Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2019

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Herberg Dorpskerk

WG DKmotorrijders

WG Oecumene

WG Afval Loont DK

Commissie-ZWO

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
De Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) heeft tot taak om, ter ondersteuning van het College van Diakenen, de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht frequent te informeren en te betrekken bij het werk van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Het vignet van de commissie symboliseert  de wereldbol, waarin centraal het kruis van Christus staat.  De dragende hand is de hand van Christus, die de wereld draagt. De open, gevende hand symboliseert  de hand van onze Here, vanwaaruit wij alles mogen ontvangen.

De ZWO-commissie is samengesteld uit leden die de diaconiën van de wijkkerkenraden van de Protestantse Gemeente Barendrecht vertegenwoordigen en gemeenteleden uit de wijkgemeenten.

De ZWO-commissie verzorgt jaarlijks een aantal acties, zoals:

-  De voorbereiding van twee zondagen waarin het werelddiaconaat en/of zending centraal staan.
-  In de tijd voor Pasen worden kaarten met Paasgroeten aan gevangenen overal ter wereld gestuurd.
-  Een aantal schrijfacties, in samenwerking met Amnesty International. 
   Daarbij worden gemeenteleden gevraagd om brieven te ondertekenen om op te komen voor mensenrechten
   in verscheidene landen; 
-  In de kersttijd de verkoop van kaarsen uit Bangladesh.
Daarnaast publiceert de commissie wekelijks een Nieuwsbrief op (o.a. deze website).


De samenstelling van de ZWO-commissie is: 
Walter Bliek voorzitter, wijkgemeente Zuidoost wbliek@hetnet.nl  
Eline van der Waal secretaris famvdwaal@dds.nl    
Wim Nootenboom penningmeester w.nootenboom@kpnplanet.nl  
Ellen de Wit notuliste edewit@beatrixschool.nl  
Henk Steenhoek wijkgemeente Dorpskerk h.steenhoek3@chello.nl  
Ronald Buter diaken wijkgemeente Noord ronaldbu@xs4all.nl  
Groen Benschop wijkgemeente Noord gnbenschop@kpnplanet.nl  
Eric Jongenotter diaken wijkgemeente Carnisse Haven jongenotter.luijendijk@gmail.com  
Marja Verhave wijkgemeente Noord   marjaverhave23@gmail.com  
Tineke v.d. Schoor wijkgemeente Carnisse Haven tabarendregt@live.nl    

Opbrengsten ZWO-acties
Namens de Stichting Pryanthi en het kindertehuis Bal Anand & Umang wil de ZWO-commissie iedereen hartelijk bedanken die voor de jaarwisseling oliebollen en appelbeignets hebben gekocht bij deze ZWO-actie. In december 2018 zijn er 2550 oliebollen en 355 appelbeignets verkocht voor de bovengenoemde doelen. Hiervan zijn 100 zakken oliebollen door de Diaconie geschonken aan de Voedselbank. De opbrengst van de actie is € 1300,00. Een geweldig resultaat!
De verkoop van kaarsen voor de Leprazending, die in de PGB-kerken en tijdens het WinterFeest werden verkocht hebben een bedrag van € 172,50 opgeleverd. Degenen die aan deze ZWO-acties hebben meegedaan worden hartelijk bedankt! 08.01.19


 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende