Titel
Welkom

Laatste nieuws

Actueel

Kerkdiensten

Agenda

Contact

Wist u dat?

Archief Kerkdiensten

Sitemap

Colofon - Disclaimer

Actueel
Nieuwsberichten van de afgelopen twee maanden


Actie Voedselbank - 'product van de maand juni'
De Dorpskerkgemeente participeert samen met andere kerken in Barendrecht aan de actie 'product van de maand' van de Barendrechtse Voedselbank. Voor de maand juni 2018 is gekozen voor de producten 'wasmiddel en wasverzachter'.
Op elke zondag dat de Dorpskerk is geopend, kunt u het product van de maand inleveren in de Ontmoeting, waar een krat staat om de producten in te deponeren. Helpt u ook mee? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  26.05.18

AVG-2
In het kader van de aanscherping van het privacybeleid van onze website, is de Dorpskerkwebsite sinds heden voorzien van een SSL-certificaat. Dat is herkenbaar aan de URL (de domeinnaam); die begint nu met https:// in plaats van met http://.
Voor jou / u als eindgebruiker is het in ieder geval een manier om veilig privacygevoelige gegevens via de browser uit te wisselen. Het inloggen op de Dorpskerksite verandert trouwens niet.  Dit is de eerste stap in het kader van het AVG-proof maken van onze website en uw en mijn privacygegevens. 25.05.18

AVG-1
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht als wet en dient ter borging van ons aller privacygegevens. Dit raakt elke organisatie, dus de PKN, de PGB, de Dorpskerkgemeente en de stichting Vrienden van de Dorpskerk in het bijzonder. Ook de beheerders van deze website, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze website zijn hier druk doende mee. Zodra de Protestantse Gemeente Barendrecht  een privacyverklaring heeft opgesteld, zal die op deze website worden gepubliceerd.  Zoals eerder gemeld, wordt er hard gewerkt aan een beveiligde deel van onze website waar alleen met een toegekende code privacygevoelige informatie  kan worden bekeken. Op die manier trachten we enerzijds als modern communicatiemiddel te kunnen blijven fungeren voor een ieder die belangstelling heeft voor de Dorpskerk en de Dorpskerkgemeente en anderzijds te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Zodra de website van een beschermd deel is voorzien, zullen ook de bestaande pagina's met privacygevoelige informatie "achter de code' worden gezet. Nieuwe privacygevoelige informatie zal tot die tijd niet worden gepubliceerd, dat geldt met name voor foto's e.d.

Een ieder die wil dat zijn/haar informatie/foto van onze website verwijderd dient te worden, kan dat melden via postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl. Daarop zal direct worden gereageerd. Wordt vervolgd.   25.05.18


Jaarrekening PG Barendrecht
Onderdeel van de jaarlijkse Gemeenteavond is de presentatie van het jaarverslag van de Protestantse Gemeente Barendrecht door het College van Kerkrentmeesters. De jaarrekening is het resultaat van ontelbaar veel uren vrijwilligerswerk: van de lopers die de Aktie KerkBalans rondbrengen en weer ophalen tot de collectanten in de erediensten; van de dames van de Snuffelmarkt en de Kerktuin tot het dagelijksbestuur van het College van Kerkrentmeesters. Het is de optelsom van kleine, bescheiden offers tot indrukwekkende schenkingen, maar het is ook de optelsom van veel uren pastorale en diaconale arbeidt, inzet van kosters en cantores, organisten en ambtsdragers. Kortom het is de weerslag van een indrukwekkende hoeveelheid kerkenwerk, dat met grote inzet en inspiratie wordt gedaan onder één motto: Soli Deo Gloria! 
Kijk ook zo eens naar deze jaarcijfers, lees verder >> 23.05.18 

Nieuwe koster-beheerder geportretteerd
De huisverslaggever van de Dorpskerkgemeente, Arco van der Lee, heeft de nieuwe koster-beheerder van de Dorpskerk geportretteerd ten behoeve van de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Rob Bruin, die zijn werkzaamheden officieel begint op 1 juni a.s. wordt dezer dagen al een beetje ingewerkt door de oud koster-beheerder Jan van den Oever. Zo heeft Rob op zijn vrije dag meegelopen tijdens een huwelijksbevestiging in de Dorpskerk. De komende weken zal Rob verder worden ingewerkt. UIt het interview blijkt dat de nieuwe koster-beheerder veel zin heeft in zijn nieuwe functie. . Lees verder >>
De foto is gemaakt door Arco van der Lee en met zijn toestemming en die van Rob Bruin, gepublicerd. 23.05.18

Samen naar het Feest van de Geest
Op de Pinksterzondag namen al veel leden van de Dorpskerkgemeente een voorschot op het 'samen-vieren' van Dorpskerkgemeente en Triomfatorkerkgemeente dat bij het begin van het nieuwe kerkelijk jaar in december a.s. gaat starten. Nu werd het Feest van de Geest al samen gevierd in de Triomfatorkerk. 
De werkgroep liturgisch bloemschikken had weer een feestelijke schikking gemaakt, met de volgende uitleg: 
De vlammen van Gods liefde slaan naar buiten, en zetten mensen in vuur.
Mensen spreken elkaar aan, vormen een gemeenschap, waar ze ook vandaan komen.
Ze worden verbonden rondom Jezus, die ze willen volgen, heel de wereld door.
  
20.05.18
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken . . . Pinksteren
Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in het Joodse wekenfeest (Sjavoeot). Dit Joodse feest is ter herinnering aan de gebeurtenis bij de berg Sinaï, toen God aan Mozes de 10 Geboden gaf. Christenen namen de feestdag over omdat ze een gelijkenis zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord ‘pentekostè’, wat vijftig betekent. Het Pinksterfeest is altijd 10 dagen na Hemelvaart en de 50ste dag na Paasdag. We herdenken de neerdaling van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de Christelijke kerk. De liturgische kleur is rood, de kleur van de Heilige Geest. 18.05.18


Zwervende bijen op bezoek Kerktuin
Dat de Dorpskerk een aantrekkelijke plaats is om je even terug te trekken is velen al bekend. Dezer dagen heeft een grote zwerm zwervende bijen heeft een (beleefdheids)bezoek gebracht in de kerktuin achter de Dorpskerk. De vele honderden bijen dansten enige tijd uitbundig boven de kast waarin het voor de bezoekers van de tuin meer vertrouwde bijenvolk woont. De gastvrouwen en vrijwilligers die in de kerktuin aan het werk waren, werden volledig verrast door de komst van de bijenzwerm, maar zij slaagden er wel in om er foto's van te maken. Toen de gewaarschuwde imker Jaap Witter (beheerder van het bijenvolk in de kerktuin) verscheen, was een groot deel van de zwerm al naar onbekende bestemming vertrokken. Hij verklaarde het bezoek van de zwervende bijen door het warme weer.  'Dan willen ze wel eens extra los komen. Daar is het nu de tijd voor', vertelde hij. De bijensterfte bedroeg in de afgelopen winter zestien procent.  'Hoog, maar niet verontrustend', concludeerde de imker. Eerder was overigens een sterftepercentage van ruim negen procent voorspeld.19.05.18
  klik voor vergroting

Classispredikant benoemd
Op 16 mei is tijdens de eerste vergadering van de classis Zuid-Holland Zuid de classispredikant benoemd. Het is ds. G. (Gerrit) van Meijeren (1965) uit Utrecht. Hij werkt momenteel als adviseur ten behoeve van het beroepingswerk binnen de Protestantse Kerk. Hij heeft ruime ervaring als gemeentepredikant in de Hervormde Gemeenten van Meeuwen, Hierden en Dirksland en als interimpredikant. Hij heeft het beroep dat op hem uitgebracht is mondeling aanvaard en zal op 1 september a.s. in zijn nieuwe functie starten. 
Ook zijn het moderamen en het breed moderamen gekozen. De samenstelling van het moderamen is als volgt: preses: mw. H. (Riet) Smid-Franssen uit Hendrik-Ido-Ambacht; scriba: dhr. H. (Henk) van 't Pad uit Leerdam. De preses, scriba en classispredikant vormen het moderamen van de Classis. Het breed moderamen bestaat uit het moderamen en de leden: dhr. R.E. (René) Barnard uit Rijsoord; dhr. F. (Floor) Bos uit Noordeloos; dhr. A.F. (Guus) Ruijl uit Rotterdam; ds. B.W.J. (Wim) de Ruijter uit Maasland; dhr. M. (Rien) van Wijngaarden uit Meerkerk. Daarmee is het bestuur van de Classis Zuid Holland Zuid, waar de Protestantse Gemeente Barendrecht onderdeel van uitmaakt, bekend. 16.05.18


Ook de zesde predikant van Barendrecht komt in beeld. . .
Kerkrentmeester Simon Hoek is bezig met het beschrijven van het leven van de eerste vijf Barendrechtse predikanten. Hij maakt daarbij dankbaar gebruik van de steeds groter wordende hoeveelheid archiefmateriaal, die digitaal toegankelijk is gekomen. Al speurend door digitale archieven over het leven van de vijfde Barendrechtse dominee Matthias Pietersz. van Stralen, is er zoveel informatie beschikbaar dat dit in meerdere artikelen zal worden verwerkt. Uit nieuw onderzoek blijkt bovendien dat er ook over de zesde Barendrechtse predikant dominee Abraham Costerus (die van 1606 - 1609 in Barendrecht heeft gestaan) zo veel archiefmateriaal is gedigitaliseerd, dat er over deze theoloog-schrijver eveneens een of meer artikelen geschreven kunnen worden. Zoals gebruikelijk worden beknopte beschrijvingen gepubliceerd in Klankbord en worden de uitgebreidere versies op onze website geplaatst. 13.05.18 

Avondopenstelling Snuffelmarkt
Zoals elke 3e woensdag van de maand is de Snuffelmarkt op 16 mei geopend voor het kopen van goede gebruikte artikelen van 19.00 tot 21.00 uur. Natuurlijk is de Snuffelmarkt ook elke zaterdagmorgen geopend van 10.00 tot 12.00 uur. Het is alleen op zaterdag mogelijk om ook spullen te brengen. De Snuffelmarkt is te vinden achter de Dorpskerk aan de Dorpsstraat te Barendrecht. De opbrengst is voor het onderhoud van de Dorpskerk.Ga voor meer informatie naar: Anke van den Boogert, telefoon 619379 en op Facebook De Snuffelmarkt Barendrecht. 11.05.18

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 13 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Exaudi'. Het is de zevende zondag van Pasen, tussen hemelvaart en Pinksteren. Exaudi is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: ‘verhoor toch’. Het is dus een gebed. De gemeente bevindt zich als het ware in de situatie van de leerlingen die na Jezus’ hemelvaart biddend en eensgezind wachten op de heilige Geest (Handelingen 1:14). Deze zondag staat ook wel bekend als Wezenzondag: nadat Jezus' leerlingen afscheid van hem namen (Hemelvaart) wachten zij op de uitstorting van de heilige Geest (Pinksteren). Voor een korte tijd zijn zij alleen, zoals wezen. Dit is de laatste zondag voor Pinksteren, de liturgische kleur is voor de laatste keer in de Paastijd wit, kleur van licht, zuiverheid en opstanding. Lees verder >> 11.05.18

Torenuurwerk Dorpskerk veel ouder dan aangenomen
Recent onderzoek van het eeuwenoude torenuurwerk van de Dorpskerk door de Stichting tot behoud van torenuurwerken in Nederland heeft er in geresulteerd in twee belangrijke conclusies. De eerste conclusie is, dat er voldoende aanwijzingen zijn gevonden om aan te nemen dat het torenuurwerk dateert uit het begin van de zeventiende eeuw. Dat is ruim 150 jaar eerder dan tot op heden werd aangenomen. Opeenvolgende beschrijvers van de historie van de Dorpskerk zijn er vanuit gegaan dat het uurwerk gedateerd moest worden omstreeks 1787. Dat is het jaar waarin de huidge toren is gebouwd. Een tweede belangrijke conclusie van de genoemde stichting is, dat het uurwerk een zodanige cultuurhistorische waarde heeft dat restauratie nadrukkelijk wordt aanbevolen. Deze twee conclusies zijn voor de Kerkrentmeesters van de Dorpskerk en de stichting Vrienden van de Dorpskerk belangrijke randvoorwaarden om de geplande restauratie van het torenuurwerk daadwerkelijk uit te gaan voeren. Zoals eerder gemeld heeft de Vriendenstichting toegezegd deze restauratie te zullen financieren. Een soortgelijk onderzoek naar de status van de luidklok en de klokkenstoel is nog in volle gang. Als ook die restauratie door deskundigen wordt aanbevolen zal de Vriendenstichtnig die restauratiewerkzaamheden eveneens gaan financieren, al moeten daarovoor nog de nodige acties worden gevoerd. Meer nieuws over deze restauratieprojecten volgt later. 10.05.18  
  klik voor vergroting
Het torenuurwerk, dat tot
1960 nog met de hand
werd opgewonden.

Laatste deel lambrisering gerestaureerd
Op 8 mei jl. hebben de restauratoren van Hekkers & van 't Spijker de lambrisering langs de noordwestelijke muur teruggeplaatst. Hoewel deze lambrisering maar enkele tientallen jaren oud is, besloten de kerkrentmeesters tot een behandeling in de werkplaats van de restauratoren. Dit om dit stuk lambrisering tot één geheel te laten worden met de rest van het eikenhouten intrieur, dat wél eeuwenoud is. Binnenkort volgt een fotoverslag van dit laatste stukje interieurrestauratie. Ook dit restauratieproject is gefinancierd door de Stichtnig Vrienden van de Dorpskerk. Alle schenkers en sponsoren van de Vriendenstichting worden hartelijk bedankt! De foto is gemaakt door Simon Hoek en met zijn toestemming en die van de restauratoren gepubliceerd.10.05.18
  klik voor vergroting

Jaarrekening Vriendenstichting 2017
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk heeft de jaarrekening over 2017 vastgesteld. In 2017 zijn er weer een aantal schenkingen ontvangen en zijn de kosten van de restauratie van de lambrisering aan de noordelijke kerkmuur betaald. De beoogde restauratie van de lambrisering langs de westelijke kerkmuur is in 2017 niet uitgevoerd. Deze restauratie is begin mei 2018 opgeleverd. Zoals eerder gemeld heeft het stichtingsbestuur zich ten doel gesteld om de geplande restauratie van het torenuurwerk en de klokkenstoel te gaan financieren. Voor het jaarverslag 2017, lees verder >> 09.05.18

Overdracht kosterstaken
De nieuw benoemde koster-beheerder - Rob Bruin - is ook voor Jan van den Oever geen onbekende. Daarom kon er al een plan worden gemaakt voor de introductie van Rob en de overdracht van alle kosters- en beheerstaken.  Zo is er voor de nieuwe koster-beheerder een NIEUW EMAILADRES gemaakt: koster@dorpskerkbarendrecht.nl en is hij voor kosters- en behereszaken ná 1 juni telefonisch te bereiken via 06 44 333 152. Rob treedt dus per 1 juni as. in dienst, maar hij kijkt in de maand mei al mee over de schouder van Jan en de kerkrentmeesters Diete en Simon, naar alle activiteiten die er in die maand plaatsvinden. Gedurende de maand mei neemt kerkrentmeester Simon Hoek de kosterstaken waar; hij is bereikbaar onder nummer 06 53758478 of postmaster@dorpskerkbarendrecht.nl 09.0518

Nieuwe koster-beheerder benoemd
Zondagmorgen 6 mei werd in de Dorpskerk door de wijkkerkenraad afgekondigd dat, na een zorgvuldige wervings- en selectieprocedure, er een nieuwe koster-beheerder is benoemd per 1 juni 2018. De heer Rob Bruin, die in het Barendrechtse geen onbekende is vanwege zijn betrokkenheid bij het ZomerFeest en WinterFeest, zal Jan van den Oever gaan opvolgen. In de komende maanden zal Rob worden geïntroduceerd en ingewerkt door enkele kerkrentmeesters, die daarbij dankbaar gebruik zullen maken van de diensten die Jan van den Oever heeft aangeboden. Lees verder >>  06.05.18
 

Over liturgie gesproken. . . . Hemelvaartsdag
De viering van Hemelvaartsdag is gebaseerd op het bijbelboek Handelingen (1:3). Daar staat de verwijzing naar de veertigste paasdag. De oudst bekende bron van de viering van de Ascensio Domini (hemelvaart van de Heer) is een geschrift van kerkvader Augustinus van Hippo (354-430). Volgens Augustinus werd het feest van Hemelvaart reeds gevierd in de tijd van de apostelen, maar het feest zou op het einde van de vierde eeuw zeer vlug verspreid geworden zijn. In de geloofsformules van Nicea (325) en van Constantinopel (381) wordt de hemelvaart van Jezus vermeld. Hemelvaartsdag werd in Barendrecht voor hele Protestantse Gemeente gevierd met een erdienst in de Bethelkerk. De voorganger was ds. Jan Willem Stam. (afbeelding: Hemelvaart - Rembrandt (1636) Museum Alte Pinakothek, München) 05.05.18 
  klik voor vergroting

Over Liturgie gesproken. . . . Zondag hoe?
Zondag 6 mei is het op de liturgische kalender 'zondag Rogate'. Het is de zesde zondag van Pasen, vlak voor Hemelvaart. Rogate is Latijn en betekent, letterlijk vertaald: 'vráágt' of ook 'bidt'. Op deze zondag worden de gemeente van Christus opgeroepen om te bidden. Dit gebruik gaat terug naar oude kerkelijke tradities van biddagen voor het gewas in deze tijd van het jaar. De misschien wel mooiste tijd van het kerkelijk jaar - de Paastijd - nadert zijn afsluiting... Lees verder >> 05.05.17

Bevrijdingsmuziek in de Dorpskerk
Zaterdagmiddag 5 mei organiseerde de Stichting Evenementen Dorpskern Oud Barendrecht (SEDOB) in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk en de Harmonievereniging Barendrecht weer een bevrijdingsconcert in de Dorpskerk. Het Dagorkest en het Jeugdorkest van de Harmonievereniging Barendrecht stonden onder de leiding van Ivo Kouwenhoven. Ook viooldocente Jacinta Floor verleende haar medewerking. Burgemeester Jan van Belzen hield een toespraak. Er werden door Tineke van der Meer enkele gedichten voorgedragen met als thema  'vrijheid'. Een goed gevulde Dorpskerk genoot van het spel van beide orksten en de soliste. 05.05.18
 

Herdenking 4 mei
Op vrijdag 4 mei vond er een herdenking plaats van de slachtoffers die sinds de 2e Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens oorlogen, gewapende conflicten en vredesoperaties. Het jaarthema van de herdenking is 'Geef vrijheid door'. Om 19:00 uur organiseerde de Stichting '4 mei herdenking Barendrecht' een herdenkingsprogramma in de Dorpskerk. Voor het programma, lees verder >>. Om 20:00 uur werd er bij het verzetsmonument op het Doormanplein twee minuten stilte in acht genomen. Na het zingen van het Wilhelmus werden er verschillende bloemstukken en kransen gelegd o.a. door vertegenwoordigers vanuit Amerika, Australië, Engeland, Nederlandse strijdkrachten en verschillende comités. Ook inwoners van Barendrecht konden bloemen leggen bij het monument. Tijdens de ceremonie bij het monument werden door het Harmonieorkest van de Harmonievereniging Barendrecht koralen en passende muziek gespeeld. Ook dit jaar was de Dorpskerk volledig bezet en defileerden veel mensen langs het monument aan de Dorpsstraat. 05.05.18

  klik voor vergroting

Dodezee Rollen geven nieuwe informatie prijs
Op 4 mei werd bekend dat, dankzij de modernste infraroodtechnieken, er nieuwe informatie bekend is geworden over de Dode Zee Rollen. Nieuwe geschreven teksten zijn ontdekt op fragmenten van de bekende Dode Zee Rollen, met behulp een nieuwe lichttechniek. De teksten waren met het blote oog niet te zien, maar er zijn nieuwe woorden en tekstfragmenten ontdekt dankzij een techniek die is ontwikkeld voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Experts zouden zelfs een tot nu toe onbekend manuscript hebben ontdekt. De Dode Zee rollen behoren tot de belangrijkste archeologische ontdekkingen van de 20e eeuw. Ze werden gevonden in 1950 in grotten boven de Dode Zee. Ze bevatten de oudst bewaarde delen van de Joodse geschriften, ons Oude Testament. De onthullingen werden gedaan tijdens een conferentie in Jeruzalem ter gelengeheid van de ontdekking zeventig jaar geleden Lees verder >> (foto: EPA) 04.05.18  
  klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht staan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos stil bij het wel en wee in de wijkgemeente resp. bij de recente en toekomstige ontwikkelingen rondom de Dorpskerkgemeente. Er wordt ook teruggeblikt op de afgelopen Gemeenteavond. Lees verder >> 04.05.18

Meditatie Klankbord
Ds. Cees Romkes heeft deze keer de meditatie verzorgd voor Klankbord. Zijn thema is: 'Aan Tafel'. Hij liet zich inspireren door het Oecumenisch Liedfestival dat eind april in Amersfoort werd gehouden. Hij heeft weer een paar mooie, nieuwe liederen van Sytze de Vries getraceerd. Dit keer liederen voor de viering van Schrift en tafel. Lees verder >> 04.05.18

Fotoverslag afscheid koster Jan van den Oever
Na enkele dagen is Jan nog steeds onder de indruk van de onvergetelijke afscheidsmiddag die hem werd aangeboden bij zijn pensionering als koster-beheerder van de Dorpskerkgemeente. Uit de ruim vijfhonderd aangeboden foto's is een fotoverslag gemaakt met ruim honderd foto's, die een goed impressie geven van een prachtige middag. De Kerkrentmeesters bedankten iedereen die op een of andere wijze heeft bijgedragen tot het welslagen van dit afscheidsfeest voor Jan en Elly! Kijk verder >>
De foto is gemaakt door Simon Hoek en met zijn toestemming en die van Jan en Elly, gepubliceerd.02.05.18
 

Nieuws van de generale synode PKN (1)
Op 19 en 20 april is de generale synode van de PKN bijeen geweest en heeft enkele besluiten genomen die vermeldenswaard zijn. Zo presenteerde Marcel Barnard, professor Praktische Theologie en Liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit het boekje 'Tot Gods eer'. Dit is een handreiking om het gesprek over het hoe en waarom van de liturgie in de gemeente aan te gaan.  Daarnaast zijn er filmpjes beschikbaar van de verschillende typen liturgie binnen de Protestantse Kerk. Deze filmpjes zijn gemaakt in samenwerking met de Protestants Theologische Universiteit (PThU). 
Binnenkort is het boekje beschikbaar bij de PKN-webwinkel. Lees verder >>  01.05.18
 

Nieuws van de generale synode PKN (2)
Op 19 en 20 april heeft de generale synode van de PKN besloten dat ‘de 12-jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. In eerste instantie was het voorstel dat een predikant verplicht zou zijn om na twaalf jaar een andere gemeente te zoeken. In de loop van de afgelopen jaren is dat voorstel omgezet naar de mildere vorm waarin het niet meer verplicht is, maar dat het een maatregel is die een gemeente kan inzetten, maar het moet niet. De gedachte achter deze regeling is dat bevordering van mobiliteit en flexibiliteit goed is voor zowel gemeenten als predikanten. Deze regeling is onderdeel van de grotere beweging Kerk 2025, die de Protestantse Kerk heeft ingezet. Lees verder >>  01.05.18

Klankbord heeft een prachtige facelift ondergaan
Het kerkblad van de Protestantse Gemeente Barendrecht heeft op voorstel van de redactie en met instemming van de Algemene Kerkenraad sinds het 15e nummer van de alweer veertigste jaargang een prachtige facelift ondergaan! Het blad wordt voortaan in full-colour uitgegeven en ook zijn er enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. De lezenswaardigheid is er naar onze bescheiden mening bijzonder op vooruit gegaan: 'het is alsof er een Pinksterwind door het blad is gegaan'. Een groot compliment aan de leden van de Klankbordredactie en aan de begeleidingscommissie die op de achtergrond adviezen heeft gegeven is dan ook zeer op z'n plaats. Een uitgekiend detail is de suptiele wijze waarop het Ichtus-teken is verwerkt in de naam 'Klankbord'. 01.05.18
  klik voor vergroting

Afscheid koster-beheerder Jan van den Oever
Op zaterdagmiddag 28 april namen wij afscheid van onze koster-beheerder Jan van den Oever. Jan heeft zijn taak ruim 15 jaar met veel plezier vervuld, maar hoopt nu te gaan genieten van zijn pensioen en een rustiger leven met meer tijd voor zijn hobby’s (vogels, foto’s en zijn computer). Velen van binnen en buiten de Dorpskerkgemeente zijn langs gekomen om Jan persoonlijk te bedanken voor zijn inzet voor de Dorpskerk gedurende al die jaren. Jan werd toegesproken door Burgemeester Jan van Belzen en PCOB voorzitter Jaap van der Kooij. Hij werd toegezongen door het koor Cantando. Drie opeenvolgende Kerkrentmeesters spraken hun grote waardering uit en lieten hun woorden vergezeld gaan van prachtige cadeaus. Jan kreeg zowel het fototoestel van z'n dromen aangeboden, maar ook een prachtige desktopcomputer compleet met de door hem gewenste software. Ook Elly van den Oever werd in het zonnetje gezet en zij kreeg een workshop Taartbakken aangeboden, die ze samen met haar dochter kan gaan volgen. Voor fotoverslag zie artikel hierboven. 24.04.18
  klik voor vergroting

Dorpskerk stond centraal op Koningsdag
Zoals al vele jaren gebruikelijk nam het 'oudste huis van Barendrecht' een centrale plaats in bij de viering van Koningsdag in Barendrecht-centrum. Om 9:00 uur werd de dag gestart met de aubade in de Dorpskerk. De Aubade was dit jaar ook vanaf het veld voor de kerk te volgen via een live videoverbinding. Op deze locatie werd ook de vlag gehesen. Het JeugdOrkest van Harmonievereniging Barendrecht verleende medewerking aan de aubade.
Vanaf 9:30 uur ging de kindervrijmarkt van start op het grasveld rondom de Dorpskerk.
Tussen 11.00 tot 13.00 uur organiseerde Oranjevereniging 'Juliana' kinderspelen in de Ontmoeting. Voor het laatste jaar verkochten Koster Jan van den Oever en zijn vrouw Elly hun welbekende 'koffie met cake' en er was natuulijk ook een glaasje Oranjebitter te koop.
Tussen 11.00 en 13.00 uur kon de tentoonstelling van de Historische Vereniging over koster-organist Cees van den Hoek in de Dorpskerk bezocht worden. Het was ook dit jaar een geslaagd evenement rondom 'het oudste huis van Barendrecht'! 27.04.18
  klik voor vergroting

Actie Voedselbank - 'product van de maand mei'
De Dorpskerkgemeente participeert samen met andere kerken in Barendrecht aan de actie 'product van de maand' van de Barendrechtse Voedselbank. Voor de maand mei 2018 is gekozen voor de producten 'vis en knakworst'.
Op elke zondag dat de Dorpskerk is geopend, kunt u het product van de maand inleveren in de Ontmoeting, waar een krat staat om de producten in te deponeren. Helpt u ook mee? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  26.04.18
   

Nieuws van de AK
De scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer Louw Stroo, heeft verzocht een bericht te plaatsen omtrent de stand van zaken rondom de verkoop van de Triomfatorkerk en het overleg met de burgerlijke Gemeente Barendrecht over de Bethelkerk. Lees verder >> 26.04.18
 

Laatste stukje kerkinterieur in restauratie
Toen vorig najaar de lambrisering langs de noordelijke muur van de Dorpskerk werd teruggeplaatst, bleef er nog één stukje lambrisering over dat 'opgepoetst' zou moeten worden. Dat is de lambrisering langs de noordwestelijke muur, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw nieuw is aangebracht. Bij een poging om dat houtwerk ter plaatse aan te pakken, bleek dat het hout was behandeld met een lak die zich niet eenvoudig laat verwijderen. Daarom werd vorig jaar besloten om die klus uit te stellen tot dit voorjaar. Op maandagmorgen 23 april hebben de restauratoren van de firma Hekkers & van 't Spijker die lambrisering verwijderd en afgevoerd naar hun werkplaats. Over deze restauratieklus - die ook door de Stichtnig Vrienden van de Dorpskerk wordt gefinancierd - zullen voortgangsverslagen worden gepubliceerd. Over enkele weken zullen de gerestaureerde eikenhouten elementen worden teruggeplaatst. 23.04.18
  klik voor vergroting

Veel belangstelling voor stekkendag
De opening van de kerktuin, traditioneel met een stekkendag, heeft zaterdag mede door het stralende lenteweer veel bezoekers getrokken. De uitverkoop bij de Snuffelmarkt in de Oude Pastorie zorgde ervoor dat ook ´koopjesjagers' een bezoek aan de tuin brachten. De verkoop van stekjes van tuin- en kamerplanten liet niets te wensen over. Het ruime aanbod dat tuinliefhebbers in kratten en dozen hadden bezorgd, was tegen sluitingstijd grotendeels voor vriendelijke prijsjes afgezet. Veel belangstelling was er deze keer ook voor de ruime keuze uit bloempotten en schalen. Vooral de met plantjes gevulde klompjes gingen vlot van de hand. De netto opbrengst van ruim € 178 is bestemd voor de aankoop van Bijbelse planten. De kerktuin is in het nieuwe seizoen elke zaterdagmorgen van tien tot twaalf uur geopend, tegelijk met de Snuffelmarkt en de Koffiehoek. Voor een fotoverslag, lees verder >> .
U bent van harte welkom!
22.04.18
  Klik voor vergroting

Het was een gezellige drukte in
de Kerktuin van de Dorpskerk.

Nieuw Wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht staan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos stil bij het wel en wee in de wijkgemeente resp. bij de recente en toekomstige ontwikkelingen rondom de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 22.04.18

Meditatie Klankbord
Ds. Bert de Wit heeft deze week de meditatie verzorgd voor Klankbord. Zijn thema is: 'Opstandige lijfelijkheid', het gaat over mooie verhalen voor de zondagen van Pasen.  Lees verder >> 22.04.18

Bijzondere Evensong in Dorpskerk
De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gaat wijzigen, daarmee wordt ook het aantal Classes fors beperkt. Zo is ook de Classis Barendrecht opgeheven. Ter gelegenheid daarvan werd er in de Dorpskerk op woensdagavond 18 april een Evensong gehouden. Muzikale medewerking werd verleend door het Kamerkoor Rotterdam o.l.v. Hanneke Verbeek. Het Dorpskerkorgel werd bespeeld door Rien Donkersloot. De Barendrechtse predikanten ds. Albert Floor en ds. Cees Romkes verzorgden de lezingen. Beide predikanten waren bestuurders van de voormalige Classis Barendrecht van de PKN. Het was een bijzondere viering in de monumentale Dorpskerk. 11.04.18
  klik voor vergroting

Eindelijk. . .Ziggo komt er aan!
Het heeft een half jaar moeten duren, maar nu gaat het dan eindelijk gebeuren. . . . de Dorpskerk krijgt een digitale Ziggo-kabelaansluiting. Op woensdag 11 en donderdag 12 april is er door de Dorpsstraat een nieuwe kabel gelegd, waarmee de Dorpskerk wordt verbonden op het digitale Ziggo-netwerk. De eigenlijke aansluiting vindt overigens pas later deze maand plaats. Daarmee zal niet alleen de telefooninstallatie worden omgezet, maar ook de aansluiting voor kerktelefoon en de TV-aansluiting in de Ontmoeting wordt digitaal. Al met al zal het tot een flinke verbetering in de communicatiemogelijkheden moeten leiden. Wordt vervolgd. . . . 11.04.18
  Klik voor vergroting

Gemeenteavond Dorpskerkgemeente
De wijkkerkenraden van de wijkgemeente Dorpskerk en de wijkgemeente Zuid-Oost (Triomfatorkerk) hebben hun besluit, om het volledig samengaan van de beide wijkgemeentes te onderzoeken, nader uitgewerkt. Tijdens een Gemeenteavond, die werd gehouden op 10 april zijn de leden van de Dorpskerkgemeente gehoord over de plannen, waaronder het voorstel om als eerste stap te gaan 'samen-vieren' in de Dorpskerk met ingang van het komende nieuwe kerkelijk jaar. De aanwezige gemeenteleden hebben van harte ingestemd om met de gepresenteerde plannen en de WK daarmee volledig ondersteund om die verder uit te gaan werken. De Wijkkerkenraad zal nu in haar vergadering van 26 april tot besluitvorming kunnen komen. Een soortgelijk proces loopt binnen de wijkgemeente Zuid-Oost. Tijdens het tweede deel van de Gemeenteavond werd in vier groepen gesproken over de Kernwaarden van de Dorpskerkgemeente, nu en in de toekomst. Het resultaat hiervan zal de WK meenemen in de gesprekken over de toekomstige gemeentevorming 11.04.18
  klik voor vergroting

Denkend aan de Dorpskerkgemeente, zie ik . . . . .

Jubileumactie Afval Loont toch in alle filialen!
De actie Afval Loont bestaat drie jaar in Barendrecht dat is reden voor een jubileumactie! De directie van Afval Loont heeft besloten om hun jubileumactie toch in alle Barendrechtse filialen te houden! Op VRIJDAG 13 APRIL 2018 wordt IN ALLE FILIALEN de DUBBELE INLEVERPRIJS gegeven! De kerkrentmeesters van de Dorpskerk behoorden tot de allereerste deelnemers. Daarom doen we een oproep aan al degenen die het 'oudste huis van Barendrecht' en misschien wel het mooiste Rijksmonument van het dorp willen behouden: Lever op vrijdag 13 april bij een van de filialen uw oudpapier, plastic, textiel, kleinmetaal, kleine elektrische apparaten en frituurvet in ten behoeve van onze Actie Afval Loont voor de Dorpskerk!  Bij voorbaat onze dank! Lees verder >>  11.04.18/05.04.18

 

Nieuws van de Snuffelmarkt
Sinds kort is de Snuffelmarkt elke 3e woensdagavond van de maand geopend (dus 1x per maand). De eerstvolgende avondopenstelling is volgende week woensdag 18 april van 19.00 tot 21.00 uur. Dan zal er een speciale boekenbeurs worden gehouden, waarbij de boeken voor de helft van de prijs worden verkocht. De Snuffelmarkt van de Dorpskerkgemeente is gevestigd in de Oude Pastorie, achter de Dorpskerk, Dorpsstraat 148. 09.04.18

Voorjaar in de Kerktuin
De vrijwilligers van de werkgroep Kerktuin zijn woensdag 4 april weer begonnen met onderhoudswerkzaamheden in de tuin. Zij constateerden dat de eerste tekenen van het voorjaar zich al manifesteren in de tuin. Zo is de amandelboom in bloei gekomen, net als het longkruid en de eerste anemoon. Lees en kijk verder >> 07.04.18 

Over Liturgie gesproken . . . . Zondag hoe?
De tweede zondag van Pasen heeft twee namen: ‘Beloken Pasen’ en ‘Quasimodo Geniti’. De eerste duidt aan dat daarmee het Paasfeest definitief wordt afgesloten. Het wordt ‘beloken’: de luiken gaan dicht. In de vroege kerk hadden de dopelingen, die in de Paasnacht waren gedoopt de hele week witte feestkleren gedragen. En aan het eind van die week leggen ze die smetteloze kleren weer af. Ze waren de ‘nieuwgeborenen’ de ‘geniti’. Daar komt de tweede naam vandaan: 'Als nieuwgeborenen’ naar 1 Petrus 2:2.  06.04.18

Over liturgie gesproken. . . . 'De Vijftigdagentijd'
'Veertígdagtijd' is een bekend begrip, maar de term 'Vijftigdagentijd' is veel minder bekend. Daarmee wordt op de liturgische kalender het laatste deel van de Paaskring bedoeld. Dit wordt ook wel de Paastijd genoemd; eigenlijk zijn het vijftig Paasdagen. De vijftigdagentijd begint op  Paasmorgen en eindigt op de zaterdag voor Pinksteren. De liturgische kleur in deze periode is de feestkleur 'wit'. Op Pinksteren wordt de liturgische kleur 'rood'. Lees verder >> 06.04.18

Wist u dat? De geschiedenis van 'de moeder aller nachtwakes'
Al meer dan vijftien(?) jaar wordt in de Dorpskerk op een indrukwekkende wijze de Paaswake gevierd als onderdeel van een doorgaande viering die begint op Witte Donderdag, een vervolg krijgt op Goede Vrijdag en na de Paaswake uitmondt in het Paasfeest op de morgen van Eerste Paasdag. Ook dit jaar was dit een hoogtepunt in het kerkelijk jaar. Waar komt die traditie eigenlijk vandaan? Waar zijn de onderdelen van de Paaswake op gebaseerd? Zo zal menigeen zich afvragen. Onder het motto 'Over liturgie gesproken' heeft de werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente zich ten doel gesteld om het vieren van de liturgie nader toe te lichten en dichter bij de kerkgangers te brengen.  Die vragen komen aan de orde in het artikel 'De Paaswake, de moeder aller nachtwakes'. Die uitpspraak komt van niemand minder dan de bekende kerkvader Augustinus. Lees verder >> 06.04.18

Verslag van de Kinderkerk op Palmpasen
De werkgroep Kinderkerk van de Dorpskerkgemeente had op Palmpasen weer een origineel programma voor de kinderen bedacht. Al voor de eigenlijke dienst in de Dorpskerk begon, gingen de kinderen met hun papa's en mamma's, opa's en opa's tekenen. Zo ontstond er een doek van bijna 10 meter  vol  met tekeningen. Dat kleed werd - net als op Palmpasen in Jeruzalem destijds - als een pad voor de komst van de Heer Jezus uitgelegd tot voor in de Dorpskerk. Na afloop stond er voor de kinderen en de ouderen wat lekkers klaar in de Ontmoeting. Een woord van waardering voor de werkgroep Kinderkerk is zeker op z'n plaats! Volgende Kinderkerk is op 27 mei in. . . . .de Kerktuin! Voor het verslag. Voor het verslag van deze Kinderkerk, lees verder >>
Door alle drukte in de afgelopen weken is dit verslag iets vertraagd geplaatst, waarvoor onze excuses!  05.04.18
  klik voor vergroting

Prachtig resultaat 'Afval Loont voor Dorpskerk'
De actie 'Afval Loont voor de Dorpskerk' heeft over de eerste drie maanden van 2018 het prachtige bedrag van € 500 opgeleverd. Dit bedrag is letterlijk met 'dubbeltjes en kwartjes' bijeen gebracht tijdens zo'n 1500(!) bezoeken aan Afval Loont. De kerkrentmeesters van de Dorpskerk zijn alle deelnemers veel dank verschuldigd. Binenkort zal bekend worden gemaakt aan welk onderhoudsproject van de Dorpskerk het van de actie over 2018 zal worden besteed. Met het inleveren van oud papier, oude metalen en plastic levert u een waardevolle bijdrage aan de instandhouding van het 'oudste huis van Barendrecht'!
Doet u ook al mee? 04.04.18
 

Een hele dag muziek in de Dorpskerk
Op 14 april is er alweer voor de 7e keer het Open Podium, georganiseerd door de Stichting Barendrecht Klassiek in samenwerking met de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Er hebben zich heel wat enthousiaste deelnemers aangemeld en er valt die dag veel te genieten dankzij een grote variatie aan instrumenten en de muziekkeuzes van de deelnemers, die soleren, maar ook  in duo's, trio's en grotere groepen optreden. Het Open Podium in de Dorpskerk (Dorpsstraat 146, naast de watertoren) duurt van 10.00 tot 17.00 uur. Ga voor de details van het programma naar >> www.barendrechtklassiek.nl  Er is koffie, thee en limonade. De toegang is vrij, bijdragen na afloop zijn echter meer dan welkom. De activiteiten van Stichting Barendrecht Klassiek zijn mede mogelijk dankzij bijdragen van sponsoren. 02.04.18
 

Kerktuin opent seizoen met stekkendag
De kerktuin achter de Dorpskerk opent het nieuwe seizoen zaterdagmorgen 21 april (10 tot 12 uur) traditioneel met de stekkendag. Stekjes van tuin- en kamerplanten worden dan voor vriendelijke prijsjes te koop aangeboden. De opbrengst is bestemd voor de verdere verfraaiing  van de tuin. De stekjes kunnen bij de kerktuin worden bezorgd op vrijdagavond 20 april van zeven tot acht uur en op zaterdagmorgen 21 april van negen tot tien uur. Er zijn dan medewerkers aanwezig om ze in ontvangst te nemen. Lees verder >> 02.04.18
 

De Dorpskerkgemeente viert Pasen en gaat onderweg. . . .
Na een Veertigdagentijd met 7 oecumenische vespers en 6 oecumenische eenvoudige maaltijden volgde een Stille Week met een doorlopende indrukwekkende viering in drieën. Het geheel mondde uit in de Dorpskerk in een inspirerende Paaswake gevolgd door een feestelijke Gezinsdienst op Paasmorgen en daarna een overheerlijke Paasbrunch met zo'n negentig gemeenteleden (zie separate artikelen). Vanuit deze hoogtepunten gaat de vitale Dorpskerkgemeente geïnspireerd onderweg. . .  Onderweg naar een nieuw hoogtepunt: het 'samen-vieren' met de wijkgemeente Zuid-Oost aan het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. Voordat dit zover is, zullen de gemeenteleden van beide wijkgemeenten zich moeten uitpreken over de plannen. Binnen de Dorpskerkgemeente vindt momenteel via de clustercoördinatoren een informatieronde plaats, ter voorbereiding op de Gemeenteavond van 10 april aanstaande. De komende gemeenteavond zou in de bijna 445-jarige geschiedenis van de Hervormde Dorpskerkgemeente van historische betekenis kunnen worden: onderweg gaan naar één Protestantse wijkgemeente. 02.04.18
  klik voor vergroting

Gezellige Paasbrunch
Na de feestelijke Paasviering in de kerk volgde een zeer gezellige Paasbrunch. Zo'n negentig gemeenteleden deelden met elkaar soep, diverse soorten salades, brood, fruit en feestelijke toetjes.  De organisatie was weer in handen van Elly van den Oever en haar grote schare vrijwilligers. Van alle kanten waren de etenswaren aangeleverd door gemeenteleden en waar nodig was er wat bijgekocht. Met terechte trots kon Elly melden dat ook deze brunch de kerkelijke gemeente geen stuiver heeft  gekost en het dus ook nu weer volledig kostendekkend was! Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos bedankte alle vrijwilligers voor hun grote inzet en sprak in het bijzonder zijn waardering uit voor Antoinette Jansen die achter de schermen vele uren besteedde aan de prachtige liturgieën en het punctuele draaiboek. Hij memoreerde ook de geweldige inzet van de predikanten, organisten en de cantorij gedurende de afgelopen dagen. Voor de fotoreportage, kijk verder >>  02.04.18 
  klik voor vergroting
De Paasbrunch:
een mooi stukje gemeenteopbouw

Feestelijke Gezinsdienst op Paasmorgen
'De Heer is waarlijk opgestaan!', zo opende ouderling van dienst Tineke van der Meer de feestelijk viering op de morgen van Pasen. 'Hallelujah', zo klonk het vanaf de orgelgalerij door kerkmusicus Hans van Gelder. Het was het feestelijke begin van een prachtige Paasviering voor het hele gezin. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam had zijn liturgie er op aangepast. Het Paasverhaal vertelde hij aan de kinderen en er werden enkele kinderliederen gezongen. Ook gaf hij uitleg over de nieuwe paaskaars die vanaf nu elke viering zal branden (zie foto). Het was al met al een zeer feestelijke dienst, waaraan ook Mieke Groen een mooie bijdrage leverde als cantrix. Voor de fotoreportage, kijk verder >>  02.04.18
  klik voor vergroting

Een nieuwe Paaskaars ontstoken
Tijdens een indrukwekkende Paaswake in de Dorpskerk is de nieuwe Paaskaars ontstoken door het kleine lichtje dat vanuit de viering op Goede Vrijdag uit de Bethelkerk (symbolisch) was overgebracht naar de Dorpskerk. Vanuit dat lichtje werd de nieuwe paaskaars aangestoken. Zodra die in de kerk was geplaatst, werd één paaswakekaarsje aangestoken. Dat licht werd vervolgens doorgegeven tot dat iedere kerkganger het nieuwe licht had ontvangen. Naast de gebruikelijke aanduidingen van de Griekse letters Alfa ( het begin) en Omega het einde) en het Christusmonogram van de Griekse letters Chi (X) en Ro (P), wordt de nieuwe paaskaars dit jaar opgesierd met een Hugenotenkruis. Dit 17e-eeuwse symbool werd en wordt gedragen als stille getuige van het protestant-zijn. Aan het Hugenotenkruis is in de loop der eeuwen steeds meer symboliek toegedicht, lees verder >> 02.04.18

  klik voor vergroting  

Inspirerende Paaswake
In de viering tijdens een Paaswake komen alle elementen van de christelijke liturgie samen: naast de diensten van Woord, Gebeden en inzameling van gaven, worden de sacramenten van Doop en Avondmaal gevierd. Ook tijdens de afgelopen Paaswake kwamen al deze liturgische elementen samen en dit leidde tot een indrukwekkend, inspirerend hoogtepunt van de viering van het feest van Christus' opstanding. Met het binnenbrengen van de nieuwe paaskaars in de donkere kerk wordt de opstanding van onze Heer Jezus Christus hedacht. Het licht verspreid zich later door hel de kerk. Tijdens deze Paaswake deed een lid van de Dorpskerkgemeente belijdenis en werd zij gedoopt, waarna ook haar zoontje de doop ontving. Het waren ontroerende en indrukwekkende hoogtepunt in deze Paaswake.  Lees verder >>  02.04.18
  klik  voor vergroting
Hoogtepunt in de Paaswakeviering.

Liturgische schikking Pasen 2018
De werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente heeft voor de het Feest van Pasen voor de Triomfatorkerk en de Dorpskerk dezelfde indrukwekkende liturgische schikkingen gemaakt. Dat is op zich al een prachtig symbool van twee wijkgemeenten die niet alleen samen onderweg zijn naar Pasen, maar ook naar het gaan 'samen-vieren' en 'samen-voegen' van de wijkgemeenten. De schikking voor het Paasfeest symboliseert een tuin vol witte bloemen. We mogen samen deelgenoot worden van de kracht van de opgestane Heer. Lees verder >>
Een woord van dank aan Joan Bolt, Petra van Die, Liesbeth van Eijsden en Ingrid Filius die als werkgroep liturgisch bloemschikken van de wijkgemeente Zuid-Oost, gedurende de Veertigdagentijd zowel voor de Triomfatorkerk als voor de Dorpskerk de schikkingen hebben verzorgd, die stuk voor stuk prachtig waren in ontwerp en uitvoering! Hopelijk mogen we in een gezamenlijke toekomst vaker van jullie inspirende schikkingen genieten! Ga voor de hele serie naar >> webpagina Lit.Bloemschikken18
  klik voor vergroting

Nieuw Wijkbericht
In het nieuwe wijkbericht staan Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam en Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos stil bij het wel en wee in de wijkgemeente resp. bij de recente en toekomstige ontwikkelingen rondom de Dorpskerkgemeente. Lees verder >> 01.04.18

Passie- en Paasviering HVD
Dinsdagmiddag 27 maart organiseerde de HVD van de Dorpskerkgemeente de jaarlijkse Passie- en Paasviering voor oudere gemeenteleden. De dienst werd geleid door dhr. Joas Boiten. De organist was Hans van Gelder. Omdat het voor koster Jan van den oever en kerkmusicus Hans van Gelder hun laatste HVD-viering was in functie, werden ze aan het eind van de viering in het zonnetje gezet. Na de dienst was er een gezellig samenzijn in de “De Ontmoeting” bij een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Hans van Gelder vertelde over de Johannes Passion en ds. Stam vertelde een vrij vehaal. Voor een verslag van deze geslaagde bijeenkomst, lees verder >> 02.04.18/30.03.18
  klik voor vergroting

Actie Voedselbank - 'product van de maand april'
De Dorpskerkgemeente participeert samen met andere kerken in Barendrecht aan de actie 'product van de maand' van de Barendrechtse Voedselbank.
Voor april 2018 is gekozen voor de producten 'koffie, thee, suiker, koffiemelk'.
Op elke zondag dat de Dorpskerk is geopend, kunt u het product van de maand inleveren in de Ontmoeting, waar een krat staat om de producten in te deponeren.
Helpt u ook mee? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
30.03.18
 

Bijzondere Vesper in Dorpskerk
Op woensdagavond 28 maart vond de laatste veertigdagenvesper van dit jaar plaats in de Dorpskerk. Evenals in vorige jaren werd er aan deze viering in de Stille Week extra muzikale invulling gegeven. Dit jaar werkte een kwartet mee, bestaande uit Marieke Neele (sopraan), José Marchal-Donkersloot (alt), Gijsbert Westland (tenor) en Gerard Storm (bas). Naast een bijdrage aan de gemeentezang zongen deze vier zangers passiemuziek van o.a. Michaël Haydn, John Blow en Felix Mendelssohn-Bartholdy. De viering werd geleid door ds. Jan Willem Stam, organist was Hans van Gelder. De Werkgroep Oecumene, die deze vespers organiseerde mag terug kijken op een serie geslaagde vespers. 29.03.18

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente streeft ernaar om de verschillende aspecten van liturgie te verhelderen. Enerzijds is dat gedaan in de brochure 'Over liturgie gesproken', die op deze website is gepubliceerd; anderzijds worden regelmatig artikelen gepresenteerd die delen van het liturgisch jaar nader toelichten. De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender. Voor meer achtergrondinformatie over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>   26.03.18

   

Over Liturgie gesproken. . . .een zondag met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is de zondag vóór Pasen een zondag met een dubbel gezicht. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, die het begin van de Stille week markeert, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter wordt ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. In de Dorpskerk was er dit keer geen preek maar een passielezing uit het Evangelie naar Marcus. De bijzondere opzet van de liturgie werd alom zeer gewaarderd, zo bleek uit de reacties na de viering. Lees verder >> 25.03.18
  klik voor vergroting

Veranderdag 2018
Honderdvijftig vrijwilligers kwamen zaterdagochtend 24 maart bijeen in 'de Ontmoeting' voor de zevende Barendrechtse Veranderdag van de stichting Present Barendrecht. Ze werden ontvangen met koffie. 'Present' trakteerde daarbij op soesjes, ter gelegenheid van haar tiende verjaardag.De vrijwilligers waren voornamelijk afkomstig uit de Barendrechtse kerken. Na een groepsfoto op het grasveld voor de Dorpskerk, waaierden ze uit over 31 projecten. Daaronder waren veel klus- en tuinprojecten, zoals een project aan de Derde Barendrechtseweg. Daar plaatsten ondersteunden vrijwilligers de plaatsing van een hek rondom de tuin die wordt aangelegd door een groep Barendrechtse statushouders. Dit project kon worden gerealiseerd dankzij de collecte die werd gehouden tijdens de Kerstnachtdienst 2017 in de Dorpskerk.
De foto is van de initiator van dit project, Kees Silvis. 24.03.18
  klik voor vergroting
Goed bestede Kerstcollecte

Liturgische schikking zondag Palm- en Passiezondag
De dames Joan Bolt en Liesbeth van Eijsden van de werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente hebben voor de zesde zondag van de Veertigdagentijd een prachtige schikking gemaakt voor de viering in de Dorpskerk. Deze zondag heeft een dubbel karakter, het is zowel Palmzondag als Passiezondag, daarom heeft de schikking ook twee kleuren: rood van de Palmzondag en Paars van de Passiezondag. Het thema is deze zondag is: 'Ik kom naar je toe'. 
Lees verder >> 24.03.18
  klik voor vergroting

Veilige verlichting in de toren
Ter voorbereiding op de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk besloten om de binnenverlichting op alle vier etages van de kerktoren én op de zolder van de kerkzaal te vernieuwen respectievelijk uit te breiden. De bestaande verlichtingsinstallatie dateerde uit het midden van de vorige eeuw en was langzamerhand niet veilig genoeg meer (zie brandschade op de foto). Roel Groen Installatietechniek heeft de klus uitgevoerd. Er zijn nieuwe kabels getrokken en nieuwe armaturen geplaatst. Op de balgenzolder en de uurwerkzolder zijn het sierlijke armaturen en op de klokkenzolder, in de torenspits en op de zolder boven de het schip van de kerk zijn nieuwe LED-armaturen aangebracht. Er  is nu sprake een veilige efficiënte verlichting, die de uitvoering van de toekomstige restauratiewerkzaamheden in de toren zal vergemakkelijken. 22.03.18
  klik voor vergroting
Een oude brandschade
door een te lang brandende lamp

Gezellige Paasbrunch
Na de feestelijke Paasviering in de kerk volgde een zeer gezellige Paasbrunch. Zo'n negentig gemeenteleden deelden met elkaar soep, diverse soorten salades, brood, fruit en feestelijke toetjes.  De organisatie was weer in handen van Elly van den Oever en haar grote schare vrijwilligers. Van alle kanten waren de etenswaren aangeleverd door gemeenteleden en waar nodig was er wat bijgekocht. Met terechte trots kon Elly melden dat ook deze brunch de kerkelijke gemeente geen stuiver heeft  gekost en het dus ook nu weer volledig kostendekkend was! Kerkenraadsvoorzitter Kees Vos bedankte alle vrijwilligers voor hun grote inzet en sprak in het bijzonder zijn waardering uit voor Antoinette Jansen die achter de schermen vele uren besteedde aan de prachtige liturgieën en het punctuele draaiboek. Hij memoreerde ook de geweldige inzet van de predikanten, organisten en de cantorij gedurende de afgelopen dagen. Voor de fotoreportage, kijk verder >>  02.04.18 
  klik voor vergroting
De Paasbrunch:
een mooi stukje gemeenteopbouw

Feestelijke Gezinsdienst op Paasmorgen
'De Heer is waarlijk opgestaan!', zo opende ouderling van dienst Tineke van der Meer de feestelijk viering op de morgen van Pasen. 'Hallelujah', zo klonk het vanaf de orgelgalerij door kerkmusicus Hans van Gelder. Het was het feestelijke begin van een prachtige Paasviering voor het hele gezin. Dorpskerkpredikant Jan Willem Stam had zijn liturgie er op aangepast. Het Paasverhaal vertelde hij aan de kinderen en er werden enkele kinderliederen gezongen. Ook gaf hij uitleg over de nieuwe paaskaars die vanaf nu elke viering zal branden (zie foto). Het was al met al een zeer feestelijke dienst, waaraan ook Mieke Groen een mooie bijdrage leverde als cantrix. Voor de fotoreportage, kijk verder >>  02.04.18
  klik voor vergroting

Een nieuwe Paaskaars ontstoken
Tijdens een indrukwekkende Paaswake in de Dorpskerk is de nieuwe Paaskaars ontstoken door het kleine lichtje dat vanuit de viering op Goede Vrijdag uit de Bethelkerk (symbolisch) was overgebracht naar de Dorpskerk. Vanuit dat lichtje werd de nieuwe paaskaars aangestoken. Zodra die in de kerk was geplaatst, werd één paaswakekaarsje aangestoken. Dat licht werd vervolgens doorgegeven tot dat iedere kerkganger het nieuwe licht had ontvangen. Naast de gebruikelijke aanduidingen van de Griekse letters Alfa ( het begin) en Omega het einde) en het Christusmonogram van de Griekse letters Chi (X) en Ro (P), wordt de nieuwe paaskaars dit jaar opgesierd met een Hugenotenkruis. Dit 17e-eeuwse symbool werd en wordt gedragen als stille getuige van het protestant-zijn. Aan het Hugenotenkruis is in de loop der eeuwen steeds meer symboliek toegedicht, lees verder >> 02.04.18

  klik voor vergroting  

Inspirerende Paaswake
In de viering tijdens een Paaswake komen alle elementen van de christelijke liturgie samen: naast de diensten van Woord, Gebeden en inzameling van gaven, worden de sacramenten van Doop en Avondmaal gevierd. Ook tijdens de afgelopen Paaswake kwamen al deze liturgische elementen samen en dit leidde tot een indrukwekkend, inspirerend hoogtepunt van de viering van het feest van Christus' opstanding. Met het binnenbrengen van de nieuwe paaskaars in de donkere kerk wordt de opstanding van onze Heer Jezus Christus hedacht. Het licht verspreid zich later door hel de kerk. Tijdens deze Paaswake deed een lid van de Dorpskerkgemeente belijdenis en werd zij gedoopt, waarna ook haar zoontje de doop ontving. Het waren ontroerende en indrukwekkende hoogtepunt in deze Paaswake.  Lees verder >>  02.04.18
  klik  voor vergroting
Hoogtepunt in de Paaswakeviering.

Een hoogtepunt van het kerkelijk jaar: 'onderweg naar Pasen'
Voor velen is de doorlopende viering van het Paastriduüm op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake, die uitmondt in de viering op de Paasmorgen, een zo niet hét hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Ook in 2018 hadden de predikanten van Barendrecht-Dorp, de beide kerkmusici, de cantorij, de kosters, tal van ambtsdragers en de werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente veel energie gestoken in de voorbereidingen van deze vieringen. Zoals uit de orde van 'de drie dagen van Pasen' blijkt, waren het weer indrukwekkende en inspirerende vieringen. 'Een mooi voorbeeld hoe er uit samenwerkende wijkgemeenten iets mooi kan groeien'. Voor de doorlopende liturgie, Lees verder >> 31.03.18
 

Passie- en Paasviering HVD
Dinsdagmiddag 27 maart organiseerde de HVD van de Dorpskerkgemeente de jaarlijkse Passie- en Paasviering voor oudere gemeenteleden. De dienst werd geleid door dhr. Joas Boiten. De organist was Hans van Gelder. Omdat het voor koster Jan van den oever en kerkmusicus Hans van Gelder hun laatste HVD-viering was in functie, werden ze aan het eind van de viering in het zonnetje gezet. Na de dienst was er een gezellig samenzijn in de “De Ontmoeting” bij een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Hans van Gelder vertelde over de Johannes Passion en ds. Stam vertelde een vrij vehaal. Voor een verslag van deze geslaagde bijeenkomst, lees verder >> 02.04.18/30.03.18
  klik voor vergroting

Bijzondere Vesper in Dorpskerk
Op woensdagavond 28 maart vond de laatste veertigdagenvesper van dit jaar plaats in de Dorpskerk. Evenals in vorige jaren werd er aan deze viering in de Stille Week extra muzikale invulling gegeven. Dit jaar werkte een kwartet mee, bestaande uit Marieke Neele (sopraan), José Marchal-Donkersloot (alt), Gijsbert Westland (tenor) en Gerard Storm (bas). Naast een bijdrage aan de gemeentezang zongen deze vier zangers passiemuziek van o.a. Michaël Haydn, John Blow en Felix Mendelssohn-Bartholdy. De viering werd geleid door ds. Jan Willem Stam, organist was Hans van Gelder. De Werkgroep Oecumene, die deze vespers organiseerde mag terug kijken op een serie geslaagde vespers. 29.03.18

Over liturgie gesproken . . . de Stille Week en het Paastriduüm
De werkgroep Eredienst van de Dorpskerkgemeente streeft ernaar om de verschillende aspecten van liturgie te verhelderen. Enerzijds is dat gedaan in de brochure 'Over liturgie gesproken', die op deze website is gepubliceerd; anderzijds worden regelmatig artikelen gepresenteerd die delen van het liturgisch jaar nader toelichten. De Stille Week en het Paastriduüm (de drie dagen van Pasen) vormen de belangrijkste periode op de liturgische kalender. Voor meer achtergrondinformatie over de Stille Week en het Paastriduüm, lees verder >>   26.03.18

   

Over Liturgie gesproken. . . .een zondag met een dubbel gezicht
Op de liturgische kalender is de zondag vóór Pasen een zondag met een dubbel gezicht. Enerzijds is het Palmzondag, waarbij de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem centraal staat. Anderzijds is het ook Passiezondag, die het begin van de Stille week markeert, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. Dit dubbele karakter wordt ook symbolisch tot uitdrukking gebracht in twee liturgische kleuren. Rood voor het eerste deel van de dienst, als het verhaal over de intocht wordt gelezen; Paars voor het tweede deel van de dienst als het verhaal van Jezus lijden centraal staat. In de Dorpskerk was er dit keer geen preek maar een passielezing uit het Evangelie naar Marcus. De bijzondere opzet van de liturgie werd alom zeer gewaarderd, zo bleek uit de reacties na de viering. Lees verder >> 25.03.18
  klik voor vergroting

Veranderdag 2018
Honderdvijftig vrijwilligers kwamen zaterdagochtend 24 maart bijeen in 'de Ontmoeting' voor de zevende Barendrechtse Veranderdag van de stichting Present Barendrecht. Ze werden ontvangen met koffie. 'Present' trakteerde daarbij op soesjes, ter gelegenheid van haar tiende verjaardag.De vrijwilligers waren voornamelijk afkomstig uit de Barendrechtse kerken. Na een groepsfoto op het grasveld voor de Dorpskerk, waaierden ze uit over 31 projecten. Daaronder waren veel klus- en tuinprojecten, zoals een project aan de Derde Barendrechtseweg. Daar plaatsten ondersteunden vrijwilligers de plaatsing van een hek rondom de tuin die wordt aangelegd door een groep Barendrechtse statushouders. Dit project kon worden gerealiseerd dankzij de collecte die werd gehouden tijdens de Kerstnachtdienst 2017 in de Dorpskerk.
De foto is van de initiator van dit project, Kees Silvis. 24.03.18
  klik voor vergroting
Goed bestede Kerstcollecte

Liturgische schikking zondag Palm- en Passiezondag
De dames Joan Bolt en Liesbeth van Eijsden van de werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente hebben voor de zesde zondag van de Veertigdagentijd een prachtige schikking gemaakt voor de viering in de Dorpskerk. Deze zondag heeft een dubbel karakter, het is zowel Palmzondag als Passiezondag, daarom heeft de schikking ook twee kleuren: rood van de Palmzondag en Paars van de Passiezondag. Het thema is deze zondag is: 'Ik kom naar je toe'. 
Lees verder >> 24.03.18
  klik voor vergroting

Veilige verlichting in de toren
Ter voorbereiding op de restauratie van het torenuurwerk en de luidklok hebben de kerkrentmeesters van de Dorpskerk besloten om de binnenverlichting op alle vier etages van de kerktoren én op de zolder van de kerkzaal te vernieuwen respectievelijk uit te breiden. De bestaande verlichtingsinstallatie dateerde uit het midden van de vorige eeuw en was langzamerhand niet veilig genoeg meer (zie brandschade op de foto). Roel Groen Installatietechniek heeft de klus uitgevoerd. Er zijn nieuwe kabels getrokken en nieuwe armaturen geplaatst. Op de balgenzolder en de uurwerkzolder zijn het sierlijke armaturen en op de klokkenzolder, in de torenspits en op de zolder boven de het schip van de kerk zijn nieuwe LED-armaturen aangebracht. Er  is nu sprake een veilige efficiënte verlichting, die de uitvoering van de toekomstige restauratiewerkzaamheden in de toren zal vergemakkelijken. 22.03.18
  klik voor vergroting
Een oude brandschade
door een te lang brandende lamp

Nieuws van de AK
De scriba doet verslag van de AK-vergadering van 8 maart jl. Lees verder >>  16.03.18
 

UFO gesignaleerd in Dorpskerk. . .
Zaterdagmiddag 17 maart is er een UFO gesignaleerd in de Dorpskerk. Er vloog een Unidentified Flying Object door het 'oudste huis van Barendrecht'..... Gelukkig hoefde er geen alarm te worden geslagen, want het bleek te gaan om een geplande actie van twee leden van de Stuurgroep Toekomst Dorpskerk. Bij Henk de Vlaam en Simon Hoek bestond al jaren het plan om het monumentale kerkinterieur en met name de grafzerken van boven af te fotograferen. Henk kwam in contact met een gespecialiseerde hobbyist, die met zijn drone regelmatig foto- en filmopnames maakt in gebouwen. Afgelopen zaterdagmiddag werden de eerste proefopnames gemaakt, dit keer nog in een kerkzaal mét stoelen. De proef met de 'vliegende camera' is uitstekend geslaagd, zodat later dit voorjaar de zerkenvloer als geheel én in detail met een drone gefotografeerd zal worden. Bekijk de eerste resultaten >>   18.03.18

  klik voor vergroting

De proef met de 'vliegende camera'
is uitstekend geslaagd

Liturgische schikking zondag Judica
De dames Ingrid Filius en Petra van Die van de werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente hebben voor de vijfde zondag van de Veertigdagentijd een prachtige schikking gemaakt voor de viering in de Triomfatorkerk (nu de Dorpskerk gesloten is). Het thema is deze zondag Judica: 'Ik heb alles voor je over'. De paarse violen vertegenwoordigen de trouw van God aan de mens. 
Lees verder >> 17.03.18
  klik voor vergroting

Liturgische schikking zondag Laetare
De dames Joan Bolt en Liesbeth van Eijsden van de werkgroep Liturgisch bloemschikken uit de Triomfatorkerkgemeente hebben voor de vierde zondag van de Veertigdagentijd een prachtige schikking gemaakt voor de viering in de Dorpskerk. Het thema is deze zondag: 'Ik geef je te eten'. De kleur roze in de schikking symboliseert dat het licht van Pasen er aan komt. Lees verder >> 10.03.18
  klik voor vergroting

Een nieuwe synodevoorzitter
De Generale Synode van de Protestantse Kerk van Nederland die op vrijdag 9 maart een extra vergadering hield, heeft een ds. Saskia van Meggelen (1967) verkozen tot nieuwe preses. Zij volgt ds. Karin van den Broeke op die de afgelopen vijf jaar preses is geweest. Ds. van Meggelen is blij met het vertrouwen dat de generale synode in haar stelt: “Ik houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.” Zij positioneert zich uitdrukkelijk als iemand uit ‘het midden van de kerk’, met een charismatische inslag. Ze is als predikant verbonden aan de Protestantse Johanneskerk in Breda, daarvoor bekleedde ze die functie in de Gereformeerde kerken van ’s Gravenmoer, Almkerk en Lopik. Ds. Van Meggelen is sinds januari 2018 synodelid en was dat eerder van 2007-2012.  10.03.18 
 

Wist u dat? De Bijbel vertaald in 20 nieuwe talen
Zo’n 14 miljoen mensen kunnen sinds 2017 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 20 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag. In zeven van die 20 talen – gesproken in Mozambique, Birma, Turkmenistan, Zuid-Soedan, Taiwan en Vietnam – is nu de complete Bijbel beschikbaar. In vier talen kwam in 2017 het Nieuwe Testament af en in negen talen gedeelten van de Bijbel. Wereldwijd werden vertaalprojecten afgerond in 49 talen, die gesproken worden door ruim 580 miljoen mensen. De complete Bijbel is nu beschikbaar in 674 talen die door 5,4 miljard mensen gesproken worden. In nog eens 1.515 talen is het Nieuwe Testament vertaald en voor 406 miljoen mensen zijn bijbelgedeelten beschikbaar. 209 miljoen mensen hebben echter nog geen Bijbel in hun eigen taal. Lees verder >> 10.03.18

Over Liturgie gesproken. . . .Veertigdagentijd of Lijdenstijd?
De begrippen Veertigdagentijd en Lijdenstijd worden nogal eens vermengd. In het kader van de voorbereiding op het Feest van Pasen, is het goed om aandacht te besteden aan de vragen:
 * Zijn de begrippen 'Veertigdagentijd' en 'Lijdenstijd' dan niet hetzelfde?
*  Zijn er nu zes of zeven Lijdenszondagen?
De werkgroep eredienst van de Dorpskerkgemeente heeft enkele jaren geleden in de rubriek 'Over Liturgie gesproken. . . ' een antwoord geformuleerd op beide vragen. Lees verder >>  03.03.18
 

Wist u dat? Over de Barendrechtse klok en de klepel. . .
Sinds er een aantal inspecties zijn uitgevoerd naar de status van het torenuurwerk, de luikklok  en de klokkenstoel zijn weer enkele interessante zaken aan het licht gekomen, die een completer beeld geven van de geschiedenis van de Dorpskerk. Wie de klok wel eens hoort luiden en wil weten waar de 'vliegende klepel' heeft gehangen, moet even verder lezen >> 08.02.18
  klik voor vergroting
'Can we visit the oldest house of Barendrecht?'
Afgelopen zaterdagmorgen werd koster Jan van den Oever met die vraag geconfronteerd. . . Een Chinese familie uit Singapore die op rondreis door Nederland waren, wilden na hun bezoek aan de monumentale molens van de Kinderdijk nog een bezoek brengen aan een eeuwenoude dorpskerk. Al surfend op internet kwamen ze bij de Barendrechtse Dorpskerk terecht. Als een perfecte gastheer antwoordde Jan in z'n beste Engels 'of course'. Vol bewondering bekeken en fotografeerden ze het monumentale interieur van de Dorpskerk. Zeer onder de indruk van het prachtige godshuis, wilden ze voor hun vertrek natuurlijk nog even met Jan op de foto. Er werd een  lange selfie-stick te voorschijn gehaald en het resultaat mag er zijn: het Singaporese echtpaar met hun kinderen op de foto samen met een trotse gastheer van het 'oudste en misschien wel mooiste huis van Barendrecht'. 29.01.18
  klik voor vergroting

Inspecties luidklok
Na de inspectie van het torenuurwerk door de 'Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk' is nu ook de luidklok met het luid- en slagmechanisme geïnspecteerd door een tweetal specialisten. Enerzijds een inspecteur van de Koninklijke Eijsbouts, de klokkengieterij waarin de oorspronkelijke firma Petit is opgenomen. Het waren Alexis en Petrus Petit, meester klokkengieters in Someren in het jaar 1759, die de luidklok hebben overgegoten vanuit het materiaal van de oorspronkelijke klok die dateerde uit 1607. Anderzijds heeft ook een specialist van klokkenrestaurateur Daelmans beide installaties geïnspecteerd. Bij inspectie is gebleken dat de luidklok zelf slijtage vertoont op de plaatsen waar de hamer en de klepel de klok beroeren. De eikenhouten klokkenstoel, het luidmechanisme en het slagmechanisme zijn dringend aan een restauratie toe. Zie ook artikel 'Wist u dat? Over de Barendrechtse klok en de klepel...
24.01.18

  Klik voor vergroting

Inspectie torenuurwerk
 Op verzoek van de kerkrentmeesters van de Dorpskerk heeft een medewerker van de 'Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk' het torenuurwerk aan een grondige inspectie onderworpen. De heer De Groot, die het torenuurwerk ruim 15 jaar geleden al eens in kaart had gebracht, kon kerkrentmeester Simon Hoek een uitgebreide toelichting geven op het uurwerk in de Dorpskerk en wat er in de loop der eeuwen aan het uurwerk is gemodificeerd. De uurwerkdeskundige schat dat het torenuurwerk dateert uit de tijd dat de kerktoren is gebouwd, dat is omstreeks 1785. Bij inspectie is gebleken dat er enkele onderdelen in de loop van de afgelopen 230 jaar zijn vervangen. De voorlopige conclusie is dan ook dat het uurwerk van de Dorpskerk het renoveren meer dan waard is. In hoeverre het wenselijk is én (financieel en technisch) haalbaar is om het terug te brengen in de staat van begin vorige eeuw of zelfs te restaureren naar de oorspronkelijke staat, zal nader worden onderzocht.  
Lees verder >> 18.01.18

  klik voor vergroting

Nieuwe stap in 'Samen op Weg'. . .
Het jaar 2018 heeft voor de Dorpskerkgemeente - om meerdere reden - een prachtig begin gekend. Allereerst was er de mededeling vanuit de kerkenraad dat 2018 in het teken komt te staan van het onderzoek naar de totstandkoming vormen van samenwerking met de wijkgemeente Triomfatorkerk. Dit zou kunnen leiden tot een, voor zowel de Gereformeerde wijk zuidoost en de Hervormde wijkgemeente Dorpskerk, historische stap om te gaan fuseren. Met het oog op de geplande verkoop van de Triomfatorkerk is de kerkenraad van de wijkgemeente Zuidoost op zoek gegaan naar 'een dak boven het hoofd'. Na een hiertoe door de WK unaniem genomen besluit is het initiatief genomen om toenadering te zoeken tot de WK van de Dorpskerkgemeente. In de afgelopen weken zijn er informele gesprekken geweest, een eerste tussen de dagelijkse besturen en een tweede met de volledige wijkkerkenraden. Deze gesprekken zijn van beide kanten als heel prettig ervaren. Het voornemen is om in 2018 de gesprekken voort te zetten, om te bezien in hoeverre en op wat voor manier er sprake kan zijn van samenwerking (een vorm van ‘Samen op Weg’?).  Beide kerkenraden zien dit als een eerste stap op weg naar één wijkgemeente Barendrecht-centrum in de verdere toekomst.
Voor de mededeling van WK van de Dorpskerkgemeente, lees verder >>.
Voor de mededeling van de WK van de wijkgemeente Zuidoost, lees verder >>. 07.01.17
 

Een nieuwe stap in  'Samen op weg' 
in Barendrecht.

Het oudste huis: vooruitblik op komende restauraties
In 2017 zijn een drietal restauraties succesvol afgerond (eikenhouten lambrisering, voegwerk zerkenvloer en stucwerk toren). Ook werd een grote schilderbeurt uitgevoerd (muurankers en raamkozijnen). De Dorpskerkrentmeesters zijn buitengewoon dankbaar voor de overweldigende bijdrage aan de financiering van deze projecten door de Stichting Vrienden van de Dorpskerk, de Snuffelmarkt, het LD-fonds, het Verjaardagsfonds de Actie Afval Loont Dorpskerk. Dankzij deze unieke externe financiering konden de Kerkrentmeesters voor 2018 weer nieuwe restauraties op stapel zetten. In de kerktoren worden twee grotere projecten voorbereid: de restauratie van het eeuwenoude uurwerk en de restauratie van de klokkenstoel en van het slag- en luidwerk van de eeuwenoude kerkklok.  Op basis van de rapportage van Restauratieadviseur Lakerveld zullen gespecialiseerde bedrijven gevraagd worden offertes uit te brengen. 01.01.18
  klik voor vergroting

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht - 4
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. Het vierde artikel is een boeiend verhaal geworden over de vierde predikant van Barendrecht, dominee Otto Genonis: 'Van collectant tot predikant'. Lees verder >>  Momenteel wordt gewerkt aan een artikel over de vijfde predikant: ds. Matthys Pietersz. van Stralen. Over die markante predikant is ook veel te vertellen. Binnen afzienbare tijd wordt het op de website geplaatst. 25.11.17

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht - 3
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. In het derde artikel gaat hij in op de derde predikant van Barendrecht, dominee Lambertus Bracht: 'Een predikant uit Asperen'. Lees verder >> (volgende week het 4e artikel over ds. Otto Genonis) 19.11.17

500 jaar Reformatie - de eerste predikanten van Barendrecht - 2
Het jaar 2017 staat in het teken van 500 jaar Reformatie. De Dorpskerk is het enige gebouw in onze gemeente dat de Reformatie heeft meegemaakt. Dat is reden geweest voor Dorpskerkrentmeester Simon Hoek om zich te verdiepen in die eerste jaren van de Reformatorische gemeente in Barendrecht. Hij bestudeerde onder andere de Acta (verslagen) van de eerste Synodes en Classicale vergaderingen van Zuid Holland over de periode 1573 tot 1620.  Daaruit onstaat een boeiend beeld over de gang van zaken in het nog jonge kerkgenootschap. In het tweede artikel gaat hij in op de tweede predikant van Barendrecht, dominee Johannes Gerhardi: 'Een predikant van onbekende herkomst, die illegaal vertrok.'  Lees verder >> 
Voor het eerder geplaatste artikel over de eerste predikant, Michael Egidii, lees verder >>
12.11.17

 

De Dorpskerk, een herberg onderweg . . .
De Dorpskerkgemeente benadrukt al decennia dat zij een wijkgemeente wil zijn die hun huis (de Dorpskerk) open wil stellen voor ieder op zoek is naar een oase in het leven. De vierentachtigste Psalm is een lied dat één op één voor onze monumentale Dorpskerk geldt en dat eigenlijk voor elk kerkgebouw zou moeten gelden. . . 'Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald zijn in heg en steg; geen rust, geen ruimte meer kon vinden . . . .' Deze, tekst  willen we u niet onthouden. Lees verder >>
 
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een oase. . .

De financiering van de restauraties van de Dorpskerk
Hoe is het toch mogelijk dat al decennia lang de staat van onderhoud van de Dorpskerk stap voor stap naar een optimaal niveau wordt gebracht? En hoe verhoudt dat zich tot de zorgelijke financiële toestand van de hele Protestantse Gemeente Barendrecht? Dit zijn vragen waarmee de kerkrentmeesters van de Dorpskerk worden geconfronteerd. Het is voor 'outsiders' niet altijd even duidelijk wat de financieringsbronnen zijn van al die renovatie- en restauratieprojecten. Een van de kerkrentmeesters heeft het complete plaatje op papier gezet. Zo wordt volledige transparantie gegeven op welke wijze het 'oudste huis van de Heer' in Barendrecht in een steeds betere conditie wordt gebracht.  Lees verder >>   foto: Jos Wesdijk-De Schakel
  klik voor vergroting

Wist u dat?  
De Stuurgroep Toekomst Dorpskerk heeft (evenals de Stichting Vrienden van de Dorpskerk) in haar doelstelling staan om de rollen die de Dorpskerk vervult in de Barendrechtse samenleving te versterken. Dat betreft primair de rol als Godshuis voor de wekelijkse zondagse eredienst voor een Protestantse wijkgemeente rondom de Dorpskerk én daarnaast de rol als muziekpodium én ten derde de rol als internationaal beschermd rijksmonument. Alle drie deze rollen zijn wat ons betreft even waardevol en dienen te worden versterkt om zodoende dit unieke gebouw voor protestantse kerkgangers en alle overige Barendrechters te behouden. Alle acties om de positie én de conditie van 'het oudste en misschien wel het mooiste huis van Barendrecht' te verder verbeteren dienen dan ook in het licht van deze drievoudige doelstelling bezien te worden.
 

Wordt Vriend van de Dorpskerk
en ondersteun daarmee de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Dorpskerk:

*  De instandhouding van de monumentale Dorpskerk voor de eredienst;
*  Het organiseren en faciliteren van culturele activiteiten in de Dorpskerk (voor zover in overeenstemming met eerstgenoemde doel);
*  Het ontplooien van activiteiten om financiële middelen te verkrijgen voor de instandhouding van de Dorpskerk.
                                       Lees alles daarover op de eigen website van deze stichting >> 
www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

Vorige Printvriendelijke versie van deze pagina Volgende