Titel
Intro Stuurgroep

Laatste-feest-Nieuws

Jubileumjaar 2012

Jubileumboek

Mei 2011

Mei 2010

Mei 2009

Mei 2008

Mei 2007

Mei 2006

Het hoofdstuk 'Dorpskerk 500 jaar' zal voor eind 2021 worden herzien.
De terugblik op de aanloop en de viering van het 500 jarig bestaan zullen worden weergegeven op  enkele webpagina's met achterliggende documenten. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de viering van het 510-jarig bestaan in 2022.


Introductie Stuurgroep Toekomst Dorpskerk


Hoe zo 'Toekomst Dorpskerk'?
In de laatste decennia verliezen steeds meer kerken en andere monumentale gebouwen hun oorspronkelijke functie. Sommige gebouwen worden gesloopt of andere gebouwen krijgen een totaal andere functie. Zo zijn er kerkgebouwen omgevormd tot boekwinkel, supermarkt of appartementencomplex. In de Barendrechtse samenleving wordt sinds mensenheugenis veel waarde gehecht aan het oudste gebouw van het dorp: het internationaal beschermde Rijksmonument de Dorpskerk.
Sinds 2004 spannen enkele leden van de Dorpskerkgemeente zich bijzonder in om de toekomst van de Dorpskerk te borgen, zowel als godshuis, als muziekpodium en als beschermd Rijksmonument. Wat in 2004 begon als een beleidsnota die werd ondersteund door de toenmalige Hervormde Algemene Kerkenraad (AK), resulteerde in de vorming van de een Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Die kreeg opdracht om een meerjarenplan te maken om in zeven stappen enerzijds toe te werken naar het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012 en anderzijds de rol van de Dorpskerk in al haar functies binnen de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat gold en geldt zowel voor haar rol als godshuis voor de protestantse inwoners, als ook voor haar rol als cultureel centrum voor heel Barendrecht en ten derde voor haar rol als oudste rijksmonument van Barendrecht.
Het toenmalige 'Zevenjarenplan Toekomst Dorpskerk' is in de periode 2005 tot 2012 leiddraad geweest voor de ontwikkeling van activiteiten van de stuurgroep. 
In de jaren 2006 tot en met 2011 organiseerde de stuurgroep Toekomst Dorpskerk in de maand mei activiteiten die aandacht vestigden op het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk. Onder de titel MEIMAAND-FEESTMAAND is een overzicht van de toen gehouden activiteiten vastgelegd in een aantal webpagina's, die binnenkort zullen worden vervangen door zestal documenten die gedownload kunnen oerden. Voor de webpagina's:  mei 2006; >> mei 2007; >> mei 2008; >> mei 2009; >> mei 2010 >> mei 2011.
De activiteiten van de Stuurgroep hebben geleid tot een groeiende belangstelling voor het monumentale kerkgebouw. Aan de viering van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk in 2012 zal een aparte webpagina worden gewijd.
Als een van de mooiste resultaten van de stuurgroepactiviteiten kunnen de koffieconcerten genoemd worden. De eerste concerten werden vanuit de stuurgroep georganiseerd. Sinds 2012 worden deze concerten in de Dorpskerk georganiseerd door de nieuw opgerichte stichting Barendrecht Klassiek.
Ook de erkenning van de Dorpskerk als internationaal erkend beschermd Rijksmonument door Rijksoverheid kan gezien worden als een resultaat van de inspanningen van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk.


Activiteiten Stuurgroep ná het Dorpskerkjubileum
Met de afronding van de aktiviteiten rond het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk op 30 juni 2012 was één van de doelstellingen van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk succesvol afgerond. Daarna richt de  Stuurgroep zich in ongewijzigde samenstelling weer op de primaire doelstelling: het versterken van de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving; de rol van godshuis; van muziekpodium en van beschermd Rijksmonument.

 

in de periode 2012 -2016 waren de aktiviteiten van de Stuurgroep gericht op het verzorgen van de publiciteit rondom drie omvangrijke projecten: de renovatie van het Dorpskerkorgel en restauratie van de muren van de Dorpskerk (beide in 2013-2014) en recent de restauratie van het interieur van de Dorpskerk. Daarnaast is de samenwerking van de Stuurgroep gecontinueerd met de stichting SEDOB (stichting evenementen dorpskern oud-Barendrecht),die de jaarlijkse Zomer- en Winterfeesten organiseert. Ook de samenwerking met de Stichting Barendrecht Klassiek is gecontinueerd. Daarnmaast zijn er contacten met de gemeentelijke Monumentencommissie.


De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en de stichting Vrienden
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk moet gezien worden als de denktank, die binnen de Dorpskerkgemeente plannen ontwikkelt, die zijn gericht op de versterking van de rol van de Dorpskerk in de Barendrechtse samenleving.
De onafhankelijke Stichting Vrienden van de Dorpskerk  (SVDK) richt zich op de werving van financiële middelen om de Dorpskerk in stand te houden en te behouden voor komende generaties.
De leden van de Stuurgroep en van het Stichtingsbestuur opereren weliswaar onafhankelijk van elkaar, maar werken nauw samen.
Kort gezegd: de Stuurgroep bedenkt , coördineert en voert activiteiten uit en de Stichting zorgt voor de financiering ervan. Voor meer informatie over de Stiching Vrienden, lees verder >>.
De Stuurgroep bestaat sinds 2012 uit:
Anke van den Boogert
Loek van Doorn

Theo Doornink
Hans van Gelder
Simon Hoek (voorzitter en liaison naar de Wijkkerkenraad)
Arco van der Lee (liaison naar de Stichting Vrienden van de Dorpskerk)
Henk de Vlaam.

 

Waardering voor Dorpskerk-vrijwilliger
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht heeft grote waardering voor alles wat er al vele jaren in en rondom de Dorpskerk wordt georganiseerd. Dit werd in het jaar 2013 tot uitdrukking gebracht door B&W tijdens de viering van het 500-jarig bestaan van het 'oudste huis van Barendrecht'. Tijdens de feestelijke avond in de Dorpskerk op 1 november verraste Burgemeester Jan van Belzen de Dorpskerkgemeenschap met nóg een bijzonder blijk van waardering. Een van de vele Dorpskerkvrijwilligers, Simon Hoek  (kerkrentmeester,  voorzitter Stuurgroep Toekomst Dorpskerk, secretaris van de orgelcommissie en webbeheerder) werd door de burgemeester in het zonnetje gezet. Naast veel lovende woorden voor zijn initiatieven en inzet voor de monumentale Dorpskerk kreeg Simon de waarderingsspeld van de Gemeente Barendrecht opgespeld door de burgemeester.

klik voor vergroting

Verder werd hem een oorkonde overhandigd waarmee de waardering van het gemeentebestuur wordt onderstreept. Simon bedankte de burgemeester en wethouders en hij benadrukte dat hij dit blijk van waardering ook ziet als een opsteker voor álle vrijwilligers die veel tijd en energie steken in de instandhouding van de Dorpskerk als godshuis én als cultureel centrum.
(foto Arco van der Lee) 01.11.13


Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende