Titel
Introductie

De onderste steen

19e en 20e eeuw

21e eeuw

Restauratie muren DK

Rest. 2015 en 2016

Rest. 2017 en 2018

Rest. 2019 en 2020

Rest. 2021-2022

Koninklijk bezoek

Exterieur

Interieur

Herinrichting DK

Grafzerken

Orgel en Piano

Renovatie DKorgel

Dorpskerkmusici

De Ontmoeting

Trouwlocatie

Bijz. ontmoetingen

Het interieur

Interieur tussen 1850 en 1960
Helaas zijn er weinig foto's van het interieur uit de periode tussen 1850 en 1960. Dat was de tijd van het "groene kerkje", met het verlaagde plafond en de verlaagde ramen in de oost- en zuidgevel. Bij de voorbereidingen voor het produceren van het jubileumboek dat in 2012 is verschenen, zijn enkele foto's boven water gekomen die omstreeks 1950 zijn gemaakt.

Het verlaagde plafond en de ditto ramen zijn goed te onderscheiden. Ook valt op dat de kansel destijds één travee in oosterlijke richting stond. Het Tiengebodenbord hangt op de foto's nog aan het destijds dichtgemetselde raam in de oostgevel boven de waterschapsbank. De kronen waren nog voorzien van electrisch licht. Bij de grote restauratie in 1960-1962 zijn de weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat van kaarsenkronen.

Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Blik op het oude orgel en
de 'vrouwenpolder'
Blik op de kansel vanuit
de noordelijke aanbouw
Blik op de waterschapsbank
met het Tiengebodenbord

Oude foto's geven geheimpje prijs
Soms geeft de 510-jaar oude Dorpskerk nog een geheimpje prijs. Zo bleek uit een oude foto's, die door Pia Mooijaart beschikbaar werden gesteld, dat de Boerenbank vòòr de grote restauratie van 1960-1962 groter is geweest. De foto's zijn van de (waarschijnlijk) laatste huwelijksinzegening (op 19 mei 1959) voordat de Dorpskerk wegens bouwvalligheid moest worden gesloten. De predikant zou ds. D.J. de Reus moeten zijn. De foto's geven een aantal mooie details, waarvan de meeste al bekend waren: zo hing de kansel één travee meer naar het oosten; de kaarsenkronen waren voorzien van glazenarmaturen met lampen; er stonden kerkenraadsbanken weerszijde van de dooptuin en het Tiengebodenbord hing voor het toen dichtgemetselde raam in de koorsluiting. Ook was bekend dat de deur aan de oostgevel van de aanbouw vlak bij het schip was gelegen en niet in de noordoost hoek, zoals nu. Wat niet bekend was (althans bij de huidige generatie kerkrentmeesters), is het feit dat er vóór de huidige Boerenbank aan de noordoostzijde nog twee vaste banken stonden. 
21.03.22
 
 
klik voor vergroting Klik voor vergroting klik voor vergroting

Interieur tot 2020
De restauratie in de zestiger jaren van de vorige eeuw betrof niet alleen het exterieur, want ook het interieur onderging een grote aanpassing. De recente foto's zijn goed vergelijkbaar met de bovenstaande foto's van voor de restauratie.

klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting

Blik op kansel en orgel

Blik op noordelijkse zijbeuk

Historische kaarsenkronen


Dorpskerk opnieuw in kerkelijke pers
Nadat eerder het blad Kerk Magazine aandacht had besteed aan de herinrichting van de Barendrechtse Dorpskerk (lees verder >>), publiceerde onlangs het blad Kerkbeheer over de herinrichting van de Dorpskerken van Barendrecht, Bathmen en Meerkerk door de firma Offex. Het blad Kerkbeheer is een uitgave van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB). Het wordt verspreid onder de kerkrentmeesters van de PKN. De firma Offex had Dorpskerkrentmeester Simon Hoek gevraagd om een bijdrage te leveren over het hele proces van herinrichting van onze kerk. Voor het artikel uit Kerkbeheer, lees verder >> 20.03.21

Kerstcadeau voor de Dorpskerk
Een 'vriend van de Dorpskerk' heeft onlangs via een van de kerkrentmeesters laten weten dat hij/zij grote waardering heeft voor wat er in de Dorpskerk wordt georganiseerd: om de erediensten, concerten en andere bijeenkomsten nu al zo'n jaar lang online uit te zenden op een professioneel niveau. Als blijk van deze waardering en uit dankbaarheid voor al het werk dat er op dit gebied achter de schermen wordt verricht, heeft 'de vriend' een schenking gedaan om een mobiele camera aan te kunnen kopen van dezelfde kwaliteit als de beide vaste camera's in de Dorpskerk. Dankzij deze mobiele camera kunnen de beelden uit de Dorpskerk verder worden verbeterd, en dat in een tijd dat de Dorpskerkgemeente meer dan ooit is aangewezen op de online uitzendingen. De gift is in dankbaarheid geaccepteerd en de koster-beheerder zal de camera in gebruik nemen bij de komende kerstuitzendingen vanuit het 'oudste huis van Barendrecht'. 15.12.20  
  Klik voor vergroting

Bijzonderheden
Bij een nadere bestudering van de grafzerken in 1983 is een fragment van de oorspronkelijke altaarsteen ontdekt. Deze altaarsteen (van vóór 1574) had een vijftal kruisjes voorstellende de wonden van Jezus Christus. Het ontdekte fragment van de altaarsteen heeft twee kruisjes. Deze steen ligt nu tussen de zerken in het looppad, vlak voor het begin van de dooptuin. De rest van de altaarsteen in verloren gegaan.

De exacte leeftijd van de 17e-eeuwse eikenhouten kansel is niet bekend, maar de koperen drager voor de kanselbijbel en de koperen doopvonthouder dateren uit 1664. De inscriptie op de doopvonthouder luidt: "Dit hebben mijn ouders uit liefde gedaan, die ter kerck wil komen, die moeten zien ende latenstaan, Dieuwertje Cornelis en Ariaantje Cornelis, anno 1664".
De twee koperen kaarsenhouders die aan de kansel zijn bevestigd, zijn geschonken door de leerlingen van ds. J. Kneppelhout bij hun aanneming in 1773. Een inscriptie getuigt hiervan.

De 16-armige koperen kaarsenkronen dateren uit respectievelijk 1771, 1773 en 1781 zij werden geschonken door enkele vermogende gemeenteleden.
De grootste kroon die voor de kansel hangt heeft als inscriptie: "Dese kroon is present gedaen aan de kerk van Barendregt door Ary Verheul, dijkgraef van Carnisse, anno 1781".
De kroon die in het koor hangt heeft de inscriptie: "Dese kroon is present gedaen aan de kerck van Westbarendrecht door Paulus Schellingh, schepen van Westbarendrecht en dijkgraef van Carnisse, op den 30sten September 1771". 

De twee kronen in de noordelijke uitbouw hebben respectievelijk als insciptie:
"Dese kroon is vereert aan de kerk van Barendregt door Pleun Schellingh en sijn gewesen huijsvrouwe Ariaentie de Roos op den 15 Januarij anno 1773". 
en
"Dese kroon is vereert aan de kerck van Barendregt door Cornelis Cleemen Verduijn en sijn huijsvrou Heijltie Pieters van Vliet op den 15 Januarij anno 1773". 

Tot 1916 werd de Dorpskerk verlicht met deze kaarsenkronen en met 29 olielampjes langs de muren.

Anno 2019 worden tijdens bijzondere kerkdiensten, zoals de kerstnachtdienst, alle kaarsen aangestoken. Dat geeft de monumentale kerk niet alleen een unieke uitstraling, maar het geeft ook een beeld hoe de sfeer in de kerk is geweest vóór 1916.

Aan de muur tegenover de kansel hangt een bord, waarop in gouden letters de zogenaamde Tien Geboden zijn geschreven. Het bord is geschonken door een echtpaar uit de gemeente ter gelegenheid van hun huwelijksjubileum in 1914.

Het polderbestuur heeft oorspronkelijk een eigen bank in de kerk gehad, de zogenaamde Heemraadsbank. Bij de uitbreiding van 1771 is die verloren gegaan. Het polderwapen dat de oorspronkelijke bank sierde, is bij de restauratie van 1960 als hommage aan de stichters van de kerk nagemaakt en in de lambrisering aangebracht. In de periode 1993 - 1995 onderging het interieur een forse restauratie. Dit omvatte het stucwerk, het schilderwerk van plafonds, muren en kozijnen, de elektrische installatie, de zogenaamde Herenbank en het opknappen van de lichtkronen en kaarsenstandaards.


In 2003 werd de restauratie van de acht historische kerkramen aan de oost- en zuidzijde van het schip voltooid. Daarbij werd het lood vervangen - incl. nieuwe "ankers" - het gekleurde glas is zoveel mogelijk hergebruikt.

In 2004 heeft een omvangrijke reparatie van de zuidelijke- en oostelijke kerkmuur plaatsgevonden, daarbij is het oude stucwerk grotendeels verwijderd en daarna is de muur opnieuw gepleisterd.
 

Informatie over het orgel van de Dorpskerk wordt gegeven op de volgende pagina van de website.

 

  klik voor vergroting

Torenuurwerk Dorpskerk veel ouder dan aangenomen
Recent onderzoek van het eeuwenoude torenuurwerk van de Dorpskerk door de Stichting tot behoud van torenuurwerken in Nederland heeft er in geresulteerd in twee belangrijke conclusies. De eerste conclusie is, dat er voldoende aanwijzingen zijn gevonden om aan te nemen dat het torenuurwerk dateert uit het begin van de zeventiende eeuw. Dat is ruim 150 jaar eerder dan tot op heden werd aangenomen. Opeenvolgende beschrijvers van de historie van de Dorpskerk zijn er vanuit gegaan dat het uurwerk gedateerd moest worden omstreeks 1787. Dat is het jaar waarin de huidge toren is gebouwd. Een tweede belangrijke conclusie van de genoemde stichting is, dat het uurwerk een zodanige cultuurhistorische waarde heeft dat restauratie nadrukkelijk wordt aanbevolen. Deze twee conclusies zijn voor de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk en de stichting Vrienden van de Dorpskerk belangrijke randvoorwaarden om de geplande restauratie van het torenuurwerk daadwerkelijk uit te gaan voeren. Zoals eerder gemeld heeft de Vriendenstichting toegezegd deze restauratie te zullen financieren. Een soortgelijk onderzoek naar de status van de luidklok en de klokkenstoel is nog in volle gang. Als ook die restauratie door deskundigen wordt aanbevolen zal de Vriendenstichtnig die restauratiewerkzaamheden eveneens gaan financieren, al moeten daarovoor nog de nodige acties worden gevoerd. Meer nieuws over deze restauratieprojecten volgt later. 10.05.18  
  klik voor vergroting
Het torenuurwerk, dat tot
1960 nog met de hand
werd opgewonden.

Gaat Dorpskerk nieuw geheim prijsgeven?
Ton Blinde stelde afgelopen week aan kerkrentmeester Simon Hoek de vraag 'Is de Dorpskerk in de negentiende eeuw onderdeel geweest van de Optische telegraaf van Lipkens?' Omdat de kerkrentmeester het antwoord op de vraag schuldig moest blijven, is hij zaterdagmorgen samen met Ton naar de torenspits geklommen en ze deden daar een paar bijzondere ontdekkingen die er op wijzen dat het antwoord op de vraag positief moet zijn.... Het lijkt er op dat de Dorpskerk weer een geheim uit haar rijke geschiedenis  heeft prijsgegeven! Op de tekening staan de route van de optische telegraaf, die dus via 'West Barendrecht liep.
Lees verder >> 10.12.17
  klik voor vergroting

De klok horen luiden . . . .
Ter voorbereiding van een nieuw Tienjaren onderhoudsplan voor de Dorpskerk is het 'oudste huis van Barendrecht' in de laatste week van februari 2015 in detail geïnspecteerd door Bureau Lakerveld en kerkrentmeester Simon Hoek. Daarbij zijn gelukkig geen ernstige gebreken geconstateerd, al zal er hier en daar bijzondere aandacht besteed moeten worden aan het onderhoud. Zo doende kan de goede staat waarin het Rijksmonument verkeert, in stand worden gehouden. Het nieuwe Tienjarenonderhoudsplan en de aanvaag voor een nieuwe Rijkssubsidie is vastgesteld door de Wijkraad van Kerkrentmeesters en het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht. De subsidieaanvraag is gehonoreerd.
en weten waar de klepel hangt!

Eén van de te inspecteren objecten was de uit 1759 daterende luidklok. De klok, de klepel, de hamer en het uurwerk zijn in goede staat bevonden, al zal de bevestiging van de hamer gerenoveerd dienen te worden. Die klus is in eigen beheer uitgevoerd, zodat er nauwelijks kosten mee waren gemoeid. Tijdens de inspectie is het geheel door inspecteur Van Reenen op de foto gezet. Voor deze unieke foto's, lees verder >> 28.02.15

Kerkrentmeester op zolder
Voor kerkrentmeester Simon Hoek was er nog één deel van de Dorpskerk dat hij niet op zijn duimpje kent. Dat waren de zolders boven de noordelijke aanbouw. In tegenstelling tot de zolder van het schip van de kerk, zijn de zolders van de aanbouw niet eenvoudig te bereiken. Maar omdat er enkele lampen vervangen moesten worden, én omdat een aannemer enkele kleine werkzaamheden moest uitvoeren, heeft ook dat deel van de kerk nu geen geheimen meer voor de kerkrentmeester. Samen met aannemer Van der Graaff is hij van buitenaf op het dak van de aanbouw geklommen en via de aanwezige dakluiken de beide zolders geïnspecteerd en daar enkele verrassende constateringen gedaan. Lees verder en neem een kijkje op zolder >> 19.02.15

Bijzondere ontmoeting bij Tiengebodenbord
Dat het Tiengebodenbord van de Dorpskerk in 1915 is geschonken door het echtpaar Westra-Jelsma is bekend. Er werd op deze site eerder aandacht aan besteed. Nadat reeds eerder een kleindochter en een achterkleinzoon van de schenkers zich hadden gemeld en een uitleg kregen over de komende restauratie, meldde zich deze week opnieuw een tweetal kleinkinderen van het schenkersechtpaar in de Dorpskerk. Koster Jan van den Oever hoorde de twee onbekende bezoekers zeggen: "kijk, het bord van opa hangt er ook nog . . ." Al snel bleek dat twee kinderen van het echtpaar Gerlof Westra - Neeltje Goudt betrof. De snel opgetrommelde kerkrentmeester Simon Hoek gaf vervolgens ook hen uitleg over de geschiedenis van de Dorpskerk en de recente en komende restauratieprojecten. Ook deze familieleden van de schenkers (afkomstig uit België en Den Haag) werden, uit dankbaarheid voor de genereuze schenking van het prachtige Tiengebodenbord, bij de restauratie betrokken. Bekijk dit unieke interieurstuk nog eens op >> You Tube
(met dank aan Jan vd. Oever, die ook de foto van broer en zus Westra maakte) 07.09.14
  klik voor vergroting

Jubilerend Tiengebodenbord in de pers
De Stichting Vrienden van de Dorpskerk ondersteunt al vele jaren de instandhouding van het 'oudste huis van Barendrecht'. Na hun bijdragen aan de restauratie van de muren en de renovatie van het Dorpskerkorgel, kwam de restauratie van het monumentale  houten interieur centraal te staan. In maart 2014 was er in de plaatselijke pers een campagne voor de financiering van die restauratieplannen. Van de vereiste € 50.000 was in maart 2014 al zo'n vijftig procent toegezegd! De kerkrentmeesters Tineke van der Meer en Simon Hoek (foto) waren blij met deze actie van harte. Mede dankzij het werk van 'de Vrienden' zal dit monumentale gebouw nog tot in lengte van dagen gebruikt kunnen worden voor de zondagse erediensten, en als open monument . Tenslotte ook als cultureel centrum, met name voor muziekuitvoeringen. Lees verder >> 23.03.14 
  Klik voor vergroting

Onderzoek monumentaal interieur 2013
In opdracht van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk en met instemming van de kerkrentmeesters werd op 16 december 2013 het onderzoek gestart naar de staat van de houten monumentale interieurelementen van de Dorpskerk. Bureau Lakerveld, die de kerkrentmeesters al jaren begeleid voor de monumentale aspecten van de Dorpskerk, voert het onderzoek uit. Onderzocht werden de 17e-eeuwse eikenhouten kansel, de 18e-eeuwse Boerenbank en dooptuinomheining, alsmede het (bijna) 100 jaar oude eikenhouten Tiengebodenbord. Hoewel de rapportage pas begin 2014 plaatsvond, kan al snel worden geconstateerd dat elk van de genoemde onderdelen in meer of mindere mate restauratie behoefde. De Vriendenstichting had hiervoor al geoormerkte schenkingen toegezegd gekregen. Het onderzoek kon mede worden gefinancierd dankij de financiële ondersteuning van het Deltaport Donatiefonds aan de Vriendenstichting (zie onderstaand artikel). 29.12.13
  klik voor vergroting

 

100 jaar Tiengebodenbord Dorpskerk 
Op 6 maart 2014 was het precies 100 jaar geleden dat het huidige Tiengebodenbord in de Dorpskerk hangt. Dit Tiengebodenbord werd op 6 maart 1914 als geschenk aangeboden aan de toenmalige Dorpskerkgemeente door het echtpaar Westra-Jelsma, ter gelegenheid van hun 25-jarige echtvereniging. Dit bord, dat qua houtsnijwerk nauwkeurig is afgeleid van de zeventiende eeuwse Dorpskerkkansel. Eerder was er onder andere door dezelfde Westra een eerste Tiengebodenbord gemaakt voor de Singelkerk. Dit was de kerk waar de dolerende gemeenteleden van de Dorpskerk gingen kerken. Bij de sloop van de Singelkerk zijn deze twee wetsborden verloren gegaan. Het nu honderdjarige monumentale interieurstuk heeft tot de grote kerkrestauratie van 1960 gehangen in het koor van de Dorpskerk. Het grote, meest oostelijke venster was namelijk van 1850 tot 1960 dichtgemetseld. Na de restauratie kreeg het Tiengebodenbord de huidige plaats tegen de noordelijke kerkmuur. Onderzoek wees uit dat het Tiengebodenbord restauratie behoefde, met name de houtconstructie waartegen de met linnen bespannen panelen zijn aangebracht diende versterkt te worden. De panelen met de hand geschilderde Tien Geboden leken bij die inspectie nog in goede staat te zijn. Vanuit de Stichting Vrienden van de Dorpskerk zijn al geoormerkte schenkingen daarvoor toegezegd.
In de eredienst van zondag 9 maart 2014 heeft ds. Stam aandacht besteed aan dit jubileum. Lees verder >> 06.03.14 / 23.02.14
Klik voor vergroting Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Interieur van de kerk van 1850 tot 1960: 
verlaagd plafond, lage ramen,
de kansel op een andere plaats en  . . .
. . . het Tiengebodenbord tegen de
oostelijke muur van het koor
tegen een dichtgemetseld raam.
Het nu 100-jarige monumentale
interieurstuk op de huidige plaats
in de Dorpskerk.

Rapport monumentaal houtwerk Dorpskerk gereed
Het in opdracht van de Wijkraad van Kerkrentmeesters gemaakte rapport over de status van het monumentale houtwerk in de Dorpskerk is onlangs uitgebracht door Bureau Lakerveld. De kosten van deze opdracht zijn gedragen door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk. Het rapport beschrijft in detail de toestand van het tiengebodenbord, de kansel en het klankbord daarvan, de Boerenbank en de luifel daarvan, alsmede de omheining van de dooptuin. Uit het rapport blijkt dat met name het Tiengebodenbord, het klankbord van de kansel en de luifel van de Boerenbank een restauratie behoeven. De kansel zelf en de boerenbank  hoeven niet van hun plaats gehaald te worden, maar behoeven wel enige restauratie. Zoals reeds eerder gemeld heeft de Stichting Vrienden van de Dorpskerk (SVDK) op zich genomen om de hiervoor beoogde middelen bijeen te willen brengen. Dankzij meerjarige geoormerkte schenkingen is een deel van de geraamde € 50.000 reeds toegezegd, de overige middelen zullen via enkele acties bijeen gebracht worden. Hieruit blijkt nog eens het grote belang van de SVDK voor de instandhouding van de Dorpskerk, 'het oudste huis van Barendrecht'. Zie ook >> www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl 06.03.14

Weer stap naar betere klimaatregeling
De kerkrentmeesters van de Dorpskerk streven al jaren naar een verbetering van de klimaatregeling van de Dorpskerk. Na nieuwe digitale regelapparatuur voor de luchtverwarming, volgde op 9 februari jl. de aanleg van een nieuw waterpunt in de toren van de Dorpskerk. Dit was nodig voor de komende plaatsing van de luchtbevochtigingsapparatuur, die door een Vriend van de Dorpskerk is geschonken. Voor het verslag van deze werkzaamheden, lees verder >>  09.02.17
  klik voor vergroting

Doopschaal gereed!
Deze week hebben de kerkrentmeesters Tineke van der Meer en Simon Hoek een bezoek gebracht aan het atelier van zilver- en goudsmid At Brandenburg in Schoonhoven (zie foto). Daarbij hebben zij de nieuwe zilveren doopschaal in ontvangst genomen. Tevens hebben zij een rondleiding gekregen in het atelier van de zilversmid, die tevens opleider is van jonge starters in het vak van zilver- en goudsmid. Dat was een indrukwekkende ervaring! Al eerder had hij de kerkrentmeesters door middel van foto's de wording getoond van de doopschaal vanaf de eenvoudige plaat zilver tot en met het prachtige eindproduct. De doopschaal past uitstekend in zowel de eeuwenoude doophouder, alsook in de nieuwe doopvont. Inmiddels in de schaal veilig opgeborgen en wacht op het doopwater van de eerstkomende dopenling.... Binnenkort worden de twee eerdere fotoraportages op onze website samen gevoegd tot één verslag van het hele wordingsproces van deze doopschaal, die het gestolen originele exemplaar van 1858 vervangt. Een woord van dank aan de schenkers van dit prachtige interieurstuk van de Dorpskerk is zeer op zijn plaats.
  klik voor vergroting

De wording van een nieuwe doopschaal - 2
In 2010 werd de zilveren doopschaal uit 1858 gestolen uit de Dorpskerk. In 2016 werd het initiatief genomen om te onderzoeken of een nieuw vergelijkbaar exemplaar een haalbare optie was. Het is dankzij een anoniem gemeentelid, die bij zijn overlijden een royale schenking heeft gedaan, dat een nieuwe doopschaal toch kan worden vervaardigd. Daarna werden nog enkele kleinere schenkingen gedaan door Vrienden van de Dorpskerk. Eind 2016 werd opdracht gegeven tot het vervaardigen van een nieuw zilveren exemplaar dat nagenoeg identiek zal zijn aan de oude doopschaal. De zilversmid heeft zijn werkzaamheden nu afgerond. De schaal zal alleen nog worden geraveerd. Een nieuwe serie foto's van zilversmid At Brandenburg geven een prachtig beeld van de 'wording van een doopschaal'. In twee verslagen wordt het hele proces uitgelegd. Lees verder >> 11.02.17
  klik voor vergroting

De wording van een nieuwe doopschaal
In 2010 werd de zilveren doopschaal uit 1858 gestolen uit de Dorpskerk. In 2016 werd het initiatief genomen om te onderzoeken of een nieuw vergelijkbaar exemplaar een haalbare optie was. Het is dankzij een anoniem gemeentelid, die bij zijn overlijden een royale schenking heeft gedaan, dat een nieuwe doopschaal toch gemaakt kan worden. Daarna werden nog enkele kleinere schenkingen gedaan door vrienden van de Dorpskerk. Eind 2016 werd opdracht gegeven tot het vervaardigen van een nieuw zilveren exemplaar, dat nagenoeg identiek zal zijn aan de oude doopschaal. De zilversmid heeft foto’s 'gemaakt van het wordingsproces van de nieuwe doopschaal (nu met fotobijschriften). Lees verder >> 12.01.17
  klik voor vergroting

Historische avondmaalsbekers en doopschaal gestolen uit Dorpskerkcomplex
De Dorpskerkgemeente is in maart 2010 het slachtoffer geweest van een inbraak. In de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 maart drongen onbekenden binnen in de voormalige pastorie naast de kerk. Daarbij werd een zware kluis meegenomen met daarin onder meer twee zeventiende-eeuwse avondmaalsbekers en een doopschaal. Ook werd er geld ontvreemd.
De twee zilveren bekers dateren uit 1662 en zijn 16,5 centimeter hoog, met een diameter van 12 centimeter.
De tekst op de bekers luidt:
“Maria Andwegh vereert de Kerck van Barendrecht dese 2 bekers, obiit de 27 december 1662”. Aan de onderzijde staat een wapen met een tweekoppige adelaar en een rad met acht schoepen tussen de koppen.
De zilveren doopschaal dateert uit 1858. De schaal heeft een diameter van 24,8 centimeter en is 7,5 centimeter hoog.
De tekst op de schaal luidt:
“Geschenk der leerlingen van Ds. W. van Gulpen bij hunne aanneming tot Lidmaten 1858”.

Zowel de bekers als de schaal werden gebruikt tijdens erediensten in de Dorpskerk. Buiten de kerkdiensten werden de voorwerpen bewaard in de kluis. De gestolen voorwerpen zijn onvervangbaar, omdat ze deel uitmaken van de geschiedenis van deze in 1512 gebouwde Dorpskerk.
De gestolen voorwerpen zijn moeilijk te verhandelen, omdat de goed herkenbaar zijn. De kerkenraad van de Dorpskerk had nog enige tijd de hoop dat de inbrekers genoegen zouden nemen met de rest van hun buit en de historische voorwerpen (anoniem) zouden terugbrengen. De Dorpskerkgemeente heeft destijds bij de politie aangifte van de inbraak gedaan, maar zelfs een oproep in het TV programma 'Opsporing verzocht' heeft de historische voorwerpen niet teruggebracht. Klik op onderstaande foto's voor een vergroting. 29.03.10

klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting

Deel van gestolen buit boven water . . .
Enkele maanden na de diefstal is de inhoud van de gestolen kluis van de Dorpskerkgemeente voor een klein deel letterlijk boven water gekomen.
Zoals uit de foto blijkt zijn enkele voorwerpen die in de kluis lagen teruggevonden. In een watergang in de Biesbosch zijn enkele onderdelen van het avondmaalstel van de Dorpskerk boven water gehaald. Jammer genoeg zijn dit niet de historische avondmaalsbekers en de historische doopschaal. Pogingen om via een dregoperatie  nog meer van de buit boven water te halen hebben niets opgeleverd.

  klik voor vergroting

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende