Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Kerkenraad

Diaconaat

Pastoraat

Kindernevendienst

Catechese

Jeugdwerk

Prot. Contactgroep

DK in Coronatijd

Communicatie

Beheer & financiën

Samen-Vieren-voegen

Historie HVD

Beheer & Financiën Dorpskerkgemeente


College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Protestantse Gemeente Barendrecht voert een aantal taken uit in het kader van beheer en financiën voor de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk en de drie andere wijkgemeenten van de PG Barendrecht. 
Voor de Dorpskerkgemeente betreft dit een aantal specifieke beheerstaken:
* De zorg voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers en vrijwilligers;
* Het beheer van gebouwen en de inventaris. Dit betreft niet alleen het Dorpskerk-complex, maar ook de pastorieën.
*De geldwerving, zoals de jaarlijkse Actie Kerkbalans, Huis-aan-huis collectes, collectes tijdens de erediensten. 
* Bijzondere financiële aangelegenheden zoals de verwerking van legaten/schenkingen en incidentele giften. 
* De verwerking van bijzondere inkomsten zoals de opbrengst van het Verjaardagsfonds, de Snuffelmarkt en andere wijkfondsen.
* Het financieel beheer. Alle administraties met uitzondering van de salarisadministratie worden in eigen beheer uitgevoerd. 
* De administratie en de incasso van Klankbord wordt onder verantwoordelijkheid van het CvK uitgevoerd. 
* Achter de schermen wordt veel werk verzet door de penningmeesters van het CvK, zoals het opstellen van de jaarlijkse begroting en de jaarrekening.
* Arbeidsrechtelijke en personele aangelegenheden in relatie tot de aanstelling van de predikanten,en het dienstverband met kerkelijkwerkers, kosters en organisten;
Daarnaast is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor:
*De ledenadministratie, die ten dele wordt uitgevoerd in eigen beheer via het kerkelijk bureau (CKA). 
Dit bureau is eveneens belast zich ook met de voorbereiding van diverse collectes en financiële acties. Adresgegevens worden
verzorgd voor verscheidene groepen gebruikers binnen de kerkelijke gemeente. Voor een deel worden de werkzaamheden uitbesteed aan een bureau.
*De Kerktelefoon, dit gebeurd in nauwe samenwerking met de diaconie.
*Het beheer van het Secretariaat en het archief.
Meer informatie over het werk van het College van Kerkrentmeesters kan worden verkregen bij de vertegenwoordigers van de Dorpskerkgemeente in het CvK: de heren Simon Hoek en Loek van Doorn.

Wijkraad van Kerkrentmeesters per 1 november 2023

De Protestantse Dorpskerkgemeente heeft een Wijkraad van Kerkrentmeesters, die alle lopende kerkrentmeesterlijke zaken behartigt binnen de eigen wijkgemeente. De samenstelling en de specifieke verantwoordelijkheden zijn hieronder vermeld:
Dhr. G. Looren de Jong (Gert) kerkrentmeester (voorzitter WvK)  
Dhr. S.E. Hoek (Simon) ouderling - kerkrentmeester (secretaris WvK) Lid Wijkkerkenraad
Beheer en Onderhoud Dorpskerkcomplex
Lid College van Kerkrentmeesters
Dhr. L. van Doorn (Loek) ouderling - kerkrentmeester Lid Wijkkerkenraad
Lid College van Kerkrentmeesters
Mw. D. Dumans (Diete) ouderling-kerkrentmeester  Lid Wijkkerkenraad
Beheer binnenruimten Dorpskerkcomplex
Dhr. R. Ketting (Remco) kerkrentmeester (wijkpenningmeester) Inkomende financiën; financiële acties
Mw. A.E. den Engelsman - Oskam(Alie) kerkrentmeester Beheer buitenruimte Dorpskerkcomplex
Dhr. M. Nijman (Martin) kerkrentmeester Notulist
Vacature kerkrentmeester Financiële acties / KerkBalans

€ 80.000 rijkssubsidie toegekend voor onderhoud Dorpskerk
De Kerkrentmeesters van de Dorpskerk hebben deze week met spanning uitgekeken naar het antwoord van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) op de subsidieaanvraag voor het groot onderhoud van de Dorpskerk voor de komende zes jaar. De aanvraag omvatte € 139.247 aan restauratiekosten. Daarvan is door de RCE € 132.725 subsidiabel verklaard. Omdat de Subsidieregeling Onderhoud Monumenten (SIM) 60% subsidie betekent, mogen de Kerkrentmeesters rekenen op een subsidie van € 79.635 over de periode 2022 - 2027. Dit betekent dat de restauratie van het voegwerk van de toren en de westgevel, alsmede de restauratie van de aandrijving van de wijzers van het torenuurwerk, de wijzers en de wijzerplaten en óók  het vergulden van de haan en de bol op de torenspits ( de 'kroon op het 10-jarige restauratieplan') kunnen worden uitgevoerd in het voorjaar van 2022. Ook het restaureren van de vier monumentale kaarsenkronen in de Dorpskerk kan in de loop van 2022 worden uitgevoerd. Daarnaast kan al het overige geplande grootonderhoud worden uitgevoerd. D
e 40% 'eigen bijdrage' kan dankzij de financiële ondersteuning van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, het LD-fonds, de Snuffelmarkt, het Verjaardagsfonds en de Aktie Afval Loont 2.0 kan  grotendeels uit eigen wijkmiddelen worden gefinancierd. Daarom hoeft de post Groot onderhoud van de PGB, voor wat de Dorpskerk betreft, maar in beperkte mate worden aangesproken. Het daarin voor de Dorpskerk gereserveerde bedrag vormt zodoende een buffer voor onvoorzien groot onderhoud in de toekomst. Een woord van dank voor de begeleiding van de subsidieaanvraag door Bureau Lakerveld is zeker op zijn plaats! 03.09.21 

Rekeningnummer voor bijdragen KerkBalans
Het (enig juiste) rekeningnummer voor uw bijdrage aan de Actie KerkBalans (de zogenaamde vaste vrijwillige bijdrage)  is: NL60 RABO 03737 11360.


Naamfonds wordt omgezet in Restauratiefonds Dorpskerk 
Sinds 2004 functioneerde de Stichting Leeuwenburg-Dam als een van de financiers van vele restauraties van de Dorpskerk. Dit zogenaamde naamfonds was vernoemd naar de schenkster die bij haar overlijden een groot bedrag had bestemd voor de restauratie van de Dorpskerk, mits het vermogen werd ondergebracht in een stichting. Sinds 2004 heeft het LD-fonds, zoals het werd genoemd, jaarlijks specifieke onderhouds- en restauratiekosten voor haar rekening genomen. In het voorjaar van 2021 bestemde het fondsbestuur het laatste deel van het vermogen voor de komende restauratiewerkzaamheden van de toren van de Dorpskerk. Hoewel daarmee een einde kwam aan dit prachtige initatief, werd besloten om het fonds te continueren onder een nieuwe naam: 'Restauratiefonds Dorpskerk'. Er vond onlangs een bestuurswisseling plaats, waarbij afscheid werd genomen van voorzitter Wim de Regt en bestuurslid Tine van Herk. Daarover meer in een separaat artikel, lees verder >>  08.06.21

KerkBalans voor Dummies
'Geloof is gratis, de kerk niet'. Het had de slogan van de Actie KerkBalans kunnen zijn. Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat uw geloofsgemeenschap pro deo functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al. Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. De actie KerkBalans is gestart! Ter introductie heeft de PKN het verhaal achter KerkBalans vertaald in 'gewone taal'. Lees verder >>  Kijk op de KerkBalanswebsite PG Barendrecht >>  22.01.18
 

Collectebonnen PG Barendrecht
De Protestantse Gemeente Barendrecht (PGB) kent collectebonnen, die besteld kunnen worden door overmaking van het totaalbedrag van de gewenste kaarten uitsluitend op rekeningnummer 5163127 (SEPA-notatie: NL49INGB0005163127) ten name van Prot. Gem. Barendrecht Collectebonnen.
Contactpersoon is mevr. A.H. Tuitel-Smits, telefoon (0180) 623688. Wilt u daarbij aangeven hoeveel kaarten van welke soort u wenst te ontvangen. Er zijn: GELE kaarten van € 10,00 (20 x € 0,50); BLAUWE kaarten van € 20,00 (20 x € 1,00); WITTE kaarten van € 40,00 (20 x € 2,00). Wilt u daarbij duidelijk uw huisadres vermelden i.v.m. de bezorging? De kaarten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw overschrijving bij u thuisbezorgd.


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende