Boog van Wilson, onderdeel van de Westelijke Tempelmuur in Jeruzalem, dateert uit de tijd van Jezus. Onlang verschenen er daarover artikelen in het engelstalige wetenschappelijke tijdschrift PLOS One  en in het Nederlands Dagblad. Daarin werd verslag gedaan van de onderzoeksresultaten op basis van koolstofdateringen van archeologische monsters. Er werd vastgesteld dat de bouwperiode moet hebben gelegen ergens tusen 20 voor en 20 jaar na het begin van de jaartelling. De gemetselde boog is ontdekt in 1864 door de 19de-eeuwse ontdekkingsreiziger en landmeter Charles William Wilson. De boog vormde oorspronkelijk een onderdeel van de brug tussen de Tempelberg en de bovenstad van het oude Jeruzalem.
Lees verder het ND-artikel >>  en/of het engelstalige artikel in PLOS One >>  04.06.20
  klik voor vergroting
De Boog vormt nu een onderdeel
van het mannengedeelte
van de Westelijke Tempelmuur

Wist u dit . . . ? Over Heiligen gesproken
In tegenstelling tot de Rooms-katholieke medechristenen kennen de Protestanten geen heiligenverering. Toch zijn er heiligen die een veel bredere 'verering' kennen dan alleen in de Romana. Dat geldt naturlijk voor de bisschop van Myra, Sint Nicolaas. Wie echter de namen hoort van de heilige Mamertus (van Vienne), de heilige Pancratius (van Rome), de heilige Servatius (van Maastricht - zie foto), de heilige Bonifatius (van Tarsus), zal waarschijnlijk zeggen 'nooit van gehoord'. De genoemde katholieke heiligen hebben hun naamdagen van 11 tot en met 14 mei. Het zijn de naamdagen van de zogenaamde IJsheiligen. Zij vormen een periode in de maand mei die wordt gezien als de overgang van weer met mogelijk nachtvorst naar meer zomers getint weer. Het is niet uitgesloten dat er na half mei nog nachtvorst optreedt, maar die kans is heel klein. 'IJsheiligen' is een van de oudste en wellicht bekendste begrippen uit de volksweerkunde. Meer weten over deze mannen en hoe  hun heilige status in de kerk hebben verkregen? Lees verder >> 11.05.20
  klik voor vergroting

Wist u dit . . . ? Bonhoeffer 75
Wereldwijd is toegeleefd naar 9 april 2020, nu het 75 jaar geleden is dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer door de nazi’s werd vermoord. Hij was een vooraanstaand Duits kerkleider, Luthers theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van theologische boeken. Bonhoeffer studeerde in Berlijn en in New York. Zijn principes kostten hem het leven in het Duitse concentratiekamp Flossenbürg. Wereldwijd zal aandacht worden besteed aan deze gedenkdag, maar tal van activiteiten die waren voorbereid moesten vanwege de Coronacrisis worden afgeblazen. Uw webbeheerder heeft een uitgebreid artikel geschreven over het leven en de nalatenschap van Dietrich Bonhoeffer. Lees verder >> 
Ga voor meer informatie naar de Nederlandstalige website >> www.dbonhoeffer.eu  07.04.20
  klik voor vergroting

Eén dag met Dietrich Bonhoeffer
Op 9 april 2020, was het precies 75 jaar geleden dat de Duitse kerkleider, theoloog en verzetsstrijder tegen het Naziregime werd opgehangen in het concentratiekamp Flossenbürg. Bonhoeffer was schrijver van boeken over de navolging van Christus, discipelschap en theologie. Hij liet een indrukwekkend oeuvre na en inspireert nog steeds gelovigen over de hele wereld. Zie ook onderstaand artikel. Het beginnen en eindigen van een dag met de gebeden die hij deelde met zijn medegevangenen, zal u wellicht dichter brengen bij zijn inspirerende gedachtengoed. Zijn gebeden zijn in deze bijzondere dagen zeer actueel. 09.04.20 
Morgengebed
God, tot U roep ik nu de dag begint,
Help mij bidden en mijn gedachten verzamelen;
ik kan het niet alleen.

Lees verder >>
Avondgebed
Heer, mijn god, ik dank U
dat deze dag voorbij is.


Lees verder >>

Wist u dit . . . ? 'Geen dag zonder Bach!'
Liefhebbers van klassieke muziek geven met deze uitspraak hun liefde weer voor Johann Sebastian Bach, misschien wel de grootste componist die ooit heeft geleefd. Zeker op de Goede Vrijdag is deze uitspraak van toepassing. In Nederland is een Goede Vrijdag zonder Bach's Matthäus Passion ondenkbaar. Zelfs nu iedereen min of meer in quarantaine zit, klinkt de muziek van dit meesterwerk overal. Wie zich wil verdiepen in de muziek van Bach en in het bijzonder in deze Passionen, moet eens kennis nemen van de indrukwekkende website van de Bachliefhebber Eduard van Hengel >> Hij heeft ook een interessante toelichting geschreven over de Matthäus Passion, die zowel algemene informatie bevat als ook de complete teksten. Van harte aanbevolen! Lees verder >> 10.04.20
  klik voor vergroting

Wist u dit . . . .? Een nieuwe app 'Mijn Bijbel'
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft naast de bestaande 'Bijbel on line', nu ook een app geïntroduceerd: de 'Mijn Bijbel app'. Met deze app heb jij altijd en overal de Bijbel bij je op je telefoon. Er zijn maar liefst zeven vertalingen beschikbaar, waaronder de Nieuwe Bijbelvertaling, de Bijbel in gewone taal  en de Herziene Statenvertaling. Daarnaast kun je er blogs, het laatste nieuws en verschillende leesplannen lezen. De Mijn Bijbel app is gratis te downloaden. Lees verder >> 20.03.20

Wist u dit. . . ? De wondere wegen van een Kerkboek
Soms gebeuren er in iemands leven dingen die menselijkerwijs nauwelijks voorstelbaar zijn. Zo'n ervaring wil ik als webbeheerder graag met u delen. Het verhaal gaat over een Kerkboek afkomstig uit de voormalige Rotterdamse Wilhelminakerk. De kerk en het kerkboek zijn uit het jaar 1898. Dit Kerkboek is helemaal compleet, maar vertoont veel tekenen van het gebruik in meer dan 100 jaar. Het unieke Kerkboek bestaat uit de Statenbijbel (versie 1637), het boek der Psalmen, de bundel Evangelische Gezangen (1803-1805), de Vervolgbundel van Evangelische Gezangen, inclusief aanhangsel (1869), de Heidelberger Catechismus, de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Vijf artikelen tegen de Remonstranten (1619), het Kort begrip der Christelijke religie, de Liturgie en formulieren der (Nederduyts) Gereformeerde Kerken in Nederland, de Geloofsbelijdenissen van Nicea en Athenasius en tenslotte de Kerkorde(ning) van de Nederduyts Gereformeerde Kerk van 1619. Met die prachtige kerk had uw webbeheerder een bijzondere en persoonlijke band. Dat was reden om al meer dan een halve eeuw te zoeken naar een van de zeldzame Kerkboeken. Alle zoekpogingen liepen echter op niets uit, totdat nota bene binnen onze eigen Dorpskerkgemeente mij een exemplaar cadeau werd gedaan.... Voor het hele verhaal over de wondere wegen van dit kerkboek, lees verder >> 12.03.20
  klik voor vergroting
Wil de Jong overhandigt
het Kerkboek aan een dankbare webbeheerder

Wist u dit. . . ? Een kieswijzer voor bijbelvertalingen
Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) heeft een kieswijzer ontwikkeld waarmee je kunt vast stellen welke bijbelvertaling je eigenlijk het meest zou moeten aanspreken. In Nederland zijn veel verschillende bijbelvertalingen beschikbaar. Maar hoe en waarom verschillen die vertalingen eigenlijk van elkaar, en hoe kom je erachter welke je het beste kunt kiezen? Beantwoord 23 vragen en ontdek welke vertaling past bij jouw voorkeuren. Lees verder >> 14.02.20

Wist u dit. . .? Jom Kippoer, de Grote Verzoendag
Bij de (plaatselijke) zonsondergang op dinsdag 8 oktober begint wereldwijd voor het Joodse volk Jom Kippoer, de Grote Verzoendag.  Op de tiende dag van de maand Tisjri - een tiental dagen na Rosj ha-Sjana of het Joodse Nieuwjaar - valt de heiligste en voornaamste dag van het jaar voor gelovige joden: Jom Kipoer of de Grote Verzoendag. Het joodse etmaal en dus iedere feest- of gedenkdag loopt van zonsondergang tot zonsondergang. Op Jom Kipoer wordt door alle wetgetrouwe joden gevast. Dit vermijden van zowel voedsel als drank is niet bedoeld als zelfkwelling maar als loutering, om vergeving te bekomen van mogelijke misstappen in het afgelopen jaar. Orthodoxe joden dragen deze dag geen leren schoeisel, wassen zich niet en hebben geen geslachtsgemeenschap. Vrouwen maken zich niet op. Aan het einde van de ochtenddienst op Jom Kippoer worden na de voorlezing uit de Thora de doden herdacht, waaronder de slachtoffers van de Shoah.
Voor meer informatie over de Joodse feesten, lees verder >> 08.10.19
  Klik voor vergroting

Wist u dit. . . ? 5000 jaar oude stad opgegraven in Israël
Archeologen hebben in Israël de resten blootgelegd van de overblijfselen van een stad die zij nu duiden als het 'New York van het vroege bronzen tijdperk'. De locatie heeft de naam En Ensur gekregen en ligt tussen de steden Tel Aviv aen Haifa. Momenteel resteert er niet veel meer dan puin en rotsblokken, maar 5000 jaar geleden moet dit een bruisende, ommuurde stad zijn geweest, met verschillende culturen, indrukwekkende straten en pleinen. De stad besloeg een oppervlakte van 65 hectare en zou zo'n 5000 à 6000 inwoners moeten hebben gehad. Archeologen van het instituut Israel Antiquities Authority vermoeden dat veel mensen naar de stad trokken omdat er twee waterbronnen waren in de buurt van deze locatie. Onder deze stad werd nóg een veel oudere agrarische nederzetting gevonden, die 7000 jaar oud moet zijn. Voor een filmpje van deze indrukwekkende vondst, kijk verder >> 08.10.19
  Klik voor vergroting
Misschien was En Ensur destijds zelfs
de oudste stad in de regio. . .

Wist u dit. . . ? Het oudste torenuurwerk van Engeland
In Rye in het graafschap Sussex in Zuid-Engeland is de parochiekerk al meer dan 900 jaar toegewijd aan de Heilige maagd Maria. Uw webbeheerder had een bijzondere reden om deze kerk te bezoeken. Deze middeleeuwse kerk bezit namelijk het oudst nog functionerende torenuurwerk van het Verenigd Koninkrijk.  Dit torenuurwerk dateert uit 1561-1562. Bijzonder aan dit uurwerk is verder de bijna 5,5 meter lange pendule (slinger) die sinds 1810 beneden in de kerkzaal heen en weer slingert. Zoals vele eeuwenoude torenuurwerken heeft ook dit uurwerk talloze restauraties ondergaan. De teleurstelling van uw webbeheerder was groot, toen hij vaststelde dat zowel het gaandewerk als het slagwerk van dit uurwerk tegenwoordig in beweging wordt gehouden door elektrisch aangedreven kettingen en niet meer zoals vroeger door touwwerk. Wat dat betreft wordt dat straks in Barendrecht anders. . . Het torenuurwerk van de Dorpskerk, dat dateert uit het begin van de 17e eeuw, zal na de komende restauratie worden aangedreven met touwwerk en gewichten, zoals dat zo'n 400 jaar geleden ook gebeurde. Alleen het handmatig opwinden wordt vervangen door een elektrische aandrijving.
Een bezoek aan de Parish Church of St. Mary in Rye is desalniettemin zeer de moeite waard! 01.10.19
  Klik voor vergroting
Het oudst functionerende
torenuurwerk van Engeland.

Wist u dit. . .? Een van de oudste moskeeën ooit, ontdekt in Israel
In Israels Negevwoestijn, nabij de Bedouine-stad Rahat, is men op een bouwplaats gestuit op een unieke vondst. Volgens Israel's Antiquities Authority (IAA) gaat het om de restanten van een van 's werelds oudste moskeeën, gebouwd ongeveer 1200 jaar geleden. Nader onderzoek van de IAA, die opgravingen reguleert, moet uitwijzen of het gebedshuis in dezelfde tijd gebouwd is als de moskeeën die in Mekka en Jeruzalem gevonden zijn. Onderzoekers denken dat met name boeren uit de omgeving de moskee bezochten. Het gebouw had geen dak, maar wel een 'mihrab'. Dat is een gebedsnis in een muur die de gebedsrichting aangeeft (ook in dit geval gericht op Mekka). Foto: IAA 21.07.19
  Klik voor vergroting

Wist u dit. . .? De stad Ziklag ontdekt bij opgravingen in Israel
Archeologen uit Israel en Australië claimen dat zij bij opgravingen in Khirbet a-Ra’i, ten zuiden van Jeruzalem, de bijbelse stad Ziklag hebben gevonden. De Bijbel noemt de stad Ziklag meerdere malen in Samuël 1 en Samuel 2 geregeld. Het  was de stad waarnaar David uitweek toen hij op de vlucht was voor koning Saul. In de achterliggende decannia is meerdere malen geclaimd dat de stad Ziklag was gevonden. Maar dat werd steeds weer in twijfel getrokken. In Khirbet a-Ra’i zouden nu wel bewijzen zijn gevonden, volgens onderzoekers van de Universiteit van Jeruzalem, de Israëlische Oudheidkundige Dienst en de Macquarie University van Sydney (Australië). Lees verder >> 12.07.19
  Klik voor vergroting

Wist u dit. . .? 15 orgels die u gehoord moet hebben. . .
Aan indrukwekkende orgels in Nederland is geen gebrek, maar welke van deze instrumenten springen er nu echt uit? De Volkskrant?stelde een top-15 samen van orgels die u gehoord moet hebben. Van mysterieuze grommers tot magistrale fluiters. Er is geen land met zo veel bijzondere orgels als Nederland. U vindt ze van Middelburg tot Bolsward, van Zutphen tot Zeerijp. Zeker in de 17de en de 18de eeuw werkten de grootste orgelbouwers in de Republiek. Dus komen van over de hele wereld liefhebbers naar ons land om zich te verlekkeren aan die muzikale tijdmachines. Kortom: ’s werelds mooiste historische orgels staan in onze achtertuin. Maar juist wat zo dichtbij is, zien we weleens over het hoofd. De zomer is de ideale periode om daar verandering in te brengen en om op orgelsafari te gaan. Er worden talloze concerten georganiseerd, doorgaans van een uur, vaak gratis toegankelijk (met collecte) of voor een tientje te bezoeken. Maar waar vindt u de aller-allermooiste en moet u dus zeker heen? De Volkskrant presenteert in een prachtig artikel 'de lijst der lijsten': de lijst met de vijftien mooiste orgels. (Maar de keuze blijft natuurlijk altijd arbitrair. . . )
Voor het Volkskrantartikel, lees verder >> 30.07.19
 

Klik voor vergroting
Nr. 1.
Martinikerk Groningen


Wist u dit . . .? Een kerk met wijngaarden
Kerkgenootschappen over de hele wereld hebben in de loop der eeuwen talloze bezittingen verworven, die anno 2019 niet direct meer met kerk en geloof worden geassocieerd. Zo bezit de Rooms-Katholieke kerk van Sion, de hoofdstad van het Zwitserse kanton Wallis anno 2019 nog altijd 32 hectare wijngaarden.   Daarvan beslaat de wijngaard van de bisschop van Sion zeven hectare. Documenten van ca. 1300 vermelden dat de kanunniken van het kapittel van Sion zowel in percelen wijngaard als vaten wijn werden betaald. Uit een document van 1338 blijkt dan weer dat de bisschop van Sion zijn geestelijken verbood om drankgelegenheden te bezoeken en in het openbaar te drinken. Dat belette hem overigens niet om zijn personeel deels in vaten wijn te betalen. . . Lees verder >> 07.07.19
 

Klik voor vergroting
Wijngaarden van de kerk van Sion.


Wist u dit . . ? 500e geboortejaar Theodorus Beza
Wie de naam hoort van Theodorus Beza, zal die niet direct plaatsen in het rijtje van de bekende reformatoren Johannes Calvijn, Guillaume Farel of John Knox. Misschien klinkt zijn Franse naam al bekender in de oren: Théodore de Bèze, die leefde van 1519 tot 1605. Toch staat er al meer dan 110 jaar als een groot standbeeld van Beza naast de soortgelijke beelden van Calvijn, Farel en Knox, als onderdeel van de zogenaamde 'Muur van de Reformatie' in het Zwitserse Genève. Het Internationaal Reformatiemuseum in Genève besteedt in 2019 met een expositie uitgebreid aandacht aan de reformator Beza, ter gelegenheid van zijn vijfhonderdste geboortedag op 24 juni van dit jaar. Lees verder >> 06.07.19
  klik voor vergroting

Wist u dit.  . .? Oudste (?) Christelijke kerk in Egypte ontdekt!
Een team van Poolse archeologen deed onlangs een spectaculaire ontdekking. Zij zijn sinds 2000 bezig met het blootleggen van een oude Christelijke basiliek, die in gebruik was van de 4e tot de 8e eeuw. De besiliek stond in Marea, een oude havenstad in de Nijldelta nabij Alexandrië.  Onder de ruïnes van die basiliek zijn nu de resten ontdekt van een nog oudere Christelijke kerk uit de 4e eeuw na Christus. De nu ontdekte kerk van 24 bij 15 meter is waarschijnlijk de oudste christelijke kerk van Egypte. Bovendien is het wellicht een van de aller oudste christelijke godshuizen in heel Afrika. De kerk is waarschijnlijk verwoest door een aardbeving. Lees verder >> 06.06.19
  Klik voor vergroting
Onder deze ruÏnes ligt een
nog ouder godshuis.

Wist u dit. . .? Zes kerkelijke vrijwilligers kregen een lintje
Op 26 april 2019 reikte Barendrechts burgemeester Jan van Belzen aan vier leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht een koninklijke onderscheiding uit. Verder kregen een lid van de Nederlands Gereformeerde kerk van Barendrecht en een lid van de Protestantse Gemeente Heerjansdam een koninklijk lintje. Onder de gedecoreerden was ook ouderling-kerkrentmeester van de Dorpskerk Simon Hoek (inderdaad uw webbeheerder). Hij werd benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Simon dankt een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan deze eervolle onderscheiding. Het is voor hem zowel een persoonlijk blijk van grote waardering voor al zijn vrijwiligerswerk in en rondom de Barendrechtse Dorpskerk, maar zeker ook een blijk van waardering voor die vele honderden vrijwilligers zonder wie het kerkenwerk in de onmogelijk zou zijn. Zie verslag Barendrecht.Nu.nl >> 26.04.19

  klik voor vergroting
Een dankbare kerkrentmeester/ webbeheerder . . .en zijn vrouw.

Wist u dit. . . ? Hoofdorgel Notre Dame ongeschonden
Samen met onze kerkmusicus Hans van Gelder, die het hoofdorgel van de Notre Dame zelf bespeelde, zullen miljoenen orgelvrienden wereldwijd opgelucht ademhalen nu bekend is geworden dat het beroemde Cavaillé-Coll-orgel slechts roetschade heeft opgelopen bij de grote brand. Een van de betrokkenen bij het beheer en onderhoud van de schatten van de wereldberoemde kathedraal, Laurent Prades, heeft tegen Franse media gezegd dat het orgel momenteel onbespeelbaar is door stof en roet, maar dat het door geen druppel bluswater is geraakt en er niets is gesmolten of verbrand. 
 

klik voor vergroting
'wonderbaarlijk ongeschonden'

Het vijfklaviers hoofdorgel van het twaalfde-eeuwse kerkgebouw is dus op wonderbaarlijke wijze behouden. Het kleine koororgel, dat dagelijks werd bespeeld, is wel door bluswater aangetast. Wie een indruk wil krijgen van dit prachtige hoofdorgel, vindt op You Tube tal van filmpjes, zoals deze van de huidige organist Olivier Latry: Luister en geniet  >> 17.04.19

Wist u dit . . .  ? Brand in de Notre Dame - Niets is hier blijvend
Het is de grootste nachtmerrie van elke kerkrentmeester. . .'de kerk staat in brand!' Bij het zien van de dramatische beelden van de enorme brand in Notre Dame van Parijs springen tranen in de ogen van elk mens die liefde heeft voor de Kerk als Gods huis of als cultuurschat. Twee gedachten schoten door mijn hoofd als webbeheerder bij het zien van de beelden. Enerzijds de bekende wooorden dan de dichter Lucebert: 'Alles van waarde is weerloos'. Anderzijds dat bekende lied van de Nederlandse Leger des Heils pioniere Celestine Olifant-Schoch:  'niets is hier blijvend, alles hoe mooi  ook zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd tot liefde voor Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan'. Honderden dappere brandweerlieden vochten voor het behoud van hun kerk. Vele schatten gingen verloren, maar het kruis, het altaar met de prachtige Pieta en de preekstoel bleven redelijk ongeschonden.
  kilk voor vergroting
Foto: EPA / RD

Wist u dit . . . ? Een hele liturgie in één kunstwerk uitgebeeld
Het kunstwerk dat dit jaar de omslag opsiert van het liturgieboekje voor de doorlopende viering in de Stille week, is exact zo oud als de Barendrechtse Dorpskerk! Mattias Grünwald schilderde het veelluik (eigenlijk een dubbel drieluik) tussen 1510 en 1515 voor het Duitse Antonietenklooster klooster in Issenheim (Elzas). Het is nu te bewonderen in het museum van Colmar. Kunstliefhebbers, moeten beslist de website bekijken waarop dit wereldberoemde kunstwerk wordt gepresenteerd: kijk verder >> 

Wist u dit. . . .? Ga terug naar de tijd van de Synode van Dordrecht
Onder het motto 'Ode aan de synode' is er een prachtig computerprogramma ontwikkeld, waarbij men terug kan reizen naar de tijd van de Synode van Dordrecht in 1618/1619. Met deze nog nooit eerder vertoonde, 3D virtuele reconstructie van het verleden, dwaal je rond langs prachtig vormgegeven gevels, havens en poorten van Dordrecht. Daarnaast biedt de website met de naam 'Synode 5D' toegang tot uitgebreide informatie; over het dagelijks leven, kunst, religie, handel en politiek uit die tijd. Het is een unieke en een meeslepende manier om de geschiedenis te ontdekken. Er is ook voor kinderen een speciale versie ontwikkeld! Het programma ondersteunt een speciale wandelroute langs alle genoemde plekken in Dordrecht en dat allemaal gratis! 

Lees verder op >> www.synode5d.nl   bron: www.refo500.com  05.03.19


Wist u dit. . . . ? Postzegels 400 jaar Synode van Dordrecht
PostNL, de filatelistenvereniging Gabriël en de stichting Nationale Synode brengen speciale postzegels uit ter gelegenheid van het vierhonderdjarige jubileum van de Synode van Dordrecht. De Synode van Dordrecht was een kerkelijke vergadering die grote politieke, maatschappelijke en kerkelijke gevolgen had voor de toenmalige verenigde Nederlanden. De vergadering, die in 1618 en 1619 plaats had in Dordrecht, wordt tot en met mei 2019 uitgebreid herdacht. De postzegels worden uitgegeven op een speciaal vel. De eerste zegel toont het voorblad van de eerste editie van de Statenvertaling en de tweede de vergadering van de  Synode van Dordrecht uit 1618-1619. De derde zegel toont een bijeenkomst van de Nationale Synode, nieuwe stijl, in de Grote Kerk in Dordrecht. Geïnteresseerd? Lees verder >> 05.03.19
  klik voor vergroting

Wist u dit . . . ? Preekstoelen in beeld
De restauratoren van het monumentale interieur van de Dorpskerk attendeerden ons op een nieuwe website voor de liefhebbers van prachtige kerkinterieurs. Dat betreft een website waarop momenteel 940 preekstoelen uit 37 landen worden geportretteerd. Natuurlijk hebben we de eeuwenoude, prachtig gerestaureerde preekstoel van de Dorpskerk ook aangemeld. Het duurt echter even voor die wordt geplaatst, maar ondertussen is het voor geïnteresseerden zeer de moeite waard om op deze prachtige website om de mooiste preekstoelen ter wereld te bekijken. De oudste 'preekstoelen' ter wereld vindt men overigens in de natuur. . . zie de foto uit Noorwegen. Lees verder >> 28.01.19
  klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende