Titel
PG Barendrecht

CvK - PGB

Een Prot.gemeente

Samen op Weg

PKN - NL

Hart voor Bdr.

Kerkgeschiedenis

Eerste DK-predikanten

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Barendrecht

Samenstelling CvK (ingaande eind januari 2021)

Peter Noordzij voorzitter ouderling - kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk i.o.
Hans Kooren secretaris kerkrentmeester wijkgemeente Carnisse Haven
Klaas Groenendijk 1e penningmeester kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk i.o.
Thijs Bosloper 2e penningmeester ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Carnisse Haven
Simon Hoek lid en vice-voorzitter ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Dorpskerk
Tineke van der Meer lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Dorpskerk
Peter Spakman lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Carnisse Haven
Derk Ottink lid kerkrentmeester wijkgemeente Dorpskerk
Hans Hertog lid ouderling-kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk i.o.
Aad Kleine lid kerkrentmeester wijkgemeente Bethelkerk i.o.
Ada Abrahamse lid administrateur
Ad van den Enden lid personeelszaken

Nieuws van het CvK

Tenzij expliciet anders vermeld betreffen de onderstaande artikelen de gehele Protestantse Gemeente Barendrecht. Deze artikelen zijn aangeleverd door de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.

Nieuws van het CvK
Het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht doet weer de jaarlijkse oproep om me te doen aan de Solidariteitsactie van de PKN. De helft van de opbrengst gaat naar de landelijke kerk en de andere helft is ter dekking van de kosten van de eigen plaatselijke gemeente. Juist nu de inkomsten van de kerk in coronatijd terug lopen, is uw bijdrage van groot belang! Daarnaast wordt u gevraagd om de jaarlijkse bijdrage voor Klankbord te voldoen. Lees verder >> 26.05.20

Nieuws van het CvK - Gewijzigd rekeningnummer
Het College van Kerkrentmeesters vraagt uw aandacht voor het gewijzigde rekeningnummer voor de kerkelijke bijdragen. Graag even checken of dit bericht voor u van toepssing is. Lees verder >> 10.07.19

Wijzigingen in College van Kerkrentmeesters
De secretaris van het College van Kerkrentmeesters - Fred de Baas - maakt melding van een aantal mutaties in het CvK van de PG Barendrecht. Er wordt na het vertrek van penningmeester Aad Boers een nieuw financieel team gevormd, bestaande uit Klaas Groenendijk (1e penningmeester), die het Dagelijks Bestuur komt versterken en zich vooral bezig zal houden met beleidsmatige zaken, Thijs Bosloper (2e penningmeester), die samen met Ada Abrahamse (administrateur) de uitvoerende taken voor hun rekening gaan nemen. Aad Boers blijft deel uit maken van het team. Hij neemt de verschillende financiële acties (Actie Kerkbalans, Oogstcollecte, Solidariteitsfonds) voor zijn rekening. Verder zullen met ingang van januari 2019, ook Aad Kleine (wijk Zuidwest), Martin Kraamwinkel (Carnisse Haven) en Leen van ’t Hoff (Carnisse Haven) het CvK verlaten. Aad Kleine zal worden opgevolgd door Hans Hertog en Martin Kraamwinkel krijgt in Aad Boonstra een opvolger. Voor de complete bericht, lees verder >> 11.01.19

Nieuws van het CvK - KerkBalans 2019
De penningmeester Aad Boers heeft zijn jaarlijkse bericht over de komende Aktie KerkBalans gepresenteerd. Hij meldt onder andere dat steeds meer gemeenteleden gebruik maken van de mogelijkheid om KerkBalans digitaal te betalen. Ook verwijst hij naar de speciale website van de PGBarendrecht die is gemaakt voor de Aktie KerkBalans
 www.kerkbalansbarendrecht.nl (deze website zal nog worden geactualiseerd!) Lees verder >>  11.12.18

Nieuws van het CvK - Begroting 2019
De conceptbegroting 2019 van de Protestantse Gemeente Barendrecht, zoals opgesteld door het College van Kerkrentmeesters, is 1 november j.l. besproken en vastgesteld in de Algemene Kerkenraad (A.K.). Na inkadering van de begroting 2019 in de middellange termijn visie volgt het begrote resultaat met daarna een toelichting op een aantal onderdelen van de baten en lasten.
Lees verder >>  24.11.18

Nieuws van het CvK: Nieuw rekeningnummer voor de Actie KerkBalans
Met ingang van 1 november 2018 wordt het rekeningnummer dat wordt gehanteerd voor de kerkelijke bijdragen van de Actie KerkBalans gewijzigd! Het oude rekeningnummer NL85FVLB0225423383 wordt vervangen door het nieuwe:
NL 60 RABO 0373 7113 60  t.g.v. Protestantse Gemeente Barendrecht inzake kerkelijke bijdrage. 
Let op: dit betreft: uitsluitend de rekening voor de kerkelijke bijdragen (actie KerkBalans) Lees verder >>
Neem voor vragen contact op met de penningmeester van het CvK, Aad Boers. Tel. 010-5913849 of  aadboers@kabelfoon.net  09.10.18


Stand van Zaken Kerk Balans 2018
De penningmeester van het College van Kerkrentmeesters van de PG Barendrecht heeft een nieuwe stand van zaken gepubliceerd van de Aktie KerkBalans 2018. In het voorjaar publiceerden we het voorlopige verwachte jaarresultaat van de actie Kerk Balans 2018. Op basis van de toen aanwezige toezeggingen (€ 579.000) werd geschat dat de uiteindelijke opbrengst in de buurt van € 590.000 tot € 600.000 zou uitkomen, omdat op dat moment waarschijnlijk nog niet iedereen een reactie over zijn of haar bijdrage had gegeven. Inmiddels is het augustus en nu alle reacties verondersteld worden bekend te zijn, is er € 587.000 (2083 reacties; afname 5,5%) toegezegd. Deze verwachte opbrengst voor 2018 is gelijk aan de begroting en ruim 5% lager dan in 2017 en 2016, toen de opbrengst € 621.000 gemiddeld per jaar bedroeg. Ten opzichte van de peiljaren 2012 en 2013 bedraagt (€ 675.000  gem. p.j.)  de afname zelfs 13%.
Voor het complete bericht, lees verder >> 16.08.18

Jaarlijkse Gemeenteavond PG Barendrecht - Jaarcijfers 2017
Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar een gemeenteavond gehouden voor de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht, op 31 mei 2018 kwamen een tachtigtal gemeenteleden naar de Triomfatorkerk. De Voorzitter van het CvK - Peter Noordzij - presenteerde de jaarcijfers van de Kerkrentmeesters over 2017. Aansluitend deed hij een vingeroefening over mogelijke financiële ontwikkelingen in de komende jaren. Vervolgens presenteerde de voorzitter van de Diaconie - Rob Benner - de jaarcijfers van de diaconie over 2017. Na de pauze werd er vooruitgekeken naar 'de kerk van de toekomst'Lees verder >> 01.06.18

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende