Titel
WG Eredienst

WGLit.bloemsch.intro

WG Lit.bloemsch.2019

WG Lit.bloemsch.2018

WG Lit.bloemsch.2017

Archief Lit.bloemsch

WG Taizé-vieringen

WG Verjaardagsfds.

WG V en T

WG Kerk en Israel

WG ZWO

WG Snuffelmarkt

WG Kerktuin

WG Eetgr.Ontmoeting

WG Herberg Dorpskerk

WG Afval Loont DK

WG Oecumene

Afval Loont - Onderhoud Dorpskerk


Mooi resultaat 'Afval Loont voor Dorpskerk' in 2018
Sinds de start van 'Afval Loont' in Barendrecht is de Dorpskerk een trouwe partner. De opbrengst van de aktie wordt besteed aan het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht'. In 2018 is het resultaat € 1720. Dit is nagenoeg gelijk aan dat van 2017. Onze trouwe ondersteuners hebben in 2018 met elkaar enkele duizenden bezoekjes aan de afvalstations gebracht! Daarvoor zeggen de Dorpskerkrentmeesters: HARTELIJK DANK! Ondanks het feit dat steeds meer organisaties Afval Loont hebben ontdekt als bron van inkomsten, is het ons weer gelukt om de opbrengst op dit prachtige niveau te houden. Vermeldenswaard is, dat de werkgroep Snuffelmarkt in 2018 ruim € 200 heeft bijgdragen aan het genoemde resultaat. De opbrengst is in 2018 besteed aan het onderhoudsschilderwerk. 28.01.19
 
Help mee om het 'oudste huis van Barendrecht' te behouden!

'Afval Loont voor de Dorpskerk' in 2017
De opbrengst van de Actie Afval Loont voor de Dorpskerk' heeft in 2017 het mooie bedrag van € 1724,00 opgeleverd. Alle deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun deelname. Dit bedrag is met tal van kleine bedragen bijeen gebracht. Er is jammergenoeg wel sprake van enige teruggang ten opzichte van 2016. Dat laat zich echter verklaren door de sterk toegenomen 'concurrentie', want nagenoeg alle kerken, scholen en verenigingen participeren nu aan Afval Loont. De opbrengst van 2017 is door de kerkrentmeesters aangewend voor de financiering van de restauratie van de zerkenvloer in de kerk. De opbrengst van deze actie in 2018 zal worden aangewend voor de geplande restauratie van het eeuwenoude torenuurwerk. Alle gemeenteleden worden opgeroepen om hun oud papier, plastic etc. in te leveren bij een van de Afval Loont depots én daarbij te vermelden dat de opbrengst bestemd is voor het onderhoud van de Dorpskerk!


Voortaan ook oud textiel inleveren bij Afval Loont!
Er zjn vele Barendrechters die deelnemen aan Afval Loont ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk. Afval Loont heeft nu gemeld dat er voortaan ook oud textiel kan worden ingeleverd. Dat gaat tien eurocent per kilo opleveren. We roepen alle spaarders op om naast oud papier, plastic en (kleine) electrische apparatuur, voortaan óók oud textiel te gaan sparen ten behoeve van de instandhouding van het 'oudste huis van Barendrecht'! Nu de restauratie van de zerkenvloer grotendeels is gefinancierd door onze actie Afval Loont, is het volgende project: de sponsoring van nieuwe verlichting op zolders van de Dorpskerk en de kerktoren. Doet u ook mee? Voor een overzicht wat wél en wat niet kan worden ingeleverd: lees verder >>

Afval Loont voor Dorpskerk in 2016
Het eindresultaat van de actie Afval Loont ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk heeft het streefbedrag overschreden! Het bedrag van € 2031.50 is geoormerkt voor de mede-financiering van het nieuwe mobiele HD-Tv-scherm in de Ontmoeting. Ook de Snuffelmarkt en de PCOB leverden een bijdrage aan deze prachtige faciliteit voor presentaties ten behoeve van ons kerkenwerk en voor externe huurders. Als er één actie is, waar geldt dat vele kleintjes één grote maken dan is het Afval Loont voor de Dorpskerk! Het is gebleken dat wij als Dorpskerkgemeente de op één na de grootste  inzamelaar zijn bij de Barendrechte vestiging van Afval Loont.  Dat is een prachtig resultaat!
Doet u ook mee om het oudste huis van Barendrecht in stand te houden? 11.01.17

50.000 kilo afval ingezameld voor Dorpskerk!
De Dorpskerkgemeente participeert sinds de start van aan de actie Afval Loont ten behoeve van het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht'. Medio oktober 2016 werd een mooie mijlpaal bereikt. Al degenen die hun afval aanbieden ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk hebben met elkaar nu al meer dan 50.000 kg afval ingeleverd! Een resultaat om trots op te zijn! Maar om het prachtige, internationaal beschermde rijksmonument de komende decennia in goede conditie te houden is nog veel geld nodig, daarom roepen wij u op om mee te doen aan Afval Loont en de opbrengst te bestemmen voor de Dorpskerk17.10.16

Prachtig resultaat Afval Loont voor onderhoud Dorpskerk in 2015
De aktie Afval Loont die door de kerkrentmeesters van de Dorpskerk is gestart ten behoeve van het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht' heeft in het eerste jaar een prachtig resultaat opgeleverd! Sinds de start van de aktie in maart j.l is een bedrag van € 1650 bijeengebracht. Dat is inclusief de opbrengst van de twee plastic-containers bij de Dorpskerk. Als we de opbrengst van de eerste drie maanden van 2015 van de vroegere 'Oud Papier Aktie' erbij optellen komen we voor heel 2015 aan een totaalbedrag van € 2000! In de maand december 2015 waren er, door degenen die rechtstreeks storten ten gunste van de Dorpskerk, 520 stortingen gedaan! Daarbij moeten de stortingen worden opgeteld van degenen die hun persoonlijke opbrengst als schenking afdragen aan de Dorpskerk. Dit zijn ook enkele tientallen personen, die zeker zo'n 80 stortingen voor hun rekening nemen. Totaal zijn er dus in december 2015 zo'n 600 stortingen gedaan ten behoeve van de instandhouding van het oudste Rijksmonument van Barendrecht!  Alle bijdragers héél hartelijk dank!  31.12.15
 
Doet u al mee?

Een woord van dank
Zoals eerder gemeld wordt de in maart j.l. gestartte actie Afval Loont een groot succes voor de Dorpskerk. Dankzij de groeiende steun van velen zullen we de opbrengst van de vroegere 'Oud-papier-actie' ruim overtreffen en hoeven we voor 2015 geen beroep te doen op de garantieregeling die ons door de Gemeente Barendrecht was toegezegd. Als blijk van grote waardering is er vanuit de Wijkraad van Kerkrentmeesters een bedankje gemaakt voor ieder die via de actie Afval Loont het onderhoud van de Dorpskerk ondersteunt. Deze waardering geldt natuurlijk óók voor iedereen die op een andere wijze, bijvoorbeeld via de Snuffelmarkt, het Verjaardagsfonds, de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, of anderszins een persoonlijke bijdrage heeft geleverd aan de instandhouding van het 'oudste huis van Barendrecht: ons aller Dorpskerk. U kunt de bedankkaart met een prachtige aquarel van de Dorpskerk downloaden, lees verder >> 23.12.15
 

Containers voor plasticafval bij de Dorpskerk
Achter de Dorpskerk staan twee CONTAINERS VOOR PLASTICAFVAL. Eén container staat achter het grote hek aan de Piet Heinstraat en is permanent bereikbaar. De andere container staat bij de ingang van de Snuffelmarkt en is bereikbaar op dinsdag- tot en met zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur.
In de vakantie periode geldt een afwijkende regeling: Gedurende laatste twee weken van juli en de eerste drie weken van augustus is deze tweede container uitsluitend bereikbaar op zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur. Help plastic de wereld uit én steun daarmee het onderhoud van de Dorpskerk! 01.06.16

Afval inzamelen voor 'Onderhoud Dorpskerk'
Recent onderzoek heeft (opnieuw) aangetoond dat het 'oudste huis van Barendrecht', de Dorpskerk, in goede staat verkeert. Om dit oudste Rijksmonument in die goede staat te houden is jaarlijks veel geld nodig! Met het inzamelen van oud papier werd jaarlijks een paar duizend euro bijeen gebracht. Nu de organisatie 'Afval loont' oud papier en ander buikbaar afval gaat inzamelen, willen we ook die nieuwe werkwijze aanwenden om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het onderhuod van de Dorpskerk. Daartoe zijn er twee acties ondernomen:
1. De Dorpskerk heeft zich aangemeld als 'goed doel '. Iedereen die oud papier en ander bruikbaar afval aanlevert op de verzamelpunten Maasstraat 30 of Voordijk 273, kan melden dat de opbrengst daarvan bestemd is voor het onderhoud van de Dorpskerk.  U hoeft daarvoor géén eigen pasje te hebben, het volstaat om te melden dat de opbrengst voor de Dorpskerk is!

 
2. Achter de Oude Pastorie, waar nu de oud papiercontainer staat, zal binnenkort - als proef - een verzamelbak voor plastic afval worden geplaatst. Tijdens de openingstijden van de Snuffelmarkt, dus iedere zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kan plastic afval daar worden gedeponeerd. Bij die container hoeven géén vrijwilligers meer ingezet te worden. Men kan zelf het plastic deponeren, 'Afval Loont' haalt de volle containers op. De opbrengst daarvan komt eveneens ten goede aan het onderhoud van de Dorpskerk. Binnenkort wordt meer informatie bekend gemaakt over deze akties vanuit de Dorpskerkgemeente via deze website en de locale pers onder het motto: 'Afval loont, voor onderhoud Dorpskerk'. 05.03.15

Oud Papier Actie is Afval Loont geworden
Op zaterdag 28 februari 2015 is deze jarenlange activiteit van de Dorpskerkgemeente beïndigd. Dit vanwege een besluit van de Gemeente Barendrecht om de inzameling van oud papier via (onder andere) de container bij de Dorpskerk over een heel ander wijze te gaan organiseren. Met ingang van 7 maart is de organisatie 'Afval loont' met een nieuwe opzet van de inzameling van afval, waaronder oud papier.


Afval inzamelen voor 'Onderhoud Dorpskerk'
Recent onderzoek heeft (opnieuw) aangetoond dat het 'oudste huis van Barendrecht', de Dorpskerk, in goede staat verkeert. Om dit oudste Rijksmonument in die goede staat te houden is jaarlijks veel geld nodig! Met het inzamelen van oud papier werd jaarlijks een paar duizend euro bijeen gebracht. Nu de organisatie 'Afval loont' oud papier en ander buikbaar afval gaat inzamelen, willen we ook die nieuwe werkwijze aanwenden om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het onderhuod van de Dorpskerk. Daartoe zijn er twee acties ondernomen:
1. De Dorpskerk is aangemeld als 'goed doel '. Iedereen die oud papier en ander bruikbaar afval aanlevert op de verzamelpunten Maasstraat 30, Voordijk 273 of , kan melden dat de opbrengst daarvan bestemd is voor het onderhoud van de Dorpskerk.  U hoeft daarvoor géén eigen pasje te hebben, het volstaat om te melden dat de opbrengst voor de Dorpskerk is!

 
2. Achter de Oude Pastorie, waar nu de oud papiercontainer staat, is - als proef - een verzamelbak voor plastic afval geplaatst. Tijdens de openingstijden van de Snuffelmarkt, dus iedere zaterdagmorgen tussen 10 en 12 uur kan plastic afval daar worden gedeponeerd. Bij die container hoeven géén vrijwilligers meer ingezet te worden. Men kan zelf het plastic deponeren, 'Afval Loont' haalt de volle containers op. De opbrengst daarvan komt eveneens ten goede aan het onderhoud van de Dorpskerk.  05.03.15

Exit papiercontainer Dorpskerk
In aanwezigheid van vrijwel alle betrokken vrijwilligers is op zaterdag 7 maart 2015 de papiercontainer bij de Dorpskerk na tientallen jaren definitief gesloten. Als dank voor hun jarenlange inzet trakteerde de Wijkraad van Kerkrentmeesters de aanwezige vrijwilligers op koffie met gebak. Jaarlijks bracht de oud papier aktie enkele duizenden euro's op ten behoeve van het onderhoud van de Dorpskerk. Het einde van deze actie betekent het begin van een nieuwe opzet om geld te werven voor het onderhoud van het 'oudste huis van Barendrecht'.
De historische gebeurtenis is vastgelegd door Arco van der Lee, lees verder >> 08.03.15
  klik voor vergroting

 

 

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende