Titel
Gemeenteprofiel

Samen-Vieren-voegen

Pastoraat

Diaconaat

Catechese

Kindernevendienst

Jeugdwerk

Kerkenraad

Herv.Vrouwendienst

Communicatie

Beheer & financiën

Diaconaat

Diaconale taken
Het woord Diaconie komt van het Griekse woord diakonein. Dat betekent “aan tafel dienen”.
De allereerste taak van de diakenen is het dienen aan de Avondmaalstafel tijdens de eredienst. Zij zorgen ervoor dat de Avondmaalstafel in gereedheid wordt gebracht, helpen bij het (glutenvrij) brood delen en de rondgang met wijn- en druivensap.
De grondgedachte hierbij is elkaar in liefde dienen en barmhartigheid bewijzen in opdracht van de Heer.
De Diaconie verleent (financiële) hulp aan minderbedeelden, niet alleen binnen de Protestantse Gemeente Barendrecht, maar ook via diverse projecten in binnen- en buitenland. De diakenen betonen op deze manier sociale gerechtigheid in de samenleving. Het is overigens geenszins de bedoeling dat zij de enigen zijn die zich daarmee bezighouden in de kerkelijke gemeente. Hun taak is een opdracht die voor de héle gemeente geldt, wil zij een Gemeente van Christus zijn.
De Diaconie van de PG Barendrecht is belast met de volgende activiteiten:

-
-
-
-
-
-
vertegenwoordiging in ere- en andere diensten;
dienen aan de Tafel des Heren;
inzamelen van collectegelden;
signaleren van en hulp geven aan gemeenteleden die financiële of geestelijke steun behoeven;
het verzorgen van de financiële administratie;
de presentatie van de begrotingen en jaarrekeningen van de Diaconie van de Dorpskerkgemeente en de centrale Diaconie aan de kerkenraden.

Jaarlijks kent het College van Diakenen van de PG Barendrecht giften toe ten behoeve van diaconale doelen en projecten en steunt zij landelijke acties van Kerk-in-actie, met name directe noodhulp bij grote rampen (tsunami, overstromingen, aardbevingen). Verder stelt de Diaconie in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters (CvK) kerktelefoon beschikbaar aan gemeenteleden die geen kerkdiensten kunnen bezoeken.
Diakenen van de PG Barendrecht zijn ook aanwezig bij diensten in zorgcentrum Borgstede (maandsluiting en andere diensten), verpleeginrichting de Elf Ranken (enkele keren per jaar). Elk jaar maakt het College van Diakenen een verantwoorde afweging bij het vaststellen van financiële bijdragen aan diverse projecten naar aanleiding van verzoeken daartoe, onder meer van Kerk-in-actie.
De Diaconie is vertegenwoordigd in de werkgroep Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Zij heeft overleg met de Diaconie van de Hervormde Immanuelkerkgemeente over de toekenning en/of uitvoering van verscheidene projecten, acties en attenties. Het College van Diakenen onderhoudt contacten met Diaconieën van andere Barendrechtse kerken inzake uitkeringsgerechtigden en asielzoekers.
De Wijkraad van Diakenen van de Protestantse Dorpskerkgemeente bestaat per 1 januari 2020 uit:
- Toos Volkers (tevens voorzitter Wijkraad van Diakenen),
- Michel de Bruin,
- Jeanette Euser,
-
Harm Naaijer,
- Frans Schop (teven secretaris CvD).

- Kees Vos (tevens assesor Wijkkerkenraad)
Meer informatie over het werk van de diakenen kan worden verkregen bij: Toos Volkers, email: amh.volkers@upcmail.nl.


 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende