Titel
PG Barendrecht

CvK - PGB

Een Prot.gemeente

Samen op Weg

PKN - NL

Hart voor Bdr.

Kerkgeschiedenis

Eerste DK-predikanten

Protestantse Gemeente Barendrecht

Deze webpagina geeft informatie over de in 2013 gevormde Protestantse Gemeente Barendrecht.
De voorgeschiedenis van het Samen op Wegproces in Barendrecht staat vermeld op >> de webpagina Samen op Weg.


Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Barendrecht
Zoals in de PKN-kerkorde is vastgelegd, ligt ook in de Protestantse Gemeente Barendrecht (PG Barendrecht) het primaat voor het kerkenwerk bij de Wijkkerkenraden (WK). De PG Barendrecht telt vier WK's. De vier Wijkkerkenraden hebben een aantal taken gedelegeerd aan de Algemene Kerkenraad (AK). De Algemene Kerkenraad en de Wijkkerkenraden vormen samen het bestuur van de Protestantse Gemeente. Een en ander is vastgelegd in de zogenaamde 'Plaatselijke Regeling'.

Samenstelling AK per medio januari 2024


Dagelijks bestuur functie ambt
dhr. G. (Gerrit) Barendrecht voorzitter AK ouderling DK (boventallig)
vacature 2e voorzitter  
dhr. F. (Freek) van Toor 1e scriba ouderling IK (boventallig)
dhr. C.A. (Cees) van den Berg 2e scriba ouderling BK (boventallig)
dhr. P. (Peter) Luijendijk DB-lid vz. Coll. van Kerkrentmeesters / ouderling-krm BK
dhr. R. (Rob) Buter DB-lid vz. Coll. van Diakenen / diaken BK
ds. C. (Cees) Romkes DB-lid emeritus predikant DK /Ministerie van predikanten
Overige leden    
dhr. L. (Leo) van Gelder lid ouderling-preses BK
dhr. S.E. (Simon) Hoek lid ouderling-kerkrentmeester DK
dhr. M. Hoogerwerf lid ouderling-kerkrentmeester BK
mw. E. van Prooijen lid ouderling-scriba CH
vacature lid ouderling IK
dhr. B. (Bas) Nootenboom lid ouderling-preses CH
dhr. K. (Kees) Vos lid ouderling-preses DK
vacature lid jeugdouderling Protestants jeugdwerk Bdr.
vacature lid ministerie van predikanten

'Plaatselijke Regeling Algemene Kerkenraad'
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Barendrecht heeft de Plaatselijke Regeling voor de PG Barendrecht vastgesteld. Elke PKN-gemeente dient zo'n, zeg maar vorm van 'huishoudelijk regelement' vast te stellen. Bij gemeenten met wijkgemeenten, zoals in Barendrecht, dient ook elke wijkgemeente zo'n Plaatselijke Regeling voor de eigen wijkgemeente vast te stellen. Dat laatste was al eerder gedaan. Omdat de Plaatselijke Regeling een openbaar document is, wordt het nu ook via de websites van de PG Barendrecht gepubliceerd. Lees verder >> 15.09.22

Nieuws van de AK - 2022

Informatie vanuit de AK
De scriba heeft het korte verslag gepubliceerd van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht die op 2 juni 2022 is gehouden. Lees verder >> 15.09.22

Uitnodiging AK voor informatiebijeenkomst over de toekomst 
In aanvulling op de eerdere berichtgeving van de Algemene Kerkenraad wordt benadrukt dat, h
oewel de informatiebijeenkomsten worden gehouden in de Bethel- en Dorpskerk is het  een zaak van alle leden van de PGB, daarom worden óók specifiek de leden van Carnisse Haven uitgenodigd om één van beide bijeenkomsten bij te wonen. Er wordt een bijeenkomst ’s middags gehouden in de Bethelkerk om 14:00 uur en ’s avonds in de Dorpskerk om 20:00 uur
. Deze identieke vergaderingen worden op 2 momenten gehouden om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen aanwezig te zijn. Graag tot ziens op 9 mei. Lees verder >> 18.04.22

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een kort verslag van de AK-vergadering van 7 april j.l. beschikbaar gesteld voor publicatie op de website. Lees verder >> 18.04.22

Nieuws van de AK
De Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht heeft ook in Coronatijd vergaderd, maar de verslaggeving was enigszins vertraagd. Nu is er een kort verslag beschikbaar gekomen van de afgelopen vergaderingen. Lees verder >> 27.02.22

Jaarboekje 2022 PG Barendrecht
De Algemene Kerkenraad heeft ht Jaarboekje 2022 vastgesteld, en het is beschikbaar gekomen voor publicatie. De AK bedankt de PGB-commissie Jaarboekje voor het verrichte werk en hoopt dat het weer een goede bron van informatie zal zijn voor gemeenteleden en ambtsdragers. Voor de inhoudsopgave van het jaarboekje 2022, alsmede de introducties van de PG Barendrecht en van de vier wijkgemeenten, lees verder >>. Voor het complete jaarboekje met alle personele gegevens (update september 2022): Lees verder >> 23.09.22 
[
VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING STAAT DE COMPLETE VERSIE  ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl] 

Nieuws van de AK - 2021

Informatie vanuit de AK
De scriba heeft het korte verslag gepubliceerd van de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht die op 7 januari digitaal is gehouden. Daarin wordt onder andere gemeld dat er zich nog geen kandidaat heeft gemeld voor de vacature van 2e scriba AK. . . Wie voelt zich geroepen? Lees verder >>  11.01.21

Nieuws van de AK - 2020

Nieuws van de AK
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag gepubliceerd van de (digitale) AK-vergadering van 5 november jl. Lees verder >> 09.11.20
 

Nieuws uit de AK
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft na enige tijd weer een keer fysiek kunnen vergaderen ondanks de beperkende Corona-maatregelen. De scriba een een kort verslag aangeleverd van de AK-vergadering van 4 juni jl. voor publicatie op de website. Lees verder >> 17.06.20 

Nieuws uit de AK- Jaarboekje PGB
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft weer een jaarboekje uitgegeven. Via deze website kunt u het jaarboekje lezen en downloaden. [DIT DOCUMENT STAAT VANWEGE DE PRIVACYREGELGEVING ACHTER EEN CODE, DIE IS OP TE VRAGEN VIA postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl ] Lees verder >> 01.04.20 

Nieuws van de AK
De Scriba van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag gepresenteerd van de vergadering van de AK van 5 maart jl.
Lees verder >> 18.03.20

Nieuws van de AK
De Scriba van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag gepresenteerd van de vergadering van de AK van 6 februari j.l.
Lees verder >> 12.02.20

Nieuws van de AK - oudere lezenswaardige berichten

Informatie uit de Algemene Kerkenraad
De AK heeft donderdag 7 november vergaderd. Het was een belangerijke vergadering. Enerzijds werd de PGB-begroting voor 2020 vastgesteld en anderzijds werd het besluit bekrachtigd van de hervormde wijkgemeente Dorpskerk en de gereformeerde wijkgemeente Zuid-Oost om per 1 januari 2020 samen te voegen tot de protestantse wijkgemeente Dorpskerk.
Zie ook onderstaand artikel. De scriba van de AK heeft een kort verslag gemaakt voor publicatie. Lees verder >> 12.11.19 

AK stemt in met vorming Protestantse wijkgemeente Dorpskerk
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft in haar vergadering van 7 november 2019 een historische stap gezet! De AK-leden fiatteerden unaniem het besluit van de kerkenraden van de wijkgemeenten Dorpskerk en Zuid-Oost om door hun samenvoeging te komen tot de vorming van de Protestantse wijkgemeente Dorpskerk per 1 januari 2020. Wat nu rest is de formele melding van dit besluit aan de landelijke PKN. Een verslag van de vergadering volgt later, nu alvast de foto van het heugelijke moment van de ondertekening door AK-voorzitter Cees Versendaal en AK-scriba Louw Stroo. Scriba Hans Oorebeek van de WK van Zuid-Oost kijkt tevreden toe. Hij neemt binnenkort afscheid van het kerkenwerk na een loopbaan van zo'n 60 jaar! 07.11.19
  Klik voor vergroting

Nieuws uit de Algemene Kerkenraad
De scriba van de AK heeft een kort verslag gemaakt van de afgelopen AK-vergadering die werd gehouden op 3 oktober j.l.
Lees verder >> 08.10.19

Informatie uit de Algemene Kerkenraad
De AK heeft donderdag 5 september vergaderd. De scriba heeft een kort verslag gemaakt voor publicatie. Lees verder >>  08.09.19

Nieuws vanuit de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad heeft de afgelopen twee AK-vergaderingen van 16 mei en 6 juni jl. samengevat in één verslag. Lees verder >> 10.06.19

Nieuws van de AK - aprilvergadering
Het scribaat van de Algemene Kerkenraad heeft een verslag van de AK-vergadering van 4 april jl. beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website. In dit verslag komt onder andere de jaarrekening PGB 2018 ter sprake. Ook wordt gemeld dat het College van Kerkrentmeesters beleid gaat uitstippelen over het gebruik maken van liederen, teksten, foto’s, enz. in erediensten, bij uitzendingen van kerkomroep en kerk-tv en op de websites. Dit in relatie tot de auteursrechten. Onze Dorpskerkwebsite hanteert al geruime tijd striktere regels bij het publiceren van fotomateriaal en dergelijke. Maar wellicht moet het nog veel nauwkeuriger worden bekeken. Lees verder >> 13.04.19

Bericht van de AK: Triomfatorkerk overgedragen
Het eigendom van de Triomfatorkerk is op woensdagmiddag 2 januari op het notariskantoor Lint te Hoogvliet door de Protestantse Gemeente Barendrecht officieel overgedragen aan de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. Nadat de notaris haar handtekening had gezet, overhandigde Peter Noordzij, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de PGB de sleutels van de Triomfatorkerk aan de voorzitter van de Kerkenraad van de GKv, Huibert Steen. De Triomfatorkerk is op 21 juni 2018 verkocht aan de GKV. Voor het nieuwsbericht van de AK, lees verder >>  06.01.19  (foto: Simon Hoek)

  klik voor vergroting

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer Louw Stroo, heeft verslag gedaan van de AK-vergadering van 1 november j.l. Lees verder >> 27.11.18

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkeraad heeft een bericht voor de websites gepresenteerd inzake de ontwikkeling van de financiële gezondmaking van de PG Barendrecht. Het bericht betreft de verkoop van de Triomfatorkerk. Met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard (GKv) is overenstemming bereikt over de verkoop van de Triomfatorkerk voor € 1.425.000,- kosten koper. De GKv huurde de Triomfatorkerk al enkele jaren van de Protestantse Gemeente Barendrecht. De GKv heeft besloten om de pastorie niet te kopen. Die zal in de komende weken in de openbare verkoop worden gezet. In de komende uitgave van Klankbord volgt uitgebreidere berichtgeving. 
Lees verder >>   04.11.18
  klik voor vergroting

Nieuws van de AK: voorgenomen besluit verkoop Triomfatorkerk
De Algemene Kerkenraad kan u mededelen, dat het verkoopproces van de Triomfatorkerk succesvol verloopt. De AK heeft in haar vergadering van 7 juni 2018 het voorgenomen besluit genomen om de  Triomfatorkerk, exclusief de pastorie, te verkopen aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Barendrecht-Pernis-Albrandswaard. In de komende weken zal het verkoopproces worden voortgezet om  de verkoop in formele zin af te wikkelen. Zoals bij elk AK-besluit, is ook dit besluit volgens de Kerkorde vatbaar voor bezwaar en beroep. 10.06.18
  klik voor vergroting

Jaarlijkse Gemeenteavond PG Barendrecht
Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar een gemeenteavond gehouden voor de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Barendrecht, op 31 mei kwamen een tachtigtal gemeenteleden nar de Triomfatorkerk. De Voorzitter van het CvK - Peter Noordzij - presenteerde de jaarcijfers van de Kerkrentmeesters over 2017. Aansluitend deed hij een vingeroefening over mogelijke financiële ontwikkelingen in de komende jaren. Vervolgens presenteerde de voorzitter van de Diaconie - Rob Benner - de jaarcijfers van de diaconie over 2017. Na de pauze werd er vooruitgekeken naar 'de kerk van de toekomst'01.06.18
 

Jaarrekening PG Barendrecht
Onderdeel van de jaarlijkse Gemeenteavond is de presentatie van het jaarverslag van de Protestantse Gemeente Barendrecht door het College van Kerkrentmeesters. De jaarrekening is het resultaat van ontelbaar veel uren vrijwilligerswerk: van de lopers die de Aktie KerkBalans rondbrengen en weer ophalen tot de collectanten in de erediensten; van de dames van de Snuffelmarkt en de Kerktuin tot het dagelijksbestuur van het College van Kerkrentmeesters. Het is de optelsom van kleine, bescheiden offers tot indrukwekkende schenkingen, maar het is ook de optelsom van veel uren pastorale en diaconale arbeidt, inzet van kosters en cantores, organisten en ambtsdragers. Kortom het is de weerslag van een indrukwekkende hoeveelheid kerkenwerk, dat met grote inzet en inspiratie wordt gedaan onder één motto: Soli Deo Gloria! 
Kijk ook zo eens naar deze jaarcijfers, lees verder >> 23.05.18 

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer Louw Stroo, heeft verzocht een bericht te plaatsen omtrent de stand van zaken rondom de verkoop van de Triomfatorkerk en het overleg met de burgerlijke Gemeente Barendrecht over de Bethelkerk.
Lees verder >> 26.04.18

Nieuws van de AK
De scriba doet verslag van de AK-vergadering van 8 maart jl. Lees verder >>  16.03.18

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad - Louw Stroo - doet verslag van de AK-vergadering van 1 februari jl. Daarin onder andere aandacht voor de wisseling van de samenstelling van de AK. Ook de vernieuwing van Klankbord is aan de orde geweest. Lees verder >>  06.02.18

Nieuws van de AK
Op verzoek van de scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht - de heer Louw Stroo - wordt gemeld dat het college van burgemeester en wethouders ervoor gekozen heeft om de Bethelkerk voor te stellen als de nieuwe locatie voor de herhuisvesting van de gebruikers van 't Trefpunt. In het voorstel neemt de gemeente Barendrecht tot 1 oktober as. de tijd om met de Protestantse Gemeente Barendrecht tot overeenstemming te komen. Lees verder >> 07.02.18
 

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad - Louw Stroo - doet verslag van de AK-vergadring van 11 januari jl. Daarin onder andere aandacht voor de wisseling van het voorzitterschap. Lees verder >>  23.01.18

Afscheid van twee kanjers...
De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 11 januari afscheid genomen van twee 'kanjers' van ambtdragers. Ada van der Meijden als Kees Silvis traden terug als voorzitters van de AK, na een lange ambtstermijn van meer dan acht jaar. Zowel Ada als Kees hebben een belangrijke, maar soms ook een ondankbare rol vervult in het fusieproces van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Barendrecht. Ada en Kees hebben beiden ervaren hoe enorm inspirerend, maar ook hoe zwaar het kan zijn om aan zo'n proces leiding te geven. Namens de AK heeft interim-voorzitter Cees Versendaal hen bedankt voor al hun inzet. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van een prachtig boek als blijk van grote waardering.  Ook vanaf deze (web)plaats een woord van grote dank aan Ada en Kees! 11.01.18
  klik voor vergroting

Nieuws van de AK
In een reactie op onderstaande berichtgeving van de Gemeente Barendrecht over de Bethelkerk, heeft de scriba van de Algemene Kerkenraad - de heer Louw Stroo - heeft een bericht gepubliceerd. 
Lees verder >> 11.01.18

Belangstelling Gemeente Barendrecht voor Bethelkerk
De Gemeente Barendrecht heeft bekend gemaakt dat er meerdere opties zijn onderzocht voor de herontwikkeling van gebouw 't Trefpunt. 'De afgelopen maanden zijn alle beschikbare locaties in Barendrecht in beeld gebracht en getoetst. Onderzoek wijst uit dat de huidige locatie aan de Dr. Kuyperstraat en de Bethelkerk het meest geschikt zijn. Daarnaast is ook renovatie van het huidige gebouw gecombineerd met nieuwbouw een optie', aldus de gemeente Barendrecht. Uit het onderzoek blijkt de Bethelkerk een optie te zijn voor herontwikkeling: 'De grote kerkzaal kan voorzien worden van een immens meubel dat is samengesteld uit vloeren, (glazen) wanden en trappen.' Voor het persbericht lees verder >> Voor het onderzoeksrapport, lees verder >>  (fotocompositie: BarendrechtNU.nl) 11.01.18
 
De plannen lijken te voorzien
in een ingrijpende verbouw
van het interieur van de Bethelkerk

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft een nieuw bericht gepubliceerd en heeft verzocht dit ook op onze website te plaatsen. Het betreft de voortgang van de besluitvorming in het kader van de financiële gezondmaking van de PGB. Daarin wordt ingegaan op de vraag 'Hoe nu verder?' Lees verder >> 14.11.17

Nieuws uit de AK - vergaderingen september / oktober 2017
Voor de Informatie uit de AK-vergaderingen van 7 september en 5 oktober, lees verder >>.
Voor de notulen van het openbare deel van de AK-verg. van 7 september, lees verder >>  29.10.17

Nieuws van de AK - vergadering 18.05.17
De tweede scriba van de Algemene Kerkenraad  - mevrouw Ien Schotanus-Pleijsier - heeft een kort verslag gemaakt van de AK-vergadering van 18 mei jl. Lees verder >> 28.07.17

Bericht van de AK
Inzake de lopende procedure over het besluit van de Algemene Kerkenraad om te komen tot een gezond financieel meerjarenprespectief van de Protestantse Gemeente Barendrecht, heeft de scriba van de AK, de heer Louw Stroo, verzocht om een nieuw bericht te plaatsen op onze website. Lees verder >> 28.07.17

Gemeentebijeenkomst PG Barendrecht
In aanwezigheid van slechts enkele tientallen gemeenteleden hebben de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen verantwoording afgelegd over het jaar 2016. Voorzitter Kees Silvis opende de presentatie, waarna Aad Boers (penningmeester CvK) de CvK-cijfers presenteerde. Rob Benner (voorzitter Diaconie) presenteerde met woord, beeld en cijfers het werk dat de diaconie heeft verricht. Daarna lichtte hij de plannen toe die er binnen de diaconie worden ontwikkeld voor de toekomst van de PG Barendrecht als een diaconale/missionaire gemeente. De avond werd besloten door Anne-Mieke van Oost, de nieuwe pastoraal werker van Carnisse Haven. Voor de  presentaties die op de avond werden verzorgd, lees verder >> 09.07.17

Reactie moderamen AK op uitspraak Regionaal College
Naar aanleiding van de uitspraak van het Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen der PKN in Zuid-Holland inzake de door het College ontvangen en behandelde (acht) bezwaarschriften aangaande het besluit om te komen tot een gezond meerjarenperspectief voor de PG Barendrecht.heeft het Dagelijks Bestuur (moderamen) van de Algemene Kerkenraad een persverklaring uitgegeven en verzocht om die ook te plaatsen op onze website. Lees verder >> 07.07.17

Uitspraak Regionaal College PKN
Het Regionaal College voor de behandeling van bezwaren en geschillen der PKN in Zuid-Holland heeft een uitspraak gedaan in de door het College ontvangen en behandelde (acht) bezwaarschriften inzake het besluit om te komen tot een gezond meerjarenperspectief voor de PG Barendrecht. De scriba van de Algemene Kerkenraad heeft verzocht deze uitspraak te publiceren op onze website. Lees verder >> 07.07.17

Nieuws van de AK - vergadering 19 april 2017
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht heeft verslag gedaan van de AK-vergadering van 19 april j.l. Aan de orde waren onder andere: de  jaarrekening van het CvK over 2016 en de uitwerking van het besluit om te komen tot een financieel gezond meerjarenperspectief. Gemeld werd dat er bezwaarschriften zijn ingediend bij het Regionaal College voor de Behandeling van Bezwaren en Geschillen van de PKN. Lees verder >> 18.05.17

Financiële onderbouwing besluitvorming AK
Op verzoek van de scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, de heer Louw Stroo, publiceren we de financiële onderbouwing van de besluitvorming die de AK onlangs heeft afgrond. Lees verder >> 18.04.17

Algemene Kerkenraad heeft besluitvorming afgerond
De AK heeft de besluitvorming om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief voor de PG Barendrecht afgerond. Elk lid van PG Barendrecht heeft een brief ontvangen waarin het besluit wordt toegelicht. Daarnaast wordt ook het volledige besluit gepresenteerd, inclusief het eerder door het College van Kerkrentmeesters uitgebrachte advies aan de AK en een overzicht van gestelde vragen en antwoorden.
De AK heeft de genoemde documenten beschikbaar gesteld voor publicatie op onze website.
- De brief aan gemeenteleden d.d. 30 maart 2017, lees verder >>
- De integrale tekst van het besluit, d.d. 23 maart 2017, lees verder >>
- Het advies van het CvK aan de AK, lees verder >>
- Vragen en antwoorden, lees verder >>

Desgewenst kan een papieren versie worden opgevraagd bij de scriba van de AK, >>  scribaAK@pknbarendrecht.nl 31.03.17

Nieuws van de AK
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft met betrekking tot het Besluit om te komen tot een gezond financieel meerjaren perspectief, de volgende mededeling:
'Naar aanleiding van de gemeenteavond heeft de Algemene Kerkenraad afgesproken verder na te denken over de definitieve tekst van het besluit en hoe verder op de reacties en suggesties ingegaan kan worden.'  25.02.17  

Nieuws uit de AK - januari 2017
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, Nelie Benschop, heeft een verslag gepubliceerd van het vervolg van de extra AK-vergadering van 14 december, die werd gehouden op 9 januari 2017.  Ook deze vervolgvergadering stond geheel in het teken van de besluitvorming over de financiële gezondmaking van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Lees verder >>. 13.01.17

Voorgenomen AK-besluit inzake toekomst PG Barendrecht
Zoals gemeld in de persoonlijke brief (die aan elk gemeentelid is verstuurd) en in het persbericht, worden documenten rondom de besluitvorming van de Algemene Kerkenraad om te komen tot een gezond financieel meerjarenperspectief gepresenteerd op onze website. Het betreft de volgende documenten:

*  Voorgenomen besluit van de AK                     
*  Bijlage bij voorgenomen besluit - brief RCBB  
*  Nieuwsbrief PGB - januari 2017                     
*  Persbericht PGB d.d. 14.01.2017                    
*  Uitnodiging gemeenteavond 06.02.2017          
*  Onderweg – Het traject in een aantal stappen

Lees verder  >>
Lees verder  >>
Lees verder  >>
Lees verder  >>
Lees verder  >>
Lees verder  >> 
 

Nieuws uit de AK - december 2016
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, Nelie Benschop, heeft een verslag gepubliceerd van de extra AK-vergadering van 14 december.  Deze vergadering stond geheel in het teken van de besluitvorming over de financiële gezondmaking van de Protestantse Gemeente Barendrecht. Tevens wordt een gemeenteavond aangekondigd, die zal worden gehouden op 6 februari 2016. Lees verder >>. 19.12.16

Nieuws uit de AK - november 2016 (herziene versie)
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, Nelie Benschop, heeft weer een verslag gepubliceerd van de afgelopen AK-vergadering.  Daarin wordt onder andere aandacht voor de voortgang in het proces om de PG Barendrecht financieel gezond te maken. In de herziene versie zijn de gegevens van de toekomstige scriba van de AK toegevoegd.  
Lees verder >>. 12.12.16

Bericht van de AK: Werken aan de toekomst van de PG Barendrecht - Adviezen WK's
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft van de vijf wijkkerkenraden Carnisse Haven, Dorpskerk, Noord, Zuid-West en Zuid-Oost adviezen ontvangen m.b.t. de financieel gezonde gemeente en de toekomst van de kerkgebouwen. Op basis hiervan en het advies van het College van Kerkrentmeesters  stelt de Algemene Kerkenraad in de vergadering van 14 december een concept voorgenomen besluit vast. Het College van Kerkrentmeesters stelt  daarna  een hierbij passende meerjarenbegroting op. In de extra AK-vergadering van 9 januari 2017 neemt de Algemene Kerkenraad op basis van deze stukken een voorgenomen besluit,  dat per post aan de gemeenteleden wordt gestuurd. Eind januari / begin februari wordt er een gemeenteavond gehouden, waarin het voorgenomen besluit wordt toegelicht en er gelegenheid is om er met elkaar over te spreken en naar elkaar te luisteren. Het plan is om in januari een Nieuwsbrief uit te geven met o.a. informatie over de gemeenteavond, korte samenvatting van de adviezen van de wijkkerkenraden en een visie op de toekomst. De volledige adviezen van de wijkkerkenraden m.b.t. de kerkgebouwen zijn ook via deze website te lezen en te downloaden.
Advies WK Dorpskerk >> klik om advies WK te openen.          Advies WK Noord        >> klik om advies WK te openen.          Advies WK Carnisse Haven >> klik om advies WK te openen
Advies WK Zuid-West >> klik om advies WK te openen.          Advies WK Zuid-Oost  >> klik om advies WK te openen.          02.12.16


Gemeenteavond DK: ondersteuning van WK-visie
De wijkkerkenraad van de Dorpskerkgemeente heeft een voorlopig advies opgesteld om te komen tot de financiële gezondmaking van de PG Barendrecht in de toekomst. Op dinsdagavond 1 november nam kerkrentmeester Simon Hoek door middel van een powerpoint-presentatie de aanwezige gemeenteleden mee in het proces van de gezamenlijke trektocht en de meningsvorming in de WK van de Dorpskerkgemeente. De WK heeft daarbij haar conclusies gedeeld met de gemeenteleden  en hen gehoord, zoals de Kerkorde dat heeft geregeld. Vanuit de aanwezige gemeenteleden werden een aantal vragen ter verduidelijking gesteld. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan de bijdrage die er vanuit de Dorpskerkgemeente is/wordt en zal worden geleverd om de financiën van de PGB gezond te maken en te houden. Vervolgens bleek dat het voorlopige advies unaniem werd gedeeld door de aanwezige gemeenteleden. Zodra de WK haar definitieve advies heeft geformuleerd, zal dit worden gepresenteerd aan de AK (en gepubliceerd op deze website).  01.11.16

Kerkelijk werker benoemd voor Carnisse Haven
Op voordracht van de Wijkkerkenraad van de Protestantse wijkgemeente Carnisse Haven heeft de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht mevrouw Anne-Mieke van Oost-Reiber benoemd tot kerkelijk werker voor pastoraat in Carnisse Haven. Haar parttime dienstverband in Carnisse Haven vangt aan op 1 januari 2017 en is vooralsnog aangegaan voor één jaar. Momenteel is zij nog parttime werkzaam als kerkelijk werker (ouderenpastor) in de Protestantse Gemeente ‘de Levensbron’ te Ridderkerk en in de Protestante Gemeente Etten-Leur ‘de Baai’. Lees verder >> 27.11.16
 

Nieuws van de AK - oktober 2016
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, Nelie Benschop, heeft weer een verslag gepubliceerd van de afgelopen AK-vergadering.  Daarin wordt onder andere aandacht voor de voortgang in het proces om de PG Barendrecht financieel gezond te maken.
Lees verder >>. 03.11.16

Nieuws van de AK - september 2016
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, Nelie Benschop, heeft weer een verslag gepubliceerd van de afgelopen AK-vergadering. Lees verder >>. 05.10.16

Voortgangsrapportage begeleidingsgroep toekomst PGB
De begeleidingsgroep, bestaande uit twee vertegenwoordigers van elke Wijkkerkenraad, maakt goede vorderingen en heeft in het Klankbord weer een nieuwe voortgangsrapportage gepubliceerd. Lees verder >> 23.09.16

Nieuws van de AK - juni 2016
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, Nelie Benschop, heeft weer een verslag gepubliceerd van de afgelopen AK-vergadering. Lees verder >>. 12.07.16

Boeiende gemeentebijeenkomst
De jaarlijkse gemeentebijeenkomst vond dit jaar plaats op 1 juni 2016 in Canisse Haven. Jammer genoeg waren er maar ruim 70 leden van de hele PG Barendrecht aanwezig. Voor de pauze waren de jaarverslagen van de Kerkrentmeesters en  de Diaconie de hoofdmoot. Beide penningmeesters gaven een uitgebreide toelichting op hun jaarstukken. Na de pauze werd er een vervolgstap gezet op onze trektocht naar de toekomstige Protestantse Gemeente Barendrecht. De scriba van de AK, mw. Nelie Benschop, heeft er een kort verslag van gemaakt. Lees verder >> Daarnaast zijn ook de beide toelichtingen op de jaarverslagen en de presentatie van de Begeleidingsgroep via onze website te lezen en te downloaden.Toelichting jaarstukken CvK lees verder >>  Toelichting jaarstukken CvD, lees verder >>
Presentatie begeleidingsgroep toekomst PGB, lees verder >> 02.06.16

Nieuws van de AK  - april 2016
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, Nelie Benschop, heeft weer een verslag gepubliceerd van de afgelopen AK-vergadering. Lees verder >>. Daarbij gevoegd is de uitnodiging voor de jaarlijkse gemeentebijeenkomst van de PG Barendrecht, die gehouden zal worden op 1 juni a.s.. Lees verder 14.05.16

Geslaagde gemeentebijeenkomst
Op zondag 3 april werd na afloop van de eredienst in de Dorpskerk een van de vier gemeentebijeenkomsten gehouden, dit keer in de O
ntmoeting. Een zestigtal gemeenteleden werden door een tiental gespreksleiders door het programma geleid. Per groep kwamen drie onderwerpen aan de orde. De aanwezige gemeenteleden waren zeer positief over de opzet van de bijeenkomst en de wijze waarop ze betrokken werden bij de problematiek rondom de te nemen besluiten. Lees verder >> 04.04.16

  klik voor vergroting

Nieuws van de AK - maart 2016
De scriba van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht, Nelie Benschop, doet verslag van de maartvergadering van de AK. Daarin onder andere nieuws over de uitbreiding van het project 'vieren met z'n drieën' voor Barendrecht-centrum. Lees verder >> 10.03.16

Mededeling van de AK - februri 2016
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht deelt het volgende mee:
"Donderdag 4 februari presenteerde de werkgroep Financiële/Technische Zaken de rapportages waaraan zij het afgelopen jaar heeft gewerkt. In Klankbord heeft u een samenvatting hiervan aangetroffen. De AK heeft hierover een persbericht doen uitgaan. U kunt dit lezen op de websites. Zij betreurt het dat de redactie van De Schakel zich niet heeft beperkt tot het uitgegeven persbericht. De twee laatste alinea's zijn een eigenhandige toevoeging van de redactie. Daar nemen wij afstand van. Binnenkort wordt u uitgenodigd voor bespreking van de rapportages en wij hopen dat u daarbij aanwezig bent en zich niet laat afleiden door dit type berichtgeving."  Voor het Persbericht van de AK, lees verder >> 14.02.16

Nieuws van de AK - januari 2016
De secretaris van de Algemene Kerkenraad, Nelie Benschop, heeft een verslag gemaakt van de januarivergadering van de AK . Daarin wordt o.a. aandacht besteed aan het afscheid van AK-leden en aan de rapportage van de werkgroep Financiën /Technische zaken. Lees verder >>  09.02.16

Indrukwekkende rapportage op gemeenteavond PGB
Op 4 februari 2016 heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht een gemeenteavond georganiseerd waar de werkgroep financiële en technische zaken hun eindrapportage presenteerde. (foto: Jurg Bremmer, één van de werkgroepleden) Aansluitend bedankte AK-voorzitter Kees Silvis alle werkgroepleden voor het indrukwekkende werk dat is opgeleverd. Namens de door de AK gevormde begeleidingsgroep verzorgde Bas Nooteboom een presentatie onder de titel 'Hoe verder?'. Zo'n twee  honderd gemeenteleden waren aanwezig.
1) Het Persbericht, lees verder >>. 
2) Nieuwsbrief met samenvatting rapportage werkgroep, lees verder >>.
3) Toelichting Begeleidingscommissie, lees verder >>. 05.02.16

  klik voor vergroting

Bericht van de Werkgroep Financiële en Technische Zaken
De door de Algemene Kerkenraad ingestelde Werkgroep Financiën en Technische Zaken heeft op 19 december 2015 een nieuw bericht gepresenteerd via de website pknbarendrecht. Aangezien het bericht niet aan onze website was gestuurd, maar voor de Dorpskerkgemeente wél van belang is, wordt het hierbij gepresenteerd. Lees verder >>  19.12.15

Tussenrapportage wg Financiën / Techn.zaken
De werkgroep Financiën / technische zaken van de PG Barendrecht heeft een Tussenrapportage vrij gegeven voor publicatie op deze website. Zij bericht het volgende: "Beste gemeenteleden, Bijgaand de presentatie zoals deze gegeven is tijdens de gemeente vergadering van 4 juni. In verband met de onderhandelingspositie van de kerk, zijn een aantal sheets uit de presentatie enigszins aangepast. Voor de volledige presentatie of vragen over de inhoud, kan contact opgenomen worden met leden van de werkgroep of de leden van het dagelijks bestuur van de Algemene Kerkenraad." Lees verder >> 12.06.15


Korte impressie Gemeenteavond
De scriba van de AK geeft een korte impressie over de gemeenteavond van 4 juni j.l. Een uitgebreider verslag volgt later, evenals een samenvatting van de presentatie van de werkgroep Financiën /Technische Zaken. . Lees verder >>  09.06.15

Ooggetuigeverslag: Boeiende Gemeenteavond over de toekomst
Zo'n tweehonderd gemeenteleden waren 4 juni j.l. ingegaan op de uitnodiging van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Barendrecht voor een gemeenteavond waarop, naast jaarverslagen, ook de toekomst van de PG Barendrecht aan de orde kwam. Na de opening door Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam volgde de rapportages van de penningmeesters van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen. Die rapportages werden dit keer gepresenteerd in de vorm van korte interviews door  Kees Hommersom, Gemeenteadviseur van de landelijk PKN. Een compliment voor deze vorm van presentatie is zeker te maken!
  klik voor vergroting

Na de pauze werd er verslag gedaan door de werkgroepen die in opdracht van de AK, een nadere studie hebben gemaakt van de gemeentefinanciën, de onderhoudskosten, de waardebepaling en de bezettingsgraden van de kerkgebouwen en bijgebouwen. Dit met het oog op de geplande verkoop van een kerkgebouw. De werkgroep heeft niet alleen veel cijferwerk geleverd, maar wist dit ook gecomprimeerd en transparant te presenteren. Belangrijke conclusie van het gepresenteerde cijferwerk is dat de PG Barendrecht niet om de sluiting van een kerkgebouw heen kan! In het najaar zullen de werkgroepen hun eindrapportage presenteren aan de AK. De hele avond stond onder de inspirerende leiding van Bert Bakker, extern procesbegeleider van Ekklesia Advies. Interim pastor Jils Amesz besloot de bijeenkomst met een avondgebed. Het verslag van de AK volgt later. Op de foto Adviseur Bert Bakker, AK-voorzitter Kees Silvis en twee rapporteurs van de werkgroepen
Dankzij Jan van den Oever kunnen we de geluidsopname van de gemeenteavond via onze website laten horen >> Klik om de bijeenkomst te beluisteren 
05.06.15


Nieuws van de AK
De Algemene Kerkenaad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft besloten om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van B&W van de gemeente Barendrecht om het verzoek van de AK af te wijzen, om de status van gemeentelijk monument van de BK in te trekken. Voor een afschrift van het bezwaarschrift, lees verder >> 24.01.15

Gemeentelijke monumentenstatus Bethelkerk
Op verzoek van het dagelijks bestuur van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht wordt ook op onze website het besluit geplaatst van de Gemeente Barendrecht omtrent de status van de Bethelkerk als gemeentelijk monument. Lees verder >>  23.12.14

Bericht van de Gemeente Barendrecht d.d. 1 december i.v.m. Blik op B&W
Hierbij bied ik u mijn welgemeende excuses aan voor het bericht in de Blik op Barendrecht van afgelopen week over de Bethelkerk. Op basis van uw verhaal kan ik me goed voorstellen dat berichtgeving gevoelig ligt. Ik heb dan ook het volgende voorstel voor rectificatie voor komende week:
Rectificatie bericht over Bethelkerk
Vorige week heeft het College het besluit genomen om het verzoek van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente om de Bethelkerk van de gemeentelijke monumentenlijst te halen niet te honoreren. Abusievelijk stond in deze rubriek  vermeld dat de kerk binnen twee jaar verkocht gaat worden. Dit is echter slechts een advies dat de Kerkenraad heeft gekregen. Daarnaast werd vermeld dat de werkgroep Oude Dorp verzocht wordt mee te denken over toekomstige bestemming/gebruik van het kerkgebouw. Het gaat hier nadrukkelijk om meedenken en niet om meebeslissen. Het informeren van betrokkenen voorafgaand aan de openbaarmaking van een besluit is standaard protocol. Dat is niet gebeurd. Wij bieden onze excuses aan voor de gemaakte fouten. 
01.12.14

'Gemeente Barendrecht blundert'
Aldus de reactie van Kees Silvis, de 2e voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht. Op zijn verzoek plaatsen we zijn reactie op een bericht van de gemeente Barendrecht over de status van de Bethelkerk.
"De algemene kerkenraad heeft met uiterste verbazing kennisgenomen van de berichtgeving over de Bethelkerk in Blik op B&W van 27 november. In het artikel wordt volledig ten onrechte gesteld dat besloten is de Bethelkerk binnen 2 jaar te verkopen. Zoals bekend is de werkgroep Financiën en Gebouwen van de Protestantse Gemeente bezig met een heroriëntatie op de financiële positie van de PG en de gevolgen daarvan voor gebouwen en pastoraat. De algemene kerkenraad betreurt de onzorgvuldige berichtgeving en zal de gemeente om een rectificatie vragen".
'Blik op B&W' is een rubriek van de Gemeente Barendrecht in 'Blik op Barendrecht'. Voor het gewraakte bericht, zie pagina 2 van de Gemeentekrant. lees verder >> 28.11.14


Grote opkomst bij gemeenteavond
Veel leden van de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn ingegaan op de uitnodiging  van de Algemene Kerkenraad voor de jaarlijkse gemeentevergadering. De Triomfatorkerk was zeer goed gevuld. Na de presentatie van de jaarcijfers van de kerkrentmeesterij en de diaconie, werd de stand van zaken gepresenteerd met betrekking tot de discusies over de toekomst van de PG Barendrecht. De presentatie die Kees Silvis namens de AK verzorgde, is beschikbaar gesteld voor onze website, lees verder >>   22.05.14

Zesde reactie op vragen Rapport Kerkgebouwen
Via de tweede voorzitter van de AK - Kees Silvis - is er opnieuw een aanvulling gekomen op de lijst met  vragen over het rapport van de werkgroep Kerkgebouwen, inclusief een antwoord daarop van het moderamen van de AK. Deze zesde versie omvat ook de eerdere vragen en antwoorden, zodat u  alles in één nieuw document kunt lezen en downloaden. De nieuwe serie omvat de vragen en antwoorden van 99 t/m 108. De lijst met vragen en antwoorden wordt steeds weer aangevuld. Raadpleeg dus regelmatig deze website! Lees verder >>
Aangezien het advies van de Werkgroep Kerkgebouwen de toekomst van de héle Protestantse Gemeente Barendrecht raakt, wordt óók u uitgenodigd om kennis te nemen van het rapport. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die doorgeven via het speciale emailadres: toekomst@pknbarendrecht.nl. 14.05.14

Vijfde reactie op vragen Rapport Kerkgebouwen
Via de tweede voorzitter van de AK - Kees Silvis - is er opnieuw een aanvulling gekomen op de lijst met  vragen over het rapport van de werkgroep Kerkgebouwen, inclusief een antwoord daarop van het moderamen van de AK. Deze vijfde versie omvat ook de eerdere vragen en antwoorden, zodat u  alles in één nieuw document kunt lezen en downloaden. De nieuwe serie omvat de vragen en antwoorden van 72 t/m 98. De lijst met vragen en antwoorden wordt steeds weer aangevuld. Raadpleeg dus regelmatig deze website! Lees verder >>
Aangezien het advies van de Werkgroep Kerkgebouwen de toekomst van de héle Protestantse Gemeente Barendrecht raakt, wordt óók u uitgenodigd om kennis te nemen van het rapport. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die doorgeven via het speciale emailadres: toekomst@pknbarendrecht.nl. 21.04.14

Vierde reactie op vragen Rapport Kerkgebouwen
Via de tweede voorzitter van de AK - Kees Silvis - is er opnieuw een aanvulling gekomen op de lijst met  vragen over het rapport van de werkgroep Kerkgebouwen, inclusief een antwoord daarop van het moderamen van de AK. Deze vierde versie omvat ook de eerdere vragen en antwoorden, zodat u  alles in één nieuw document kunt lezen en downloaden. De nieuwe serie omvat de vragen en antwoorden van 56 t/m 71. De lijst met vragen en antwoorden wordt steeds weer aangevuld. Lees verder >> 03.04.14

'Werken aan de Toekomst' (van de PG Barendrecht) -2
In de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 27 maart is de notitie 'Werken aan de Toekomst 2' puntsgewijs besproken en vastgesteld. Dit besluit met voorstellen is het antwoord op de gevoerde gesprekken tijdens enkele bijeenkomsten (wijkkerkenraden, wijkgemeenteleden, overleg met PKN gemeenteadviseur Nico Evers) en de tot nu toe ontvangen brieven en reacties op het advies van de werkgroep Kerkelijke Gebouwen om de Bethelkerk te verkopen en medio 2016 buiten gebruik te stellen. Na ontvangst van dit advies heeft de Algemene Kerkenraad het rapport eind februari vrij gegeven om hierover met de wijkkerkenraden en de gemeente  in gesprek te gaan. Met nadruk is daarbij toen gesteld dat er geen besluit is genomen en dat de Algemene Kerkenraad graag tot een besluit wil komen dat op een breed draagvlak kan rekenen.
De Algemene Kerkenraad heeft in de vergadering van 27 maart de conclusie getrokken dat er meer tijd ingeruimd moet worden voor het traject van besluitvorming en heeft hiervoor de notitie 'Werken aan de Toekomst 2' besproken en vastgesteld.
Lees verder >> 01.04.14

Nieuwsbrief PG Barendrecht maart 2014
Er is weer een Nieuwsbrief verschenen over de ontwikkelingen binnen de nieuw gevormde Protestantse Gemeente Barendrecht. Door een communicatiestoring is de distributie van deze Nieuwsbrief via Klankbord misgelopen. Daardoor hebben de bezoekers van de website dit keer de primeur. Er wordt in deze vierde Nieuwsbrief over de fusie veel aandacht besteed aan het advies van de werkgroep Kerkgebouwen. 
Lees verder >>   08.03.14


Kerkenraden PG Barendrecht bijeen
Voor het eerst sinds de vorming van de Protestantse Gemeente Barendrecht zijn bijna alle wijkkerkenraden op 6 maart jl. bijeengekomen om elkaar te ontmoeten en met elkaar na te denken over ‘werken aan de toekomst’. De WK van de Immanuelkerkgemeente participeerde - gezien hun bijzondere status - niet aan deze bijeenkomst
Concreet werd gesproken over:
- het versterken van de samenhang van de gefuseerde kerkelijke gemeente,
- een bezinning op de stappen die genomen gaan worden.
Mevrouw Jodien van Ark leidde de avond. Zij is een gespecialiseerd begeleider van kerkelijke veranderingsprocessen. Op beeldende wijze werden een aantal aspecten van de nieuwe PG Barendrecht uitgebeeld. In het tweede deel van de avond werd er in kleine groepen nagedacht over een aantal concrete vragen met betrekking tot de toekomst van de PG Barendrecht.
De bijeenkomst werd besloten met een gezamenlijk Avondgebed rondom een kaars als het licht van Pasen.
Vooruitlopend op een inhoudelijke rapportage door de AK, kan uw webbeheerder – als lid van de WK van de Dorpskerkgemeente – melden dat hij het een zeer inspirerende bijeenkomst vond. Onderstaande foto’s geven een impressie van de geslaagde bijeenkomst. 07.03.14
klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting klik voor vergroting
Een hartelijke verwelkoming
door Jodien van Ark
De kerkgebouwen werden
symbolisch geplaatst
De resultaten van de gesprekken
werden verzameld
De badges van de deelnemers
rondom het Licht van Pasen

Eerste reactie op vragen Rapport Kerkgebouwen
Via Kees Silvis zijn een  dertigtal vragen, met een eerste reactie van het moderamen van de AK, doorgegeven voor publicatie op onze website. Lees verder >>
Aangezien het advies van de Werkgroep Kerkgebouwen de toekomst van de héle Protestantse Gemeente Barendrecht raakt, wordt óók u uitgenodigd om kennis te nemen van het rapport. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u die doorgeven via het speciale emailadres: toekomst@pknbarendrecht.nl. 06.06.14

Als één lid lijdt, lijden alle leden mee . . . .
Het begrip 'kerksluiting' is in Nederland jammer genoeg steeds vaker aan de orde. Cijfers over de afgelopen jaren wijzen uit dat er gemiddeld per week twee (!) kerkgebouwen worden gesloten, afgestoten, herbestemd of zelfs gesloopt. Het komt zelfs zo vaak voor dat de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer in de PKN (VKB) en het Kantoor der Kerkelijke Administraties een gezamelijk project zijn gestart onder de titel ‘KerkDialoog’. Zij leveren een bijzondere vorm van procesbegeleiding in specifieke situaties van kerkelijke gemeenten. Meer informatie hierover is te vinden op >> www.kerkdialoog.nl
Nu ook de Protestantse Gemeente Barendrecht wordt geconfronteerd met de sluiting van één van haar kerkgebouwen, past het gemeenteleden om zich te realiseren dat juist nu geldt: 'als één (gemeente)lid lijdt, lijden alle (gemeente)leden mee, als leden van één lichaam'! Bij de sluiting van een kerk in Leeuwarden werd een lied gemaakt dat passend is bij zo'n betreurswaardige feit. De Friese titel luidt: 'Liet fan treast' (een lied tot troost). Lees verder >> 25.02.14

Advies werkgroep Kerkelijke Gebouwen uitgebracht
Op zondag 23 februari heeft de Algemene Kerkenraad onderstaande mededeling gedaan aan het einde van de erediensten in de Bethelkerk, Carnisse Haven, Dorpskerk en Triomfatorkerk. Het betreft het advies van de werkgroep Kerkelijke Gebouwen aan de Algemene Kerkenraad over de verkoop van één van onze kerkgebouwen, noodzakelijk vanwege structurele financiële tekorten.
* Voor de mededeling van de AK, lees verder >>
* Voor het Rapport van de werkgroep, lees verder >>
* Voor het rapport van de monumentenwacht over de Bethelkerk, lees verder >>

U kunt de genoemde documenten zelf downloaden en afdrukken, of wanneer u liever een papieren versie van deze documenten ontvangt, dan kunt u deze opvragen bij de scriba van de Algemene Kerkenraad : mevrouw Nelie Benschop.
Per email: gnbenschop@kpnplanet.nl ; per telefoon: 0180-690787; per post: Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Barendrecht, Postbus 2048, 2990 DA  Barendrecht. Vanaf 1 maart is er een speciaal e-mailadres geopend voor alle  vragen / opmerkingen naar aanleiding van het advies van de werkgroep Kerkelijke Gebouwen.
Dit adres is : toekomst@pknbarendrecht.nl.
Uw vragen/opmerkingen/reacties zijn daar ook van harte welkom. 23.02.14


Extra Nieuwsbrief PG Barendrecht - Kerkbalans
Het nieuwe College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Brendrecht, en in het bijzonder penningmeester Aad Boers besteedt veel aandacht aan de verhoging van de resultaten van de Aktie Kerkbalans. Naast een serie artikelen in Klankbord en op de websites is er nu ook een extra editie van de Nieuwsbrief van de PG Barendrecht verschenen, die geheel is gewijd aan de komende Aktie Kerkbalans. Lees verder >> 07.12.13

Nieuws vanuit de AK (december '13)
Ook vanuit de Algemene Kerkenraad van de PG Barendrecht is er het nodige te melden. Secretaris Nelie Benschop besteed in haar verslag onder andere aandacht aan de vaststelling van de begroting voor 2014. Tweede voorzitter Kees Silvis doet uitgebreid verslag van de werkgroep 'Werken aan de toekomst – kerkgebouwen'.  Lees verder >>  07.12.13

Informatie van de Algemene Kerkenraad (oktober '13)
De secretaris van de AK van de Protestantse Gemeente Barendrecht, mevrouw Nelie Benschop, heeft een informatiebulletin over van de AK-aktiviteiten in oktober. Daarin wordt ondermeer aandacht besteed aan het gevoerde overleg tussen het Dagelijks Bestuur van de AK en en die van de wijkkerkenraden in Barendrecht-centrum over de vorming van nieuwe wijkgemeentes.  Lees verder >> 01.11.13


Informatie van de Algemene Kerkenraad (september '13)
De secretaris van de AK van de Protestantse Gemeente Barendrecht, mevrouw Nelie Benschop, heeft een informatiebulletin over de AK-vergadering van 26 september en over het nieuwe jaarboekje gepresenteerd. Lees verder >> 01.10.13


Derde fusie-nieuwsbrief PG Barendrecht
De Stuurgroep Samen Gemeente zijn van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft de derde Nieuwsbrief gepubliceerd in het kader van de vorming van de nieuwe PG Barendrecht. Hierin worden tal van voorstellen toegelicht die de komende maanden aan de orde komen in de verschillende bestuursorganen van de gemeente en wijkgemeenten.

Daaronder voorstellen omtrent de verkoop van een kerkgebouw, de opzet van het pastoraat, en de wijze waarop gemeenteleden kunnen kiezen bij welke wijkgemeente ze wensen te behoren. Kortom zéér belangrijke informatie voor alle gemeenteleden! Tevens wordt een terugblik gegeven op de activiteiten van het fusieweekend. Lees verder >>  29.09.13


Verslagen Algemene Kerkenraad PG Barendrecht
Met de vorming van de Protestantse Gemeente Barendrecht is onze website daarop aangepast. In dit hoofdstuk 'Bovenwijks', wordt zowel de informatie vanuit de PG Barendrecht als ook die vanuit de landelijke PKN wordt geplaatst. De verslagen van de AK vindt u voortaan op deze pagina. Het eerste verslag van de nieuwe AK is verschenen >> lees verder. 26.06.13

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende