Titel
Gemeenteprofiel

Beroepingswerk 2021

Kerkenraad

Diaconaat

Pastoraat

Kindernevendienst

Catechese

Jeugdwerk

Prot. Contactgroep

DK in Coronatijd

Communicatie

Beheer & financiën

Samen-Vieren-voegen

Historie HVD

Diaconaat

Diaconale taken
Het woord Diaconie komt van het Griekse woord diakonein. Dat betekent “aan tafel dienen”.
De allereerste taak van de diakenen is het dienen aan de Avondmaalstafel tijdens de eredienst. Zij zorgen ervoor dat de Avondmaalstafel in gereedheid wordt gebracht, helpen bij het (glutenvrij) brood delen en de rondgang met wijn- en druivensap.
De grondgedachte hierbij is elkaar in liefde dienen en barmhartigheid bewijzen in opdracht van de Heer.
De Diaconie verleent (financiële) hulp aan minderbedeelden, niet alleen binnen de Protestantse Gemeente Barendrecht, maar ook via diverse projecten in binnen- en buitenland. De diakenen betonen op deze manier sociale gerechtigheid in de samenleving. Het is overigens geenszins de bedoeling dat zij de enigen zijn die zich daarmee bezighouden in de kerkelijke gemeente. Hun taak is een opdracht die voor de héle gemeente geldt, wil zij een Gemeente van Christus zijn.
De Diaconie van de PG Barendrecht is belast met de volgende activiteiten:

-
-
-
-
-
-
vertegenwoordiging in ere- en andere diensten;
dienen aan de Tafel des Heren;
inzamelen van collectegelden;
signaleren van en hulp geven aan gemeenteleden die financiële of geestelijke steun behoeven;
het verzorgen van de financiële administratie;
de presentatie van de begrotingen en jaarrekeningen van de Diaconie van de Dorpskerkgemeente en de centrale Diaconie aan de kerkenraden.

Jaarlijks kent het College van Diakenen van de PG Barendrecht giften toe ten behoeve van diaconale doelen en projecten en steunt zij landelijke acties van Kerk-in-actie, met name directe noodhulp bij grote rampen (tsunami, overstromingen, aardbevingen). Verder stelt de Diaconie in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters (CvK) kerktelefoon beschikbaar aan gemeenteleden die geen kerkdiensten kunnen bezoeken.
Diakenen van de PG Barendrecht zijn ook aanwezig bij diensten in zorgcentrum Borgstede (maandsluiting en andere diensten), verpleeginrichting de Elf Ranken (enkele keren per jaar). Elk jaar maakt het College van Diakenen een verantwoorde afweging bij het vaststellen van financiële bijdragen aan diverse projecten naar aanleiding van verzoeken daartoe, onder meer van Kerk-in-actie.
De Diaconie is vertegenwoordigd in de werkgroep Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Zij heeft overleg met de Diaconie van de Hervormde Immanuelkerkgemeente over de toekenning en/of uitvoering van verscheidene projecten, acties en attenties. Het College van Diakenen onderhoudt contacten met Diaconieën van andere Barendrechtse kerken inzake uitkeringsgerechtigden en asielzoekers.
De Wijkraad van Diakenen van de Protestantse Dorpskerkgemeente bestaat per 22 januari 2023 uit:
- Toos Volkers (tevens voorzitter Wijkraad van Diakenen),
- Michel de Bruin,
-
Harm Naaijer,
- Annelous Nijman
- Frans Schop (teven secretaris CvD).

- Kees Vos (tevens assesor Wijkkerkenraad)
Meer informatie over het werk van de diakenen kan worden verkregen bij: Toos Volkers, email: amh.volkers@upcmail.nl.


Diaconaal Noodfonds gesteund door Gemeente Barendrecht
Het college van B&W van Barendrecht heeft besloten vanwege de Coronacrisis de Stichting Diaconaal Fonds voor Bijzondere Noden Barendrecht te steunen met een bijdrage van € 10.000.
Dit ‘Noodfonds’ is eind maart opgericht door de diaconieën van de gezamenlijke kerken in Barendrecht. Het Noodfonds helpt Barendrechtse gezinnen en alleenstaanden met een laag besteedbaar inkomen als zij plotseling geconfronteerd worden met een materieel of financieel probleem. Het fonds ontvangt zijn middelen van de Barendrechtse kerken en doet daarnaast een beroep op maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren. Wethouder Nico Bults: “Op dit moment bevinden we ons in een voor iedereen moeilijke periode. Het Noodfonds Barendrecht is een organisatie die snel op de noden van onze inwoners kan inspringen, iets waar in deze tijd grote behoefte aan is. Ook de raad is die mening toegedaan, reden waarom wij dit besluit hebben genomen”. 23.04.20

Spoedinzameling Immanuelkerk voor Oekraïnse vluchtelingen groot succes
De Immanuelkerkgemeente, die de jaarlijkse schoenendoosaktie organiseert bij de Barendrechtse Kerken, nam deze week het initiatief om een spoedinzamelingsaktie te organiseren voor voor gevluchte Oekraïnse vluchtelingen die in Polen worden opgevangen. De actie is een groot succes geworden, zo meldt de coördinator van de actie. Een grote vrachtwagen en enkele busjes zijn volgeladen onderweg naar Polen, waar de spullen zullen orden gedistribueerd onder de Oekraïnse vluchtelingen. De inzameling is nu gestopt, maar de actie kan nog wel financiëel worden ondersteund. Lees verder >>  
04.03..22

Felicitaties van de diaconie 
Voor veel eindexamenkandidaten waren het deze week spannende dagen. Slagen, zakken of een herexamen? De diaconie heeft de kandidaten die aangedragen zijn door ouders of grootouders vòòr het schriftelijk examen een kaart gestuurd met succes erop. Op de dag van de uitslag hebben deze jongens en meisjes een felicitatiekaart met chocolade gekregen. Gelukkig behoefde bij niemand chocolade als troost worden gebracht, want bij iedereen hing de vlag met schooltas uit. Alle geslaagden, gefeliciteerd! Op de foto Lisa 't Hart en diaken Toos Volkers 10.02.22
  Klik voor vergroting

 

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende