Titel
Introductie

De onderste steen

19e en 20e eeuw

21e eeuw

Restauratie muren DK

Rest. 2015 en 2016

Rest. 2017 en 2018

Rest. 2019 en 2020

Rest. 2021-2022

Koninklijk bezoek

Exterieur

Interieur

Herinrichting DK

Grafzerken

Orgel en Piano

Renovatie DKorgel

Dorpskerkmusici

De Ontmoeting

Trouwlocatie

Bijz. ontmoetingen

Restauraties 2019 en 2020


Open Monumentendag in Dorpskerk
Het 'oudste huis van Barendrecht' - de Dorpskerk - is een internationaal beschermd rijksmonument. Vanzelfsprekend is het gebouw op de Open Monumentendag - zaterdag 11 september - geopend van 11 tot 15 uur. In de kerk zijn er rondleidingen en is er een model te bewonderen 
van de 'optische telegraaf', die ooit op de kerktoren heeft gestaan. Lees verder >> In gebouw de Ontmoeting is een bijzondere activiteit: daar kunnen kaarsen worden gegoten met het kaarsvet van de kaarsenresten van de oude kaarsenkronen. Die zelf gegoten kaars kan men meenemen naar huis. Het programma wordt georganiseerd door de Historische Vereniging, de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en de Protestantse Dorpskerkgemeente. De koster verzorgt koffie, thee en poffertjes. Toegang is vrij. Lees verder >> 05.09.21
 

Roest rust niet . . .
Eind mei constateerde koster-beheerder Rob Bruin dat de buitenmuur van de Oude Pastorie ter plekke van het vroegere slaapkamerbalkon naar buiten was gekomen.  Na inspectie door de kerkrentmeesters werd besloten tot directe actie. Aannemer Bevelander heeft vervolgens eerst de buitenmuur gestut en ook het plafond in de consistoriekamer extra ondersteuning gegeven.  Nadat de rollaag boven het raam was verwijderd bleek de ingemetselde stalen draagbalk, die als een latei fungeerde, volledig was verroest. De draagbalk is vernieuwd, waarna de rollaag boven het raam van de consistorie weer is dichtgemetseld.  De bewoners van de Zorggroep hebben tijdelijk elders onderdak gevonden. Lees verder >> 07.06.19
  klik voor vergroting
Roest rust niet,
zelfs niet bij een oude pastorie!

Onderhoud glaswerk Dorpskerk
In het kader van regulier onderhoud is dezer dagen een glazenier bezig om een vijftiental glas-in-loodruitjes en ruitjes in de houten kozijnen van de Dorpskerk te vervangen. In de afgelopen drie jaar zijn de ruitjes stuk voor stuk beschadigd, hetzij door vandalisme dan wel door spontane breuk bij temperatuurwisselingen. De glazenier is van dezelfde firma die in 2003 alle glas-in-loodramen heeft gerestaureerd en die sindsdien regelmatig voor onderhoud wordt ingeschakeld. 30.01.19
  Klik voor vergroting

Onderhoud houten interieur Dorpskerk
Om het in de afgelopen jaren gerestaureerde monumentale houten interieur in topconditie te houden, hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk een onderhoudscontract afgesloten met de restauratoren. Voortaan zal al het monumentale houten interieur om de drie jaar worden nagelopen en opnieuw in de was worden gezet en uitgepoetst. Deze week is dat voor het eerst gebeurd. Tevens zijn de twee muurplanken onder de orgelgalerij gerstaureerd (die waren nog niet eerder gedaan). Ook is opdracht gegeven voor de restauratie van de eeuwenoude eikenhouten archiefkist. De beide restauraties worden gefinancierd door de stiching Vrienden van de Dorpskerk. Het onderhoudscontract wordt gefinancierd vanuit de onderhoudsbegroting van het Dorpskerkcomplex. 
 25.01.19

  klik voor vergroting

Eeuwenoude archiefkist terug in Dorpskerk
Na de restauratie in de jaren 2015 tot 2018 van de kansel, de omheining van de dooptuin, de Boerenbank, het Tiengebodenbord en de lambriseringen, bleven er nog een paar kleinere restauratieklussen over, waarvan de eeuwenoude archiefkist de allerlaatste was. Alle onderdelen van de interieurrestauratie werden gefinancierd door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Dat geldt ook voor deze restauratie, die werd uitgevoerd door de firma Hekkers & Van 't Spijker. De kerkrentmeesters bedanken de Vriendenstichting voor de jarenlange financiële ondersteuning van al deze restauratieprojecten! Maandag 29 juli jl. is de archiefkist, waarvan ook de bekleding met bladlood in ere is hersteld, teruggeplaatst in de dooptuin van de Dorpskerk. Externe deskundigen hebben de leeftijd van de archiefkist ingeschat. Zij concluderen dat de kist dateert uit begin 1700, dat is dus de tijd waarin de eerste uitbouw van de Dorpskerk plaatsvond (1711). Enkele foto's van de restauratie zijn opgenomen in een geüpdate versie van het restauratieverslag. Lees verder >>  29.07.19
  klik voor vergroting

Met de restauratie van de archiefkist
is de restauratie van het interieur van
de Dorpskerk afgerond!

Restauraties torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok 2019-2020
in chronologische volgorde


Restauraties in de kerktoren - de voorgeschiedenis
Zoals al vele jaren gebruikelijk, zal er van de voortgang van de lopende restauratieprojecten in de Dorpskerk verslag worden gedaan op deze website. Het torenuurwerk en de luidklok, die beiden ruim 400 jaar oud zijn, worden komende maanden gerestaureerd. Er zullen met enige regelmaat fotoverslagen worden geplaatst. In een eerste artikel wordt ingegaan op een stukje voorgeschiedenis. De afbeelding is een uitsnede uit een landkaart van 1571 van Jan Janszn. Potter. Dit is de oudste afbeelding waarop de Dorpskerk staat afgebeeld Lees verder >> .21.10.19
  klik voor vergroting

Onderzoek naar conditie luidklok afgerond
Onlangs heeft een klokkenspecialist, tevens adviseur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, een onderzoek gedaan naar de conditie van de luidklok van de Dorpskerk. Dit onderzoek gebeurde in het kader van de voorgenomen restauratie van klokkenstoel en luidklok. Het onderzoeksrapport zal binnenkort definitief worden vastgesteld. Nu al kan worden gemeld dat de conditie van de klok zodanig is dat die niet hoeft te worden opgelast en dus niet uit de toren hoeft te worden verwijderd. Tevens is vastgesteld dat het plan om de klok na de restauratie op te hangen aan een horizontale luidbalk onderschreven wordt door de adviseur. Daarmee zou de klok weer 'vliegend geluid' kunnen worden, zoals dat van 1787 tot 1960 werd gedaan. Het onderzoek heeft ook nieuwe feiten opgeleverd. Dat betreft enkele gegevens van het in de Tweede Wereldoorlog verdwenen tweede luidklokje. Dat was een klokje van 40 kg. en een diameter van 38 cm. Het opschrift luidde 'PIETER BAKKER ROTTERDAM 1753'. Daarmee zou het klokje 27 jaar ouder zijn dan eerder werd aangenomen. 15.12.18

  Klik voor vergroting
Bij het onderzoek van Simon Hoek
naar de geschiedenis van de klok,
stuitte hij op bovenstaande foto.
De gestolen klokken staan op
de kade in Urk kort nadat ze zijn
opgedoken uit het IJsselmeer.

De klok horen luiden. . .
Begin februari 2019 is weer een stap gezet op weg naar het restaureren van de klokkenstoel en de luidklok. De restauratiearchitect berichtte dat een berekening heeft aangetoond dat er geen constructieve bezwaren zijn tegen het plan om de luidklok weer aan een horizontale luidas te gaan hangen, zoals dat bijna 400 jaar het geval is geweest. Omdat de adviseur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het plan om 'vliegend te gaan luiden' ook ondersteunt, zal aanvraag van een de restauratievergunning daarop worden gebaseerd. Voor wie wil weten wat het verschil tussen 'vallend luiden' en 'vliegend luiden', lees verder >> 15.02.19

Vergunning voor restauratieprojecten Dorpskerk is binnen!
Namens de kerkrentmeesters van de Dorpskerk heeft Bureau Lakerveld - onze restauratiearchitect -  in februari 2019 een vergunningaanvraag ingediend voor de in 2019 geplande restauratieprojecten van de Dorpskerk. In mei 2019 werd een positieve reactie ontvangen op deze vergunningaanvraag. De Gemeente Barendrecht heeft de vergunning verleend met instemming van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die de aanvraag in detail heeft beoordeeld. Het betreft enerzijds de restauraties van het eeuwenoude torenuurwerk, de klokkenstoel, het slagwerk van de luidklok en het terugbrengen van 'staand luiden' naar 'vliegend luiden' en anderzijds het restaureren van een groot deel van het voegwerk van de zuidelijke en oosterlijke buitenmuren.  De financiering van alle werkzaamheden in de kerktoren vindt plaats door de stichting Vrienden van de Dorpskerk, de restauratie van het voegwerk wordt gefinancierd uit geoormerkte legaten van overleden gemeenteleden van de Dorpskerkgemeente. Daarom hoeft geen beroep te worden gedaan op de algemene middelen van de PG Barendrecht. Via deze website is regelmatig verslag gedaan de voortgang van de restauratieprojecten. 28.05.19 

Restauratie torenuurwerk en klokkenstoel opgedragen!
Op vrijdag 13 september gaven een adviseur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en een vertegenwoordiger van de plaatselijke erfgoedcommisie hun definitieve goedkeuring voor de restauratie van de klokkenstoel, op de wijze zoals die door onze adviseur Gerrit Bikker van Bureau Lakerveld was voorgesteld. Daarmee konden zowel de restauratie van het torenuurwerk als van de klokkenstoel en de luidklok worden opgedragen. In overleg met onze eigen restauratie-adviseur van Bureau Lakerveld en  die van de Stichting tot behoud van het torenuurwerk is maandag 16 september (mondeling) opdracht gegeven voor de restauratie van het torenuurwerk aan een gespecialiseerd bedrijf. Tevens is opdracht gegeven aan een ander bedrijf voor de restauratie van de klokkenstoel. Later volgt nog een separate opdracht voor het omhangen van de luidklok. Zoals bekend worden alle kosten van deze restauraties gedragen door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.16.09.19
  Klik voor vergroting

Start restauratie torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok
Woensdag 9 oktober is de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok van de Dorpskerk gestart met een bijeenkomst van de direct betrokkenen. Een soortgelijke bijeenkomst volgt op korte termijn met de aannemer van de restauratie van de klokkenstoel. De firma Daelmans Klokken & Uurwerken uit Lierop heeft de opdracht gekregen voor de restauratie van torenuurwerk en luidklok. De firma Conserduc-Renofors uit Sliedrecht heeft de opdracht gekregen voor de restauratie van de klokkenstoel. Tevens zijn gespecialiseerde adviseurs vastgelegd om alle restauraties te begeleiden. Het geheel wordt gefinancierd door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Op maandag 14 oktober zal het 17e eeuwse torenuurwerk alsmede het eeuwenoude slagwerk worden afgevoerd naar de werkplaats van de restauratoren. Ook zal dan de luidklok (die dateert uit 1607 en die in 1759 werd overgegoten) uit de gekrukte as worden gelicht en tijdelijk worden geplaatst op de de (versterkte) torenzolder. Kort nadat het torenuurwerk is verwijderd, zal een tijdelijke aansturing van de wijzerplaten worden gemonteerd, zodat de tijdsaanduiding op de kerktoren blijft functioneren. 09.10.19
  klik voor vergroting
Het projectteam: v.l.n.r.
restauratieadviseur Bikker,
(Bureau Lakerveld )
Van Veghel (Daelmans)
Klokkenadviseur Van Geuns
Torenuurwerkadviseur Romeyn
Kerkrentmeester Simon Hoek

Restauratie in kerktoren was live te volgen
Dankzij de inspanningen van onze koster-beheerder Rob Bruin konden de restauratiewerkzaamheden van het torenuurwerk, de luidklok en de klokkenstoel on line gevolgd worden. Hij had twee webcams geplaatst, een op de uurwerkzolder en een op de klokkenzolder. Met de restauratoren is afgesproken dat wel de beelden live uitgezonden kunnen worden, maar dat er geen geluid werd weergegeven. Het was een geslaagd experiment, tal van bezoekers van de website konden op deze wijze iets van de werkzaamheden die boven in de toren buitenmeemaken. Ook als in november as. de klokkenstoel zal worden gerestaureerd zal de live verbinding weer tot stand worden gebracht. Een fotoverslag van de werkzaamhedenop staat elders op deze website. 15.10.19
  klik voor vergroting

Restauratie torenuurwerk
Op 14 oktober is de firma Daelmans begonnen met de restauratie van het torenuurwerk. Het uurwerk is volledig gedemonteerd en afgevoerd naar de werkplaats in Lierop. Tevens is een electronische aandrijving van de wijzers geplaatst, zodat het 'oudste huis van Barendrecht' ook tijdens de restauratieperiode de juiste tijd zal blijven aangeven. De restauratiewerkzaamheden zijn gefilmd. Binnenkort zal die op deze website te zien zijn. Tevens is er een eerste voortgangsverslag gemaakt, dat meer achtergrondinformatie en foto's bevat. Lees verder >> 25.10.19
  Klik voor vergroting

Restauratie luidklok
Het gezegde 'de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt' geldt letterlijk voor veel Barendrechters die nog nooit de eeuwenoude luidklok van de Dorpskerk van dichtbij hebben gezien, maar wel al lang hebben horen luiden of horen slaan. Nu zowel de luidklok als het torenuurwerk worden gerestaureerd, is er alle reden om daar aandacht aan te besteden. Op 14 oktober heeft de firma Daelmans de klok uit haar klokkenstoel gelicht en de stalen gekrukte as gedemonteerd en afgevoerd. Na overleg met de adviseurs van de kerkrentmeesters is besloten om na de restauratie de klok weer als voor 1962 op te hangen aan een horizontale luidas. De restauratiewerkzaamheden zijn gefilmd, zodat de kerkrentmeester de werkaamheden bnden live kon volgen. Binnenkort zal het filmpje op deze website te zien zijn. Tevens is er een eerste voortgangsverslag gemaakt van de restauratie van de klok, dat meer achtergrondinformatie en foto's bevat van deze restauratiewerkzaamheden. Lees verder >> 31.10.19
  klik voor vergroting

Start restauratie eeuwenoude klokkenstoel
Maandag 11 november start de firma Conserduc-Renofors uit Sliedrecht met de restauratie van de eeuwenoude klokkenstoel van de Dorpskerk. In de loop der eeuwen is de klokkenstoel regelmatig aangepast. De afgelopen vijftig jaar zijn er geen ingrijpende restauraties gedaan, maar werd er steeds met lapmiddelen getracht om de constructie in stand te houden. Daarom was een ingrijpende restauratie nu dringend gewenst. Omdat de klokkenstoel nog zoveel historisch materiaal heeft, konden de kerkrentmeesters van de Dorpskerk de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ervan overtuigen dat behoud van het bestaande materiaal voorop moest staan en dat herstel met epoxyhars de beste oplossing was. Op die basis is dan ook vergunning verleend voor de restauratie. De foto geeft een goed beeld van de slechte toestand van het zuidelijke juk, dat met klampen is versterkt omdat de staander is doorgescheurd. Ook de westelijke schoor is slecht. Ook deze restauratie wordt gefinancierd door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.  Zoals gebruikelijk zal er op deze website regelmatig een voortgangsrapportage worden geplaatst. 08.11.19
  klik voor vergroting

Restauratie klokkenstoel was live te volgen
Evenals vorige keer bij de demontage van het torenuurwerk van de Dorpskerk, is nu ook de restauratie van de klokkenstoel live te volgen. Gert Jan, medewerker van Conserduc-Renofors, is de hele week bezig met de restauratie van het houtwerk door middel van het aangieten van epoxyhars. Woensdag 13 november werden de ijzeren verbindingsplaten, die het frame bijeen hielden, gedemonteerd. Zij zijn vervangen door aangegoten verbindingen, versterkt met polyester wapeningsstaven. Later volgt een eerste voortgangsverslag op deze website. Neem nu een kijkje in de toren; ga naar het videokanaal van de Dorpskerk en klik op 'NU LIVE'. Ook eerdere opnamen van deze restauratie zijn er te bekijken. Kijk verder >> 15.11.19

Restauratie klokkenstoel op schema
De firma Conserduc-Renofors ligt goed op schema met de restauratie van de klokkenstoel. Sinds 11 november is restaurator Gert Jan bezig met zijn specilalistische werkzaamheden. Hoewel er niet veel bekend is over de geschiedenis van de klokkenstoel, vertelt de constructie zijn eigen verhaal. Tijdens het schrijven van het voortgangsverslag kwam er nog een interessant feit boven tafel. Er blijkt een filmopname te zijn uit 1957, waarop oud-koster Janus Groenendijk samen met de nog jonge Gert Hoefakker de klok van de Dorpskerk luidt met een dubbel uitgevoerd klokkentouw. Gert kon trouwens aan kerkrentmeester Simon Hoek bevestigen dat de klok toendertijd inderdaad ophing aan een horizontale luidbalk. Voor een uitgebreid voortgangsverslag van deze restauratie met veel foto's, lees verder >> 17.11.19 
  kilk voor vergroting

De Dorpskerkklok horen luiden en ook weten waar de klepel hangt!
Als er iemand is geweest, die benieuwd was hoe het 'vliegend luiden' van de klok van de Dorpskerk zou gaan klinken, dan was het wel de Dorpskerkrentmeester Simon Hoek. Hij nam destijds het initiatief om de klok weer terug te hangen aan een horizontale luidas, zoals dat van 1759 tot 1962 het geval is geweest. Dat omhangen zou het behoud van de luidklok betekenen, zo hadden deskundigen vastgesteld. Op 10 januari 2020 was het zover. Bij het proefluiden werd duidelijk dat, zoals door de deskundigen al was voorspeld, de klok een veel mooier en voller geluid zou krijgen. Zeker niet een harder geluid, maar een veel voller geluid!  U kunt het nu zelf constateren, want het proefluiden is gefilmd en op YouTube gezet. Kijk, luister en geniet verder >> 10.01.20

Restauratie torenuurwerk vordert gestaag
Restaurator Daelmans, die het torenuurwerk van de Dorpskerk nu al enkele maanden onder handen heeft, kon dezer dagen melden dat het zogenaamde 'gaand werk' is gerestaureerd. Dit is het gedeelte van het uurwerk dat de wijzers aanstuurt. Nu volgt de afronding van de restauratie van het 'slagwerk'. Tijdens de restauratie is trouwens opnieuw een bewijs gevonden dat het uurwerk ruim honderdvijfitg jaar ouder is dan altijd werd aangenomen. Het is namelijk gebleken dat het slagwerkdeel van het uurwerk alleen de hele uren sloeg. Het slaan van de halve uren werd oorspronkelijk gerealiseerd door middel van een zogenaamde 'dwangslag'. Bij eerdere restauraties in de vorige eeuwen is die oorspronkelijke opzet ongedaan gemaakt. Bij de lopende restuaratie zal die oorspronkelijke dwangslag van de halve uren weer naar de originele situatie worden teruggebracht. Ook deze extra werkzaamheden zullen onder toezicht van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk  worden uitgevoerd. Zodra de restauratie van het slagwerkgedeelte ook is afgerond, volgt een nieuw voortgangsbericht van deze buitengewoon interessante restauratie. Dat het Barendrechtse torenuurwerk nu weer een echt slingeruurwerk is geworden, is te zien op de korte video die in de werkplaats werd gemaakt. Het tikken van de zogenaamde pennengang is goed te horen (met excuses voor de achtergrondmuziek). Kijk verder >> 02.02.20
  klik voor vergroting
Weer een echt, tikkend slingeruurwerk!

Voortgang restauratie torenuurwerk
Restaurator Ralf van Veghel van de firma Daelmans heeft gemeld, dat nu ook de restauratie van het 'slagwerk' nagenoeg is afgerond. Eerder maakte hij al melding van de afronding van de restauaratie van het 'gaandwerk' Naar verwachting zal de restauratie van het torenuurwerk eind februari kunnen worden afgerond. Daarna volgt nog een periode van vier weken, waarin het uurwerk vlekkeloos moet functioneren in de werkplaats. Verwacht wordt dat het uurwerk eind maart  kan worden teruggeplaatst op de uurwerkzolder van de Dorpskerk. Ondertussen hebben de kerkrentmeesters opdracht gegeven aan De Graaf Bouw om enkele bouwkundige aanpassingen op de uurwerkzolder uit te voeren. Ook zullen zij een zogenaamde 'valkist' maken. Deze kist ,die zal worden gevuld met oude dakpannen, dient om in geval van een calamiteit een eventueel vallend uurwerkgewicht op te vangen, zonder schade aan de zoldervloer. Dit is geen overbodige luxe, want midden vorige eeuw is er een gewicht naar beneden gevallen en heeft het uurwerk en de onderliggende vloerdelen ernstig beschadigd. Die bewuste vloerdelen werden destijds provisorische gerepareerd en zullen nu worden vervangen. Verantwoordelijk kerkrentmeester Simon Hoek is voornemens om de oplevering van de restauratie van het monumentale torenuurwerk, de eeuwenoude klokkenstoel en luidklok  feestelijk te gaan vieren. Daarover binnenkort meer nieuws. Op de foto is goed te zien hoe beide opwindtrommels nu zijn voorzien van touwen (bovenste foto), waaraan de gewichten hangen, die beide delen van het uurwerk in gang houden (onderste foto). 23.02.20
  Klik voor vergroting

Klik voor vergroting

Restauratie torenuurwerk zo goed als afgerond
Restaurator Ralf van Veghel van de firma Toine Daelmans Klokken en Uurwerken heeft bericht dat het torenuurwerk van de Dorpskerk nu al enkele weken in de werkplaats in het Brabantse Lierop feilloos werkt. Daarmee is de ingrijpende restauratie nagenoeg afgerond. Het was de bedoeling geweest om een eerste oplevering te houden in de werkplaats van Daelmans, maar vanwege de Coronaproblematiek is in onderling overleg besloten om daarvan af te zien. Het eeuwenoude uurwerk zal binnenkort worden gedemonteerd en teruggebracht naar de Dorpskerk. Eenmaal terug in Barendrecht zal het dan weer worden opgebouwd en geïnstalleerd. De restaurator heeft in de werkplaats een tweetal korte video's opgenomen. Het 'slagwerk' zal de slaghamer aansturen voor de slagen van de halfuur- en uurslagen. Het 'gaandwerk' zal de wijzerplaten aansturen.
Bij het 'slagwerk' zorgt de gerestaureerde windvleugel dat het slaan regelmatig en in het juiste tempo verloopt. Kijk verder >>.
Bij het 'gaandwerk', is de slingerfunctie weer in ere hersteld. Kijk verder >>.  23.03.20

Restauratie Torenuurwerk afgerond
Het uurwerk uit het begin van de 17e eeuw is gerestaureerd door de firma Daelmans te Lierop. In de afgelopen weken is het uurwerk weer opgebouwd op de uurwerkzolder door restaurator Ralf van Veghel (foto). Op 9 april 2020 om 00.00 uur werd het torenuurwerk weer ingang gezet. De aandrijving geschiedt door gewichten die langs de muur zijn opgehangen.  Tot 1960 werden de touwtrommels van het uurwerk dagelijks opgewonden door de koster. Daarna werden de gewichten verwijderd. Nu is een opwindsysteem met gewichten opnieuw geïnstalleerd. Het uurwerk heeft ook zijn slingerfunctie teruggekregen en het wordt voortaan electronisch gelijkgezet met de atoomklok die de exacte tijd aangeeft. Later dit jaar zal er nog een feestelijke oplevering plaatsvinden. De afronding van deze omvangrijke restauratie is vastgelegd in tien pagina's voortgangsrapportage, die nu is gecompleteerd met een fotoreportage, lees verder >> 11.04.20
  Klik voor vergroting

Restauratie aansturing wijzerplaten
In een nauw samenspel van koster, kerkrentmeester en restaurator is vastgesteld dat de oorzaak van het regelmatig stilvallen van het gerestaureerde uurwerk buiten het uurwerk zelf gezocht moet worden. Daarop werd het uurwerk losgekoppeld van de aansturingsassen van de wijzerplaten. Toen bleek dat het uurwerk wel feilloos te bleef doorlopen. Op maandag 14 september 2020 heeft restaurator Ralf van Veghel het hele aansturingssysteem van de wijzerplaten losgekoppeld, grondig schoongemaakt en alle onderdelen bijgesteld. Dit onderdeel viel buiten het oorspronkelijke restauratiebestek omdat de restauratie van de wijzers en de wijzerplaten gepland staat voor 2022. Om het stilvallen van het uurwerk te voorkomen moesten deze werkzaamheden nu al aangepakt worden als meerwerk bij deze restauratie. Hopelijk zijn alle problemen nu opgelost. Zo niet dan zullen de wijzerwerken stuk voor stuk worden losgekoppeld om uit te vinden waar de grote weerstand zit.  Een nieuw restauratieverslag volgt later. 15.09.20 
  Klik voor vergroting
De messingonderdelen
waren sterk vervuild en vertoonden onderling
veel speling.
Klik voor vergroting
Na de schoonmaakbeurt
is het systeem opnieuw gesteld en draaien de
wijzers hopelijk weer vlekkeloos.

Oplevering restauratie torenuurwerk, klokkenstoel en luidklok
Woensdag 25 november is een van de meest interessante restauraties van de afgelopen decennia in de Dorpskerk afgerond. Nadat restaurator Ralf van Veghel nog twee kleine aanpassingen aan het torenuurwerk had aangebracht, konden de kerkrentmeesters Diete Dumans, Tineke van der Meer en Simon Hoek de oplevering van deze restauratie formeel afgerond verklaren. Dit gebeurde in aanwezigheid van adviseur Loek Romeyn van de Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk en Toine Daelmans oprichter van het gelijknamige gespecialiseerde restauratiebedrijf. Vanwege de Corona-situatie konden er jammer genoeg geen andere mensen worden uitgenodigd. Deze restauratie, die zo'n € 50.000 heeft gekost, kon worden gerealiseerd dankzij een volledige financiering door de stichting Vrienden van de Dorpskerk. Toen het uit ca. 1610 daterende torenuurwerk om twaalf uur had geslagen stond koster-beheerder Rob Bruin klaar met een heerlijke lunch voor de aanwezigen. Een uitgebreider verslag volgt later. 25.11.20
  klik voor vergroting

In Corona-vermomming v.l.n.r.
Toine Daelmans, Loel Romeyn,
Ralf van Veghel en Simon Hoek

Restauratie voegwerk 2019


Restauratie voegwerk gestart
Restauratie-aannemer Den Hertog is maandagmorgen 26 augustus gestart met de restauratie van het voegwerk van de westelijke en oostelijke muurvlakken van de Dorpskerk. De eerste twee weken zullen eerst de voegen worden uitgeslepen, uitgehakt en schoongemaakt. De daarop volgende vier weken zullen er nieuwe voegen worden aangebracht.  Ook nu worden de kerkrentmeesters bij dit project begeleid door een restauratie-adviseur van Bureau Lakerveld. Dit project wordt gefinancierd vanuit een schenking die via een legaat door een overleden gemeentelid is geoormerkt voor de restauratie van 'het oudste huis van Barendrecht'. Zodoende hoeft de reguliere post 'groot onderhoud' van de Protestantse Gemeente Barendrecht  voor dit project niet te worden aangesproken. Via deze website zullen alle voortgangsverslagen worden gepubliceerd.  Voor meer informatie, lees verder >> 26.08.19
  klik voor vergroting
Een kerk die leeft,
bouwt aan haar toekomst. . .


Restauratie voegwerk - week 35
De restauratie van het voegwerk van oostelijke en zuidelijke buitenmuren is volop aan de gang. In de eerste week is het voegwerk van de drie buitenmuren van het koor (de oostelijke muur) uitgeslepen en vervolgens uitgehakt. Van de westelijke muurvlakken is al een groot deel uitgeslepen en is er een begin gemaakt met het uithakken. Van de voortgang van de werkzaamheden wordt wekelijks een verslag gepubliceerd op deze website. Voor het eerste voortgangsverslag, lees verder >>  02.09.19
  klik voor vergroting

Restauratie voegwerk - week 36
De restauratie van het voegwerk van oostelijke- en zuidelijke buitenmuren is nu twee weken onderweg. Alle voegen van deze muren zijn uitgeslepen en uitgehakt. Daarna zijn alle slechte- en door vorst aangetaste stenen uitgehakt. Midden in de afgelopen week leken de muren wel op een gatenkaas. Aan het eind van week 36 waren alle uitgehakte stenen vervangen door andere exemplaren, die vooraf waren gekeurd door de restauratieadviseur en de verantwoordelijke kerkrentmeester. Dit  proces wordt het 'inboeten' van stenen genoemd. Evenals het eerste, bevat ook het 
tweede voortgangsverslag een uitgebreide fotoreportage van de werkzaamheden, lees verder >> 06.09.19


Restauratie voegwerk - week 37
Nu alle voegen van de te restaureren muurvlakken van de oosterlijke en zuidelijke muur van de Dorpskerk zijn uitgeslepen en uitgehakt, werden in de afgelopen week alle voegen met een hogedrukspuit schoongespoten en kon voeger Siep beginnen met zijn voegwerkzaamheden. Voeg voor voeg wordt volgezet met een voegmotel op kalkbasis en alle voegen worden vervolgens 'gesneden'. Het is een zeer tijdrovend en precies werk, maar het geeft een prachtig eindresultaat. De recent ingeboete stenen zijn zelfs niet meer te onderscheiden in het reeds gevoegde muurvlak. Voor de nieuwe voortgangsrapportage lees verder >> . 16.09.19
  Klik voor vergroting

Restauratie voegwerk - week 38
Langzaam maar zeker, voeg voor voeg, werkt voeger  Siep aan de restauratie van het voegwerk van de Dorpskerk.  Hij is gespecialiseerd in het restaureren van monumenaal voegwerk, Deze week is het tweede muurvlak gereed gekomen. Nog zes muurvlakken te gaan. In het metselwerk van het muurvlak van de koorsluiting hebben de metselaars in 1512 nog een christelijk symbool verwerkt: een kruisvorm. Door bij deze restauratie rondom dit symbool een ander type voeg te gebruiken wordt het kruis meer herkenbaar. Vele Barendrechters zullen van het bestaan van het oudste kruis van Barendrecht niet afweten, reden om eens een kijkje te komen nemen! Voor het voortgangsverslag, lees verder >> 23.09.19  
  klik voor vergroting

Restauratie voegwerk - week 39 en 40
De slechte weersomstandigheden hebben Siep, die het voegwerk van de buitenmuren restaureert, behoorlijk parten gespeeld. De voeger heeft zoveel mogelijk gewerkt onder een dekzeil, maar soms regende het zo hard dat het net gerestaureerde voegwerk weer dreigde uit te spoelen. Al met al heeft het restauratieproject daardoor enige vertraging opgelopen. De voortgang van de afgelopen twee weken is vastgelegd in een nieuw voortgangsverslag, compleet met de nodige foto's, die dit keer grotendeels zijn gemaakt door kerkrentmeester Derk Ottink, die Simon Hoek verving tijdens diens vakantie. Wordt vervolgd.  Lees verder >> 07.10.19
  klik voor vergroting

Restauratie voegwerk - week 41
Al met al heeft het eigenlijke voegen van de muurvlakken van de oosterlijke- en westelijke buitenmuren zeven weken in beslag genomen. De voortgang van de afgelopen week is vastgelegd in een nieuw voortgangsverslag, compleet met de nodige foto's. Wat nu nog rest is het voegen van de afzaten (vensterbanken) en het terugplaatsen van de hemelwaterafvoeren, en het dichtleggen van de bestrating. Het is al met al een prachtig stuk vakwerk geworden!  
Lees verder >> 16.10.19

Restauratie voegwerk afgerond
Op vrijdag 18 oktober is het restauratieproject 'voegwerk oostelijke- en zuidelijke muren' opgeleverd, nadat eerst nog enkele stenen met reparatiemortel waren hersteld, de hemelwaterafvoeren waren teruggeplaatst en het straatwerk was hersteld. Het werk is ook in financieel opzicht goed verlopen. De financiering bestond uit een bijdrage vanuit het VLD-fonds, alsmede een bijdrage vanuit een legaat dat een overleden lid van de Dorpskerkgemeente  heeft bestemd voor het restaureren van de Dorpskerk. Daarmee hoefden de kerkrentmeesters van de Dorpskerk geen beroep te doen op de eigen middelen van de PG Barendrecht. Dat stemt hen tot grote dankbaarheid! Voor het laatste fotoverslag, lees verder >> foto: Jan v.d.Oever 18.10.19
  klik voor vergroting

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende